Riyazet
Nedir?

Tasavvufi hal ve makamları elde etmek için harcanan sürekli ve düzenli çabalara mücahede ve riyazet denir. Riyazet daha ziyade nefsin arzularına karşı koymak; mücahede ise Ahlâk değişmesini sağlamak demektir.Riyazet ve mücahede yolu kalbi temizleme yoludur. Bu yolda olanlar gerek hak gerekse halk ile olan muamelelerinde sadakât üzere olurlar. Çünkü bu yol iyilersözü doğru olanların yoludur.İnsanın dünyaya bağlı bütün eğilimlerinden sıyrılması kendini Allah'a adaması anlamına gelen riyazet in amacı insan nefsini eğitmek Allah sevgisi dışında kalan bütün istekleri yok etmektir. Allah'tan başka bir şey düşünmemek daima zikir ve ibadetle meşgul olmaktır. Netice olarak riyazet genellikle takva ve vera; doğruluk; keşf ve ilham sahibi olmak için yapılır.Riyazet Kur'an ve sünnet çerçevesi içinde olmalı. Bidât ibadetlerle veya ıslamın öngörmediği koymadığı bir teabbud biçimi ile yapılması asla caiz değildir.Riyazet yapıyorum diye İslam'a bid'at sokmak İslam'dan sapmadır.

Riyazet’in şartları

Sûfîler az yemeye az konuşmaya az uyumaya yalnız kalmaya sürekli zikir ve tefekkür etmeye alışan nefsin kurtulacağına inanırlar. Hucvurî’ye göre: “Nefs köpektir fakat müccahede ile öyle bir dereceye getirirler ki artık onun avladığı hayvan helal hale gelir.”

1-Az Yemek

İnsan nefsini azdıran şeylerin başında yeme-içmede sınır tanımama gelir. Kuşeyrî ıbni Salim’den naklen der ki: “Kulun mutad olarak yediği yemeklerden her gün sadece kedi kulağı kadar azaltması açlığın âdâbındandır.Az yemek hususunda 3 mertebe vardır;

1-Ölmeyecek ve akla halel gelmeyecek kadar yemektir.BuSehl et-Tüsteri ve benzeri zahidlerin yemek miktarıdır.

2-Midenin üçte birini dolduracak miktarda yemektir.Buhadiste bildirilen en yüksek limittir.

3-Lezzet duymak için değilaçlığı gidermek için ihtiyaç duyulan miktarda yemektir.Bir öğünde en fazla 2 çeşit yemek yenmelidir.

Aç kalmanın başlıca 7 faydası şunlardır;

1-Kalbin saflaşmasıbasiretin(kalp gözününferaset ve sezginin) keskinleşmesi.Çok yemek ise kalbi karartıp körleştirir.Hz. Muhammed(s.a.v) şöyle buyurmuştur:

’’Kendisini aç bırakan(oruç tutan) bir kimsenin tefekkür gücü artar ve kalbinde aydınlık ve uyanıklık hasıl olur.’’

2-Kalbin rikkat kazanmasıinceleşmesiduyarlılığının artması.Kalp bu şekilde rikkat kazanınca da zikirkıraatibadet ve nasihatten etkilenir.Cüneyd (r.a) şöyle buyurmuştur:

’’Sizler kalbinize yemek torbasını bağlıyorsunuz.Ondan sonrada ibadetten ve duadan lezzet almak istiyorsunuz.Bu olacak şey midir?’’

3-Nefsin gücünün kırılmasıtaşkınlık ve aşırılığının gitmesi.Çünkü nefsi hiçbir şey açlık kadar etkileyip hizaya getiremez.

Rivayete göreAllah nefsi yarattığı zaman ona''Ben kimimsen kimsin?'' diye sormuş.Nefis kibir ve taşkınlık içinde ''Ben benimsende sensin'' diye karşılık vermiş.Bunun üzerineAllah onu bir müddet aç bırakmış ve aynı soruyu tekrar sormuştur.Bunun üzerine nefis teslimiyet ve tevazü içinde ''Sen benim merhamet sahibi Rabbimsin.Ben de senin aciz ve çaresiz yaratığınım.'' diye cevap vermiş.

4-Günah işleme arzusunun sönmesi.Nefisnormalde her türlü günahlara karşı arzu duyar ve her türlü kötülüklere heves eder.Onu bu arzu ve heveslerden ancak az yemek ve aç kalmak vazgeçirir.Hz. Ali (r.a) şöyle buyurmuştur:

''İnsan karnını doyurunca ya günah işlerya daen azından bunu aklından geçirir.''

