Sohbet-i Zikir


Öyle sırlı anahtar ki zikir cümle kilit secde eder. Öyle efsunlu ki zikir cümle kirler onunla gider. Yusûf’un gömleğindeki kokudur zikir. Onunla açılır gözler onunla aydınlığa erer.

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

“Allah melekleri yarattı onlara akıl verdi.
Hayvanları yarattı onlara da şehvet verdi.
İnsanları yarattı onlara da hem akıl hem şehvet verdi.
Kim şehvetine uyarsa hayvandan aşağı olur.
Kiminde aklı şehvetinden daha üstün olursa o da meleklerden daha üstün olur”

İşte bu hayvanlık vasfından kurtulup insanlık mertebesine ayak basmanın temel şartı zikirdir. Onun içindir ki Hz. Mevlânâ: “Dilde zikirden başka ne varsa hepsi sapıklıktır hepsi boştur” ”Zikr” arabca bir kelime olup mânâsı: Bir şeyi sürekli tekrar etmek anmaktır. Herhangi bir şeyi de sürekli tekrar edip anmaya zikir denir. Zikir arabca olan "zekere" fiilinin masdarıdır. Aslı "zikr"dir. Türkçe'de zikir diye kullanılır. Zükr kelimesi ile aynı anlamdadır. Çoğuluna ezkâr veya zükûr denir. Zikrâ kelimesi de zikirde yoğunlaşmak çok zikretmek mânâsına gelir. Zikir aynı kökten gelen kelimelerle birlikte Kur'ân-ı Kerimde üç yüz'e yakın yerde geçmektedir.

Söz konusu âyetlerle Allah'ı zikretmek çok açık bir şekilde emredilmiştir. Peygamber Efendimizde zikirle ilgili bir çok hâdis-i şerifle ümmetine dolayısıyla da tüm insanlık âlemine yol gösterip rehberlik etmiştir.

Öncelikle konumuzla alâkalı bâzı âyeti-i kerimeleri arz etmek istiyorum:

Ahzâb 41-42- 35- Ey imân edenler ! Allah’ı çok zikredin. Onu sık sık anın. Onu sabah akşam tesbih edin. Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

Zuhruf 36-37: Kim Rahmanın zikrinden gafil olur onu görmezlikten gelirse bizde ona bir şeytan musallat ederiz de onun yakın bir dostu olur.

Şüphesiz şeytan onları yoldan çıkarır ama onlar hâlâ kendilerini Hakk yolda olduklarını zannederler.

Bakara sûresi 152. Beni anın ki bende sizi anayım. Bana şükredin nankörlük etmeyin.

Âl-i İmrân 41 ve İnsân 25. Rabbini çok zikret. Sabah akşam Rabbini zikret.

Ra’d sûre 28 âyet: Bilesiniz ki; kalpler ancak Allah’ı zikretmekle huzûr bulur.

Görüldüğü üzere üç yüze yakın farklı âyetler farklı şekillerde zikrin önemi ve mahiyeti hakkında bizlere ışık tutarken; İsrâ sûresi 44’de ise: “Yedi gök yerküre ve bunların içindekiler O’nu tesbih ederler. Hiçbir şey yoktur ki O’nu överek tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız”

Ayetten anlaşıldığı üzere ZİKİR sadece insanlara mahsus değil. Yaratılmış her zerre Cenâb-ı Hakk’ın zikriyle kâim ve dâim. Bildiğiniz üzere kâinat üç şey üzere yaratılmıştır: Cemâdat – Nebâdat- Hayvânat

Eşref-i mahlûkat olan İNSAN bunun neresinde ? diyecek olursak az evvel arz edildiği üzere hayvanât sınıfına dahildir.

İnsan Terbiye-i Nefs ile hayvanlık vasfından kurtulduğu zaman eşref-i mahlûkat mertebesine yükselir.

Muhyiddin-i Arâbi hazretleri: Bu yaratılmışlar içerisinde; Cenâb-ı Allah’ı en çok cemâdât daha sonra nebâdât daha sonra hayvânat en az da insanların zikrettiğini söyler.

En çok cemâdât zikreder yâni sert cisimler dağlar taşlar su. Onlarda çiftleşme döllenme veya nefs söz konusu olmadığı için hiçbir zaman Hakk’ın zikrinden gâfil olmazlar.

Ne yazık ki insan hayvandan daha az zikir sahibidir. Elbette bu durum hayvanlık vasfından kurtulmayan sûretâ insanlar için geçerli. Yoksa dâimi zikirde olan nice Hakk dostları var. Bunları da inkâr edemeyiz.

