Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mevâidü'l İrfan - Niyazi Mısri

  İRFAN SOFRALARI

  BİRİNCİ SOFRA

  "BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM"


  İnsana çeşitli iyilikler lutfedenKur'an sofrasına insanları ve cinleri davet eden Allah'a hamdolsun. Rahman namına o sofralara çağıranların Efendisi Hz.Muhammed'e; irfan sofralarına koşarak kalblerine irfan dolduran Ali'ne ve ashabına salat ve selam olsun.Bundan sonra bu fakir kul Mısriher ne kadar o sofralara güzel icabet edemedi ise de uzun zamandan beri yüce Allah'ın şu sözüyle o sofranın inmesini istiyordu : "Allah'ımbize gökten öyle bir sofra indir ki bizden öncekilere debizden sonrakilere de bir bayram ve senden bir mu'cize olsun.Bizi rızıklandır.Muhakkak senrızık verenlerin en hayırlısısın."

  Bin yetmiş altı yılı Şevval'inin ikinci günü akşama doğru kıbleye karşı oturmuş: "Fakirlik tamam olduğu zaman oAllah'tır." sözünü düşünüyordum. Allah'ın ilhamiyle sırrıma bunun hakiki bir manası doğdu.O kadar kesin bir mana doğdu ki artık bunun ötesinde bir mana yoktur.Allah bana açıkça gösterdi ki kendisinden başkasının ne zahirdene batında varlığı yoktur.Yalnız var sanılır.Bana bildirdi ki arifin sırrında vücuttan fakr (yoksunluk) tamam olmayınca perdesizdoğrudan doğruya Hak'kın yüzüne bakması mümkin olmaz.Nitekim yüce Allah buyurmuştur: "O gün bazı yüzler sevinçli rablarına nazırdır." (Kıyamet 32) Varlığı atmazsaAllah'ın göklere ve yere arzettiğionların kabulden imtinaedip sadece insanın yüklendiği vücut emanetini ödememiş olur.Ve bu suretle büsbütün hiyanetten kurtulamaz.Allah'ı da sevmez olur.Çünkü Allah Teala "Allah hainleri sevmez" (Enfal 58) ayetiyle ifade ettiği üzere onu sevmez.

  Onun gözünden perde nasıl kalksın ve nasıl Allah'ı görsün ki oHak'ın olan vücudu kendine mal etmektedir.Çünkü fakrın tamamıAllah'tan başka her şeyden varlığı almaktır.Vücut kalkınca Hak görünür.Ve hiç kaybolmaz.Dersen ki: "Vücut görünürde ve gerçekte Allah Teala'nın ise o halde arif kimO'na bakan kimO'nu gören kim?" Derim ki: "Vücut birdir ama mertebeleri çoktur.Bir mertebede muhibliklebir mertebede mahbuplukla görünür.Bir mertebede gül olurdiğerinde bülbül."

  Futuhat-i Mekkiyye'nin başında şöyle bir beyit vardır: "Rab Hak'tırkul Hak'tır.Ah bilseydimkimdir mükellef.Kuldur derseno ölüdür.Rab'dır dersen o halde O nasıl mükellef olur?"

  Buradan anlaşıldı ki fakr: İki cihanda da vechin (yüzün) siyah olması (yok olması) dır.Yokluğa da siyah denilir.Yani dünya ve ahiret ademdir (yoktur).Bunların varlığı yoktur.Çünkü varlık gerçekte Allah'ındır.Mahlukata varlık vermek mecazidir.

  Peygamber'in: "Nefsini bilen Rabbını bilir." sözünün manası da budur.Çünkü nefsinin vücudu olmadığını bilirsekendisinde olan vücudun Allah'a ait olduğunu anlar.Yani kendisininmahiyyeti itibariyle Rabgörünüş itibariyle nefs olduğunu bilir.Yahut: o aynen (zat itibariyle) Rab taayyünen (görünüş) itibariyle nefstir." diyebilirsin.

  "Fakirlik küfür olayazdı." sözüne gelince bunafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmanın sonucudur.Ama benim söylediklerimfarz ibadetlerle Allah'a yaklaşmanın sonucudur. "Allah gerçeği söylerOyola iletir." (Ahzab 4)

  İKİNCİ SOFRA

  "Acı ve tatlı sulu iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.Aralarında bir engel vardır;birbirinin sınırını aşamazlar." (Rahman 19-20) ayetini izah etmektedir.Ayetin anlamı şudur: Tatlı denizi ve acı denizi salıverdi.Bunlarkarşılaşıyorlaryaklaşıyorlaryüz eyleri birbirine temas ediyor.Fakat aralarında birbirine geçmelerine mani bir berzah (açıklık) vardır.Bundan dolayı biri diğerine karışarak onun özelliğini bozmaz.Yani sınırlarını geçemez ve aralarındaki engeli boğmazlar.

  Burada iki denizden maksat şeriat ve hakikattir.Allah Teala onları salıvermiştir.Karşı karşıya gelirlerkomşu olurlaryüzeyleri birbirine dokunur.Öyle ki şeriatte bulunan her ilim ve amel hakikatte de bulunur.Hiçbiri o ilim ve amelden ayrılmazlar.Fakat yine de aralarında Allah'ın hikmeti ve kudreti icabı birbirlerine karışmalarına engel bir berzah vardır.Bu engel sebebiyle biri diğerine geçemez.Bu maniiki taraf adamlarının vehimleridir.Yani bu iki ilimaslında tek bir ilimden ibarettir.İki ilim itibar edilir.Bu itibardan dolayıiki taraf erbabı arasında daimi bir ihtilaf vardır.Bunun zahirde misali dağ'dır.Dağdağ olması dolayısiyle tektir.Çıkışı ve inişi dolayısiyle ikidir.Çıkışı şeriate misalinişi hakikate misaldir.Dağda yürümekçıkan için zordur;inen için kolaydır.Ama dağın zirvesinde olan kimse çıkış ve iniş zahmetinden kurtulmuştur.

  Bu engelden dolayı iki taraf ehlinden gizli kalan bir hikmet gereğince biridiğerinin hükmünü kaldırmaz.Zira bu engeliki cihanın imarı için konulmuştur.Bunun içindir ki tamamen birbirine geçip karışmazlar Şeriat ehlihakikat ehlinin ilmini bilmediklerinden ve onları şeriate aykırı sandıklarından dolayı hakikat ehline karşı koyarlar.Tam kemale ermiş muhakkikler müstesnahakikat ehli de şeriati hakikate aykırı görerek onu terk etmekte bir sakınca görmedikleri için şeriat ehline karşı koyarlar.Fakat dağın zirvesine ulaşan en yüksek kulelerde oturan ariflerA'RAF ehlidirler.Bu iki ilminbir tek ilim olduğunuiki taraf erbabının gözlerindeki illet örtüsünden dolayı iki ilim gibi göründüğünü bilirler.Ve iki taraf ehlinin de haklarını verirler.
  İki tarafın benzerliklerini açıklayarakmüşkillerini çözerek bu iki ilim erbabının arasını mümkün mertebe düzeltmeğe çalışırlar.

  Her asırda bunların aralarını bulan kimseler mevcuttur.Eğer aralarını bulan kimseler olmasaydıaralarında savaş olurdüzen bozulurdu.Bundan dolayı dır ki "Ahlak güzelliklerinin en iyisiiki kişi arasını islah etmektir." denilmiştir.Bu iki ilimsulh ile karışacakbirleşecek gibi olurlakin aralarındaki berzah ile ayrılırlar.Ve böylece daimi olarak halleri birbirine tecavüz etmez.Ta ki birinin hükmü diğerini yenerek iki cihanın dengesi bozulmasın.

  ÜÇÜNCÜ SOFRA

  "Ey iman edenlerzandan çok sakınınız. Çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin gizlisini araştırmayınızbirinizdiğerinizin gıybetini etmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Elbet bundan iğrendiniz.Allah'tan korkunuz. Şüphesiz Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir." (Hucurat 12)

  Bil kigüneş nereye yönelsekarşısında karanlık görmez. Karşısına düşen her şey aydınlık (nur) görünür. Güneşin gördüğü nurkarşısına düşen eşyayı ışıklandıran kendi yüzünün nurudur. Ama zulmetin karşısında aydınlık olmaz.Karanlıkkarşısında bulunan eşyada daima karanlık görür. Bu karanlıkkarşısına düşen eşyayı karartan kendi karanlığıdır.İmdi güneşkendine kıyasenbütün alemin nurdan ibaret bulunduğunu zanneder.Zulmet (karanlık) isekendisine kıyas ederek bütün eşyanın zulmetten ibaret olduğunu sanar.

  Güneşarif-i billah olan muvahhid mü'minin misalidir. Bu zaten bütün eşyadakendi irfanınıntevhidininimanının ve ayanının "Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin.Lakin siz onların tesbihlerini anlıyamazsınız." (İsra 44) ayetinin ifade ettiği gibi aksininurunu görür.Halbuki aslında eşyanın bir kısmında cehaletküfür ve isyan zulmeti vardır. Fakat o mü'minin bakışının nurubütün eşyayı kaplar da ohepsinde sadece nur görür. Bütün insanlara iyi zan besler. Bu sıfatbir insanaancak kemale eriştiren bir mürşid-i kamilin terbiyesi altında iç tasfiyesiyle mümkün olur.

  Zulmet ise cehalet ile kalbi kararmış cahile benzer. Bu adambütün eşyada bir eksiklik görürherkeste bir ayıp arar.Cahil neye baksacehaletinin ve aybının siyahlığı o şeye akseder. Baktığı şey ne olursa olsun onda muhakkak bir ayıp ve noksan bulur.Fukara bilmez ki okendi ayıp ve noksanıdıroradan kendine aksetmiştir.

  DÖRDÜNCÜ SOFRA

  "Gece ve gündüzü birer ayet (delil) kıldık. Gecenin ayetini kaldırıp rabbınızın bol nimetini aramanızyılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gündüzün ayetini aydınlık yaptık. Her şeyi uzun uzadıya açıkladık." (İsra 12)

  Denildi ki iki ayet ay ve güneştir.O zaman mana şöyle olur: Gece ve gündüzün iki aydınlatıcısını iki ayet kıldık.Yahut gece ve gündüzü iki ayet kıldık.Gece ayetini ki aydırmahvetmek demekonu kendi nefsinde nursuzkaranlık kılmakyahut nurunu ay sonuna yaklaştıkça yavaş yavaş eksiltip tamamen gidermek demektir. Gündüzün ayetini ki güneştirgösterici kılmak ise onuışıgiyle eşyayı gösteren ışın sahibi yapmaktır. "Ta ki Rabbınızın keremini arayasınız." yani gündüzün aydınlığında geçim sebeplerinizi arayasınız ve onunla işlerinizin zamanlarını bilmeğe tevessül edesinizgece gündüzün değişmesiyle yahut hareketiyle senelerin sayısınıhesabıhesap cinsini bilesiniz. "Din ve dünya işlerinde muhtaç bulunduğunuz her şeyi açık açık izah ettik." Şüpheye yer kalmayacak şekilde açıkladık.(Kadi-i Beydavi)

  Ben derim ki: Ayette geçen mahvetmektenAyın nurununBedre (dolunaya) doğru girgide artmasıyla gece karanlığının yavaş yavaş azalması da kasdedilmiş olabilir. Burada izafetyine adedin ma'duda izafeti gibidir. Ya da Kamer nurunun ay sonuna doğru yavaş yavaş azalması da muradedilmiş olabilir. O zaman izafet lam veya fi manasınadır. Her iki mananında kasdedilmiş olması muhtemeldir. Gündüzü gösterici kılmaktan maksatonu kemal nurunda daima aydınlatıcıparlak kılmak demektir. Bu misaltelvin (kesret) ehli ile temkin (hakikat) ehlini temsil etmektedir. Telvin ehline ilim ma'rifet ibadet ve taat tahsilinde iki gününden hiçbiri diğerine eşit olmayacak şekilde daima ilerlemek gerektiğini tenbih eder. Çünkü Hz.Peygamber Efendimiz : "İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır." buyurmuştur. Keşif ve ayan güneşi doğup yakin hasıl oluncaya kadar ilerlemelidir.

  "Ta ki Rabbınızın keremininimetini arayasınız." demekilim ve maarifin zikir ve güç riyazat ile çoğalmasını telep edesiniz. "Tevhid-i Zat" hakikatinin doğmasıyla "Senelerin sayısını ve hesabı bilesiniz." demektir.Zira her yönüyle O'nu bilmekancakAllah Teala'nıngündüzünün ayetini keşfederek vücudunu gösterici kıldığı kimseye nasibolur. Halkın günühaftalarıayları ve yılları olduğu gibi hesap gününün de günühaftalarıayları ve seneleri vardır. Halkın günü gece ve gündüz olarak yirmidört saattir.Rabbın günü bin senedir. "Muhakkak Rabbın indinde bir günsizin saydığınız bin yıl gibidir." (Hac 47) Allah'ın indinde miktarı elli bin yıl olan gün de vardır ki ohesap günüdür. Herbirinin kendine uygun haftalarıayları ve yılları vardır. Bunun sayısını bilmek Suğra (küçük)vusta (orta)kübra (büyük) devrelerini bilmeğe bağlıdır.
  Bu devrelerin hepsini Arş devresi içine alır.Fakat Arş devrelerinin sayısını bilmek ne mümkündür ne de zapta sığar. Çünkü sonu yoktur.Zira Ahiret ebedidir. "Ta ki Rabbınızın keremini arayasınız." sözü telvin ehlinin haline işarettir. "Senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz." sözü ise temkin ehlinin haline işarettir. Bu ayette telvin (kesret) ehlinitemkin (hakikat) ehli olmaya teşvik vardır.

