Kâmil Mürşid Hassasiyeti


Tasavvuf mücahede ve muhabbet yolu ile Müslümanları Allah Teala’ya en kısa sürede ulaştırmayı hedef edinir. Kestirme yollar iyi rehber olmazsa insana vakit de kaybettirebilir. Bu sebeple tasavvuf yolunun en büyük tehlikesi yetersiz kimselerden maneviyat eğitimi almaktır. Bu yazımızda başta Ahmet Sirhindi olmak üzere bazı tasavvuf büyüklerinin bu konudaki uyarılarına yer vereceğiz. İmam-ı Rabbânî hazretleri bir müridine yazdığı mektubunda öncelikle kabiliyeti olduğu halde onu ortaya çıkarmayanlara şu ikazı yapar: “Şahsında kemâlâtın zuhuruna kabiliyeti olan kardeşim! Allah Teâla kabiliyetinizi kuvveden fiile çıkarsın! Dünya ahiretin tarlasıdır. Onu ekmeyip atıl bırakan ve bunca amel tohumlarını israf edene yazıklar olsun!” Ne var ki İmam-ı Rabbânî’ye göre müridin yanlış kimselerden tasavvuf eğitimi almasından hiç almaması daha iyidir.

“Toprağın değerlendirilmeyip atıl bırakılması ya toprağa hiçbir şey ekememekle veya ona kötü ve bozuk tohum ekmekle olur. Kötü tohum ekmenin tarlayı boş bırakmaktan daha da zararlı olduğunu herkes bilir. Tohumun bozuk olması demek müridin tarikatı yetersiz bir kimseden alarak onun yolunu takip etmesi demektir. Zira eksik kimse nefsanî arzularını kendisine öncü yapan onun peşinden giden kimsedir.” (23.mektup)

Peki yetersiz rehber kimdir? Bu konuda yine Sirhindi hazretlerine kulak verelim. “Nefsanî arzularına uyma şaibesi olan yetersiz şeyhin mürid üzerinde tesiri olamaz olsa da hevasına destek olur ki bu karanlık üzerine karanlık demektir. Yetersiz kimse Allah Teâla’ya ulaştıran yol ile Ona ulaştırmayan yolu birbirinden ayırt edemez. Çünkü kendisi henüz ona ulaşmış değildir. Bunun da ötesinde yola girmek isteyenlerde bulunan farklı kabiliyetleri ayırt edemez. Dolayısıyla cezbe yolunu süluk yolundan ayıramaz. Öyle talib olur ki ona başlangıçta cezbe yolu uygun olup süluk yolu uygun değildir. Bu durumda rehber olduğunu iddia eden kimse hem kendisi saptığı gibi hem de elindeki müridini saptırmış olur.” Yukarıda geçen süluk tariki; mücahede ve riyazat cezbe ise aşk ve muhabbet metotları olarak açıklanabilir. Sahte şeyhler bu yolları tecrübe etmedikleri için müridin yapısını ve ihtiyaçlarını anlayamazlar ve onları yanlış yönlendirirler. İmam-ı Rabbânî’ye göre kamil bir şeyh önüne gelen bir müridi terbiye ederken öncelikle bu tür sahte şeyhlerin bıraktığı kötü izleri temizlemeye çalışır. “Kamil bir şeyh bahsi geçen talibi terbiyeye ve sülûke sokmak istediğinde önce yetersiz şeyhten ona bulaşan arızaları ve onun yüzünden maruz kaldığı aksaklıkları gidermekle meşgul olur. Sonra taliplinin kabiliyetlerine göre kaliteli tohumdan onun verimli gönül topraklarına serper. Böylece iyi bir ürün ortaya çıkar. Ayette buyurulur: “kötü kelimenin misali kötü ağaç gibidir. (İbrahim 26) “güzel söz güzel bir ağaç gibidir kökü yerde dalları ise göklerdedir.” (İbrahim 24) İmam-ı Rabbânî hazretleri tasavvufî terbiye için kullandığı tohum ve verimli tarla örneğini ayetten aldığını böylece bize göstermektedir. Zira yüce kitabımız Kur’an iyi ve güzel sözü kökü yerde dalları göklerde olan ağaca benzetirken yanlış ve kötü sözü ise meyvesiz ve faydasız bir ağaca benzetmektedir. İmam-ı Rabbânî hazretleri tasavvuf yolunun olmaz ise olmaz şartı olarak kâmil bir mürşidi tavsiye eder: “Kâmil ve mükemmil bir şeyhe bağlanmak kibrit-i ahmerdir. Onun nazarı ilaç sözleri şifadır. Böyle olmadığı zaman iş o kadar zordur ki deveye hendek atlatmak bundan daha kolaydır.” (23. Mektup) Demek ki maneviyat yoluna girmek isteyenler son derece ihtiyatlı olacak ve kendilerine maneviyat rehberi seçerken ince eleyip sık dokuyacaktır. İmam-ı Rabbânî bu uyarılarından gerçek mürşidlerin bulunmadığı manasının çıkarılmamasını ister. Zira gerçek Allah dostları her zaman olacaktır. Ne var ki bu kutlu yolun güzelliğinden olsa gerek sahte rehberler de her zaman ortaya çıkacaktır. Bunları ayırt etmenin yolu ise Kuran ve Sünnet mihengidir. Daha önceki mektuplarda da bahsedildiği üzere rehber Hz. Peygamberin sünnetine ve İslam’ın bütün emirlerine uyduğu miktarda kâmil ve mükemmil olacaktır. İmam-ı Rabbânî 23. mektubun sonunda bize bu konuda şunları söyler: “Allah Teâla bizleri ve sizleri Sevgili Peygamberimiz’in şeriatı üzerine sabit kılsın. Zira işin özü budur. Kurtuluş ve saadet buna bağlıdır. Bu manada şu beyit ne güzeldir! Araplardan olan Muhammed iki alemin efendisidir; Onun kapısında toprak olmayana yazıklar olsun.” (23. Mektup) Nakşi silsilesinin büyüklerinden Esad Erbili hazretleri de gerçek mürşid-i kâmilin tasavvuf yolundaki önemini anlatırken şöyle der:

“Tarikatların hangisinde olursa olsun zikir ve fikir ile salih bir insan olmak isteyen mürid o tariki bilemediğinden mutlaka bir yol göstericiye muhtac olur. Nefis ve şeytan gibi eşkiyadan muhafaza olmak için uyanık bir yardımcıya ihtiyaç vardır.” (Mektubatİstanbul Erkam Yayınları 40. Mektup)

Kamil bir mürşide kavuşan mürid onun nasihatlerini yerine getirirse biiznillah kısa zamanda büyük manevi derecelere ulaşacaktır.

Mevlana Uyarıyor

Mevlânâ hazretleri de sahte tasavvuf önderlerini kuşları avlamak için kuş taklidi yapan avcılara benzetir. Tasavvuf kitaplarından derlediği bazı sözleri ezberleyerek halka irfanî sözler söyleyip onları avlamak isteyen ikiyüzlü sahte şeyhler aslında birer “menfaat avcısıdır”. Onlar büyük Allah dostlarının arifane sözlerini dillerine dolayarak kendilerini olduğundan büyük gösterirler. Onların sözlerine kanmak ve kendilerini Allah’ın velilerinden sanmak sonunda pişmanlık getirir.

• Bu çeşitli yüzlerin her birine dikkatle bak onların vasıflarını nice olduklarını aklında tut. Belki sûfîlik yolunda hizmette bulunurken yüz ta*nır olursun da yüzüne baktığın kimselerin mânevî kimliklerini anlarsın.

• Etrafında insan yüzlü birçok şeytan vardır. Bu sebeple her ele el vermek her ele bağlanmak intisab etmek uygun değildir.

• Görmez misin? Avcı kuşu aldatıp tutmak için ıslık çalar. Kuş gibi öt*meğe çalışır.

• O kuş kendi cinsinin sesini işitir havadan iner ve tuzağa düşer.

• Rûhen düşük alçak bir kişi bir takım saf kimseleri kandırmak için velilerin sözlerini çalar.

• Velilerin sözleri de yaptıkları işler de aydınlıktır sıcaktır samimidir. Sahte şeyhlerin aşağı kişilerin işleri ise kandırmak hile yapmak ve utan*mazlıktır. (trc. Şefik Can Mesnevi c. I 315-20)


Alıntı.