Nûr sûresi 41: “Görmez misin ! göklerde ve yerde bulunanlar; bölük bölük olmuş kanat çırpan kuşlarda Allah’ı tesbih etmektedirler. Her biri kendi duâsını ve tesbihini bilir. Allah’ta onların ne yaptığını bilendir”

Divân-ı Kebir clt.2.no.469: Dünyada bildiğimiz gördüğümüz bütün kuşlar ötüşleri ile Hakk’ı zikretmedeler. O nedenle kuşların adı geçince benim gönül kuşumda uçmaya başlar.

Ben kuşların ötüşlerini duyarak zikirlerini sezerek hoş bir halde gülerek canımı vermek istiyorum. Bu can sevgiliyi zikrederken bedenden çıkarsa bu can veriş ne hoş bir ölümdür.

Divân-ı Kebir clt.2.882: “Bahar mevsiminde kuşlar sıcak yerlere göçerler. Serseri misafirler gibi şurada burada yuva yapar bir müddet orada kalırlar.

Kuşlar ötüşürken binlerce sırlar söylerler; Filan göçecek filan da onun yerini alacak derler.

Şu hüdhüdler de Hz. Süleyman’a mektup getirmişlerdir. Fakat nerede kuş dilini bilen bir kişi ki o mektupları tercüme etsin.

Leylek bütün kuşların ârifidir; “Leklek !” der dururlar ! o lek lek demenin ne olduğunu biliyor musun ? Ey yardımı istenen Allah; Mülk senindir emirde senindir! Hamd ve senâ da ancak sana mahsustur. Kuşlar gibi sende kendine kendin gözcü ol. Allah’ı tesbih et tesbihin sana ordugah olur ! Allah’ı tesbih et”

Nûr sûresi 41 ve arz edilen Divân-ı Kebir beyitlerinden açıkça anlaşıldığı üzere; hayvanlarında kendi lisân-ı halleri ile bir zikirleri olduğu geçmişten gelecekten nice haberler verdikleri gibi bize lakırdı gibi gelen leyleğin lek lek diye ötüşünde ise; “Ey yardımı istenen Allah’ım Mülk senindir. Hamd ve senâ ancak sana mahsustur” nidâsı gök yüzüne yükselmektedir.

Hz.Mevlânâ Kumrunun KÛ- KÛ- neredesin ? neredesin ? diyerek vakur bir şekilde ortalıkta dolaşmasına atıfta bulunarak Mesnevî’de: “Kumru gibi ne zamana kadar neredesin Yâ Rabb ? neredesin Yâ Rabb ? diye onu arayıp duracaksın” Der.

Ayrıca; “Bütün kuşların ârifi Leylektir” Demek ki kuşlar âleminin de ârifi câhili var. Horozun bizlerin kulağına gelen ü-ürü-üüüüüüüüü sesinin aslında “Üzkürûlâh” olduğu da farklı bir Mesnevi beytinde açıklanır. Yâni; “Allah’ı anın”

Bakara sûresi 152. “Beni anınki bende sizi anayım” Şu bir gerçek ki zikir tek taraflı değil karşılıklı. Biz Cenâb-ı Allah’ı anacağız O’da lütfedip bizi anacak. Fakat bu ilâhi anışın mahiyeti nasıldır ? bunu nasıl anlamalıyız ?

“Siz beni ibâdet ve itâatla zikredin ki ben de sizi rahmetimle zikredeyim.

Siz beni dûa ederek zikredin ben de sizin dûalarınıza icâbet edeyim.

Siz benim verdiğim nimetleri hamd-ü senâ ile zikredin ben de size nimetlerimi artırarak zikredeyim.

Siz beni dünyada zikredin ben de sizi ahirette zikredeyim...

Beni varlık ve refah içinde olduğunuzda zikredin ki ben de sizi belâ musibet ve sıkıntıda olduğunuz anlarda rahmetimle zikredeyim...

Beni benim yolumda nefsinizle cihâd ederek zikredin ki ben de sizi hidâyetimle zikredeyim.

Beni sıdk-ı samimiyet ve ihlas ile zikredin ki ben de sizi sıkıntılardan kurtarmak bilgi ve imânınızı artırmakla zikredeyim.

Beni Rabbiniz olarak bilip kulluğunuzla zikredin ki ben de sizi sevdiğim kullarımdan kabul edip sonunda bağışlamakla zikredeyim” (er-Râzî Mefâtihu'l-GaybMısır1937IV143vd).

