Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Muhabbet-i Zâtiyye

Kalbinde Allahdan başka hiçbirşeyin sevgisi kalmayan ve ancak Onu dileyen kimselere müjdeler olsun. Bu hadîs-i şerîfe göre bu kimse Allahü teâlâ ile berâber olur. Görünüşde insanlar ile birlikde ve onlarla alış verişde ise de hakîkatde Allahü teâlâ iledir. Bu sofî Allahü teâlâ iledir. Ya'nî Allahü teâlâ ile bulunur ve insanlardan KALBEN ayrıdır. Yâhud görünüşde insanlar ile kâindir. Hakîkatde ise insanlardan bâindir. Kalb ya'nî gönül birden fazla şeyi sevmez. Bu bir şeye olan sevgisi kesilmedikçe başka şeyi sevemez. Kalbin mal evlâd mevkı' medh olunmak gibi çeşidli arzûları ve bağlantıları ve sevdikleri görülür ise de bu sevgilileri hakîkatde hep bir sevgilisi içindir. O biricik sevgilisi de kendi nefsidir. Onların hepsini kendi nefsi için sevmekdedir. Bunları hep kendi nefsi için istemekdedir. Onların nefslerini düşünmemekdedir. Nefsine olan sevgisi kalmazsa nefsi için onlara olan sevgisi de kalmaz. Bunun içindir ki kul ile Rabbi arasındaki perde kulun kendi nefsidir. Çünki hiçbirşeyi o şey için sevmemekdedir. Onun için hiçbirşey perde olmaz. Kul hep nefsini düşünmekdedir. Bunun için perde yalnız kendisidir. Başka hiçbir şey değildir.

Kul kendinin nefsini düşünmekden büsbütün kesilmedikçe Rabbini düşünemez. Allahü teâlânın sevgisi onun kalbine yerleşemez. Bu büyük ni'met ancak tam Velayet hâsıl oldukdan sonra elde edilebilir. Mutlak olan Velayet de Tecellî-i zâtîye bağlıdır. Çünki ortalıkdan karanlığın kalkması ancak parlak olan güneşin doğması ile olur. (Muhabbet-i zâtiyye) denilen bu sevgi hâsıl olunca sevgilinin ni'metleri ve elemleri sevenin yanında eşid olur. Bu zemân ihlâs hâsıl olur. Rabbine ancak Onun için ibâdet eder. Kendi nefsi için değil. İbâdeti ni'metlere kavuşmak için olmaz. Çünki ona göre ni'metlerle azâblar arasında başkalık yokdur. İşte bu hâl mukarreblerin derecesidir.

Ebrâr böyle değildir. Bunlar Allahü teâlâya ni'metlerine kavuşmak için ve azâbından korkdukları için ibâdet ederler. Bu iki dilekleri ise nefslerinin arzûlarıdır. Çünki bunlar Allahü teâlânın zâtını sevmek se'âdetine kavuşmamışlardır. Bunun için (Ebrârın hasenâtı mukarreblerin seyyiâtı olmuşdur). Çünki ebrârın hasenâtı bir bakımdan hasenâtdır. Başka bakımdan seyyiât olur. Mukarreblerin hasenâtı ise her bakımdan hasenâtdır. Ya'nî iyilikdir. Evet mukarreblerden tam Bekâya kavuşdukdan ve bu sebebler âlemine indikden sonra Allahü teâlâya korku ile ve ni'metlerine kavuşmak için ibâdet eden de vardır. Fekat bunların korkuları ve arzûları kendi nefsleri için değildir. Bunlar Allahü teâlânın rızâsına sevgisine kavuşmak için ve Onun gazabından gücenmesinden korkdukları için ibâdet ederler. Bunlar Cenneti de isterler. Çünki Cennet Allahü teâlânın rızâsının sevgisinin bulunduğu yerdir. Yoksa Cenneti istemeleri nefslerinin zevkleri için değildir. Bunlar Cehennemden korkar. Ondan koruması için düâ ederler. Çünki Cehennem Allahü teâlânın gazabının bulunduğu yerdir. Yoksa Cehennemden korkuları nefslerini azâbdan kurtarmak için değildir. Çünki bu büyükler nefslerine köle olmakdan kurtulmuşlardır. Allahü teâlâ için hâlis kul olmuşlardır. Bu mertebe mukarreblerin en üstün derecesidir. Bu mertebeye kavuşan (Vilâyet-i hâssa) makâmına erdikden sonra (Risalet) makâmının yüksekliklerinden bir şeylere de kavuşur.

Alıntı.