Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Arrow İbn Arabi; FÜTÛHAT-I MEKKİYE

  İbn Arabi; FÜTÛHAT-I MEKKİYE


  İbn Arabi’nin düşüncelerinin bir kısmı FÜTÛHAT-I MEKKİYE adlı kitabında anlatılmaktadır. Bu düşüncelerinin anlaşılması ve Batınîliğe özelde ise Aleviliğe katkısını görmek için düşüncelerinin bazı bölümleri “İbn Arabi Özün Özü Türkçesi: İsmail Hakkı Bursevî Kırkambar Kitaplığı. 2005” adlı kitaptan aktarılmaktadır.

  Özün Özü’ veya Sırrın Sırrı olarak ele alınan bölümde düşünceleri şöyledir;

  "-Bir arif hakikaten arif olsa tek itikada bağlanıp durmaz."

  Yani bir irfan sahibi zatındaki varlığı tam manası ile arif olsa bir inanç içinde kısılıp kalmaz. İman çevresini daraltmaz. O bir heyula gibi olup hangi şekil verilse kabul eder. Bu şekiller dışta olup iç âlemine özüne değişiklik gelmez.
  Hadd-i zatında ârif-i billah aslı ne ise öyle kalır. Her türlü itikadı kabul eder; ama mecazi olan hiçbir itikadla bağlı kalmaz. Zatî olan ilim yani ilâhi bilgide yeri ne ise öyle kalır. Bütün itikadın özüne vakıf olup dışını değil içini görür. Özünü bildiği şey dıştan hangi libasa bürünse bilir; bu baptaki çevresi geniştir. O itikadların dışta giydiği kisvelere bakmadan aslına bizzat erer ve her müşahedeye koyulur.

  “Tecelliyat-ı Hüda iledir her iki cihan;

  Hak Cemâle nazar eyle istediğin yandan” s. 9-10.

  -Marifet haline istidadı olana kendi hakikatini anlamak ne şekilde olur?
  Bu soruyu şöyle cevaplandırmak mümkündür: -Ona gerektir ki kendi hakik
  atına vâkıf bir arif bula. Onu bulduktan sonra candan gönülden bağlanıp huylarını huy edine... irfan sahibi; aslını bulabilmesi için bu yolu tutması icap eder.

  Şu Âyet-i Kerime bu mânayı işaret buyuruyor:

  -"Ona götürecek vesileyi arayınız."

  Bunun tefsiri şöyle olabilir:

  -Beni bulmuş kullarım vardır; bana varmak dilerseniz onları izleyiniz. Onlar size bir vesile olur bana ulaştırırlar.

  Hal böyle olduğuna göre o zatlara hizmetle kişi zatına arif olur. Nereden gelip nereye gittiğini anlar. Ve hal-ı hazır makamım da sezer
  Bu âleme gelmekteki gayeyi şu kudsî hadis bize anlatır:

  -"Bir gizli hazine idim bilinmek istedim; halkı da bilinmem için yarattım."

  Bu emir böyle ama Hakkı bilmek kolay iş değil; ta kişi nefsine arif oluncaya kadar... Bunu da şu Hadis-i Şerif bize anlatır.

  -"Kim nefsini bilirse yaratanına arif olan o olur." Aksi dahi böyledir; ki ehli anlar... Bu Hadis-i Şerife havas ve avamdan bir çokları akıl yetirdikleri kadar mâna vermişlerdir. Havas katında bir mâna inşallah beyan olunacaktır: yalnız bu makamda yedi şekil müşahade edilmiştir. Aşağıda bunlar açıklanacaktır.
  s.12.

  Bir kimse kendi cisminde cesedinde olan cüzi ruhunu anlarsa; ki buna:

  - Konuşan nefis.

  Dense de olur. Hali böyle olan: Birinci şekil içindedir. Bu makama terakki adı verilir.

  Vahdet ehline göre; nefs kalb ruh akıl ve sır hep birden tek şeydir. Ancak değişik şekil aldıkça ayrı ayrı itibar edilir birer isim verilir.

  O konuşan nefsin cismi ve canı yoktur. Cesedin dışında ve içinde bir tedbir ve tasarruf eder. Fakat ne mekânı ne de bir nişanı vardır. Hiçbir özel yere sahip olmadan nereye parmak basılsa külli olarak orada var olur. Ayrıca bölünme parçalanma gibi şeyler onun için kabil olmaz.

  O şahsın: Elinde tutan gözünde bakan dilinde söyleyen ayağında yürüyen kulağında işiten ve her duygusunda tasarruf eden odur.
  S.15.

  Bu ikinci şekilde olan ufuklara baka. Yani afakta olan Nefs-i Külle nazar eyleye... Buna akıl izafî olan küllî ruh da derler; Allah-ü Tealâ'nın halifesidir. Bu cisim ve-cisme bürünmüş değildir. Bütün mevcudatı kuşatır; onlarda tebir ve tasarruf eder. Ona nisbetle üstünlüğün en üstü ile altın en altı eşittir. Her mertebede zatı ile mevcut olur. Parçalanmaya ve bölünmeye gelmez. Gök yıkılsa yer çökse ona bir hasar olmaz.

  Meselâ: Dünyayı aydınlatan güneşe ne zarar gelir; ki âlemde ne kadar evler saraylar yapılsa hepsine ondan ziya hâsıl olur. Ancak her ev bacasına ve her saray penceresine göre ışık alır. O evlerin çökmesi sarayların yıkılması ile güneşe bir şey olacağı akla gelmeyeceği gibi ona da bir şey olmaz. Hak Tealâ her ne kadar insan ve hayvan yaratsa o cümlesinde tedbir ve tasarruf edebilir; canlılardan ne kadarı ölürse ölsün o izafî ruh ne halde ise o halde dâim ve kaim olur.

  İşte o ruha sahip olan afâka nazar eyledikte bu halleri bilirse ikinci şeklin ne olduğunu anlar.
  S.17.

  Olmayınca bulamadım yolu o Hakka; Orda oldum Hakla diri buldum beka. Kendimi kendim yitirdim; yine bulanı kendimi; Hep olursun hiç edince kendi kendini.

  ** *

  Artık arif anlar ki gerek enfüs'te gerekse âfakta; tecelli eden yalnız Hakkın zatı var. Varlık tek varlık bir can ve bir tendir. Ama hakikatin aslı ne bölünmüş; ne de parçalanmıştır. Zahirde görünen cümle şeyler onun tecelligâhı ve âletidir. Kâinatta bulunan cümle varlığın zerresinden en büyüğüne kadar hepsinde Hak esma ve sıfatı ile tecelli eder. Bu tecelli herkesin itikadına ve anlayışına göre olur. Her mahalde ve her makamda bir yüz gösterir.

  İçte dışta varlığını gösterebilen; her şeyde suret olan her akılda makul her gönülde mâna her kulakta işitilen her gözde gören odur... Bir yüzde tecelli ederse öbüründen de bakar.

  Bunların mânası yine başta söylenen cümleye gider. Taleb edenle edilenin;

  aşkla maşukun; itikad eden ve edilenin tek şey olduğunu bilen arif için:

  Herhangi yöne bağlanmak ki tek itikad üzere olmak olmaz; mânasına gelir.

  ** *
  HİKAYE: Birkaç âmâ bir yerde otururlar. Aralarında bir müzakere geçer:

  - Biz fili görebilir miyiz?

  Derler. Sonra fil çobanı bunları alır filin yanına aparır. Her biri filin bir yanını bulur; tutar. Kimi kulağına kimi ayağına kimi karnına kimi hortumuna yapışır.
  Fili böylece bilip geçtikten sonra kavgaya başlarlar.

  Filin ayağına yapışan direk gibi olduğunu söyledi; kulağına yapışan sofra bezine; karnına yapışan da küpe benzetti.

  Hasılı hangi uzva yapıştılarsa onu bildiler itikadları öyle oldu.
  İşte taklit suretiyle itikad sahibi olanların hali budur. Muayyen birşeye saplanıp kalırlar. O ölçülü halde mahpus olup dururlar.

  Muayyen ölçüde kim kalırsa bugün mahpus; Toprağa serildikte tümden olur meyus...

  Ne olursa olsun; irfan sahibi kendini muayyen bir itikada kaptırmaz. Çünkü o kendi zatına ariftir. Bunu yukarıda da anlatmış bulunuyoruz; bahis açıldığı için yine tekrar ettik.

  * * *

  İrfan sahibi kendi hakikatına daha arif olması ve özürünü bilmesi için saygı ile dinlemesi icap eden ve beş şeye ihtiyacı vardır. İrfan sahibinin ermesi için bunların bilinmesi bir zarurettir.
  S. 28-30.

  Hakkın tecellisi için bir gayet tecelli yerleri için de bir nihayet olmamakla beraber: Bütün olarak on sekiz; parça olarak da on sekiz bin âlemin varlığını derler.
  S.33.

  Olan işlerin hiçbiri yoktan zuhura gelmedi. Hepsi bir zatî inkılâptan ibarettir.

  -Yoktan oldu:

  Demeden kasd:

  -Zatı zatında saklı iken isteği ile açığa çıktı.

  Demektir. Zira ne var ne yok olabilir; ne de yok var olabilir. Zat deryasında meydana gelen inkılâp sayesinde âlemler zuhur etti.
  S.42.

  Cümle âlem zatmış- Hikmet Deryasıymış
  Hakla vuslatmış- Allah'tan gayrı ilâh yok
  Mutlak varlık ne denizdir; ki daim halk eyler;
  ENELHAK sırrını gizli ve aşikâr her an söyler. S.43.

  İnsan-ı Kâmil anlatılacaktır. Anlatılan hazarat ve âlemlerin hepsini bu insan kapsar ve benliğinde toplar. İnsan-ı Kâmil birleştirici mertebeye sahiptir; Ism-i Azam makamındadır. İsm-i Azam nasıl bütün isimleri cami ise İnsan-ı Kâmil de onun gibi mülk melekût ceberut ve lâhut âlemlerini camidir. Zahirde olsun bâtında olsun İnsan-ı Kâmil'in kuşatmadığı hiçbir makam yoktur. Zatî olan bir sirayetle hepsinde hükmünü geçirir ve hangi şey olursa olsun; onda ayniyle zuhur eder. Nitekim Hazreti Ali şöyle buyurur:

  Sen kendini sandın bir parça küçük;
  Halbuki sende âlem var en büyük.

  Yani sen kendini ufak bir şey sanırsın; halbuki sende en büyük âlem saklı ve gizli... bir mürşide gider inişine arif olursan her şeyi sende ve seni her şeyde var görür; yakînen bilirsin.

  İnsan-ı Kâmil'in büyüklüğünü üstünlüğünü şöyle tasavvur edebilirsin: Onsekiz bin âlem; bir havan içinde döğülse hamur haline gelse terkibi İnsan-ı Kâmil olur. Bu insan; onsekiz bin âlemi onsekiz bin gözle seyreder. Her âleme has olan gözle bakar. Duygular âlemini his gözüyle; mâkulatı akıl gözüyle mânaları da kalp gözüyle seyreder. Öbürlerini de buna kıyas et. His gözüyle mânaları seyredeceklerini sanan gafiller sadece bir ümit içinde erir.

  Bu ehline malumdur.

  Yürü bir göz bul çare eyle; Bu kez ondan ona nazar eyle.
  Gayb âlemini seyredebilmek için Hakkanî bir göz gerek.
  Alemleri; onsekiz bin olarak hesap edenler için temel şudur: külli akıl Küllî nefis - bunlara levh ve kalem de denir. Arş Kurs yedi kat semâ dört tabiat asası ve üç mevâlid; bunlar bütün olarak onsekiz eder. Teferruat itibariyle de onsekiz bin olur. Birçok büyükler böyle der. Hakikat halde esas olan ise âlemlerin gelmeyeceğidir.
  S.46.

  Burada mü'minden murad İnsan-ı Kâmildir. Kalbe sığmaktan murad ise o kalbin Hak cemâle ayna olmalı. İşte şu Hadis-i Şerif bunu anlatır:

  -"Mü'min mü'minin aynasıdır."

  Birinci mü'minden İnsan-ı Kâmil; ikincisinden de Hak Tealâ'nın zatı kasd edilir.
  Açık manası:

  -İnsan-ı Kâmil Hakkın aynasıdır. S. 48.

  Hazret-i Bayezid bu makamda şu şiiri söylemiştir:

  Sevgiyi; bardak bardak içtim;
  Ne şarap bitti; ne ben kandım.

  Bu makamda anlatılan sevgi mahbuptur. Bu şiiriyle hazret kalb mertebesinden haber vermiş ve onun genişliğini anlatmıştır; ki bu ehline malumdur. Tefsir gerekirse şöyle denir:

  -Kalb aynam ezelî ve ebedi sevgilinin tecelli ve feyizlerine mazhar oldu. İlahî feyizler birbirini takip ederek nazil olup gelmekte ve kalbim onu kabul etmektedir. Ne sevgi bitti ne de kalbimin kabulü tükendi tükenecek gibi de değil...

  Bunları anlatmaktan gaye İnsan-ı Kâmil'in azametini ve mertebesini açıklamaktır; dolayısıyla Hak Te-alâ'nın yüceliğini...

  Kişi kendi keyfiyetini bilemedikten sonra;
  Kaldı ki idraki ezel sahibi Cebbara vara.

  İnsan-ı Kâmil'in bir adı (Elif - Lam- Mim) dir. Nitekim Kur’an-ı Kerim'in başında.
  -"(Elif- Lam- Mim) şu kitap var ya onda şüphe yok-tur."

  Buyurulur. Bir Hadis-i Şerifte:

  -"İnsan ve Kur’an ikizdir."

  Buyurulur. Burada insandan murad İnsan-ı Kâmil'dir. Burada ikizden kasd aynı batından doğan iki kardeş mânasına gelir.

  Yukarıdan beri ne anlatıldıysa hepsi birbirinin aynasıdır. Lahût'un aynası ceberut; ceberût'un aynası melekût; melekût'un aynası mülktür. Bunların hepsine ayna İnsan-ı Kâmil'dir. İnsan-ı Kâmil Allah-ü Tealâ'nm halifesidir. Ve kendini gösteren bir aynadır. İlâhi varlığı kâinatı gösteren bir aynadır. İnsan-ı Kâmil'in özünde olmayan hiçbir mertebe yoktur.

  ** *

  Elde olmayan sebeplerle söz uzadı; sadede gelelim. Esas mevzu şuydu; Hazret buyurmuştu ki:

  -"İrfan sahibi zatını tam bilseydi; herhangi muayyen bir itikada kapılmazdı."
  İnsanın bu hale gelmesi İnsan-ı Kâmil olması sayılır. Buraya kadar saydığımız şeyler İnsan-ı Kâmil'in binde bir vasfını teşkil eder. İnsan bu mertebeyi bulduktan sonra mutlak surette Hakkın tecelligâhı olur; ki o hangi yönden kendisine tecelli ederse kabullenir. Bu mertebeyi bulana İnsan-ı Kâmil denir. Hak Tealâ bu mertebeye ermeyi cümlemize ihsan eylesin. Amin. Hu...
  s. 50-51.

  “İnsanlar akılları kadar konuşur” s. 53.

  Meselâ buğdayın istidadı buğday olmak arpanınki arpa darınınki de darı... Diğerlerini de var buna kıyas eyle.

  Eğer arpanın dili olsa ekene itirazla:

  -Beni niçin buğday yapmadın?

  Dese ekinciden alacağı cevap:

  -Senin istidadın kabiliyetin buydu... Olur.

  Ayrıca arpa tohumunu ektikten sonra buğday ummak ahmaklık sayılır. İki anlatılanlara göre herkesin mahiyeti ve ayanı sabitesi ezelde her ne hal ve özellikte idiyse hangi ismin tecellisi kısmetine düştü ise bu âlemde onu gösterebilir. Her şey ezelde verilen şekilde aşikâr olur. İlâhî bilginin ona bir tesiri yoktur.
  s. 71.

  İrfan sahibi her şeyin sarâhatma vardığında itlâk ve kayıtsızlığa geçtiğinde Hakkı o zannı olarak kabul edip ibadet edebilir; yine mukayyed'e geçebilir ki: Bunda korku vardır. Zira itlak haline bağlanıp kalırsa korkudan emin olamaz. Bu hal; ta YAKİN gelinceye kadar devam eder; YAKÎN ise zatı ile sıfatı ile Hak Tealâ'dır.

  ** *

  Faydalı malûmat:

  Bilinmeli ki ehl-i yakîn; halini üçe ayırmışlardır. Biri bilgi ile yakın halini bulmak diğeri görerek öbürü de ta hakikatına vararak... Meselâ: Bir kahramanlığın varlığını bilmek o kahramanlığa bilgi ile varmak olur. Bir başkasının bahadırlığını görmek ise görgü ile ona varmak kabul edilir. Ve aynı kahramanlığı kendisi yaparsa bizzat tadar; ne olduğunu bilir. İlâhî marifet dahi bu usul üzerine devam eder; ki anlayan anlar.
  s. 74-75.

  Bahsedilen hakikatin Arapça'da tabiri: Vücud; Türkçe'de: Varlık Farsça'da: Hati'dir. Ama hakikatte o varlık hepsinden münezzehtir. Şu var ki anlatmak için: Vücud aşk nur nefs rahman derler; hepsinden murad bir zatın ismidir. O da: Hak.
  S. 76.

  Bilinmesi gereken bir husus vardır; anlatalım:

  -Halk caal icad sun' ve tekvin kelimelerinin hepsi bir mânaya delâlet eder. Halk'in mânası yaratmak. Ca-al'in mânası kılmak. İcad'ın mânası var etmek. Sun'un mânası kudret eseri göstermek. Tekvin'in mânası görünmeyen şeyi meydana çıkarmaktır. Az buçuk ayrı mâna taşısalar dahi hepsi aynı yola çıkar. Hepsinden gaye Hakkın zuhuru ve tecellisidir.

  Cümlesine verilecek bir başka mâna ise şudur:

  -Hak kendi varlığını yarattı.

  -Düşünen kulun zannına ve düşüncesine göre var-lığını izhar eder.
  Şöyle bir misal var: Bir kimse aynayı karşısına alır kendini orada var eder görür ve bilir. İnsanın aynada kendini bakıp görmesinde bir ayrı safa vardır. Bu sebepten Hak Teâlâ bu âlemi ve Âdem'i yarattı ve bunları varlığına ayna kıldı. Şu mühimdir ki: Âlem aynasında kendi aksini Âdem aynasında ise aynını görür ve seyreder. Burada Âdem'den murad insandır.

  -O âlemi ve Âdem'i yarattı varlığına ayna kıldı;

  demekten murad ise şudur; Zatını ayna suretinde izhar etti... Cemâlini o aynada zatına arzetti. Bu yüzden bakar oldu. Kendi güzelliğini görüp aşka düştü hayran oldu niyaza kapıldı. Diğer yüzden maşuk oldu naz ve işveye girdi. Kendi hüsnünü yine kendine arzetti ve tecelli etti;

  Burada bakan bakılan ve bakmak ve ayna tek şeydir. Bu; İnsan-ı Kâmil öyle bir saf temiz ve mutlak aynadır ki mutlak cemâl olan Hak /.atını kayıtsız orada müşahade eder.