Bizler Rabbimizin o güzel isimlerini zikredeceğiz Rabbimizde rahmeti merhameti aff-ı fağfireti kudret ve kuvvetiyle bizleri zikredecek inşallah

(İsrâ sûresi 23-24. ayetler) De ki: "İster Allah diye yakarın ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın en güzel isimler onundur”

Ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gibi önemli olan hangi ismiyle zikrettiğimiz değil; Cenâb-ı Allah ile beraber olduğumuzun idrâk ve şuûruyla gaflet ve unutmaktan dolayısıyla da cehâletten kurtulmaktır.

Zikrin lügat mânâsı bir şeyi tekrar etmek yoğun olarak anmaktır. Fakat sadece dil ile veya kalp ile bir şeyi tekrarlamak anmak olarak da kabul etmek yanlış olur. Çünkü; Aslında tüm organlarımızın rahmâni olan her hareketi bir zikirdir.

Zikir mutlak elde tesbih bir köşede çeşitli esmaları tekrarlamak değildir.

(Yunûs sûresi 101 ve Âl-i İmrân sûresi 190-191 )

“De ki: Göklerde ve yerde neler var bakında ibret alın.

Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün bir biri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.

Onlar ayakta dururken otururken yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar göklerin ve yerlerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru”

Cenâb-ı Allah’ın yarattıkları üzerinde tefekkür etmek onlardan ders alıp ibret nazarıyla etrafa bakmak ilâhi bir emir olduğu gibi aynı zamanda bu hâl de bir zikir şeklidir.

Hatta beklide zikirlerin en hâlis olanıdır. Eğer öyle olmasaydı bir anlık tefekkür yetmiş yıllık ibâdete bedel olmazdı.

Kur’an-ı Kerimde zikir kelimesi en çok Peygamber Efendimize gelen vahyî ve Kur'an-ı Kerimin tümü için kullanılır.

“Vahyîn veya Kur-an-ın zikir olarak tanımlanması onun devamlı hatırımızda tutulması tefekkür edilip her nefes alış verişimizde bizlere rehber olmasından dolayıdır” Elbette bu halde önemli bir zikir şeklidir.

Kur-an-ı Kerimin zikir olarak anılmasıyla ilgili birkaç âyet arz etmek isterim;

(Nahl sûrsei 44) “Sana da bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni açıklayasın. Ta ki düşünüp öğüt alırlar”

( Enbiya sûresi 50 ) “işte bu indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Şimdi onu inkar mı ediyorsunuz”

(Hicr sûresi 6) “Dediler ki: "Ey kendisine zikir indirilen sen gerçekten mecnunsun”

(Fussulet sûresi 41) “Onlar O zikir kendilerine geldiğinde inkâr ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır”

( Hicr sûrsi 9.) “Hiç kuşkusuz O Kur-an-ı zikri biz indirdik. Her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olanda biziz”

Zikir sürekli bir şeyi anmak ise; Kur’an hem dil hem de hâl zikridir. Ayetleri okuyarak dil; mânâlarını yaşayarak da hâl zikrinde olabiliriz.

Tefekkür hâli Kur-an zikir olduğu gibi namazda bir zikir şeklidir.

Namazdaki zikrin bir bireysel birde toplumsal boyutu vardır. En önemli toplumsal boyutlarından biri “CUM’A” namazıdır.

(Cum’a sûresi 9) “Ey inananlar ! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya “Allah’ın zikrine” koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Namaz kılınca hemen yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfûndan nasibinizi arayın. Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz”

Ayette geçen Allah’ın zikrine koşun ve sonunda namazdan sonra Allah’ı çok anın namazında bir zikir şekli olduğunun işarettir.

Cenâb-ı Hakk’ın kudret kuvvet ve gözetimi altında olduğumuzun şuûru ile yaşamak cümle organlarımızı yaratılış gayesine göre kullanmak dâimi zikirlerden biri olduğu gibi aynı zamanda bu durum bir şükürdür. Şükrün hâle dönüşmüş şeklidir. Bakara sûresi 152. “Beni anın ki bende sizi anayım. Bana şükredin nankörlük etmeyin” Ayette zikirle şükür bir arada anılmıştır. Cümle azalarımızın bir zikri birde zikir içerisinde sırlı bulunan şükrü vardır. Niyâzi Mısrî Hazretleri bu duruma divânında şöyle işâret eder:

Bir göz ki olmaya ibret nazarında
Ol düşmanıdır sahibinin başı üzerinde

Kulak ki öğüt almaya her dinlediğinden
Akıt ana sen kurşunu hemen deliğinden

Şol el ki onun olmaya hayr-ü hasenâtı
Verilmez ona Cennet ilinin derecâtı

Ayak ki ibâdet yolunu bilmez onu kes
Öğrensin onu mescit önünde kapıya as

Bir dil ki Hakk’ın zikri ile olmaya mu’tâd
Urma sen ol et pâresine dil deyu hiç ad

Feridüddin-i Attar Hazretleri de PENDNAME adlı eserinde konumuzla alâkalı olarak şöyle der: (sayfa 27)

“Ey oğul. Her uzvun başka bir zikri vardır. Bütün uzvun da hep ayrı ayrı zikreder.