  İnsanlar arasında öyle insan vardır ki Allah onun ilimiman ve yakinini artırarak cehalet gecesinin ayetini yok ederömrünü nur üzerinde geçirip bitirir. Öyle insan da vardır ki Allah onunömrünün sonuna doğru günden güne günahlar zulmetiyle kalbinin kararmasından meydana gelen gecesinin geceye mahsus aydınlatıcı ayetini yok eder de o kimse ömrünü böyle karanlık içerisinde geçirir. Bundan Allah'a sığınırız. Öyle insan da vardır ki isyan zulmeti ile kalbi kararmış olupAllahkalbini külliyyen mühürliyecek ikensonra günahtan tevbe ile imanınınamelinin ve ihlasının nuru doğar; o nur ve yakin Allah'ın dilediği kadar artaro insanı karanlıktan kurtarır. Bu hal bazılarında bir kaç defa tekerrür eder. Eğer bir kimse: "Bizden iyilik geçmiş kimselerden" ayetinin mazharı ise ömrünüiman ve amelinin nuru arttığı zaman saadet üzre bitirir.Fakatezelde şekavete mazhar olanlardan ise İhsandan sonra yüz üstü düşmekten Allah'a sığınırız.Ömrünüisyan zulmetinin arttığı sırada şekavet üzre bitirir.Ve öyle insan da vardır ki Allah onun gündüzünün ayetini gösterici kılmış ve kah eksilen kah artan bir durumda bulunan telvinden kurtarmıştır.Çünkü sabah olduğu zaman lambaya ihtiyaç kalmaz.Bunlar peygamberlersıddiklerşehidler ve salihlerdir. "Bunlarla arkadaşlık ne güzel şey." (Nisa 69)

  Bu hallersözünü ettiğimiz ihtiyari olaylarda görüldüğü gibi insanın tabii bünyesinde de görülür.Mesela tabii vücudumuzda bulunan güzellik ve kuvvet gibi.Güzellik çocukta yirmi yaşa veya daha yukarı çağa varıncaya kadar artar.Ondan sonra eksilmeye başlar.Kuvvet de böyledir.Ömür ortalarına kadar artarsonra eksilmeye başlar.Ta ki insanbunlarınAllah'ın kendine vermiş bulunduğu bir emaneti olduğunutekrar Allah'a döneceğini "Bütün işlerin de O'na döneceğini" bilsin.Ve güzelliğiyle kuvvet ve kudretiyle böbürlenmesin.Zira dellalinkendisinde bulunan emanet ve ariyetlerden dolayı halka kibretmesiahmaklık ve beyinsizliktir.İnsanda daha buna benzer haller çoktur.Lakin sözü bu risaleye uygun gelmeyecek şekilde uzatmayı gerektireceğinden dolayı kısa kestik. "Allah gerçeği söylerOyola iletir." (Ahzab 14)

  Binaenaleyhey Ehlullah yolunda süluk eden talipAllah yolunda mücahede et ki ruhunun güneşi battığı yerden doğsuntutulduğu yerden açılsınkalbinin alemleri nurlansınnuru yüzüne vursun ve senin yüzünden karşında bulunanlara yansıyarak hepsini aydınlatsın. Karşında bulunanlarsenin ilim ve irfanının nurundan istifade etsinsenin gölgendeyani cisminin ve bedeninin gölgesinde istirahat etsinler. İşte güzel huyun kemali budur.Allahbizi de sizi de bu vasıflarla vasıflananlardanAllah indinde ve insanlar indinde razı olunmuş ve sevilmiş olan bu huylarla huylanmış bulunanlardan eylesin amin.

  BEŞİNCİ SOFRA

  Filozoflar şöyle demişlerdir: "Nefs-i Natıkahakikatlere uygun suretlere bürünür ve onlara sadık hükümleri gerçekleştirirse sanki obütün vücut (varlık) un kendisi olur.Bütün yaratıklar bu cismani suretlerle çok şiddetli bir şekilde birleştiklerinden ve bunlarla son derece meşgul bulunduklarından dolayı kendilerini seçemiyecek ve görünmeye muktedir olamıyacak durumdadırlar.Sanki o suretler ve heykellerden ibaret olmuşlardır."

  Yani nefs-i natıka (konuşan nefs)cisimlilik dolayısıyla son derece kesiftir ruhaniyyet dolayısıyla son derece latiftir.Ruhhangi şeye girse onun hükmünü alıronun rengine bürünür.Tıpkı su gibi.Suyun rengi de kabın rengine bağlıdır.Bu bilindi ise bil ki: nefs-i natıkaletafet kazanıphariçte hakikatlere uygun olanonlara muhalif olmayan zihni hayallerin şekilleriyle bezenir ve o hakikatlere uygun hükümleri giyer ve bu düşünceler nefs-i natıkada iyice yerleşirnefs-i natıkanın sözlerinde ve fiillerinde bunların eseri meydana çıkar ve nefs-i natıka hiç abes konuşmayacakabes iş ve hareket etmeyecek şekilde bu hakikatlerde rüsuh bulursa işte o zaman nefs-i natıkasanki o suretlerinşahsiyetlerino heykellerin kendisi olur.Budış alemde şuna benzer: Mesela Zeyd bir şehirden çıkıp başka bir şehre yerleşsebir zaman sonra çıktığı o şehir halkını eskiden gördüğü gibi şahıslar ve görüntüler olarak tasavvur etse yanılmış olur.Çünkü o şehir halkı ölüm ve doğum ilekuvvetlenmezayıflama ve büyüme ile değişmişhalden halesıfattan sıfata geçmişlerdir.Bundan dolayı onun bu düşüncesi gerçeğe uygun değildir.Ama o şehir halkınışahıslarıylagörünüşleriyle değil de türleriyle ve cinsleriyle düşünürse onun bu düşüncesigerçeklere uygun düşer.

  İşte birinci düşünce sahipleri acı bir azap içerisindedirler.Çünkü onlar kalblerini durmadan değişen gölgelere bağlamışlardır.Onlarerişilemeyen bir gölgenin peşinden koşmaktadırlar.İşte dünyaya ve dünya adamlarına gönül bağlayan da böyledir.Öteki tasavvur sahipleri ise daimi bir rahat ve ebedi bir huzur içerisindedirler.Çünkü onlarkalblerini devamlı olan ahiretin salih amellerine vermişlerdir.Buöyle sağlam bir iptir ki ona tutunan kopup düşmez.İşte avamdaima serap gibi yalancısüslü batıl suretlerle uğraşarakletafet taraflarını kesafet taraflarında mahvettiklerinden dolayısanki bu aslında olmayan aldatıcı şahsiyetlerin ve görünür heykellerin kendileri haline gelmişlerdir.Havass (seçkinler) e gelince bunlar da daima hakikatlere uygun suretlerle uğraşmak dolayısıyla kesafetlerini letafetlerinde kaybettiklerindensanki o hakikatlerin ve o vücudun kendisi olmuşlardır.Çünkü insandüşündüğünün aynıdır.Bunun için biri Arapçabiri Farsçabiri Türkçe olan üç beyit söylenmiştir:

  Arapça: "Ey Fazıl kardeşimsen düşüncenden ibaretsinyoksa büyüttüğün et ve kan değilsin."

  Farsça: "Ey kardeşsen düşüncesinkemik ve akıl değilsin.Eğer düşüncen gül ise gülsün; diken ise külhansın."
  Türkçe: "Ademi dedikleri endişedirgayr-i adem ustuhan-ü rişedir (Adam olmayan kemik ve tüydür.) Ademin endişesi olsa latifşüphesiz zatı olur anın şerif."

  Ey kardeşimgörüntüler zindanından gözünü kaldır da yukarıya bak.Çünkü bunlarKur'an'da Esfel-i Safilin diye adlandırılan aşağıların aşağısıdır.Mutlak külliler alemine bak ki o alemin derecelerinin en aşağısı nevi'ler alemidir.Bunun üstünde cinslercinslerin üstünde yüksek cinslerbunların üstünde cinslerin cinsi vardır.Sonra cevherlerarazlarvücup ve imkansonra mutlak vücut gelir ki burada varlık dairesi tamamlanır ve sen rahatlar ezeli ve ebedi sevince erersin.Muhakkak bil ki gözünü cüz'ler aleminden kaldırmadıkçakülliler ile ülfet etmedikçe bütün neş'elerde devamlı olan ilahi işlerdeki rahatı bulamazsın. "Allah gerçeği söylerOyola iletir."


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ALTINCI SOFRA

  Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "O gün Yerbaşka bir Arzagökler başka göklere değiştirilir.Herkes kahredici Tek Allah'ın huzuruna çıkarlar." (İbrahim 48) "O'nun yüzünden başka her şey helak olacaktır.Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz." (Kasas 88)

  Bil ki insan neden lezzet alıyornede rahat ediyorsa mutluluğu ondadır.Her şeyin lezzeti tab'ı (yaradılışı) na göredir.Bir şeyin yaradılışının gereğio şeyin mahulika lehi (ne için yaratılmış ise o) dir.Eşyayaratılmış bulunduğu gayeye kavuşmak ister.Çünkü ondan bir parçadır.Nasıl ki parçalar bütüne kavuşmak talebedernehirler denize ulaşmak isterseher şey de böyle küllüne (bütününe) kavuşmakonda fani olmak ister.

  Gözün lezzetigüzel şeylere bakmadakulağın lezzeti makamlarıgüzel sesleri duymadakalbin lezzeti yaratıldığı şeye nail olmada yani umuru (işleri) bilmededir.Kalbin gıdası bilgidir.Gıda sevilir ve istenir.

  Bil ki insanlığın saadetiAllah Teala'yı bilmededir.Çünkü bulezzetlerin ve rahatların en son mertebesidir.Lezzetlerin en bayağısı da sanatları bilmektir.Fakat yine de buçocukların oyunları bilmesinden daha tatlıdır.İlmi bilmek de oyunu bilmekten lezzetlidir.Sonra şeriat ilmini bilmekdiğer ilimleri öğrenmekten daha lezzetlidir.Tarikat ilmi de şeriat ilminden daha tatlıdır.Ama hakikat ilmini bilmekhepsinden lezzetlidir.Çünkü hakikat ilmifiiller tevhidisıfatlar tevhidi ve zat tevhidine vakıf olarak Allah'ın sırlarına ermektir.Allah'ı bilmek ise elbette lezzetlerin ve rahatların sonudur.Bukalbin yani padişahın gıdasıdır.Diğerleri duyularınorganlarınuzuvların ve hizmetçilerin gıdasıdır.Tabii padişahın gıdası ve lezzeti hizmetçilerin gıda ve lezzetinden daha üstündür.

  Bil ki senkalb padişahının lezzetinediğer duyuların lezzetinden vaz geçmedikçe ulaşamazsın.Zira yolcu birinci konaktan çıkmadan ikinci konağa ulaşamaz.Bütün konaklardan geçmeyince şühud kabesine giremez.Hakikate kavuşan arifler tekrar dünya konaklarına döndükleri zaman artık yemekiçmekcima etmekbahçelerde gezip dolaşmakdostları ve Allah'tan başkalarını ziyaret etmekonlara mani teşkil etmez.Anla ve bil ki her duyunun ve uzvun kemaline için yaratılmış ise onun kemaline ve gayesine erişmesidir.Kalbin kemaline için yaratılmış ise onun kemaline ulaşmasıyla mümkün olur.Bu da Allah'ıbütün fiillerindesıfatlarında ve zatında tevhid etmek /birlemek) ile mümkündür.İşte o zaman duyuların ve uzuvların lezzetleri başka lezzetlerearş başka bir arza ve göklerbaşka göklere değişir. "Tek ve kahredici Allah'ın huzuruna çıkarlar." "O'nun yüzünden başka her şey helak olacaktır.Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz." Hasılı kalbkemaline ulaşırsa duyular ve uzuvlar da kemaline ulaşır;Allah ile işitirAllah görürAllah ile konuşur.Ve kulsultanların sultanına ulaşır.O zaman iş ve devir tamam olur.Allah Teala bizi kendisine kavuşanlardan eyliye. "Allah gerçeği söylerOyola iletir."

  YEDİNCİ SOFRA

  Yüce Allah buyurdu: "Allah selamet evine çağırır." (Yunus 25) Allah kullarını sıfatlar ve zat tevhidine davet eder.Bunların tevhidibütün afetlerden selamet evidir.Ofiiller tevhidine kelime-iTevhidnamazzekatoruçhac gibi şeriatçe emredilen; şirkadam öldürmezinaharam yemek ve bunun gibi şeriatçe yasak kılınan şeylerden menetmek gibi çeşitli ibadetler ve nehiylerle davet eder.Çünkü kulemirlerini tutmaknehiylerden kaçmak ile selamet evine girer.Yani hiç kimse yaptığı bu ibadet fiilleri için "Bunlar caiz değildir" diye itiraz edemezbu suretle zahirde bir müdahelecinin sataşmasına uğramaz.