5-Vücudun hafiflemesiuykunun azalması ve bu sayede gece ve gündüz ibadetlerinin rahatlık va kolaylıkla yapılabilmesi.Ebu Süleyman ed-Darani şöyle demiştir:

''Doyasıya yiyen bir kimsealtı afete maruz kalır.Bu afetler ibadet zevkini bulamamaktefekkür gücünü kaybetmekmerhamet duygusunu yitirmekibadetleri ağır bulmakşehvet ve arzuların istilasına uğramak ve ömrünün çoğunu sofra ile tuvalet arasında gidip gelmekle heder etmektir.''

6-Masrafın azalmasıgeçimin kolaylaşmasıaz gelirle yetinme imkanının doğması ve bu sayede fakirliğin korkulur olmaktan çıkması.Çünküaz paraya ihtiyaç duyan bir kimse fakirliği hissetmez.Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:

''İktisat yapan bir kimse fakirlik yaşamaz.''

7-Geçici ve hafif olan dünya açlığıyla cehennem ehlinin ebediyen aç ve susuz kalmalarındaki dehşetli azabı anlamak.Kuran-ı Kerim’debunların hali şöyle anlatılır:

‘’Onlar susuzluktan bağırıp çağırınca kendilerine kaynayan bir su içirilir.Bu su onların iç organlarını parçalar.

Çok yemeye alıştık nasıl bırakabiliriz? Diyorsan;

Yemek miktarını yavaş yavaş azaltmak.Örneğin;her öğün yediğinden bir lokma azalt.İki öğün arası süreyi uzalt.
''Allah teala'nın en çok sevdiği amel açlıktır.''

''Amellerin en büyüğü açlıktır.''

''Cennet kapısını aç kalmak tokmağıyla çal.''

2- Az Uyumak

Az yemek sonucu kişi az uyur. Az uyumak Allah’a dönüşün ifadesidir ve kalbi cilalandırır. Gecenin İslam’da özel bir yeri vardır. Gece ibadet için kalkmak nefse ağır gelir. Bunun için Kuran’da geceleyin sıcak yatağından kalkıp Rablerine ümit ve korku ile dua edenlerle seher vakitlerinde uyumayıp istiğfar edenler ve gecenin azında uyuyup sabahın erken saatlerinde istiğfar edenler övülmekte uzun gecelerde tesbih ile geceleyin teheccüt namazı emredilmektedir.8 saati geçmemek gerekir.Uykusuzluk hedef değil ilim amel ve zikre vasıtadır.Hz. Muhammed (s.a.v) yatsıdan önce uyumayı ve ondan sonra da konuşmayı hoş görmezdi.

3- Az konuşmak

Riyâzetin bir önemli hususu da az konuşmaktır. Dilini tutan kötülüklerden emin olur. Necmüddin Kübra: “Dil konuşunca kalp susar. Dil susunca da kalp konuşur.” demiştir. Hadis-i şerifte ''Susanın kurtulacağı'' belirtilmiştir. Dilini tutup kalbini söyletenlerin günahı az olur. İki dudağı ile iki bacağı arasındakine garanti verene cennetin garanti edileceği vaad edilmiştir.

İnsana iki kulak bir ağız verilmiştir. Kuran’ın ilk emri okudur.O halde ilme sarılmalıdır. insanın konuşmaktan çok dinlemeye ihtiyacı vardır. Hatem-i Asam der ki:''Arzu üç çeşittir: Yeme Konuşma bakma. Yeme halini Allah’a tevekkülle dilini doğru sözle gözünü ibadetli bakışla muhafaza et.''der.

Çok konuşmaklüzumsuz şeyleri konuşmak ve lüzumlu şeyleri gereğinden fazla konuşmak demektir.Dil kalbin tercümanıdır.Bu yüzdenmesela dille yalan söylendiği zamankalbin çarpılıp eğrilir ve onun üzerine siyah bir gölge düşer.

''Kim dilini ve ırzını koruyacağına dair bana teminat verirseben de ona cennete gireceği teminatını veririm.''
''İnsan oğlununçoğu günahları dillerinden olur.''

''İnsanları yüzüstü cehenneme süren şeydillerinin ürünleridir.''

İbadet Etmek Ve Günah İşlemekten Kaçınmak

Namazoruçhac ve zekat gibi ibadetler nefsimizi terbiye etmemizi kolaylaştırır.Bunlarla beraber küçük olsa dahi günah işlememeye özen göstermeliyiz.Çünkü nefiste sigara gibidir.Nasıl sigara bir kere içildiğinde vücuda nikotin verip bağımlılık yapıyorsa günahlarda bir kere işlendiğinde nefis sürekli işlenmesini arzu ediyor.