Elin zikri her zavallının yardımına uzanmaktır.

Ayağın zikri Hakk yolunda gitmektir.

Gözün zikri aşk ile göz yaşı dökmek ve onun âyetlerini temaşa etmektir. Kulağın zikri doğru güzel söz dinlemektir.

Mümkünse gece gündüz zikre çalış. Kalbinin zikri sende Allah aşkı doğurur. Çalış ki bu zikri elde edesin.

Dilin zikri Kur’an okumaktır. Bunlardan nasibi olmayan kişi müflistir. Daima Hakkı övmekten dilini ayırma ki yoksulluk ateşinden kurtulasın. Dudağını Hakk’ın zikrinden başka şeye kıpırdatma çünkü erenlerin hep işi böyle olmuştur”

Yukarda arz edildiği şekilde zikir sahibi olmak hem zikir hem şükür hem de uzuvların bâtınî temizliğidir ki bu aynı zamanda hâl abdesti almak demektir.

Ayrıca bildiğiniz gibi bâzı gönül ehli sadece sessiz zikir “Hafî” Bazısı ise sesli “Cehri” zikir yapar.

Tasâvvuf ehline göre Peygamber Efendimiz; dört halifeye ayrı ayrı zikri öğretip tavsiye etmiştir. Hz. Ebu Bekir’e hafî (gizli) Hz. Ömer ve Hz. Ali'ye'cehrî (sesli) zikri ve Hz. Osman'a da kalbî zikri öğretmiştir.

O nedenle de zikir ehli ikiye ayrılır kimi sesli kimi sessiz zikri tercih eder.

İster sesli ister sessiz maksat belli bir edeb aşk muhabbet çerçevesinde samimi olarak Cenâb-ı Hakk’ı anmak andığını da yaşamaya gayret göstermektir.Bu zikir şekillerinden birini doğru diğerini yanlış kabul etmek elbette çok büyük bir cehâlet olur.

Necmüddin-i Kübrâ Hazretlerinin bu konudaki görüşlerini arz etmek isterim.. (Usûlu aşere sayfa 58)

“Dil ile yapılan zikrin cehrî yâni sesli olmasının büyük tesiri vardır. Sesli zikirden gaye sağır gibi olan nefse bunu işittirmeye çalışmaktır.

Allah’a işittirmek değil. Cenâb-ı Hakk için sesli- sessiz- uzak- yakın hepsi birdir. Bütün eşyada tecelli eden odur. Onun bu tür şeylere ihtiyacı olmaz”

Bazı şeyler de yanlış anlaşılmasın. Hz. Ebûbekir gizli zikir yaptı da Hz.Ali hiç yapmadı mı ? Veya Hz. Ali cehrî zikir yaptı da Hz. Ebûbekir hiç sesli zikretmedi mi ? Buna hayır hiç yapmadı demek elbette çok yanlış olur.

Bâzı şeylerin belli kişilerle bütünleşmiş olması aynı şeyin diğer kişilerde hiç tecelli etmediği veya etmeyeceği mânâsına gelmez.

Hz.Ebûbekir de sıdkıyet var da Hz. Ali’de hiç yok mu ?

Hz. Ömer adalet sahibi de Hz. Osman’da adalet yok mu ?

Hiçbir akl-ı selim bunu böyle kabul etmez.

Zikri üçe ayıracak olursak:
1. Dilin zikri:
2. Kalbin zikri
3. Gizli zikir

Dilin zikri; Söylediğimizi idrâk etmekten âciz gafil bir şekilde gönle inmeden sadece dil ile bir şeyi tekrar etmektir.

Fakat dilde böyle zikretmezse kalpte zikre geçmez. Dilin ısrarlı tekrarı kalbide zikre teşvik eder.

