Fatiha Suresi'nin Duası


Rabbi es'elüke bil ismi'llezi fetahte bihi alemül emri vel halkı bi sirr-i tecelli lil hakkil muzhir li sebebi----ttenzilvel müteali emren ve vücuden ve butunen ve ma'kulen zalike hissen limen eyyedtebel malumen limen eşhedte mechulen limen şi'te ma tüşabih bihi minhü la takdehü fi vahdetin ma ahkemet minel hikmeti.ya alimya halimya fettahya rab.es'elüke allahümme bi sırril izafeti el rabitati beyne hadretil vücud vel imkanel müktadiytü li zuhuri-nna'til azami ve-ssirril müyemmemi bi subutil ilahiyyeti umumen ve hususen bed'en ve avden an siatil ulumi-rruhaniyyeti elleti la tetenaha istikraren ev subut an fez has el mahimiyyetielleti la tetenaha el vakıatibişuhudil beyanül mukterib bil kurbil mechulül mahiyetiya rahmanya rahimya fettah es'elüke ettedbir ve-tteysir vel mauneti ve-ttakdirvel hıfzi vel fevzi vel riayeti vel sitri vel tekmili.ve tayyibül rızki vel bereketi ve-rrecai ve hüsni-zanni bike vel ye'si min gayrike.

Bismillahirrahmanirrahim.tekuni bi emrike ve tükevvinü bi vücudike ve bereketün minke.tebareke ismüke ve teala ceddüke ve la ilahe gayrukebike amenna veleke eslemnave aleyke tevekkelna hakkıkna allahümme bi nurike ya Maliki yevmi-ddin:ve nevvir besairüna bi nurike ya Burhan ya Nurunnuriya Hadil mudilline la hadi gayreke. (el hamdü lillahi rabbil alemin)ağniya biye an gayrike ya Ganiyya Muğniya Allah(el rahmanirrahim)şuhud zatüke ya Rahmanselamün kavlen min rabbin rahimin(maliki yevmi-ddini iyyake na'büdü ve iyyake nestain)allahümme inni es'lüke bi enneke ente-llahü fi hakaiki mahdu-ttahsis ve bi enneke ente-llahü ala külli halin min ehvalil ceddi ve-ttadilve bi enneke ente-llahü mukaddesü bi hasaisil ahadiyyeti vessamediyyeyi anı-ddiddi ve-nnid ve-nnakidi ve-nnazıri ve bi enneke ente-llahü ellezi leyse kemilislihi şey'un ve hüve'ssemiül Basir.es'elüke en tüsalli ve tüsellim ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim en takdi haceti bi hakkı(ihdinas sıratel müstakim sırate-llezine en'amte aleyhim)

es'elüke en ten'im aleyye bi kadai haceti vema yekune li fihi hayri-ddünya vel ahıreti mahfuzan bil riayeti minel afati bi hasaisil inayetiya avvad bil hayratiya men hüve fil hakikati ehlü-ttekva ve ehlü'l-mağfireti.allahümme la tec'alene min ehlil hızyi fil hayati-ddünya vel ahireti vec'alna mine-llezine(gayril mağdubi aleyhim vela-ddallin)amin

allahümme la tec'alena dalline mudıllin vela an babike matrudin ve la an vechike ayisinbi rahmetike ya erhamer-rahimin.ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellim.

her kim Allah rızası için 2 rekat namaz kılıp fatiha suresinin duasını okursa Allahü Teala onun duasını kabul eder.

Kaynak:Şemsül mearif_İmam Ahmed ali e.Buni

Alıntıdır..