  Göğüslerindeki aldatmatecavüzkinhasedkibirkendini beğenmeişittirmeriya gibi kötü duyguları kalblerinden çıkaran sıfatlar tevhidine de çeşitli güç riyazetlerle nefs-i emmarenin arzusunu öldürmeknefsin dediğini yapmamakalışkanlık haline getirdiği şeyleri terk etmek gibi şeyleri yapmayı emrederek davet eder.Bu suretle nefis itmi'nane ulaşır.Nefis itminnana kavuştuğu takdirde güzel huylardan ibaret bulunan sıfatların selamet evine girer.Kötü ahlak zindanındakalblere sıçrayan kötülük ateşinden kurtulmuş olur.Ve bu kötü huyların azabından daima rahat içerisinde olur.

  İnsanlardan ve her şeyden vücudu (varlığı) kaldıran zati tevhide de: "Allah'ı çok zikrediniz." (Ahzab 41) ayetiyle zikri. "Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler." (Al-i İmran 191) ayetiyle düşünceyi emrederek çağırmaktadır.Ta ki bu suretle zikir ve fikir çakmağından doğan ateşin nuru çıksınbenlik perdelerini yaksınkalb alemlerini aydınlatsınonlara Allah'tan başka varlık olmadığını göstersin ve onları varlık azabından ve günahından kurtarsın. "Varlığın öyle bir günahtır ki onunla hiçbir ginah mukayese edilemez."

  (Hadis).Keza varlık azabiyle de hiçbir azap mukayese edilemez.Çünkü kendine varlık tanımakyüklendiği emanete hiyanet demektir.İnsanvücudu emanet olarak almıştır.Kim emaneti öderse kendisinden daha lezzetlidaha rahatve daha zevkli bir selamet olmayan ebedizati selamete girer.Zira bubütün selametlerin ruhudur.Bu selametin ebedi olması şu demektir: Yani bir kimse oraya bir an içerisinde girerse artık bütün neş'elerde (anlarda) orada kalırçıkmaz.Zira ezeli isti'dad bunu gerektirir. "Allah gerçeği söylerOyola iletir."

  SEKİZİNCİ SOFRA

  İlmini göstererek zenginlerin kapısında dolaşan ve onlardan bir şeyler uman alimlerin neye benzediğini izah babındadır.Kapılarında ilmini göstererek dolaştığı kimseler kendisini hor görürler ve nasihatini de kabul etmezler.Bu alimörümceğe benzer.Çünkü örümcek de giderinsanların kapılarındaevlerin küvetlerindedeliklerindetavanlarında ev (yuva) yapar.Hem de o kadar güzel yapar ki sanatının meharetindenölçülerinin güzelliğindenaçılarının düzeninden mühendisler hayret ve acz içinde kalırlar.Fakat onun orada yuvalanmasındaki maksat sinekkelebek ve emsali şeyleri avlamak olduğundan insanlar ona yüz vermezleraksine onu yıkmaya çalışırlarkötü görür şum tutarlar.

  İlmiyle amel eden salihhiç kimseye yüz suyu dökmeyen alim de arıya benzer.Allah şöyle buyurmuştur: "Allah'tan başka veliler edinen kimseler ev edinen örümcek gibidir.Evlerin en bayağısı da elbet örümcek evidir.Bilmiş olsalardı!" (Ankebut 41).Ve buyurmuştur: "Rabbın arıya:" Dağlardaağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin;sonra da Rabbinin gösterdiği yollardan mütevazi olarak yürü." diye vahyetti.Onun karınlarından insanlara çeşitli renklerde içki (balbal şerbeti) çıkar.Onda insanlara şifa vardır.Düşünen bir millet için bunda ibret vardır." (Nahl 68-69).

  Bil ki faydalı ilimleri cem'eden ve onlarla salih ameller işliyen alimiAllah bilmediği ilimlere aşina kılar.Çünkü Peygamber Aleyhisselam Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Bildiğiyle amel edeni Allahbilmediği ilimlere varis kılar." Ve buyurmuştur: "Kırk sabah Allah'a halisane ibadet eden kimsenin kalbinden lisanına hikmet pınarları fışkırır." İmdi kırk sabah ibadet eden böyle olursa ya kırk haftakırk ayyahut kırk sene ihlasla sabahlıyan kimse nasıl olur? Veraset ilmi temiz baldır.Kalbleri saflaştırırruhları temizlerdilleri tatlılaştırır.

  Hasılı ey kardeşimHak nazarında kapılardadeliklerdetavanlarda yuva yapan örümcek gibi olma.Çünkü o evsahibini sıcaktan ve soğuktan korumaz.Örümcek onu sadece sinek ve kelebek avlamak için yapar.Yani ilim aracılığı ile zenginlerin dünyalıklarından faydalanmak için onların kapılarına gitme.Halktan uzlet eden arı gibi ol.İlmini ve amelini halis et ve iyilikle emir kötülükten nehiy dışında ilim ve amelini insanlardan gizle.Çünkü arıYüce Rabbın vahyiyle öyle bir ev yaptı ki örümceğinki gibi mühendisler onun da sanatından hayrete düştüleraciz kaldılar.Hatta bununki ondan da güzel.Arıların karınlarından çeşitli renklerde şarap çıkar ki bunda insanlara şifa vardır.Arı tadı ağızlarda kalan o saf bal ile evinin hücrelerini doldururonunla kendinin ve insanların açlığını ve çeşitli hastalıkları savar.Yani tenhayı ve uzleti sevmekte ilim ile amel etmekte arı gibi ol ki sana veraset ilmi hasıl olsun.Ahlak-i hamide meyvasını versinkalbinAllah'ın ilhamına konak olsunböylece va'z-ü nasihat ve irşadda söylediğin her kelimeniçinde insanlara şifa bulunan çeşitli renklerdeki şarap (bal) olsun.Bir vaiz bir şeyhe yazıp ona: "Halkınbizi değil de sizi dinlemeye meyletmesinin sebebi nedir?" diye sordu.Şeyh cevabında dedi ki: "Ey kardeşimbizim ağızlarımızda tevhid balızikir balı;Kalblerimizde Allah aşkı var.Bizim kalblerimizden doğup ağzımıza gelen her söziçinden çıktığı ve üzerinden geçtiği şeyin (yani kalbin ve dilin) tadiyle karışmıştır.Bunun içindir ki bizim sözümüzden ağızlar ve kulaklar tatlılanır."

  DOKUZUNCU SOFRA

  "Herkesin yöneldiği bir yön vardır.Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın.Nerede olursanız olunAllah sizi bir araya toplar.Allah şüphesiz her şeye kadirdir." (Bakara 148). ayetinin işari manası hakkındadır.

  Bin yetmiş altı senesi Şevval ayının onuncu günü idiricası benim yanımda farz derecesinde olan ihvandan biritarikat ve hakikat erbabı nokta-i nazarından bu ayetin işaretini açıklamamı rica etti.Şifahen bu ricayı kabul ettikten sonra bütün kemalleri zatında toplayan Allah'a yöneldim.Araştırma yapmadım.Hiç bir kitaba bakmadım.Tamamen O'na yönelip ilhamını bekledim.Nihayet Yüce Allah sırrıma bu sofrayı indirdi.Yedimiçtim ve bize lutfettiği nimetlere ve hidayete karşı Allah'a hamd ve şükrettim: "Allah bize hidayet etmeseydibiz hidayete erişemezdik." (A'raf 43).Muvaffakiyetim Allah iledir.O'na dayanırımO'na güvenirim.İstedim ki "İnsanların en şerlisi yalnız yiyendir." tehdidinden kaçmak "Rabbının nimetini söyle." (Duha 11) emrine uymak için sofrayı kağıtlara yazıp sereyim de hazmetmeye kabiliyetli kardeşler ondan yesinler ve Yüce Allah'a şükretsinler ki O da onlara nimetlerini artırsınhuylarınıvasıflarını güzelleştirsin.İşte Allah'ın tevfiki ve irşadiyle ayetin beyanına başlıyorum.Başarıya ulaştıran ve irşadeden O'dur.

  Allah Teala buyurdu: "Herkesin bir yönü vardır." Ümmetlerden her birininfertlerden her ferdinuzuvlardan her uzvunnefis ve ruh kuvvetlerinden her birinin bir yönümaksadı ve belirli bir kıblesi vardır.Bu kıble veya yönAllah'ın isimlerinden bir isimdir.O kişi ona yönelir.Müvelliismi faildir.Yönelen manasına gelir.Görünüşte insan yönelmektedir ama hakikatte yöneldiği maksadın cezbesi kendini çekmektedir.Amel insanı Allah'a çeker nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Güzel kelime O'na çıkar ve salih amel O'na yükselir." (Fatır 40).Artık anla.Bunu bildinse bilirsin ki insanlardan hiçbiri maksadından ve kıblesinden sapmaz.Ancak kendisini o cihete döndüren ve önce kendisine maksad olan kimseAllah'ın diğer bir ismi galip gelirse o zaman ilk maksadından döner.Allah'ın ismi onubirinci maksadının elinden alırsa ona: "Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir."

  (Bakara 150) der.Bütün vecihleri döndüren isimlerleinsanların hoş görüp yöneldikleri maksatları kasdediyorum.Yani bu maksatlaronların yüzlerini mıknatıs gibi cezbe ile çekerona yönelirler.Bundan dolayı "ilimmaluma tabidir" demişlerdir.İnsan bir şeyi hoş görürse ona yönelir.Sonra başka bir şeyi birinci maksadından daha hoş görürsehaddi zatında o şey birincisinden hoş olmasa da o adam birinci maksadını bırakırikinci maksadı kendisine maksat edinir.Çünkü ikincisi kendine göre birincisinden daha güzeldir.Ona bakmaktanona yönelmekten zevk alır.Bir şeyin peşinden giden kimseondan daha cazip bulduğu başka bir şeyin peşine giderikincisi birincisinden daha cazip göründüğü için birincisinin yerine bu defa onu maksad edinir.Çünkü o şey kendini çeker. "Allah işleri yerine getirendir." (Yusuf 21).Allah güzeldirO maksad olmak ve bilinmek ister.

  Bunu bildinse bil ki yüksek maksatalçak maksattan daha tatlıdır.Zira onda güzellikleralçaktakinden daha toplu ve daha tamdır.Çünkü yükseklik tarafında letafet daha çoktur.Alçaldıkça kesafet artar.Her latifletafeti oranında kesifi kuşatır.Her şeyyüksekliği oranında latifdir.Bir şey ne derece kesafetten kurtulursa o derece daha kuşatıcırahatiç açıcısevinç verici ve lezzetli olur.Kimin yükseklere bağlılığı daha çok olursarahatı daha çokbilgisi daha tam ve kalbi daha geniş olur.Mesela iman tatlıdıribadetle iman yalnız imandan daha tatlıdır.Zuhd yalnız ibadetten daha tatlıdır.Nefsi bilmektek başına zühdden daha tatlıdır.Nefsi bilmek de derecelere ayrılır: Nefsi Levvameyi bilenin lezzetiEmmareyi bileninkinden çoktur.Çünkü nefs-i levvameyükseklik itibariyle nefs-i emmarenin kıblesindedir.Nefs-i mülhimeyi bilenin lezzetibunun aşağısında olan nefs-i levvame'yi bileninkinden çoktur.Çünkü o da kendi altında olanın yani levvame'nin kıblesindedir.Nefs-i Mutmainneyi bilenin lezzetimülhimeyi bileninkinden çoktur.Çünkü mutmainnemülhimenin kıblesindedir.Nefs-i Raziye'yi bilenin lezzetimutmainneyi bileninkinden çoktur.O da mutmainnenin kıblesindedir.Nefs-i Marziyyeyi bilenin lezzetiraziyyeyi bileninkinden çoktur.Çünkü o da Raziyye'nin kıblesindedir.Nefs-i Safiyye'yi bilenin lezzeti de hepsinden çoktur.İşte bu nefsi bilmekayniyle Hakkı bilmektir.Çünkü Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyurmuştur: "Nefsini bilen Rabbını bilir." yani nefsini bileno marifetle Rabbını da bilmiş olur.Yoksa nefsi bilmeden ayrı bir marifetle değil.Nefsi bilenin kıblesi Allah Teala'dır.Bu marifet anında kendisine: "Nereye yönelirseniz orada Allah'ın yüzü vardır." (Bakara 115) ayetinin sırrı açılır.Allah kullarını bu bilgiye teşvik ederek buyuruyor: "Hayır işlerinde yarşınız.

  " (Bakara 148).Yani ey Muhammed ümmeti isimlere ve sıfatlara bağlı bütün belirli maksatların menşeinedünyevi ve uhrevi bütün arzuların kaynağına koşunuz.Dikkat ediniz oZat-i İlahi ve mutlak Vücut'tur.O öyle bir varlıktır ki o belirli maksatlargörünüşü ve itibarı yönünden Sırf Vücut'tan başka bir şey koklamamışlardır.Belirli isimlerin ve sıfatların gereğine göre nerede olursanız Allah size gelir.Yani bütün sıfatları tamamen kendinde toplayan Zat-i Buht (Allah) onların maksat ve gayeleri olan bu isim ve sıfatlardan doğan görüntüleri kaldırdıktan sonra tecelli eder. "Oher şey üzerinedir."

  Başlangıç ve görünüşler itibariyle her şekilde görünür.Fakat zatını da gizler.Ama Maad (ahiret)zuhur ve zati tecellisi itibariyle de bütün görüntüleri ve çoklukları ortadan kaldırmaya "kadir'dir." "Allah gerçeği söylerOyola iletir."

  ONUNCU SOFRA

  Allah buyurmuştur: "-Allah'ın-Yaptığından sorulmaz." (Enbiya 23).

  Kadı Beyzavi (K.S) şöyle demiş:Azametindenyetkisinin kuvvetindenuluhiyyet ve zati saltanatında tekliğinden dolayı yaptığından sorulmaz.Gizli olmadığı üzere bu manadan zulüm kokusu geliyor.Çünkü eğer sormaktan korkmak azametinden ve büyüklüğünün kuvvetinden ileri geliyorsa o halde sormanın mümkün olduğunu ancak azametinden dolayı sorulmadığını söylemek lazım gelir.

  Fakat bu fakirin zevkine göre yaptığından sorulmaz.Çünkü Oher şeyi hikmetiyle yapar.Ama bu hikmeti keşif ehlinden başkalarının aklı anlıyamaz. Ne zaman Hak Teala'nın: "Yaptığından sorulmaz" hikmeti insanlara açılırsa ancak o zaman anlayabilirler. Çünkü soru kalmaz ki.Zira O'nun hikmeti bütün mahlukatına olan rahmetini sehasını keremini ve lutfunu eksiltmez.

  Şöyle ki: Allah Teala mahlukatı yaratmışher şeyi tam yerli yerince koymuştur.Bir kulAllah'ın fiillerinden kendi ilmine zevkine ve tab'ına aykırı olan bir şeyi sormak isterse Allah Teala onun basiret gözünü açar ve kul Allah'ın o şeydeki hikmetini görür. Bu suretle kulzaruri olarak kalbinden niçinnasıl sorularını çıkarır ve artık ondan hayret etmez. Onu yerine layık görür.Artık hiç bir şeyin sinek kanadı kadar fazla yahut eksik tarafını dahi Rabbına sormayı kendine yakıştıramaz.Elbette bir hastalığınbir kusurunbir eksikliğinbir fakirliğinbir zararınbir cehlin bir küfrün kaldırılmasını doğru bulmaz.Allah'ın insanlara ezelde taksim ettiği rızkı eceli kudreti aczitaati ve masiyeti değiştirmeyi istemez.Eşyayı olduğu gibi görür.Bunların hepsiniiçinde hiç zulüm olmayansırf adalet ve eksiksiz sırf kemalhiç bozukluğueğriliği büğrülüğü olmayan tam doğru kabul eder.Her şer sandığının altında bir hayır vardır ve her zarar sandığı şeyin sonunda bir fayda vardır.Bir zaman zulmetin kapladığı bir şeyibaşka bir zaman nur kaplar.

  Allah cömertkerim ve merhametlidir.Yaratıklarına asla cimrilik etmez. Onların yararına olan bir şeyi kendine alıkoymaz. İşte buikinci bir soru daha meydana çıkarır ki keşf erbabı bunu sormaktan ve buna cevap vermekten menedilmişler bilginler bunda hayrete düşmüşlerdir.

  "Bizi buna ileten Allah'a hamdolsun.Allah bize hidayet etmeseydibiz hidayete eremezdik." (A'raf 43). "Muvaffakiyetim Allah'a bağlıdır" O'na yapışırım.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ON BİRİNCİ SOFRA

  Bin altmış yedi senesi Rebiu'l-ahir sonlarında bir gün kulların çokluğunufakat abidlerin azlığınızahidlerin nadir olduğunuariflerin de yani ariflerden Allah'a yaklaştırılmış olanların azdan az olduğunu; çoğunluğu fasıklarınasilerin ve kafirlerin teşkil ettiğini ve bana göre bunların Allah'ın rahmetinden uzak bulunduğunu düşünüyor ve kendi kendime diyordum ki: "Acaba bu çoğunluğun hali ne olacak? Biz iyi biliyoruz ki Yüce Allah Erhamürrahimin'dir." Bunun sırrınınAllah tarafından açılması için kalbimin burçlarında dolaşıyordum.Birden bana iki kanatlı büyük bir kapı açıldı.Kanatlarından birine şöyle yazılmıştı: "Budünyanın sırrıdır." ötekine de: "Buahiretin sırrıdır." yazılı idi.

  Kapının hemen ardında güzel yüzlümütenasip endamlıyüzünün nurundan Güneşin utandığı bir genç gördüm.Bana dedi ki: "Sana dünya ve ahiretin sırrı açıldı.Üzerindeki beşeri elbiseyive izafi varlığı (vücudu) atkapıdan içeri gir.Tuhaf bir şey göreceksin ve sana ledünni ilimler açılacakYüce Allah'a yakın ve uzak olanı bilecek ve dertlerden kurtulacaksın." Çıkardım ve kapıdan içeri girdim.Bana nurani bir elbise giydirdi.Bir de baktım ki ilmim ve anlayışımkulağımgözüm bütün iç ve dış duyularım başka bir ilmebaşka bir anlayışabaşka bir kulağagöze ve yeteneklere değişti.Günüm "Arzın başka bir arzagöklerin başka göklere değişip herkesin tek kahredici Allah'ın huzurunda duracağı gün" oldu.Ve: "O'nun vechinden başka her şey helak olacaktır." ayetinin manası meydana çıktı.Bildim ki Rabbımın banagiydirdiği elbiseHakkani varlıktır.Sonra o halimle yaratılmışlara baktım.

  Gördüm ki benim zannımda abidzahidveliyyullah olanların çoğu Allah'tan ve O'nun rahmetinden uzaktır.Onunla Allah arasında gösteriştenişittirmedenkendini beğendirmedennefsini temize çıkarmadanböbürlenmedenkendi nefsi yahut insanlar hakkında Allah'a kötü zan taşımaktanya da zahiren kendinden aşağı olana hakaret gözüyle bakmaktan meydana gelen bir perde vardır.Halbuki kendisi iyi yaptığını sanıyor.Ve zannımda fasıkasiriyakarsapkınbid'atçimülhidzındık olanların çoğunu da Allah'a yakınAllah'ın dostuO'nun sevgilisi gördüm.Bunlarkalblerinde bulunan üzüntüzillethulusAllah'ı bilme kendi nefsi ve diğer kullar hakkında Allah'a iyi zan beslemeherkese tevazu gösterme gibi sebeplerden bir sebeple Allah'a yaklaşmışlardı.Ve gördüm ki uzaklaştırıcı sebeplerin en kuvvetlisi kibir ve şöhret; Allah'a yaklaştırıcı sebeplerin en kuvvetlisi de tevazuve mahviyettir.

  Aslında yakınlık ve uzaklık varlığı olmayan mevhum şeylerdir ya.Sonra bana: "Benim velilerimbenim kubbelerim altındadıronları benden başka kimse bilmez." Kudsi Hadisinin sırrı açıldı.Allah Teala'nın örtüsüyle ayıp kubbelerinin altında gizli olan velileri kimse bilmez.Bunlarıizafi varlığı atanlar bilirler.Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyurmuştur: "Varlığın öyle bir günahtır ki onunla hiçbir günah mukayese edilmez."

  Sonra Hakkani vücudu giydim ve öylece ikinci defa halka baktım.Bu defa bütün mahlukatı Yüce Allah'a yakın gördüm.Gözüm önceki bakışında aldanmış olduğundan üzüntü içerisinde bana döndü.İmam Şatıbi bu görüş makamında bir beyit söylemiş:

  "Bütün insanlar mevla sayılır;Çünkü Allah'ın kazasına göre bir iş yapıyorlar."

  Sonra bana daha başka sırlar ve bilgiler de açıldı ki onları ifşa etmek helal değildir.İşte o vakitten beri o görüş ve o varlık benden hiç gitmedi.Evvel ve ahir Allah'a hamdolsun.

  ON İKİNCİ SOFRA

  "Ey insanlarsizi bir tek nefisten yaratanondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının.Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabanın haklarına riayet edin şüphesiz Allah sizi gözetleyip durmaktadır." (Nisa 1)

  Bil ki insanlar tamamen bir tek nefisten yaratıldıklarından dolayıbirbirlerine gidip gelenaralarında sevgiyi artırır.Ama buAllah için buğz etmeye de mani olmaz.Zira küfreşirkeisyanamüşriklere ve asilere Allah için kızmak vaciptir.Onları imana ve salaha davet etmek gerekir.Burada Allah için sevmekAllah için buğz etmek (sevmemek) vardır.

  Bil ki seninsanlara melaike gözüyle bakarsanonları yeryüzünde fesat çıkarankan döken varlıklar görürsün.O halde onların sohbetindenarkadaşlığından sakınmalısın.Çünkü onlar hatayı kabul etmezlerkusuru affetmezlerbir aybı örtmezlernakirin (zerrenin) kıtmirin (köpeğin) hesabını sorarlar.Azı da çoğu da kıskanırlar.Acınmak isterler ama kendileri acımazlar.Hata ve unutmayı cezalandırırlaraffetmezler.Koğuculuk ve iftira ile ihvanı ihvandan kaçırırlar.Onlardan uzaklaşmakinsanın dinini muhafaza bakımından tercihe şayandır.Razı olsalaryüzden gülerler.Kızsalariçleri kin dolar.Zahirleri siyab (elbise) batınları (içleri) ziyab (düşmalık) tır.Zanlarla keserlerarkanda seni gözleriyle kaşlariyle çekiştirirler.Dostların dahi haseddenşüpheden ve koruculuktan geri durmazlar.Şöyle bir evdebir yerde bir müddet rastlayıp sohbet ederek iyice sınamadığın kimsenin sevgisine güvenme.Senden uzak kaldığında ve dost olup yaklaştığındazenginliğinde fakirliğinde iyice tecrübe et; yahut onunla yolculuk et veya dinar ve dirhem ile (para ile) alış veriş et veya daraihtiyaca düş;eğer bütün bu hallerde ondan razı oldu isen onu büyükse babaküçükse oğulakran ise kardeş et.

  İnsanlar birbirleriyle muamelelerinde dört hal üzeredirler: Bir kısmı iyilik edene iyilik eder.Bueşek huyludur.Bir kısmı kötülük edene kötülük eder.Bu da köpeklerin ve yırtıcı hayvanların huyundandır.Bir kısmı iyilik edene kötülük eder.Bu da yılan huyludur.Bir kısmı da kötülük edene iyilik eder.Bu da Peygamberlerinvelilerin ve salihlerin ahlakındandır.Şimdi bu söylenenleri duydunsa artık kendine hangisini uygun görürsen onu seç.Eğer dördüncü kısımdan olamıyorsanbari insanların ahvalini araştırmamalısın ki onlara iyi zan besliyesin ve onlarla iyi geçinebilesin.Bu da olmazsa onları bırakonlardan kaçın ta ki onları kötü sanıp eziyet etmeyesinakrabayı terk edenlerdeninsanların hukukunu çiğneyenlerden olmayasın.

  Ama insanlara Allah'ın nuruyla bakarsanzulmette nurzehirde panzehirdüşmanlarda dostkahirde lutuf ve o kadar çok çeşitli zıt aynalar içerisinde bir tek yüz ve bir cemal görürsün. "O'nun gibi hiçbir şey yoktur." Nitekim Gazali (K.S.) demiştir. "Kainatta olduğundan daha güzeli yoktur." Kendi kendine şu beyti tekrar et:

  Alemin nakşını hep hayal gördüm
  Ol hayal içre bir cemal görürüm
  Heme alem çü mazhar-i Hak'tır
  Anın içün kamu kemal gördüm

  O zaman sana insanların şerlileri ile hayırlıları bir olur.Her ikisiyle de karışıp konuşman eşittir.Hatta şerlileri arasına katılırsın ki sana eziyet etsinler de onların eziyetlerine tahammül edesinbunun yanında onlara iyilik edesin.Çünkü sevgilininaşıka celal ile muamelesicemal ile muamelesinden daha tatlıdır.İşte bu bakış sırasında melaikenin bakışıutancından mahvolur.


  ON ÜÇÜNCÜ SOFRA

  Yakinen bilenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu göstermiştik.Gece basınca bir yıldız görmüştü "İşte bu benim Rabbim" dedi;yıldız batınca "Batanları sevmem" dedi.Ayı doğarken görünce "İşte bu benim Rabbim" dedibatınca "Rabbim beni doğruya eriştirmeseydi and olsun ki sapıklardan olurdum" dedi.Güneşi doğarken görünce "İşte bu benim Rabbimbu daha büyük" dedi;batınca "Ey milletim! Doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım" dedi. "Doğrusu ben yüzümügökleri ve yeri yaratanadosdoğru çevirdimben puta tapanlardan değilim." (En'am 75-79)

  Bu fakir kula da Allah'a sülukum sırasında sülukun istikameti bereketiyle Allah'a şüküraynı şey vaki oldu.Ben o günlerde on iki konak'tan beşinci konakta idim.Hiç kararım kalmamıştı.Bir yandan öbür yana kaçıyormücahede şiddetinden dolayı bir yerde ve bir halde duramadığım için kendimi minaredenyahut da dağlardan aşağı atacak oluyordum.Süluk günlerimin ekserisinde gıdamyirmi dirhem arpa ekmeği idi.Nihayet bin altmış senesi Muharrem Ayı'nın son on gününde dördüncü Cuma gecesinde süluk esnasında uyanık iken bir de gördüm ki evin içinde karşımda bir yıldız.Onu baş gözümle gördüğümü zannettim de gözümü yumdum.Baktım ki hayıryine öyle görünüyor.Gözümü açtımyine önceki gibi karşımda.O zaman anladım ki bukalb gözüyle görülüyor.Birkaç gün o yıldız gözümden kaybolmadı.Sonra büyüdübüyüdü Ay kadar oldu.Birkaç gün de böyle devam etti.Sonra git gide büyüdü Güneş kadar oldu.Birkaç gün de böyle gittikten sonra yine yavaş yavaş büyüdüyükseldialtı ciheti kapladı.İlk gördüğüm zamandaki ıstırabımkalb çalkantımnurun genişleyip altı yönü kaplayıncaya kadar yavaş yavaş tamamen dinmişti.Artık bundan sonra cesetle mücadele ve riyazet yapamadım.Kalb ve ruh ile bunların durumlarına uygun şekilde mücahedeye devam ettim.Bu halişeyhimgöz bebeğim Elmalı'lı Ümmi Sinan (K.S.) a söyledim.Dedi ki: "İbrahim Aleyhisselam'dan kalan beşinci menzilin hali budur.Bu menzil onun ilk makamı idi.Onun ilk menziliittiba bereketiyle Muhammed Aleyhissaletu vesselam Efendimiz'in ümmeti için beşinci menzil oldu.Fakat Allah'ın Resulu aleyhissaletu vesselam için bir makam yoktur.Bütün makamlar onun ayakları altında bir tek adımdan ibarettir." Sonra buyurdu: "Seni İbrahim Aleyhisselam'a lutfettiği Sırat-ı Müstakime iletenve seni onun izinde gittiğin için O'na varis kılan Allah'a hamdolsun." Sonra şu ayeti okudu: "Gece onu örtünce bir yıldız gördü."

  ON DÖRDÜNCÜ SOFRA

  Müslim Ebu Hüreyre'den şu Hadisi rivayet etmiştir: "İşte Cümdanyürüyünüz." Cümdan Cim'in ötüresiylemimin sükuniyle Medine-i Münevvere'den bir gece uzaklıkta meşhur bir dağdır.Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem ) bunun üzerinden geçtiği zaman: "Müferridler geçti ileri." buyurmuştu.Kadimüferridi ra'nın kesriyle ve şeddesiyle zikrediyor.Diğerleri şeddesiz olarak müfrid diyorlar.Müferrid veya müfrid: bir şeyi tek yapmak demektir.Hz.Peygamber Efendimiz'den: "Müferridler kimlerdir ya Resulullah?" diye sorduklarında: "Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlardır." buyurdu.Hadisin tam metni İbnu Melek'te mevcuttur.Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Yer yüzünde yürümediler mi ki kalbleri olsun da onunla düşünsünleryahut kulakları olsun da onunla işitsinler.Çünkü gözler kör olmazlakin göğüslerdeki kalbler kör olur." (Celaleyn)

  Bendoğum yerim olan Malatya'da ilk ilim talebinde bulunduğum sırada kalbimde tarikat-i Sufiyye'yi bilmek arzusu vardı.Önce onların meclislerine muhalif idimgitmezdim.Fakat sohbetleri bereketiyle günden güne şevkim arttınihayet Halveti Şeyhlerinden birine bey'at ettim.Babam da beni ona gitmekten menediyorkendi şeyhine götürmek istiyordu.O zat nakşibendiyyeden idi.Ve bana göre kamil değildi.Sefer etmem icabetti.Nihayet bin kırk sekiz yılında ki Bağdat bu yılda fethedilmiştiilim talebi kasdiyle Diyarbekir'e sefer ettim.Ama asıl maksadım tarikat ilmi idi.Orada bir yıl kaldımsonra Mardin'e gittim.Orada da bir sene kaldım.Diyarbekir ve Mardin'de mantık ve kelam okudum.Oradan Mısır'a gittim.Mısır'da Şeyhuniyye (Medresesinde) Kadiriden bir şeyh buldum.Ona bey'at ettim ve Camiiü'l-Ezher'de de derse başladım.Camiü'l-Ezher'de okuyor ve o tekkede de yatıyordum.Ciddi çalışıyorher ikisini de muntazaman yürütüyordum.Bir gün şeyhim bana dedi ki: "Zahir ilim talebinden tamamen vazgeçmedikçe tarikat ilmi sana açılmaz."

  İlimden ayrılmam bana güç geldi.Ağlıyarak tazarru ve niyaz ile Allah'a istihare ettim ve uyudum.Gördüm ki güya ben büyük bir şehirdeyimsultana hizmet ediyorum.Sultan da Şeyh Abdul-Kadir Geylani (K.S.) imiş.Kendisinin avlusu geniş bir sarayı var.Kendisinedimlerinden büyük bir cemaat arasında bir tarafta abdest alıyor.Sanki ben de öbür tarafında tereddüd içerisinde duruyorbana kızacağından korkuyorum.Oradan çıkacak bir yer de bulamadım.Beni gördüçağırdı: "Ey Sufi" Hemen kendisine döndüm.Ve önünde durdum.Hadimlerinden birine: "Buna bir kese getir." dedi.Hizmetçi çabuk çabuk bir kaç adım gidince "geldediona kendi cebimden vereyim." Elini cebine soktubir kese çıkardı ve bana uzattı.huzurunda keseyi açtım.İçinde taze sikkeli dirhemler vardı.Başka bir kese daha gördümonu da açtım.Onda da taze sikkeli dinarlar vardı.Ben: "Efendimbu iki kesenin manası nedir?" diye sordum.Cevaben dedi ki: "Dirhemler zahir ilimdiröğren ve onunla amel et.Dinarlar tarikat ilmidirona ancak sana takdir edilmiş bulunan kimsenin (mürşidin) yüzünden kavuşabilirsin" ve bana: "Senin şeyhin bu şehirde değildir." diye işaret etti.Söylemeye muktedir olamayacağım bir ferah ve sevinç ile uyandım.

  Rü'yayı şeyhime söyledim.Bu rü'ya üzerine beni halife yapmak istedi.Dedim ki: "Efendi benim kalbim hilafete kanmaz.Artık bundan sonra seyahat etmek istiyorum.Çünkü hiçbir yerde durağım kalmadı.Eğer bana izin vermezsen helak olmaktan korkuyorum."İzin verdi.Bana yüzünden ilim mukadder olan zatı bulmak arzusiyle yola çıktım.Senelerce dolaştım.Arap ve Rum (Anadolu) şehirlerinde çok şeyhlerin sohbetine eriştim.Akıbet şeyhimgöz bebeğimkalbimin devası Şeyh Ümmi Sinan Elmalı (K.S.) nın hizmetine ulaştım.Kalbimin şifasını onun hizmeti şerefinde buldum.Mübarek nefesi kimyasiylebana Hz.Şeyh Abdul-Kadir Geylani (K.S.) nın bahsettiğim rü'yada bana işaret ettiği her şey hasıl oldu.Allah'a hamdolsunAllah'ın lutfiyle telvin gittitemkin hasıl oldu. "Allah gerçeği söylerOyola iletir."

  ON BEŞİNCİ SOFRA

  Abdullah İbnu Mes'ud (R.A) ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi vesellem bir çizgi çizdi ve bize: "BuAllah'ın yoludur." dedi.Sonra sağında solunda birtakım çizgiler çizdi ve dedi ki: "Bunlar da yollardır.Bu yolların her birinde bir şeytan oturmuş kendisine davet eder." ve okudu: "İşte benim doğru yolum budurona tabi olun." "Muhakkak sizin sa'yiniz (yani ameliniz) çeşitlidir." Kiminiz ilim ve amel ile sa'yedercennet'e gider.Kiminiz cehalet ve nefis arzusiyle zulmete koşar da Cehennem'e gider. "Herkesin uyduğu bir ciheti vardır.Hayır işlerine koşunuz.Nerede olursanız Allah hepinizi toplu olarak bir araya getirecektir." (Bakara 148)

  Bil ki insanın sa'yinin çeşitli oluşuinsanların dört tavır (merhale) de bulunuşlarından dolayıdır.Bu dört tavır (merhale) ile hayvanlar aleminiyırtıcılar aleminişeytanlar alemini ve melekler alemini ifade etmek istiyorum.Her alemin mahiyyetiinsanı öteki alemin aksi yöne iter.Doğumdan hemen sonra insanın ilk alemi başlar ki hayvanlar alemidir.Bu alem onu yemeyeiçmeyehelal ya da haram birleşmeye sevkeder.İnsan orada sebat ederimana ve amele dönmezse dünya sevgisi ona galebe çalardünyadan her istediğini de pek tabii elde edemezneticede yırtıcılar alemine girer.Kibirkinhasedintikammukadderse katl ile vasıflanır ve o insanın sireti yırtıcı hayvanlara döner.Eğer bundan da imana ve amele dönmezse mevki hırsı galebe edermuradına ancak hilelerle erişir ve sonunda devler ve şeytanlar alemine girer.Hilehud'a yalangıybetkoğuculuk ve iftira ile İblis gibi halk arasına fitneler düşürmek gibi huylarla vasıflanır.Orada kalırsa Esfel-i Safilin (aşağıların aşağısı) da kalmış ve insanların en sapkını olmuş olur.Ama saadete ulaşıp da melekler alemine dönerse ki bu alem zikirtesbihtehlil ve istiğfar alemidir; bütün insanlar ile iyi geçinir ve güzel ahlaklı olur ki güzel ahlak insanın kemalidir.Bununla ötekilerden (meleklerden) üstün olur.Çünkü böyle insanlar oraya hayvanlaryırtıcılardev ve şeytan alemlerinden ilim ve amel ile yükselmişlerdir.Mücadele ederek oraya geçmişlerdir. "Güzel söz O'na çıkarsalih amel O'na yükselir." (Fatır 10).İnsanlardan bazıları birinci mertebedebazıları ikincidebazıları üçüncüde ve bazıları da dördüncüdedir.Bazıları da merhaleden merhaleye seferini tamamladıktan sonra daimi olarak bir halden diğer hale geçmek üzere bulunurlar.

  Şimdi bak görsenin nefsin bu otlaklardan hangisinde otlamaktadır.Onu aşağılardan yukarıya döndürmek için çemirlen ki helak badirelerinde ilimler suyundan-ki salih amellerin neticeleridir-susuz kalmayasın.Eğer insan isen himmetini hayvanlarınyırtıcıların ve iblisin gittiği yönden çevir.Allah'a koşmanyolların en yükseğinde olsun.Çünkü Allah'a giden yollarmahlukatın nefesleri sayısı kadar çoktur.Nefsi bilmeye çalışmakinsanı Allah'ı ve gayelerin en yükseği olan tevhid mertebelerini bilmeye görürür.

  Bil ki güzel ahlak imandır ameldirihlastırzikirdirihsandırtevazu'duröğüt türtasavvufturcömertliktirmürüvvet etmedirrızadırsabırdırAllah'ı sevmedirAllah'tan korkmadır.Bunlarancak Adem Aleyhisselam'ın ilmi kendisinde zuhur eden insanlara vergidir.Bu ilimesma ilmidir.Yani ledünni ilimdirve amel-i salihin neticesi olan veraset ilmidir.Çünkü Peygamber Aleyhissaletu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Her kim bildiğiyle amel ederse Allah onu bilmediği şeylerin ilmine varis kılar." Nasıl ki melekler de önce Adem'e itaat etmediler.Ancak Allah Teala Adem'e esma ilmini ilham ettikten sonra ona secde ettiler ve hürmetle onu başlarının üstüne kaldırdılar.Ahlak-i Hamide de böyledir.Ancak Allah'ın veraset ilmini lutfettiği kimsede bulunur.O (insa)nlar bu ilmi arzu ederlerçünkü bu ilimpeygamberlerin ve velilerin ilmidir.İşitilmedi mi ki bizim Peygamberimiz okuma ilmiyle değilveraset ilmiyle bir veli idi.Ama İblis'e gelince: kimdeki cindev ve şeytanın sıfatları olan hilehud'a yalan bühtan ile insanları azdırma huyları zuhur ederse bu sıfatların sahibi; Ahlak-ı Hamide meleklerinin itaat ettiğiikinci ilim erbabına icmalen ve tafsilen düşman olmakta devam eder.Bu sıfatlar onu beşeri sıfatların hükmüne düşürmek suretiyle mahvetmeye ramak kalır.Artık sen anla.

  Binaenaleyh Adem hilafetinde olan kimseninhalk ile muamelesinde halin icabına göre ahlak-ı hamide meleklerini kullanması ve daima kötü ahlak şeytanından kaçınmasıledünni ilim talibi bulunan melaikeyi şadedip onları da bu ilimde otlatmasımülhidlerden ve münkirlerden daima kaçınması gerekir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ONALTINCI SOFRA

  Allah'ın resulü (Sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuşlardır: "Sadık ru'yapeygamberliğin kırk altı şu'besinden bir şu'bedir.Bu da mü'minlerin peygamberlikten nasipleridir." Mevlana Cami (Ks.S.) nin Füsus şerhinin Yusuf Fassı'nda da böyle der.