Kalbin zikri: Dilimizin söylediğini kalbimizin de eşlik edip zikirdeki mânevi neşeyi güzelliği hissetmektir. Kalp ile dilin birlikte yaptığı zikir bedeni tüm kötülüklerden temizler. Kişiyi mütmâin olmuş nefs makamına taşır.

Gizli zikir ise: Zikredenin zikrettiği şeyde yok olmasıdır. Yâni hâl duygu düşünce davranış olarak her haliyle zikir ehlidir. Hiçbir şekilde Hakk’tan gafil değildir. Celvette Halvettir. Kesrette vahdet vahdette kesrettir. El kârda gönül yarda olmaktır.

Hakk âşıklarının; “Kırk yıl Hakk ile beraberdim. Halk da beni kendileriyle birlikte zannetti” dediği yerdir.

Sessiz zikir sadece hâmûş olup bir köşeye çekilmek değildir. Gerçek gizli zikir dilden kalbe kalptende cümle azalara inmiş hâl zikridir. Böyle bir kişinin oturması kalkması yemesi içmesi her hâli zikir sayılır. Bu hâle aynı zamanda zikr-i sır da denir. İnsanı bu hâle taşıyan ise kalbî zikirdir. Kalbî zikrin en büyük özelliği ise zikirle birlikte gönülde bir neşe bir huzûr meydana getirmesidir. Halbuki çoğumuz ne namazda ne oruçta nede zikirde bu neşeyi bu huzûru bulamayız. Bu durumda da genellikle aradığımız o iç huzûrunu ve neşeyi bulamadığımız için cümlemize farz olan mânevi sorumluluklarımızdan uzak kalırız. Bu hiç şüphesiz nefsin bir hilesidir.
Bizler ibâdetin özü gayesi olan mânevi neşeye tâlibiz bunu hemen zahmetsiz bir şekilde kişiye teslim ederler mi ?

Bu amaca ulaşmak için bir emek bir gayret sarf etmek gerekmez mi ?

O nedenle Hz. Mevlânâ Mesnevinin üçüncü cildinin önsözünde şöyle der:

Nefsinin isteğine uyan
Rahatına düşkün olan
Hemen usanıp vaz geçen
Kendisinden emin olmayan
Zahmetlere katlanmayan
Ledün ilmine yâni bu mânevi neşeye kavuşamaz. Buna ancak tümüyle Allah’a sığınan dinini dünyasından üstün tutan ulaşır.

Demek ki hemen öyle nefsin sesine uyup usanıp vazgeçmek olmaz. Bıkmadan usanmadan mânevi sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret göstereceğiz ki;

Bu samimi emeğimiz gayretimizin karşılığında da aradığımız O neşe bize lütfedilsin. Ayrıca ümit var olmamak için hiçbir sebep yok çok güzel bir Mesnevi beytidir clt.3.978: “İster yavaş gitsin ister acele koşsun arayan elbette aradığını bulacaktır”

Ayrıca kalbe inmeden gaflet içinde sadece dil ile yapılan zikir belki taklit olur. Fakat taklit olmadan tahkike de yol vermezler.

Hz.Geylâni taklit tahkikin kapısıdır der.

Ferideddin Attâr Hazretleri de: “Zikirden gafil olmaktansa zikir içinde gafil olmak çok daha hayırlıdır.

Bir insan bilmeden bir zehirli bir şey yese bu ona tesir ederde öz mânâsını bilmeden gafil bir şekil de okunan Kuran yapılan zikir hiç tesir etmez mi ?

Açıkçası Kur-an-ın tesiri zehirden daha çok tesir eder. Bir de bilerek anlayarak okunsa veya zikredilse o zaman durum nasıl olur sen kıyas et”

Gaflet içinde de olsa sadakatle devam edilen zikir hürmetine Cenâb-ı Hakk taklitten tahkikine yol veri inşallah. Fakat şunu da unutmamak gerekir tefekkürsüz boş bir taklit bizi asıl hedeften uzaklaştırır. Kapıyı çalmaktan gaye içerdeki güzele ulaşmaktır. Taklidini yaparken tahkikini de merak edip araştırmalı gerçek mânâda yaşamaya gayret göstermelidir.

Yoksa:
Bu taç ma’rifet tacıdır
Sanma gayrı taç ola
Taklit ile tok olan
Hakikat da aç ola
Beyitlerinin muhatâbı oluruz.

Bugünkü sohbetimizde zikre genel olarak değindik. Önümüzdeki sohbette Hz.Mevlânâ ve Mesnevî ile kaldığımızdan yerden devam etmek niyâzıyla hayra karşı olunuz

H. Nur ArtıranAlıntı.