İki Cihan Güneşi (a.s.)'ne...Bihuş u sermestem güzel aşkına duçar olalı
Gayib olmuş mezhebim bu derde giriftar olalı

Dolanırken bala-pervazane hem zülcenaheyn
Görüp de kaddini sergerdan u ra'şedar olalı

Sabite idim ta ki sen eyledin zuhur semada
Pervane oldum şems bilip nurunu seyyar olalı

Ol demde nirana yanıp perlerim döndü remada
Böylesini Anka bilmez min-el-ezel tayyar olalı

Ateşe yakan ki ceste ceste aşkındır tamu tek
Münevverinnur kıldı vücudum revnektar olalı

Bilmem nice bir şemme şayetse olam aşkına pek
Huteme över şiddetini maric u nar olalı

Şenaattir derler muradıma öyledir muhalfarz
Zatına mübaşerete böyle hahişkar olalı

Sanki meşher-i hüsnün değil midir semavatülarz
İsterim cemalin bana matmah-ı nazar olalı

Nadan olan ister tarif çün men lem yezuk lem ya'rif
Oldum asfiyaya arif fezlinde gubar olalı

Gah nadan tek gelir harif eder meyhanemi carif
Zann eder amelin maarif şerablan kar-zar olalı

Dûn idim dün muttasıl varidatı almazdan evvel
Mele-i alada natık oldum sana yar olalı

Ehl-i hakikat namımı zikreder deyip mübeccel
Ayn-ı Şah-Merdan oldum muhabbete medar olalı

Talaş etmem irtikâp eylemişem olmuşam mücrim
Ol hayat-bahş rahmetin üstüme sayedar olalı

Günahım defterde kalsın senin olsun cümle ecrim
Cenneti neyleyim ki indinde payedar olalı

Ey Şems-i Kevneyn Serçeşme-yi Kerem Dürr-ü Yetim
Züleyha hasid hüsnüne Yusuf’a nigar olalı

Ünsi’yem basir-i batın oldum kutlu olsun fethim
Nurun def eyleyip tarı zemanım nehar olalı

Muhammedali