  Fakir der ki içimden geçiyordu ki İmam Busıri (K.S.) nin Kaside-i Bürde'sini tahmis (ikili beyti üç mısra ilave ile beş mısraya çıkarmaktır.) veya tesbi (ikili beyti beş mısra ilave ile yedi mısraya çıkarmaktır.) edeyim.Ve her beytin başında Muhammed (Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz) in ismini getireyim.İsti'dadım olmadığı için buna muvaffak olamadım.Ne kadar çalıştımsa güçlük çektimağır geldiuzun zaman sadece birkaç beyitten fazla birşey yazamadım.Bu yazdıklarımı da beğenmiyordum.Fakat bu düşünceyi de kalbimden çıkaramadım.Benim bilginsalih bir ihvanım vardı.Ona içimdeki bu iştiyakıfakat bunu gerçekleştirmeye muvaffak olamadığımı söyledim.Bana: "Sahibinden yani Allah'ın Resulü (Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz.) nden izin aldın mı?" dedi. "Hayır" dedim. "İşte içine doğmayışının sebebi budur.Bunu Hz.Resul Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz'dan sor." dedi.Sanki ben uyuyordum da o kardeşim bu öğütüyle beni uykudan uyandırdı.Birkaç gece Resul Aleyhisselam'ın sırrına yalvararakniyaz ederek kerem denizinden fakiri boş döndürmemesini istiyerek iltica ettim.Bin yetmiş beş senesi Muharremü'l-Haram'ının ikinci onunda Bursa'da Resulüllah'ın mubarek yüzünü görmek şerefine nail oldum:

  Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz) bana arkadaşlarından birini göndermişKendisi şark tarafından garp tarafına geçiyormuş.Bana dedi ki: Allah'ın Resulü (Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz.) sana diyor ki: "Beyaz at bizden ayrıldıarkamızdaki otlakta kaldı.Onu alsınbize getirsin." O gelen zatbana atın nerede bulunduğunu ve oraya gidilecek yolu gösterdi. "Resulullah'ın sözü başım üstüne" dedim.Hemen ata koştum ve onu denilen yerde buldum.Yularını elime aldımçabuk sürdüm Allah'ın Resulü (Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz) Hazretlerine yetiştirdim.Yanında yedi kişi vardı.Bir dağın eteğindenehir kenarındabir ağaç gölgesinde konaklamışlardı.Aralarında Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz) de bulunuyordu.Baktım namaz kılıyorlar.Ben yetişinceye kadar namazlarını bitirdiler.Resul-i Ekrem'e kavuşunca sabrım tükendiutanmayı bir yana bıraktımhemen boynuna sarıldımöptümResulullah (Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz) nin iki dudağını emdim.Ben mubarek dudaklarını öptüğüm sırada: "İşte builimler ma'denidir;bubilgiler kaynağıdır;buAllah'ın vahiy hazinesidir." diyordum.Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz.) beni bir müddet bundan menetmedisonra bana: "Namaz kıldın mı?" buyurdu. "Hayırya Resulallah." dedim. "İşte su dediabdest al ve namaz kıl." "Baş üstüne" dedim.Namaz kılmak için abdest almaya başlayınca ferahımdan sevinç ve ağlama ile tatlı bir şekilde uyandım.

  Derhal tesbi'e başladım.O gün otuz yedi beytin tesbi'i mümkün oldu.Ertesi gün kırk beyit tesbiettim.Hasılı on gün içinde bitti.Yüce Allah'a hamdolsun.Allah ve Resulü daha iyi bilirru'yanın tabiri bu idi: Ameller sahibinin bineğidir.Onu isteğine ulaştırır.Tasnifler ve diğer hayırlı işler de böyle (sahibinin bineği) dir.Demek at Kaside-i Bürde idionu Allah'ın Resulüne götürmemiz için bize olan emironuMuhammed Aleyhisselam'ın ismine kavuşturmaya işaret idi.Çünkü isimehl-i hakikat indinde müsemmanın kendisidir.Onların yedi kişi olmaları da tesbi'e işaret idi.Abdest almakla emir isetesbi'e başlama emrine işaret idi.Vefatından sonrakardeşlerimden bu ru'yayıTesbi'i Muhammedi'nin başına yazmalarını rica ederim.

  ONYEDİNCİ SOFRA

  Allah Teala buyurmuştur: "Allah'tan korkanlara va'dedilen Cennet şöyledir: Orada temiz su ırmaklarıtadı bozulmayan süt ırmaklarıiçenlere zevk veren şarap ırmaklarısüzme bal ırmakları vardır.Onlara orada her türlü ürün ve Rablerinden mağfiret vardır.Bunların durumuateşte temelli kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?" (Muhammed 15)

  İnsanlık aleminde suyunsütünşarabın ve balın misali şöyledir: Bil ki ilim arayan kimse ilim talebinde suyun denizi araması gibi olmalıdır.Nasıl ki sugece gündüz durmadan ne dağne ovane taşne ormanne de güzel ve çirkin arazi demeden hepsini geçip denize kavuşur.İşte ilim talebinin de hiç durmamasıilim denizine ulaşıncaya kadar matlubunu bulduğu herkesten o kimse şeref ve izzet sahibi olmasa da tevazuu esirgememesi lazımdır.İlmi de kendi ruhunu ve başka ruhları besliyecek faydalı bir ilim olmalıdır.Nasıl ki süt vücutları besler.İlim ve ameliyle bir mürşidi kamile koşmalıdır ki şarap gibi sakisini deiçenini de sarhoş eden bir ma'rifete (bilgiye) erişebilsin.Ahlakı da kalblere şifa veren süzme bal gibi olmalıdır.Bir kimse bunları yani ilmiamelima'rifeti ve güzel ahlakı kendinde toplarsa onun meclisi cennet olur.

  Bil ki Cennet'te bu dört nehir bulunduğu gibi müzekkir (zikrettiren) ve şeyhte de cennettekinin misali olan bu dört şey bulunmalıdır.Bunlardan biri eksik olursa onun meclisi cennet olmaz.Çünkü cennet bunlardan yoksun değildir.Aralarında tam bir münasebet olmazsaonun meclisi insana hoş gelmez.Meclisi insanların meyledeceği bir meclis olmaz.Yani seyri ve ilim talebi ve ilim ehline tevazu'u tam olmazsa ilmi eksik olurona meyledilmez.Mesela ilmi cemeder de onunla amel etmezse o ilim kendisine fayda vermemiştir.Artık başkasına yararlı olması beklenemez.Ondan fayda umulmaz ve halk da ona rağbet etmez.Hem alimhem ilmiyle amil olur da kamil ve mükemmil bir mürşitten icazetli bulunmazsadece kendi kendine zahid geçinirse onda da ne kendisinene de başkasına bir lezzet hasıl olmaz.Zira cem'inin çırasında mahabbet yandırılmamışsa onun etrafında pervane nasıl toplanır? Kendisini büyük bir nimet olan ma'rifethalim kılmamış ise onun sözü bal gibi göğüslere şifa vermez.Halk onunla ünsiyyet etmez.Her cihetten kendisine meyledilmesi için bu dördünü kendinde toplaması lazımdır.Taki her yönden kendisine meyledilsin.Nasıl ki Cennet her milletin arzusudur ama ona herkes giremez.Ancak mekarihine (sıkıntılarına) katlananlar girebilirler.Çünkü cennet mekruhlarla (sıkıntılarla) çevrilmiştir.Bu meziyyetler bir insanda kolay kolay toplanmaz.Ancak çok yorulmakgüçlük çekmekbelaya katlanmakerbabına tevazu göstermek suretiyle elde edilebilir.Çünkü Cenabı Hak şöyle buyurmuştur: "Yoksa sizAllah aranızdan mücahede edenleri ve sabredenleri bilmedikçe Cennete gireceğinizi mi sandınız?" (Al-i İmran 142)
  "Beyit: Aşkın yaşayışında safa rahatlık nereden olacak? Çünkü Cennet mekarihle bezenmiştir."

  ONSEKİZİNCİ SOFRA

  Allah Teala buyurmuştur: "Allah kendisine şirk koşulmasını affetmezbunun dışında dilediğini affeder." (Nisa 116)

  Ve buyurmuştur: "Bil ki Allah'tan başka İlah yoktur."

  Peygamber Aleyhissaletu vesselam Efendimiz de buyurmuştur: "Adem oğlunda bir et parçası var ki o iyi olduğu zaman bütün ceset iyi olur;o bozulduğu zaman bütün ceset de bozulur.Bilin ki o kalbdir."

  Kalbin fesadı şirk iledir.
  Şirk de dört türlüdür.

  *Müşriklerin şirki: putlara ve saireye tapmak gibi.
  *Allah'ın fiillerinde şirk: Fi'li mutlak olarak kula nisbet etmek gibi.
  *Allah'ın sıfatlarında şirk: Kula izafi değil de mutlak olarak kemal nisbet etmek gibi.

  *Gerçek Vücut (Varlık) ta şirk: Halka doğrudan doğruya vücut nisbet etmek gibi.

  Kalb bu dört türlü şirkten ne kadar bozulursaşirkin fesadı insana sirayet eder ve o kişi o miktar azaba çarptırılır.

  Allahher şirkin karşısında onu gideren bir tevhid olmak üzere dört tevhid ile selamet evine çağırır.

  *Birinci şirkin karşısında bulunan tevhid: Allah Teala'nın: "Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur." sözüdür.Yani Allah'tan başka tapılacak varlık yoktur demektir.Bu tevhid ile mü'min kafir ayrılır.

  *İkinci şirke karşı tevhid: "Hiç bir canlı yoktur ki Allah onun alnından yakalamamış (ona el koymamış) bulunsun." (Hud 56) sözüdür.Bu tevhid ile havass (seçkinler)işi bizzat Allah'a nisbet etmekle avamdan ayrılırlar.Bu görüşte olan şöyle der:

  *Üçüncü şirke mukabil tevhid; Yüce Allah'ın: "Hamd alemlerin Rabbına mahsustur." sözüdür.Bu tevhid ile ahassu'l-havass (seçkinlerin seçkinleri) bütün hamidleri bizzat Allah'a nisbet etmekle havasstan (seçkinlerden) ayrılırlar.Bu görüşte olan şöyle der: "Her güzel şey O'nun cemalinin yankısıdır.Belki her güzelin güzelliği O'dur."

  *Dördüncü şirke karşılık olan tevhid; Allah Teala'nın: "O'nun vechinden başka her şey helak olacaktır." (Kasas 88) sözüdür.Bu tevhid ile Hak'kın vücudu ile halkın vücudu ayrılır.Bu görüşte halkın vücudu yok görülür.Baki olanvar olan yalnız O'nun varlığıdır.

  Tevhidin bu dört mertebesinden her birikendi miktarınca sahibini selamet evine sokar.

  Fi'illerin şirki daha ziyade avamdabilhassa çarşı-pazar ehlinde bulunur.Bunun alameti: Bazılarının diğerlerine söğüp saymakiftira etmekdöğmeköldürmekintikam almak şeklinde görülen husumetlerdir.Onlarişleri Allah'tan değilbaşkalarından görürler.Çünkü eğer bütün fi'illerin-hikmetini ve yaratılışını- yalnız Allah'tan olduğunu bilselerdi barış içinde yaşarlardı.Bu şirkin erbabıamellerinde gösteriş yaparlar.

  Sıfatların şirkiumumiyetle a'yan (ileri gelenler) deözellikle bilginlerde bulunur.Bunun alametikemalde kendinden aşağı olanlara kibretmekkendinden üstün olana hased beslemektir.Çünkü hal diliyle:

  "Elhamdülillahi Rabbilalemin: Hamd alemlerin Rabbine mahsustur." deselerdio hususta kendi akranlariyle ve kendinden üstün olanlarla barış içinde olurlardı.

  Zat şirkiumumiyetle mevki sahiplerindeözellikle şeyhlerde bulunur.Zira bütün mertebeleriyle vahdet-i vücudu (varlığın bir olduğunu) bilselerdi bazılarına yüz gösterip bazılarına da sırt çevirmezler ve aşağı mertebelere hakaret gözüyle bakmazlar ve irşad ile bağlı kalmazlardı.Çünkü bu görüş noktasında biri diğerinin karşısında bulunmaz.(zıt yoktur).Burada yüz göstermek ve sırt çevirmeknazar ve irşadsadece..... Allah için makbuldürdoğrudur.

  Artık sen anla.Bundan dolayıdır ki: Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Sıddiklerin başından en son çıkan şey mevki hırsdır." Yani insan mevkii kendi nefsi için isterse kötüdür.Yok eğer Allah için isterse iyidir.Nebilerin ve Resullerin mevkiinden daha büyük mevki hani?

  "Alemin nakşını hep hayal gördüm
  Ol hayal içre bir Cemal gördüm
  Heme alem çü mazhar-ı Hak'tır
  Anın içün kamu kemal gördüm."

  Bil ki tevhidin kemalidışıyla birincinin ehlindeniçiyle sonuncunun ehlinden görünmektir.

  ON DOKUZUNCU SOFRA
  Sadrettin Konevi (Ks.S.) Şerhul-Ehadisi'l-Erbain'in yirmi yedinci Hadis şerhinde şöyle demiştir: "Allah'ın Resulü (S.A.V.) in şöyle buyurduğu sabit oldu: "Zaman döndüdolaştıAllah'ın yeri göğü yarattığı gündeki hali üzre geldi." Bu hadisin sırrının keşfi manası şöyledir:

  Bil ki bu Hadiskamillerin ittılakasbedilebileceği ilahi ilimlerden birçok umdeleri ihtiva etmektedir.Bunlardan biriArşlık devresinin başlamasıdır.Bil ki olgun keşif göstermiştir ki: Arşlık devresi Mizan'dan başlar.Ondan Hut'a geçer.Allah semavi ruhları devirlerleasliküllibelirli suretlerle Arş'ın karnına (içine) koymuştur.Bu altı burcun hükmü yirmi bir bin yıldır.Hamel burcundan sünbüle burcuna kadar hükmen elli bin yıl gelmiştir.Burada işaret edilen emr-i İlahi mucibinceinsanlık nev'i Sünbüle devrinin ilk hükmünde meydana çıkmıştır.Bunun müddeti yedi bin yıldır.Bizim Peygamber Efendimiz (S.A.V.) in zuhuru Sünbüle devrinin sonuncu binindedir.Bu zuhur Sünbüle devri hükümleriyle ahirete mahsus mizan devri arasını toplayan berzahi (aracı) cüzlerdedir.İlim erbabının burçlar hakkında söylediklerinin benzeri Zevatü'l-Cesedeyn (iki cesetliler) dir.Çünkü bu zamanın yarısı da istikbal faslının özelliğiyle karışıktır.Nebi Aleyhisselam'ın bi'seti (gönderilmesi) zamanı ki bu zaman dünyanın ahiretle karışma zamanıdırtıpkı şer'i gündüzün evveli olan sabahtangüneşin doğmasına kadar olan zaman gibidir.Sabahla güneşin doğması arasındaki zaman ne ise Resul'ün gönderilmesiyle kıyamet arasındaki zaman da odur.Nasıl şafak attıktan sonra ışık yavaş yavaş artarsaahiret ahkamının zuhuru da bi'settengüneşin battığı yerden doğmasına kadar artar.İşte buna Peygamber Efendimiz şu sözüyle işaret buyurmuştur:

  "Ben o zamanda gönderildim ki benimle kıyamet şu iki (parmak) gibi (birbirine) yakındır.Az daha o beni geçecek." Bu hususta daha sayılamayacak kadar çok işaretler vardır.Sonra Konevi izahının sonlarında şöyle diyor: Ama insan nev'inin zuhur zamanıbu yedi bin yıla münhasır sanılmasın.Öyle değil.Bundan maksad şunu anlatmaktır: "Yüce Allahkülli devrenin başında adı geçen şeyleri yarattı.Hüküm ve emr-i ilahi Sünbüle burcuna gelince Adem'i yarattı.Devirlerin sayısını ve Sünbüle burcuna intikal edenleri Allah bilir.Bir de Allah bunları kullarından bazılarına bildirir.Onlar bilir ama söylemezler." Sadrettin Konevi (Ks.S.) nin sözü bitti.

  İbnu Arabi ve Konevi'ye göre bütün kainatta bir tek varlık vardır.O da Allah'tır.Diğer varlıklarkendiliklerinden bir varlığa sahip olmayıp O'varlığyla vardırlar.Güneş ışığının var olması gibi.

  Allahkainattan önce var idihalen de yine öyle vardır.Zatıasla değişmez.Ancak tecellileri değişir.İşte O'nun değişik tecellilerikainattaki varlıklarışekilleri meydana getirir.Allah'ın üzerinden zaman geçmez.Zaman biz insanlar içindir.Allah kainatı başka bir maddeden değilkendinden yaratmıştır.Kainatı yaratmak isteyinceisim ve sıfatlarını açığa çıkarmıştır.İşte Allah'ın isim ve sıfatlarıbu kainattaki şekilleri meydana getirmiştir.Yani kainatO'nun isim ve sıfatlarının görünüşünden başka bir şey değildir.Varlığın şekilsiz hali Allah'tır.Buna Gayb-i Mutlak mertebesi de denir.Bunun mahiyyetini kendisinden başkası bilmez.Bunun altında derece derece varlığın şekil almış hali de yaratıklaryani şekilli varlıklar alemidir.Şekilsiz varlığınşekiller alemini meydana getirişineAllah'ın isim ve sıfatlarında sereyanı veya Allah'ın eşyaya inmesi denir.

  Allah ilk tecellisiyle Akl-ı Küll veya Akl-ı Evvel'i meydana getirmiştir.Akl-ı Külden taşan tecellilerle de derece derece diğer yaratıklar hasıl olmuştur.Şekilsiz varlığınbu şekiller alemini meydana getirmesikademe kademe olmuştur.Mutasavvıflara göre varlık beş mertebeye ayrılmıştır.İlk mertebe Gayb-i Mutlak mertebesidir.Son mertebe ise Madde alemidir.Varlık ilk mertebeden başlayarak yaratıkları meydana getirirçeşitli varlıklar ve şekiller halinde görünürdöne döne tekrar ilk haline gelir.Yani Akl-ı Külden başlayan yaratıklar alemi tekrar Akl-ı Külle ve sonunda Allah'a kavuşur.Bu suretle varlık bir daire teşkil eder.Dairenin bittiği noktabaşladığı noktadır.Böylece "Başlangıç O'ndandırdönüş O'nadır." ayetinin sırrı meydana çıkar.İşte NiyaziÇizdiği bu daire ile Konevi'nin bu fikrini izah etmektedir.

  Müeelifin talebesiKari-i Mısri de daire kenarına Sadrettin Konevi'nin Fatiha tefsirinden bir parça almıştır.Orada bu gerçek izah edilir:
  "Mertebeher şeyin hakikatinden ibarettir.Fakat o şeyin soyut varlığı yönünden değilo şeyleonu meydana getiren birleştirici nisbet ve o şeye tabi olan hakikatler yönünden.Önce de açıkladığımız gibi hakikatler birbirine tabidir.Tabimetbuun halleri ve gerekli sıfatlarıdır...
  "Hakk'ın zatı ve mertebesi vardır.Hakk'ın mertebesiO'nun ilah olması nisbetinin düşünülmesinden ibarettir.Bu nisbete mahiyeti itibariyle ULUHİYYET denmiştir."

  "Hak'ın zatıbütün bağlılıklardanitibardan tecerrüdükendisinin hiçbir şeyehiçbir şeyin dekendisine münasebeti olmadığı mertebe hakkında hiçbir şey söylenemez.Hakk'ın halkahalkın da Hakk'a bağlı bulunduğu mertebede ise Allah'ın zatına haller ve sıfatlar nisbet edilir.Çünkü halkHakk'ın görünme ve meydana çıkma yerleridir.Rızagazapicabetsevinçve saire gibi şeyler ki bunlara şuun denmiştir.Her müessirde birtakım sıfatlar vardır ki bunlarO'ndaki üluhiyyet mertebesidir.Bu mertebenin kabzbastyaşatmaöldürme kahr vs.gibi şeylere mahsus halleri vardır.Bunlar mertebenin hükümleridir.Bu genel mukaddimeyi bil kiAllah'ın izniyle yararlanasın. "Sadrettin Konevi'nin Fatiha Tefsirinden."

  YİRMİNCİ SOFRA


  Allah Teala buyurdu: "Ey PeygamberRabbinden sana indirileni tebliğ et.Eğer yapmazsan O'nun elçiliğini yerine getirmemiş olursun." (Maide 67).Beyzavi (Ks.S.) şöyle diyor: "Ayetin zahiribütün indirilen şeyin tebliğini gerektirir.Belki de murad: Kulların menfaatlerine uygun olanı tebliğdir.Çünkü Allah'ın ifşasını haram kıldığı sırları da vardır."

  Süfyan İbnu UveyneEbu Hüreyre (R.A.) den Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Öyle ilim vardır ki kapalı inci gibidir.Onu Allah'ı bilen alimlerden başkası bilmez.Onu söyledikleri zaman kibirlilerden başkası inkar etmez." Avarifte de bu mevcuttur.Hadis şunu ifade etmektedir: Yani ilmin başkasına göre kapalı oluşukapalı eşyanın kıymetgüzelliküstünlük bakımından kapalı olmayan nisbeti gibidir.Bu takdirde Hadisin manası şöyle olur: İlimler arasında kapalı ve saklı eşya gibi bir ilim vardır ki onu ancak Allah'ı bilen alimlerden başkası bilmez.Bu ilmi söylerseonu ancak gaflet ehli ve suret erbabı inkar eder.Çünkü bu ilim suret ilmi değildir.Eh kişi de bilmediğine düşmandır.İhya'da Zeynü'labidin'den rivayet edilen bir beyt vardır:

  "Nice ilim cevheri var ki onu saçsam: Sen puta tapıyorsun derler.Mü'minlerden birtakım adamlar kanımı helal sayarlar;Ve yaptıkları şeylerin en kötüsünü güzel sanırlar."

  Fakir der ki: Bu zikredilen alim o kimsedir kionun ilminin cevherlerinisadeflerin alimlerihatta meşayihinde çoğu anlamaz.Nitekim Şeyh AkşemseddinRisale-i Nuriyyesi'nde şöyle diyor: Bir kısım da var ki ehl-i hakikatten olmayan şeyhler onu inkar ederler.Bu alim tıpkı şu denize benzer: Halk arasındaki şüphe ve ihtilaf rüzgarlarının esmesi neticesinde üstünün dalgalanmasından dibi etkilenip hareket etmez.Onlar varlık Arşının gölgesi altında oturmuşoradan korkusuz ve hüzünsüz insanların hallerini seyrederler. "Doğrusu Allah'ın velilerine korku yokturonlar üzülmezler de." (Yunus 62).

  Hikaye olunur ki tüccarlardan biridirhemlerledinarlarla dolu bir gemi ile bir padişahın memleketine gitmiş. "Bu şehirde ticarette bana kim denktir?" diye dellal çağırtmış.Hiç kimse bulunmamış.Yalnız bir kişi çıkmış ama elbisesinin eskiliğinden ve isminin küçük görülmesinden dolayı onun zengin olduğu bilinmezmiş.Meğer bu zata babalarındandedelerinden bitmez tükenmez hazineler kalmış imiş.Kendisi her gün o kalan cevherlerden bir cevher döğeronu yemeğe kataryanındakilerine yedirirmiş.Onların kuvvetleri günden güne artarmış.Tacir bunu duyunca hemen ona misafir olmak istemiş.O da bunu misafir kabul etmiş.Yine adeti vechile önüne bir cevher koymuşdöğmek istemiş.Tüccar: "Bunu bana vergemidekilerin hepsini sana vereyim." demiş.O zat: "Hayır" demişsenin geminde olanları ben ne yapayım? Ben hamal değilim.Bana bu yeter.Senin geminde olanlara ihtiyacım yok benim." Tüccar demiş ki: "O halde bana hibe et." O zat: "Bizim adetimizdemişcevheri döğmeden müstahak olanlara vermemektir.Çünkü cevheri bütün alırsa bunu zaptedemezfazla yer bu yüzden helak olur.Onun için döğerleryemeğe katarlar ve o suretle yiyenlerin önüne koyarlar.Onlar da bunu yerlerse akıllarızihinleri ve fikirleri nurlanırzekaları artarbunun gibisini kazanmaya muktedir olurlar.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  YİRMİ BİRİNCİ SOFRA

  Allah Teala buyurmuştur: "Hiçbir hayvan yoktur ki O (Allah) onu alnından yakalamış olmasın.Şüphesiz Rabbimdosdoğru bir yol üzerindedir." (Yunus 62).Her şey dabbedir (canlıdır)yerde hareket eder oradan yaratılmış bulunduğu gayeye gider.

  Bil ki neye ibret nazariyla baksanonu ma hulika lehi'ne (yaratılmış bulunduğu maksada) seferber bulursun.Görürsün ki senin debaşkalarının da menzilleri vardır.Herkes bir saikbir (güdücü) ile bir menzile konar.Eğer orada fani olursa o menzilkendi menzilidir.Eğer geçip giderse başkasınındır.Senin tasarrufun altında bulunan her şey: altıngüöüşevbarkkap-kacaksergiçocuklarzevcekitaplarhizmetçiler ve diğerleri sen gerçi bunların maliki ve sahibi olduğunu zannedersinbiri elinden çıksa üzülürazap çekersin.Lakin bu hareketin senin bilmezliğinden ileri gelir.Tek tekya da çifter çifterya da daha çok olarak çeşitli taraflardan geldilersana kondular ve seni menzillerinden bir menzil yaptılar.Sonra geldikleri gibi seni bırakıp ne için yaratılmış ve fenaları nerede mukadder ise onu aramak maksadiyle gittiler.

  Eğer bunu bilmezsenkalbini bunlardan birine yahut çoğuna bağlarsın veyahut sen istemeden elinden çıkmışbaşkasının eline geçmiş olan şeyinyine senin olmasını temenni edersin veya arzu ettiğin şey olmazsa tasalanırsın ve buna sebeb olana kin beslersin.İşte bütün düşmanlıkbuğz hasedkibirkendini beğenme ve benzeri şeylerhep fiillerin tevhidini bilmemekten ileri gelir.Ama bunu bilen ve elini ister kendi tasarrufundan ister başkalarının tasarrufunda bulunsunkendisinin olmayana uzatmayan ve onun sevgisini kalbinden söküp atan kimsezikredilen ıstıraplardan kurtulurrahat bulur.

  YİRMİ İKİNCİ SOFRA

  Dünyayı ve dünya ehlini bir misalle anlatma hakkındadır.Buna uygun olan ayet şudur:

  "İnsanların hesapları zamanı yaklaştıhalbuki onlar hala habersiz(Hak'tan) yüz çeviriyorlar.Rablarından kendilerine gelen her yeni ihtarımutlaka gönülleri gaflet içerisinde eğlenerek dinlerler." (Enbiya 1-3).

  Bil ki dünya geniş bir evdir.Bu evi sultan yapmışortasında da bir bahçe yetiştirmişo bahçeye faydalı ve zararlı her çeşit ağaç dikmiştir.Zararlı ağaçları da yine gizli bir hikmet icabı dikmiştir.O hikmeti Allah'tan ve Allah'ın öğretmesiyle ilimde rüsuh bulanlardan başkası bilemez.O bahçede nehirler ve göller akıtmışşehir halkını tamamen oraya davet etmiştir.Davet edenlerebahçede bulunan faydalı ve zararlı olan şeyleri bildirmiş ve onlara davet edilenlere bunları öğretmelerini emretmiştir ki davetlilerkendilerine zararlı olanlara yaklaşmasınlar.Zararlı şeylerden yeyip hasta olanları tedavi etmek için davet edenlere panzehir ve ilaçlar vermiştir.Bu zararlı şeylerden kimi aklı giderirkimi kör ederkimi sağırlaştırırkimi oturtur (kötürüm eder)kimi hasta ederkimi de öldürür.Faydalı olanlardan da kimi aklı artırırkimi körü açarsağırı işittirirkimi deliyi akıllı ederkimi hastayı iyileştirirkimi ölüyü diriltir.

  O bahçeye giren halk da üç zümredir.Bir fırka bahçeye gireroradaki her türlü faydalı şeylerden yerve güçleri yettiği kadar da beğendiklerinden toplayıp salimen ganimetlerle dışarı çıkarlar.Bir fırka da gireriştah açıcı nefis meyvalardan yerbazan da iştahları çeker de zararlı meyvalardan da yersonra henüz helak olmazdan hemen doktorlara koşarlar.Doktorlar kendilerini tedavi ederler.Bu suretle dertlerden kurtulurlar.Bunlar da yine ellerinden geldiği kadar faydalı şeylerden kucaklarsağ salim dışarı çıkarlar.Bir fırka da var ki bahçeye girerlerher buldukları şeyifaydalısını zararlısını ayırt etmeden yerlerbu yüzden yıkılırhelak olup giderler.Davet edenkendilerine: "Onda zarar var." dese de dinlemezler.Sonra: "Sizin zehirinizin panzehiriderdinizin devası bendedir" dese de yine dinlemezlerhelak olurlar.O bahçede bu üç zümre her zaman mevcuttur.

  Sen üç fırkadan birini seç ve onlardan ol.Ağaçların en faydalısı tevhid ağacıdır. "Allah'ınhoş bir sözükökü sağlamdalları göğe doğru olan Rabbinin izniyle her zaman meyva veren-hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara misal gösteriyor." (İbrahim 24-25) Ağaçların en zararlısı da küfürşirk ve nifak ağacıdır.Sonra kibirdüşmanlıkhased ve benzeri ağaçlardır. "Çirkin bir sözyerden koparılmışkökü olmayan kötü bir ağaca benzer." (İbrahim 26) Güzel ağaçkelime-i yevhid ya da insanı kamildir;kötü ağaç ta nifak ve küfür "Münafık ve kafir" dir de denilmiştir.Sonra bahçede olanların en faydalısı emirlersonra nafileler bostanıdır.Orada bulunanların en zararlısı da menhiyyat (yasaklarsonra mekruhat kötü şeyler) dir.Panzehir de tevbedir.Tabib ve davetçi peygamberlermürşidlerveliler ve basiretli va'iz ve nasihler'dir.

  YİRMİ ÜÇÜNCÜ SOFRA
  Bil ki Ay'ın Güneş'e doğru bir yüzü vardır.Bu yüz daima tamdır.Ne artarne eksilir.Bir de halka doğru olan bir yüzü vardır ki Ay bu yüzünüdevri dolayısıyla insanlara eksik gösterir.Ama bu yüzünün eksik görünmesiGüneş'i takibeden yüzünün tamlığına zarar vermez.O halde senin de Hakk'a doğru olan Hak nazargahı olan kalb yüzünimanlayakinle ve O'na güzel zan beslemekle tam olsun.Halkın baktığı taraf olan dış yüzünün eksikliğigizli (iç) yüzünün tamlığına zarar vermez.Buna da şu hikaye uygun düşer: Ömer ile Ali (Allah her ikisinden de razı olsun) Yemen tarafında Üveys'ül-Karani'yi bulup kendisine Resul-i Ekrem'in (S.A.V.) vasiyyet ettiği hırkasını teslim ettikleri zaman ona: "Bize öğüt verdediler. "Rabbınızı biliyor musunuz?" dedi.

  -"Evet."
  -"O halde O'nu bildikten sonra O'ndan başkasını bilmemek size zarar vermez."
  -"Daha da söyle."
  -"Rabbınız size öğretti mi?"
  -"Evet."
  -"O halde başkası öğretmese de size zarar vermez."

  Aya bak da nefsini halka karşı iyi zan beslemeye yöneltmekte ondan ibret al.Yani ne zaman ki birisinin zahirinde bir ayıp ve noksanını görürsenkendi kendine: "Belki Allah ile muamelesi tamdıraybı bana göredir" de.

  Hikaye olunur ki: Hasan-i Basri (Allah ondan razı olsun) bir gün Bağdat'ta Dicle Nehri kenarında siyah bir adama rastladı.Bu adamyanında bulunan kadınla şarap içiyordu.Hatırına geldi ki: "Bu siyahişarap içmeseydibenden efdal idi." Hasan-i Basri'nin adetinefsini her şeyden aşağı görmek idi.Bir de baktı ki iki adam Dicle'de boğuluyor.Hemen o siyah adam su üzerinde yürüyüp o adamları kurtardı.Hasan Basri'ye dönüp şöyle dedi: "Ya HasanAllah indinde sen benden efdalsensen de benim gibi suda yürü ve boğulanlardan birini kurtar" Ve ilave etti: "Bu yanımda bulunan kadın anamdır.İçtiğimiz Zemzem suyudur.Biz buradasenin basir (Kalb gözün açık) olup olmadığını anlamak için böyle oturduk." Hasan onun ayaklarına düştü: "Onları boğulmaktanbeni de mü'mine karşı kötü zan beslemekten kurtardın" dedi.O zat Hasan'a şöyle dua etti: "YarabbiHasan'ı içinde bulunduğu halden kurtar.Zira Hasan senin Katında benden yüz derece daha efdaldir."

  İnsanların çoğu halkın baktığı yüzlerinin bir Bedir (Ayın on dördü) olmasını isterler de kalb yüzlerine aldırmazlar.Bundan dolayı bazılarında kefere gibi Muhak (ay sonu Ayın görünmemesi)bazılarında fasıklar gibi hilafbazılarında salih mü'min gibi Bedir vardır.

  YİRMİ DÖRDÜNCÜ SOFRA

  Varidat sahibi şöyle diyor: "Her Peygamber veya velininzamanında buğz ve düşmanlıkla karşılaşması ve kendisine ancak pek az kimsenin inanmasıfakat öldükten sonra bunların isimlerinin meşhur olup ilelebet yaşaması ve insanların çoğunun inanıp onları sevmelerindeki sebep nedir?"

  "Ben derim ki: Evvela velinin karşısında kıskananları çoktur.Etrafta halkı kendisinden kaçıracakonların hatırlarını bulandıracakinançlarınısarsacak sözler söyleyip gezerler.Ama veliler ölünce haset de ölürsırf menkıbeleri kalırbundan dolayı insanların çoğu onlara inanır ve onları sever.

  "İkinci olarak: İnsanların arasında kalmakgörüşmekbir arada oturmak laübalilik meydana getirirmuhabbetihususiyle itikadı azaltır.

  "Üçüncü olarak: Ki en kuvvetlisi de budurinsanlar peygamberliği ve veliliği olduğundan başka türlü zannederler.Nitekim şöyle diyorlardı: "O da bizim gibi yiyoriçiyorsokaklarda geziyoro da bizim gibi bir insandır." Kitab-ı Kerim'in ifade ettiği gibi peygamberler onların istedikleri her mucizeyi ve harikayı yapamazlar.İnsanlar zannediyorlardı ki peygamberler yememeliiçmemelisokaklarda gezmemeli ve kendileri gibi bir beşer olmamalı ve her istedikleri mucizeyi getirebilmelidir.Onun kendi zanları gibi olmadığını görünce "Peygamberler şöyle şöyle olur.Halbuki bu öyle değildir." derler.Onu inkar ederler.Bilmezler ki geçmiş peygamberler de böyle idi.Bunu inkar edenler o geçmiş peygamberlerin zamanında olsalardı bu fasit zanlarıylaonların zamanlarındaki insanlar gibi onları da inkar ederlerdi.Sonra gelenlerher kamilin zamanı geçip gidince nakıslaronlarınkendi tasarladıkları fakat aslında muhal olan kemalleri haiz bulunduklarını zannederler ve onlara bu sıfatlarla inanırlar ve bu sebepten şimdikileri de inkar ederler.Peygamber veya velinin vasıflanmasını gerekli bulduklarızihinlerinde yer eden kemallerin çoğu ne şimdi ne de gelecekte hakikate uygun değildir.İşte mevcut olan peygamber veya velileri inkar etmelerineeskilere inanmalarına sebep budurAllah daha iyi bilir." Varidat sahibinin sözü burada bitti.

  Fakir der ki: İnkarın dördüncü bir sebebi daha varo da şudur: Arkadaşlığı gerektiren şey aynı cinsten olmak ve tabii münasebettir.Nitekim denilmiştir ki: Allah'ın yeryüzünde ehli ehle sevkeden melekleri vardır.Tab'ında peygamberlerin ve velilerin tabiatında bulunan kemallerden bir parça mevcut olan kimseonları görüp işittiği zaman hemen onlara meyleder.Onların bilfiil mevcut kemallerikendisindeki bilkuvve kemali çeker.Bunun kemalinin onlara kapılması (incizabı) aşık ve maşuk misali gibidir.Mayasına bu kemalden katılmamış kimseonların gördüğü zaman yarasa güneşten nasıl kaçarsa o şekilde onlardan kaçar.Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Habis kadınlarhabis erkekler içindir;habis erkekler de habis kadınlar içindir.İyi kadınlar iyi erkekler içindiriyi erkekler de iyi kadınlar içindir." (Nur 26).

  Fakat insan ölünce aradaki nefret de ölürasl olan muvafakat kalır.Çünkü varlık bütün mertebeleriyle birdir.Münaferetyüzyüze gelmekten doğar.Mukabele (karşılaşma) ölümle yok olunca muvafakat hasıl olur.Artık anla.

  Kuyuda geçen bir temsil var: Kuyuya atılmış olan Yusuf Aleyhisselam ancak kuyuya kova salanın ipine yapışarak çıktı.İmdi peygamberler ve velilerAllah'tan gelip Allah'a giden kervanlar ve kafilelerdir.Kendisinde Rabbani bilgiler ve bilkuvve ilahi insanlık kemalleri bulunan Yusuf da tabiat zindanında hapsedilmiştir.Dünya ahiret konaklarından bir konaktır.Kovainsanlara inen Allah kitabıdır.Kervancıların (yani peygamberlerin) kovayı sarkıtmalarıinsanları Allah'ın kitabına davet etmeleridir.Ona yapışmako kitabı getiren kimseye inanıp onu kabul etmektir.Ama kuyuda olan;kurbağaçiyanakrepyılan ve daha kuyuda yaşayan diğer haşerelerden biri ise osarkıtılan ipe asılmazona yapışıp kuyudan çıkmak istemezse (kim ne yapsın?).Çünkü insanlardan bazılarının ruhları güzelyüksek meşreplidir.Alçak kimselerle ünsiyyet etmez.Yüksek vatanına gitmesine aracılık yapacak sadık bir arkadaş arar.Bazılarının ruhları da habistiralçak meşreplidir.Ancak kendi meşrebinde olanlarla ünsiyyet eder.Tabiat aleminde vatan tutar.Alem-i A'la (yüksek alem) ya çıkan sefer ehlini ve seyyahları sevmez.Hiç davet kabul etmez.Yüce Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Biz insanı en güzel bir surette yarattıksonra onu aşağıların aşağısına attık.Ancak iman edip salih ameller işliyenler müstesna." (Tin 1-6)

  YİRMİ BEŞİNCİ SOFRA

  Rüsum alimlerinin (şekilci bilginleri) ve tarikat alimlerini kış ve bahar misali ile temsil eder.Bil ki: Kış daima baharın eserlerini bahçelerin çiçeklerini ağaçların meyvalarınıbütün meyvaları ve diğer nimetleri görmeye aşıktır.Ama ikisinin tab'ı birbirine zıt olduğundan onları hiç göremez. Zira ne zaman ki çiçekler soğuğu görseler başlarını ceplerine (yani kabuklarına) saklarlar ve soğuğun gitmesinden iyice emin olmadan çıkarmazlar.İşte rüsum uleması ve tarikat uleması da böyledir.Çünkü birinci kısım ulema birtakım davalardan varlıktan gösterişten cidalden kurtulamaz.

  Zira ilimleri onlarla meydana çıkacak da ondan.Ama ikinci kısım alimler tevazudanvarlığıgösterişi cidali terk etmekten hali değildir.Çünkü onların ilimleri de bunları terk etmekle kalblerinin bahçelerinde bilgi çiçeklerini verir ve o çiçeklerden varidat meyvalarınıçeşitli ilim ve müşahedeleri çıkarırlar.Bunlarrüsum ilimleri erbabiyle gösteriş ve cidal ile karşılaşsahatta bu sıfatlardan yalnız birisi kalblerine girse buonların kalblerindekışbaharın çiçeklerini gidermek için ne yaparsa onu yapar.Kalblerine soğukluk düşürür.Keza tarikat alimleriyle hakikat alimleri arasında da aynı durum mevcuttur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş