Kendini Bilme Kendini Bulma İnsanı Kamil Kimlerde Varmış?

Bu kendini bulma kendini keşfetme kendi olma gerçeğini birçok İslam aliminde görüyoruz.İmamı Gazali'de Hz. Mevlana da Hz. Bediüzzaman Said Nursi'de .Ömürlerinin önemli kısmını zahiri ilimlerle meşgul olarak geçirdikten sonra bir vesileyle kendilerine dönmüşler ve bir rehberin yardımıyla "büyük doğum bing bangkendini keşf" diyebileceğimiz büyük dönüşümü gerçekleştirmişlerdir.İmamı Gazali Hz. PeygamberleHz. Mevlana Hz. Şems'le Bediüzzaman Said Nursi Gavsı Azam Abdulkadir Geylani'nin yardımları ile bu inkılabı yaşamışlardır.

zehrader.com/hadis/91-hadis-i-serif/167-insan-i-kamil.html

İlm-i Bâtın:
Kalb ilmi mânâ ilmi tasavvuf ilmi.
İlm-i bâtın evliyânın yükseklerinin ilmidir. Bu ilim kötü huylardan arınıldığında kalbe doğan bir nurdan ibârettir. Bu sâyede çok şeyler görülür derin ve ince mânâlara vâkıf olunur. Geniş ufuklar açılır. (İmâm-ı Gazâlî)


İMAM GAZALİ dahi bakın neler söylüyor varlığın "TEK"liği hakkında "Mişkâtül Envâr" adlı eserinde:

"- ... İşte ârifler buradan mecâz çukurundan hakikatın zirvesine yükselir mî'râclarını tamamlar açık bir müşahede ile görürler ki varlıkta ALLAH'tan BAŞKA BİR ŞEY YOK!.........

İşte bu kaynak AHAD olan ALLAH'tır O'nun ortağı yoktur!.. Bütün diğer nurlar O'ndan istiâre'dir!.. Hakikî olan yalnız O'nun nurudur... Hepsi O'nun nurundandır. Belki HEPSİ O'DUR!..

Doğrusu var olan O'dur... Gayrın varlığı ancak mecâz yoluyladır.....

O'ndan başka O yok sözü seçkinlerin tevhididir... ve sahibini TEK birliğe götürür sırf BİR'liğe götürür!..
Semazen net.

Vahdet-i Vücud hakkında Büyüklerin sözleri ;

İmam-ı Gazali (Rh) dan ;
“Hûlûl ve Vahdet bundan neş'et etti de Hallac'ı Mansur: “Ene'l Hakk” Beyazid-i Bestami ks : “Sübhani mâ a'zama şani” dedi. Hristiyanların teslis akidesi bunun etrafında döner. Ya onu sardırırlar ya da hûlul ettirirler ki kendileri de bu hususta ihtilaf halindedirler. Bu açık bir hatadır. Aynanın karşısındaki kırmızı rengi aynada görüp aynaya “kırmızıdır” diyenin sözüne benzer.” (İhya-u Ulumiddin / Rub'ul Âdât)

“İşte bu yolun yolcusu(salik) bazı hicâplarda aldanabilir. Meselâ ilk hicapta duraklayabilir ki bu ilk hicâp kulun kendisi ile Rabbi arasındaki zâtıdır. Bu da ALLAH'ın C.C. nurlarından bir nur ve emr-i Rabbanidir. Yani Hakk'ın topyekûn hakikatinin tecelligâhı olan sırr'ı kalb'dir. O bütün âlemi ihâta eder herşeyin sûreti orada tecelli eder işte o zaman orası alabildiğine parlar. Zira bütün varlıklar olduğu gibi orada açıklanır. Bu Sırr'ı Kalb evvelemirde üzerine perde çekilmiş bir pencere gibidir. ALLAH'ü Teâlâ'nın nuru kalbde parlayıp perde kalktıktan sonra bu kalbin sahibi kalbine bakınca onun üstün Cemâlinden hayretlere düşer ve "E'NEL HAKK" demeğe başlar. İşte burası ayakların sürçtüğü bir yerdir. Şayet bunun daha ilerisi kendisine açıklanmazsa buna aldanır burada kalır ve helâk olur da ilâhi nurlardan olan küçük bir yıldız'ın tecellisine aldanmış olur. Bundan sonra Güneş şöyle dursun Ay'a bile yükselemez. Burası sâlikin aldandığı bir yerdir. Çünkü burada parlayan ile parladığı yer birbirine karıştırılıyor.

Aynaya akseden bir rengi ayna da gören kimsenin bunu aynanın kendi rengi sanması ve bardağın içine konan şey ile bardağın renklerinin birbirine karışması gibidir. İşte Hristiyanlar da bu göz ile Hz İsâ'ya baktılar. İlâhi nurun kendisinde parladığını görünce şaşırdılar. Yıldızı aynada veya suda görenler gibi. Onu aynada veya suda zannedip elleri ile almak istediler. İşte bunlar aldanmışlardır.” (İhya-u Ulumiddin)(Ayrıca; Ne sahabeler ne mezhep imamları ne de asırlarına yön vermekle vazifeli İmam-ı Gazalî İmam-ı Rabbanî Abdulkadir-i Geylânî gibi mümtaz zâtlar böyle bir yolda gitmişlerdir. Onlar bütün gayretlerini nübüvvet vazifesi dediğimiz insanları irşat etme ikaz etme hakkı sevdirme bâtıldan nefret ettirmede merkezleştirmişlerdir.)

Gazali Marifet;

Insan- Nefs- Kalbin Hakikati- Imam Gazali

Başlangıçta tutulacak din yolu mücâhededir [nefis mücadelesidir]. Bir kimse şartlarına uyarak mücâhede yaparsa bu marifet kendiliğinden hâsıl olur. Kimseden dinlemesine lüzum kalmaz. Bu marifet Allahü Teâlâ'nın buyurduğu şu hidâyet cümlesindendir: «Rızâmızı isteyip zahir ve bâtın düşmanlarla cihâd edenlere cennetlerimize kavuşma yollarını hidâyet ederiz» (3). Mücâhedesini henüz tamamlamayanla ruhun hakikati hakkında konuşmak doğru olmaz. Fakat mücâhededen önce kalbin askerini bilmek lâzımdır. Zira kalb askerini tanımayan (nefsiyle) cihad edemez.

(2) 7 - A'râf: 54.
------

Alemdeki acayip şeyleri tanımak ona hisler [duygular] yoluyla gelir. Bu hisler ise beden ile varlıkta durmaktadır. O hâlde marifet [tanımak bilmek] onun avıdır. Hisler de tuzağıdır. Beden binek hayvanıdır ve onun tuzağının taşıyıcısıdır. Bunun için onun bedene ihtiyacı vardır

--------------
Başlangıçta tutulacak din yolu mücâhededir [nefis mücadelesidir]. Bir kimse şartlarına uyarak mücâhede yaparsa bu marifet kendiliğinden hâsıl olur. Kimseden dinlemesine lüzum kalmaz. Bu marifet Allahü Teâlâ'nın buyurduğu şu hidâyet cümlesindendir: «Rızâmızı isteyip zahir ve bâtın düşmanlarla cihâd edenlere cennetlerimize kavuşma yollarını hidâyet ederiz» (3). Mücâhedesini henüz tamamlamayanla ruhun hakikati hakkında konuşmak doğru olmaz. Fakat mücâhededen önce kalbin askerini bilmek lâzımdır. Zira kalb askerini tanımayan (nefsiyle) cihad edemez.

(3) 29 – Ankebût: 69.


Aleikde geçen söylmler sadece bize ait değildir
Şeyh Şıh Pir Mürşit Tekke Dergah TAç Seccade kemerbest Vahdet Marifet Hakikat tarikat şeriat HAK vs. gibi bir çok deyim diğerleri tarafından da kullanılır.

Batın veya Tasavvuf söylemleride sünniler tarafından da kullanılır.

Alıntı.