  Kâmil insanın aynası Hakkın tecellisine göredir. Diğerlerinde olan tecelli kulun zannına kabulüne ve isti-dadına göredir. Gerçeği söyleyen Haktır ve doğru yola hidayeti o verir.
  S. 92-93.

  Alıntı.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  1-el-Futuhâtu'l-Mekkiyye fî Ma'rifeti'l-Esrârî’l-Mâlikiyye ve'l-Mülkiyye:

  ("Mülkiyet ve mâlikiyetin sırlarını bilme hususunda Mekke'de gelen ilhamlar." Bu*lak 1274 1292 ist. 1309). Futuhât’ın bir çok basımları var. Osman Yahya ve İbrahim Medkûr tarafından Mısır'da yapılan yeni tenkitli basımı devam etmektedir. H. 633 636 tarihli müellif hattı ile olan nüshası Türk-İslâm Eserleri Müzesi'nddedir. (No: 1845-1881) İbn Arabî'nin dört büyük cild halinde 598/1201'de Mekke'de yazmaya başladığı bu eserini ne zaman tamamladığı belli değildir. 628/1230 senesinde dör*düncü cildini 635/1237'de üçüncü cildini yazmakta olduğuna dair kayıtları vardır (bk. Futuhât IV 105 III. 446 895). Bunun anlamı şudur: İbn Arabî Mekke'de yazımına başladığı bu eserinin yazımına daha sonraki senelerde de devam etmiş önce eserin müsveddelerini hazırlamış imkân buldukça ve yeni malzeme temin ettikçe eserini genişletmiş ilaveler yapmış ese*rinin daha mükemmel olması için ömrünün son senelerine kadar çabalamış vefatından kısa bir zaman önce ona son şeklini vermişti. Futuhâtın bazı nüshalarında görülen farklar da bunu göstermektedir.

  İbn Arabî'nin Futuhât’ı yazmaya teşebbüs etmesinin sebebi bu eserin giriş bölümünde de belirtildiği üzere (I 12) Kudüs'ü ve Medine'yi ziyaret eden yazarın bundan sonra ilk defa Mekke'ye varıp Kâbe'yi ziyaret ettiği sırada kendisine gelen feyizleri ve ilhamları (Futuhât) Tunus'taki dostu Ebu Muhammed Abdülaziz ile Ab*dullah Bedr el-Habeşî’ye açma ve anlatma arzusudur. Yine bu eserin önsözünde belirtildiği gibi İbn Arabî Hz. Peygamber'i öbür peygamberleri melekleri evliyaları ve alimleri bir gece rüyada görür. Kendisine beyaz bir cübbe (Hi'lat) giydiren Hz. Pey*gamber minbere çıkıp bir hutbe okumasını ister. Verilen görevi yerine getiren İbn Arabî: "Ruhu'l-Kuds'ten gelen bir vahiy olan o hutbe futuhâtın önsözüdür" der (Futuhât III 7).

  Futuhât altı bölümden meydana gelir: a) Marifetler b) Muameleler c) Halller d) Menziller e) Münâzeleler (mücaheedât) f) Makamlar. Bu bölümler daha kısa alt bö*lümlere ayrılmış bunlara da bâb (sayısı 560) denilmiştir. Babların kısa ve uzun olanı vardır. Her babtan evvel konuya şiirle girilir. İbn Arabî babların baş tarafında yer alan bu şiirlerin o babların özeti değil açıklaması olduğunu belirtir. Tasavvuf yolunda nâil olduğu feyz ve ilhamların çok kısa bir özeti olduğunu belirttiği bu eseri hakkında: "Bu kitabı halka faydalı olsun diye yazdık daha doğrusu ben değil Allah yazdı. Onun için tümü de Allah'tan gelen feyz (feth)den ibarettir" diyyor İbn Arabî (Fu*tuhât II 93 IV 502).

  İbn Arabî el-Futuhâtu'1-Mediniyye ve et-Tenezzalatu'l-Musuliyye isimli eserlerine ad koyarken tıpkı Futuhât gibi bunların kendisine semadan geldiğini ifade eden adlar koyar.

  Futuhât'ta konular meseleler ve bölümler arasında mantıkî bir bağlantı ve düzen her zaman görülmez. Bazen birbiriyle ilgisi olmayan iki husus bir arada zikr edilir bazen konudan birden uzaklaşılarak araya yabancı meseleler konur İbn Arabî de bunun farkında olup: "Kur'ân'da öyledir" diye eserini savunmaktadır. Aslında (bk. Futuhât 89. ve 348. bablar) bir çok tasavvuf kitabında rastlanan bu husus biraz da İbn Arabî'nin eserini uzun bir zaman aralığı içinde yazmış olmasından kaynaklanmaktadır.

  İbn Arabî başlangıçta ayrı birer eser ola*rak kaleme aldığı kitap ve risalelerin bir kısmını da Futuhâtın giriş kısmına ekle*miştir: "Risaletul-Ma'lum min Akaidi Ehli'r-Rusûm (Akidetu'l-AvâmAkidetuu'n-Nâşiye Akidetu Ehli'l-İhtisas) ve el-Marifet gibi eserleri böyledir. (Bk. Futuhât 1163172 186).

  Futuhât’ın anlaşılması güç yerleri Abdülkerim Cîlî tarafindan Şerhu Müşkilati'l-Futuhat adıyla şerh edilmiştir. Şa'rânî de Futuhâtı Levakihu'l-Envari'l-Kudsiyye adıyla önce kısaltmış (ihtisar) sonra bu kı*saltmadan yaptığı seçmeleri de el-Kibritu'l-Ahmer isimli eserinde toplamıştır. Onun el-Yevakit ve'l-Cevahir isimli eseri de Futuhât'ın hem özeti hem şerhi sayılır. Buna rağmen anlaşılması kolay olmayan Futuhât üzerinde yeterince çalışıldığı; şerh ve talik yazıldığı söylenemez. Fusus'a yüzlerce şerh yazıldığı ve bir çok lisana tercüme edildiği halde Futuhât’ın bu ilgiyi görmemiş olması uzun ve hacimli oluşu bir de bu eserin ve İbn Arabî'nin fikirlerinin bir özeti şeklinde görülen Fusus'un onun şöhretini gölgelemiş oluşu ile açıklanabilir .

  ( Rivayete göre İbn Arabî Sûfi Şair İbn Fârız'dan tasavvuf konusundaki Hamriye kasidesini şerh etmesini istemiş o da: "Buna ne lüzum var. Futuhât onun şerhidir" demişti. Bk Makkarî II 167. Futuhât Hüseyn Hamdî Nakşbendî tarafından Safvetu'l-Futuhâti'l-Mekkiyye fi Beyani’l-Hakikati'l-İlahiyye ve'l-Kevniyye adıyla kısaltılmıştır. Futuhât’ın sonunda yer alan el-Vasayâ bölümü de tercüme edilerek taş basmasıyla basılmış daha sonra yeni harflere de çevrilerek "Müridlere Tavsiyeler" adıyla yayınlanmıştır. Futuhât'ın baş tarafı da Türkçe'ye tercüme edilerek taş bas*masıyla basılmış daha sonra bu tercüme yeni harflerle de yayınlanmıştır. Futuhât'ın muhabbet bölümü de Fransızca'ya tercüme edilmiştir. Mavrice Glaton. Traite de L'amour Paris 1986. Türkçe tercümesi Mahmut Kanık tarafından yapılmıştır İlahi Aşk istanbul 1988. Marifet ve Hikmet bahsi de yayınlanmak üzeredir. Futuhât konusunda daha geniş bilgi için bk. T.D.V. İslâm Ansiklopedisi Futuhad Maddesi.)

  İbn Arabî Futuhât’ta her büyük düşünür gibi bütün dinî sosyal ve beşerî hatta tabiî ve maddî olayların kendi fikir sistemi içinde bir açıklamasını yapmış çoğu zaman meselelerin önce herkes ta*rafından kabul edilen genel bir açıklamasını yaptıktan sonra kendi sistemine göre daha özel bir yorumunu vermiştir. Ayrıca başka eserlerde görülmeyecek belki de bir mutasavvıftan beklenmeyecek şekilde hükümlerin hikmetleri gayeleri ve sebepleri üzerinde de genişçe durmuş böylece eserini bir bilgi hazinesi bir tasavvuf ansiklopedisi haline getirmeyi başarmıştır.*

  2-Fususu'l-Hikem. (Öz Hikmetler veya Hikmet İncileri) İst 1309 Bâli Efendi Şer*hiyle 1946KâhireAffifi neşri)

  İbn Arabî'nin en çok rağbet gören en fazla istinsah edilen okunan üzeerine şerh*ler ve ta'likler yapılan çeşitli dillere ter*cüme edilen eseri Fusus'tur. Bu kadar çok ilgi görmesinin sebebi İbn Arabî'nin bu ese*ri rüyasında gördüğü Hz. Peygamber'in tamamiyle ve aynen onun tarif ettiği şekilde yazmış olması daha doğrusu bu eseri harfiyyen ve aynen Hz. Peygamber'den almış olması buna kendinden hiç bir şey katmadan fazlasız ve noksansız olarak müslümanlara sunmuş olduğunu eserin gi*rişinde belirtmesi ve taraftarlarının ve takipçilerinin de buna inanmış olmalarıdır.

  Aslında İbn Arabî eserlerini Allah'tan gelen vahiyle yazdığını her eserinde tekrarlar o halde Fusus'un gördüğü rağbeti bu eserin İbn Arabi'nin fikir sistemini kısaca vermiş olmasına bağlamak daha doğru olur ( İbn Arabî Fusûs 48. Nakşbendiye tarikatının ünlü şeyhi Muhammed Parsa bile: "Fusûs ruh*tur Futuhât onun kalbi" "Fusûsu okuyan Hz. Peygamberin izinden gitme konusunda güçlü bir arzu duyar." demiştir. Bk. Cami Nefahâtu'l Üns trc. 435. Fusûs'un batı dillerine yapılan ter*cümeleri için bk. A. Scihmmel Tasavvufun Boyutları İstanbul. 1981. 397.)

  İbn Arabî 627/1230'da Şam'da iken Hz. Peygamber'i rüyasında gördüğünü onun kendisine Fususu' l -Hikem'i vererek: "Bunu halka sun" dediğini söyler ve ekler: "Ben bana ne verilmişse onu sunuyorum şu satırlarda yazdıklarım bana nâzil olan bilgilerden başka bir şey değildir. Ben ne Resûlüm ne de nebi. Ama onun vârisiyim ve ahiret için ekip dikiyorum (İbn Arabî Futuhât I 32.)

  Fususu'l-Hikem'in en önemli özelliği İbn Arabî'nin öbür eserlerinde dağınık bi*raz da örtülü olarak anlattığı Vahdet-i Vüccud öğretisini bu eserde daha derli toplu ve daha açık bir şekilde ortaya koyması bununla ilgili temel kavramları tesbit edip kendine özgü terminoloji (ıstılahlar) ge*liştirmiş olmasıdır. Ayet hadis kelâm ve tasavvuf gibi İslâmî kaynakların yanısıra yeni Eflatunculuk Hıristiyanlık Gnostisizm Bâtınılık (İsmailiye) ve İhvanu's-Safa gibi kaynaklara da dayanarak ge*liştirdiği ve kendi damgasını vurarak öğretisine mal ettiği bu kavramlar ve terimler ondan sonra Arab Acem ve Türk mutasavvıflar ve sûfî şairler tarafından sürekli olarak tekrarlanmış ve muhtevaca zenginleştirilmiştir."

  Alıntı.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş