Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden

  Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden
  Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Bazı Kıymetli Sözleri:

  *Son zamanlarda tekkeler cahillerin eline düştü. dinden imandan haberi olmayanlar şeyh denildi. Din düşmanları da bu şeyhlerin sözlerini oyunlarını ele alarak “dine hurafeler karışmıştır İslam dini bozulmuştur” dedi. Halbuki bozuk tarikatçıların sözlerini işlerini din sanmak bunları tasavvuf büyükleri ile karıştırmak çok yanlıştır.dini bilmemek anlamamaktır. Dinde söz sahibi olmak için Ehl-i Sünnet alimlerini tanımak o büyüklerin kitaplarını okuyup iyi anlayabilmek ve bildiğini yapmak lazımdır. Böyle bir alim bulunmazsa din düşmanları meydanı boş bulup din adamı şekline girer. Vaazları ile kitabları ile gençlerin imanını çalmağa saldırarak millet ve memleketi felakete götürür.
  *Allahü teala herşeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeblere iş yapabilecek tesir kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere tabiat kuvvetleri fizik kimya ve biyoloji kanunlarıu diyoruz. Bir iş yapmamız bir şeyi elde etmemiz için bu işin sebeplerine yapışmamız lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek ekmek ekini biçmek lazımdır. İnsanların büütn hareketleri işleri Alalhü tealanın bu adeti içinde meydana gelmektedir. Allahü teala sevdiği insanlara iyilik ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak içi adetini bozarak sebepsiz şeyler yaratıyor.

  *Temiz ve yeni elbise giyiniz. Gittiğiniz yerlerde ahlakınızla sözlerinizle İslam’ın vekarını kıymetini gösterdiğiniz gibi giyinmenizle de saygı ve ilgi toplayınız.

  *Helal olan elbiseleri ve yemekleri ve şerbetleri lüzumu kadar kullanınız.

  *Her peygamber kendi zamanında kendi mekanında kendi kavminin hepsinden herbakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselam ise her zamanda her melekette yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Bu olamıyacak bir şey değildir. Dilediğin yapan her istediğini yaratan onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu methedecek gücü yoktur. Hiç bir insanın onu tenkid edecek iktidarı yoktur.
  *Hak tealanın hakimliğini tanıdığınız emaneti ve emniyeti bozmayarak çalıştığınız zaman birbirinizi ne kadar sevecek ne kadar bağlı kardeşler olacaksınız. Sizin o kardeşliğinizden Allah’ın merhameti neler yaratacaktır. Kavuştuğunuz her nimet hep hakka imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü tealanın merhamet ve ihsanıdır. Gördüğünüz her musibet ve felaket de hep kızgınlığın nefretin ve düşmanlığın neticesidir. Bunlar ise hakkı tanımamanın zulm ve haksızlık etmenin cezasıdır.
  *Büyüklerin sözü sözlerin büyüğüdür.

  *Evliyanın sözünde rabbani tesir vardır.
  *İnsanı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi Hakk’a karşı şirk ve müşriklidir. İlim ve fen ilerlediği halde insanlığın ufuklarını sarmış olan fesad karanlığı hep şirkin imansızlığın vahdetsizliğin ve sevişmezliğin neticesidir. Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketden kurtulamaz. Hakk’ı tanımadıkça Hakk’ı sevmedikçe Hak tealayı hakim bilipona kulluk etmedikçe insanlar birbiri ile sevişemez. Hak’dan ve hak yolundan başka her ne düşünülürse hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur.

  *Müslümanların öğrenmesi lazım olan bilgilere Ulum-i İslamiye (Müslümanlık bilgileri) denir. İslam dininin emr ettiği bu bilgileri Resulullah aleyhisselam ikiye ayırmıştır. Biri Ulum-i Nakliyye (dini bilgiler) diğeri Ulum-i Akliyedir (fenni bilgiler)buyurmuştur. Din bilgileri dünyada ve ahiretde huzuru saadeti kazandıran bilgilerdir. Bunlar da ikiye ayrılır: Ulum-i Aliyye (yüksek din bilgileri) ve Ulum-i İbtidaiyyedir (Alet ilimleri) İslami ilimlerinden ikinci kısmi olan akli bilgilerin yani tecrübi ilimlerin iyi öğrenilmesi ince ve derin din bilgilerinin kolay ve açık anlaşılmasına yardım eder. Riyasi fizik öğrenmek din bilgilerini kuvvetlendirir. Astronomi aritmetik ve geometri dine yardımcı bilgilerdir. Tecrubi fizikteki birkaç yanlış teori ve hipotazden başka hepsi dine uymakta imanı kuvvetlendirmektedir. İlahi fizik (meta-fizik) bilgilerinden çürük bozuk olanları dine uymaz. Bu ilimler öğrenilince din bilgilerinin akli ilimlere uyan ve akli bilgilerle çözülmiyen yerleri ve sebeleri meydana çıkar ve akla uygun sanılmayan aklın erişemediği meselelerin inkar edilemeiyeceği anlaşılır.

  *Kur’an-ı Kerimden ve Resul aleyhisselamın Hadis-i Şeriflerinden sonra en kiymetli kitap İmam-ı Rabbani hazretlerinin “kuddise sirruh” Mektubat kitabıdır. Hanefi mezhebinde en mükemmel ve en kiymetli fıkh kitabı İbni Abidinin (Dürrül-Muhtar) haşiyesidir. Şaffi’de (Tuhfet-ül muhtac) kitabıdır.

  *İslam dini Allahü tealanın Cebrail ismindeki melek vasıtası ile sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselama gönderdiği insanlarındünyada ve ahiretde rahat ve mesut olmalarını sağlayan usul ve kaidelerdir. Bütün üstünlükler faideli şeyler İslamiyetin içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini İslamiyet kendinde toplamıştır. Bütün saadetler başarılar ondadır. Yanılmayan şaşırmayan akılların kabul edeceği esaslardan ve aklaktan ibarettir. Yaradılışında kusursuz olanlar onu red etmez ve nefret etmez.. İslamiyetin içinde hiç bir zarar yoktur. İslamiyetin dışında hiçbir menfaat yoktur ve olamaz..
  *
  her sözünde hikmet her hareketinde nasihat bulunan Seyyid Abdülhakîm hazretleri vefâtlarına yakın: “İstanbul câmi’lerinde otuz seneye yakın yalnız îmânı ve Ehl-i sünnet i’tikâdını ve islâmın güzel ahlâkını anlatmağa çalışdım. Anlayan üçü beşi geçmedi. Buradaki îmân âmentünün esasları değildir. Allahü teâlâya inanan kimse kul hakkını düşünse nasıl ayaklarını uzatıp da yatabilir?” buyurmuştu.
  Efendi hazretleri va’zlarında hep îmân ve i’tikad üzerinde durur; amelî meselelerden fazla bahsetmezlerdi. Hatta çok sevdikleri Yusuf Ziyâ bey Cuma günü bir laz hocanın va’zında Hanefî mezhebinde olup da diş doldurtanların diş kaplatanların gusl abdestinin sahih olmayacağını cünüp gezdiklerini işitmişti. Efendi hazretlerine gelip anlattı. Efendi hazretleri “Doğru söylemiş ama noksan söylemiş. Böyle olanlar Şâfiî mezhebini taklid ederlerse cünüp gezmekten kurtulurlar” buyurdu
  *
  Abdülhakim Arvasi hazretlerinden :
  “Allahü teâlâ sırrını eminine verir. Bilen söylemez söyleyen bilmez.”

  “Ahmaklık hatada ısrar etmektir.”
  “Din bilgileri dünyada ve ahirette huzuru saadeti kazandıran bilgilerdir.”

  “Allahü teâlâ dilediğini yapar. İster sebepli ister sebepsiz dilediği gibi azap veya lütfeder. Güzel ve doğru Onun dilediğidir.”

  “Allahü teâlâ bize rahmetiyle muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız.”
  *
  Önemli Tavsiyeleri
  Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara anlatan ve kendisine Silsile-i aliyye adı verilen büyük alimlerden Abdülhakim Arvasi Efendi sohbet ve vaazlarında İslam’ın özüne yönelik çok önemli anlatımlar yapmıştır.

  Seyyid Abdulhakim Arvasi Efendi Allah’ın dünya üzerindeki herşeyi yaratırken onu bir sebebe bağladığını ve insanların birşeyin olması için Allah’a dua ederek sebeplere sarılması gerektiğini söylemiştir:

  “Allahü Teala herşeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere iş yapabilecek tesir kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere tabiat kuvvetleri fizik kimya ve biyoloji kanunları diyoruz. Bir iş yapmamız bir şeyi elde etmemiz için bu işin sebeplerine yapışmamız lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek ekmek ekini biçmek lazımdır. İnsanların bütün hareketleri işleri Allahü Teala’nın bu adeti içinde meydana gelmektedir. Allahü Teala sevdiği insanlara iyilik ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için bunlara adetini bozarak sebepsiz şeyler yaratıyor.” (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

  Kardeşliğin önemini şu sözleriyle vurgulamıştır:
  “Hak Teala’nın hakimliğini tanıdığınız emaneti ve emniyeti bozmayarak çalıştığınız zaman birbirinizi ne kadar sevecek birbirinize ne kadar bağlı kardeşler olacaksınız. Sizin o kardeşliğinizden Allah’ın merhameti neler yaratacaktır. Kavuştuğunuz her nimet hep Hakk’a imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü Teala’nın merhamet ve ihsanıdır. Gördüğünüz her musibet ve felaket de; hep kızgınlığın nefretin ve düşmanlığın neticesidir. Bunlar ise Hakk’ı tanımamanın zulm ve haksızlık etmenin cezasıdır.” (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

  Allah’a şükretmenin önemini ise şöyle anlatmıştır:
  “Hamd O nimet vericiyi ibadetle bilmektir. Şükür
  Hakk’ın kuluna verdiğini O’nun yolunda kullanmaktır. (Maneviyet Dünyamızda İz Bırakanlar Vehbi Vakkasoğlu s. 29)

  İslam’ın tebliği için temizliğe ve giyim kuşama son derece önemi veren Arvasi Efendi müminlerin de buna önem vermeleri için onları teşvik etmiştir:

  Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketten kurtulamaz. Hakk’ı tanımadıkça Hakk’ı sevmedikçe Hak Teala’yı hakim bilip O’na kulluk etmedikçe insanlar birbirini sevemez. Hak’tan ve Hak yolundan başka her ne düşünülse hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur.” (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

  Bu makale İlmi Mercek Dergisi 05. sayı (Kasım 2004) 46. sayfada yayınlanmıştır.
  *
  Allah’ın yaktığı çerağı nefesleriyle söndürmek isteyenler ancak sakallarının tutuşmasıyla kalırılar.

  ………………………………………………………………………………………………………………
  Ahirete en büyük azap bu dünyada mürşitlik taslayarak Allah’ın yolunu kesenleredir.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Allah sırrını eminine bildirir; bilen söylemez söyleyen de bilmez.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Anlamak lazım değil inanmak lazımdır.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Yarın ahirete affım için güvenebileceğim ne amel ne iyilik hiçbir şeyim mevcut değildir. Yalnız küfür timsaline duyduğum gayz (hiddet) ve buğz (sevmeme hissi) belki yeter.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Riya olmasın diye cemaat namazından kaçanlar bilmelidir ki bu hareketleri ayrıca bir riyadır.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Bir ilmin butlanı (yanlışlığı) ancak onu müntehasında (son aramasında) belli olur.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Nasıl çatal bıçakla bir yemeğin lezzeti bulunamazsa bu işte akılla halledilemez.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Hakk’a mahsus bir sıfatı insana insana göre bir sıfatı da Hakk’a isnad etmek küfür ve İlahi gazabı davet eder.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Allah’ın kahrından rahmetine sığınmanın yolu iman tevhid taat (Allah’a itaat) ve ibadet…
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Yüksek sesle dua edilmez. Duada kendi şanına lâyık olanı istemelidir. Duanın reddinden büyük bela olamaz. Gizli ve düşkün tavırlı dua kabulü gerektirir. Allah’ın sana dua ettirmesi kabule işarettir.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Haramlardan korkan zâhiddir şüpheliden korkan ise velî.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Hamd o nimet vericiyi ibadetle bilmektir. Hamd İlâhî Zâtı vasıflandırmaktır. Şükür Hakk’ın kuluna verdiğini O’nun yolunda kullanmaktır.
  Es’Seyyid Abdülhâkîm-î Arvâsî Hazretleri (R.A.)

  *
  ALINTIDIR

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Abdülhakim Arvasi hazretlerinin kıymetli sözlerinden bazıları:

  “Kur’an-ı kerimden ve Resul aleyhisselamın hadis-i şeriflerinden sonra en kıymetli kitap İmam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat kitabıdır. Hanefi mezhebinde en mükemmel ve en kıymetli fıkıh kitabı İbni Abidin’in Dürrül-Muhtar haşiyesidir. Şafii’de Tuhfet-ül-Muhtac kitabıdır.”

  “Son zamanlarda tekkeler cahillerin eline düştü. Dinden imandan haberi olmayanlara şeyh denildi. Din düşmanları da bu şeyhlerin sözlerini oyunlarını ele alarak dine hurafeler karışmıştır dedi. Halbuki bozuk tarikatçıların sözlerini işlerini din sanmak bunları tasavvuf büyükleri ile karıştırmak çok yanlıştır. Dini bilmemek anlamamaktır.

  Dinde söz sahibi olmak için Ehl-i sünnet âlimlerini tanımak o büyüklerin kitaplarını okuyup iyi anlayabilmek ve bildiğini yapmak lazımdır. Böyle bir âlim bulunmazsa din düşmanları meydanı boş bulup din adamı şekline girer. Vaazları ile kitapları ile gençlerin imanını çalarak millet ve memleketi felakete götürürler.”

  “Temiz ve yeni elbise giyiniz. Gittiğiniz yerlerde ahlakınızla sözlerinizle İslam’ın vakarını kıymetini gösterdiğiniz gibi giyiminizle de saygı ve ilgi toplayınız.”

  “Çeşitli lezzetli yemeklerle ve tatlı soğuk şerbetlerle bedenlerinizi rahat ve hoş tutunuz.”

  “Allahü teâlâ her şeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere iş yapabilecek tesir kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere tabiat kuvvetleri fizik kimya ve biyoloji kanunları diyoruz. Bir iş yapmamız bir şeyi elde etmemiz için bu işin sebeplerine yapışmamız lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek ekmek ekini biçmek lazımdır. İnsanların bütün hareketleri işleri Allahü teâlânın bu âdeti içinde meydana gelmektedir. Allahü teâlâ sevdiği insanlara iyilik ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için bunlara âdetini bozarak sebepsiz şeyler yaratıyor.”

  “Tek vakit namazımı kaçırmaktansa bin kere ölmeyi tercih ederim.”

  “Namaz aman namaz nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kılın.”

  “En büyük edep ilahi hududu muhafazadır gözetmektir.”
  “Allahü teâlâ bir kuluna iman vermişse ona daha ne vermemiştir. İman vermemişse ona daha ne vermiştir!”
  “Bizim meclisimizde bulunanlar sükut içinde otursalar ve sükuttan başka bir şey görmeseler bile din bahsinde âlim geçinenlerin hatalarını keşfederler bir bir çıkarırlar.”

  “Kur’an-ı kerim şifadır. Fakat şifa suyun geldiği boruya tâbidir. Pis borudan şifa gelmez.”

  “Gerçek keramet kerametin gizlenmesidir. Bunun dışında görünenler velinin irade ve ihtiyarı ile değildir. İlahi hikmet öyle gerektiriyor demektir.”

  “Allahü teâlâ sırrını eminine verir. Bilen söylemez söyleyen bilmez.”

  “Ahmaklık hatada ısrar etmektir.”
  “Din bilgileri dünyada ve ahirette huzuru saadeti kazandıran bilgilerdir.”

  “Allahü teâlâ dilediğini yapar. İster sebepli ister sebepsiz dilediği gibi azap veya lütfeder. Güzel ve doğru Onun dilediğidir.”

  “Allahü teâlâ bize rahmetiyle muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız.”
  “Riya olmasın diye cemaatten kaçanlar ayrı bir riya içindedirler.”

  “İlim cehli izale eder yok eder ahmaklığı değil.”
  “Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi iman eksikliğidir.”
  Talebelerinden bazıları o ilim deryası büyük veliden şu sözleri ve menkıbeleri nakletmişlerdir.
  *
  ” Dünyada haram işleyen kimseahirette ondan mahrûm kalır.Burada helal şeyleri kullananlaroradao şeylerin hakikatine kavuşur. Meselâ bir erkek dünyada haram olan ipeği giyerse ahirette ipek giymekten mahrûm edilir. İpek ise Cennet elbisesidir. O hâlde bu günahtan temizlenmedikçe Cennete giremez demekdir. Cennete girmiyen de Cehenneme girer.Çünkü ahiretde bu ikisinden başka yer yoktur. ”

  “Dinimizin bildirdiği birşeyde şüpheye düşen kimse Allahü teâlâ ve O’nun Peygamberi bu şey ile neyi bildirmek istemiş ise öylece imân ettiminandım demelidir. Hemen şüphesini giderecek bir din âlimi aramalıdır. İlmine ve dine bağlılığına güvenilir zeki ârifharamlardan kaçınandin bilgilerinin inceliklerini bilen müşkilleri çözebilen bir zâtı arar bulur. Bundan aldığı cevb şüphesini giderince artık öylece imân eder. Böyle bir zâtı aramak farzdır. Tesâdüfe bırakmayıphemen aramalıdır.Bulamazsa veya bulup ta şüpheden kurtulamazsaAllahü teâlânın ve Reslünün dilediği gibi inandım demeli ve şüphesinin giderilmesi için Allahü teâlâya dua etmeliyalvarmalıdır.”

  “Bir memleketde İslâmiyetin yerlemesi için herşeyden öncehakikî din âlimi yetiştirmek lâzımdır.Din âlimi bulunmazsa din cahilleridin adamı şekline girip kitab ve mecmûa yazarakkonferanslar va’z ve dersler vererek milletin dinini imânını çalarlar. İslâmiyeti yıkarlar dakimsenin haberi olmaz.”

  “İlm ile cevâb vermek için itikâd bilgilerine dayanılacağından önce kelâm ilminde kullanılan kelimelerin bu ilme mahsûs olan manâlarını bilmek lâzımdır.”

  “Evliyanın huzuruna dolu giden boşboş giden dolu döner.”
  “Allahü teâlâ sırrını eminine verir.Bilen söylemez söyleyen bilmez.”
  ….
  Abdülhakim Arvasi Hazretleri’nin “ben” dediği hiç işitilmemiştir. İslam âlimlerinin adı geçtiği zaman;
  “Bizler o büyüklerin yanında hazır olsak sorulmayız gâib olsak aranmayız.” buyururdu.
  *
  Seyyid Abdülhakîm Arvâsî “rahmetullahi aleyh” hazretleri’nden…

  Buyurdular ki;
  Hakk’ı sevmedikçe Hak teâlâyı hâkim bilip ona kulluk etmedikçe insanlar birbiri ile sevişemez.
  Kavuştuğunuz her nîmet; hep hakka îmânın hâsıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü teâlânın ihsânıdır.
  Temiz ve yeni elbise giyiniz. Gittiğiniz yerlerde ahlâkınızla sözlerinizle giyinişinizle İslâmın vekârını kıymetini gösteriniz.

  Gördüğünüz her musîbet ve felâket kızgınlığın zulüm ve haksızlık etmenin cezâsıdır.

  Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın sevip sevilmedikçe; ızdırap ve felâketten kurtulamaz.

  Allahü teâlâ dilediğini yapar. İster sebepli ister sebepsiz dilediği gibi azap veya lütfeder. Güzel ve doğru onun dilediğidir.

  Allahü teâlâ bize fadlı ihsânı ile tecelli etsin; bizi fadlı ile korusun! Adliyle tecelli ederse yanarız.
  Riyâ olmasın diye cemâatten kaçanlar ayrı bir riyâ içindedirler.

  Büyüklerin sözü sözlerin büyüğüdür.
  İlim cehli izale eder yok eder ahmaklığı değil.
  Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi îmân eksikliğidir.
  *
  Efendi hazretlerinden:
  *Buyurdular ki: İslam bu memleketten giderse ne Hind’de kalır ne Sind’de! (Pakistan’a Sind denir)
  *Bir yere esans dökülse kendisi kalmasa da kokusu bir müddet daha devam eder. Zındıklar İslam’ı öyle kaldırdılar ki kokusunu dahi bırakmadılar.

  *Buyurdular: Israr kelimesi iyilik için kullanılmaz. Ya’nî iyilikte ısrar olmaz. Israr inad batılda olur hakda doğruda iyilikte devam olur.

  *Buyurdular: Evladı resul olmasaydım Boşnak (Bosnalı) olmak isterdim.

  *Buyurdular: Bir kadın için dikiş makinası ne büyük nimettir.

  *Buyurdular: İnsanlar arasında kendini ayıplamak kibirdendir ya da medh edilmeği sevmektendir ki birbirine yakındırlar.

  Buyurdular: Kıyamete yakın camilerin yolları çimen bağlar imam ve hatipler sûreta alim hakikatte cahil olurlar. Hafızlar teganniyi [nağmeli okumayı] severler. Kadınlar erkeklerine itaat etmezler.

  *Medeniyet İslamiyet ile kaimdir. Avrupa medeniyeti dedikleri vahşetin zirvesine varmıştır. Evet Müslümanlar düşmana karşı müdafaa [savunma] için her türlü harb alet ve edevatını yapmak zorundadır. İslam’ın şartları dışında sanat ehli bulundurmamak fısk olur [gayr-i Müslim değil] Müslüman tab’adan.

  *Çocuğu olanı Allah muhafaza etsin olmayana Hak Sübhanehu ve Teala çocuk vermesin. Berber Enver efendinin kızı ölünce ağlar halde Efendi’ye geldi. “Çocuğun mu öldü?” buyurdu. Evet dedi. Abdestli isen hemen şurada şükür secdesi yap göreyim buyurdular.

  *Padişahların en aşağısı bile dinin hamisi idi.
  *Mü’mine en evvel lâzım olan halâl yemektir. Mideye halâl girerse cevarihe [organlara] amel-i salih kuvveti verir. Haram ise ne kadar uğraşsa salih amel yapamaz.
  *Efendi buyurdular: Bu memleketin toprağı rutubetli olduğundan cenazeyi tabutla defn etmek daha iyidir. Tabutun çivilerinin tahtadan olması lâzımdır.

  *Yine buyurdu: Her cum’a namazdan evvel Kehf sûresini okumak sünnettir.

  *Efendi Hazretleri buyurdu: Ölülerinize her ak*şam Yâsin-i Şerif okuyun.

  *Buyurdu: Nerede namaz var orada imân var. Nerede namaz yok orada imân ya var ya yok.

  *Buyurdu: Mektûbât Reşâhat gibi kitabları okumak ihlâsı arttırmak için çok fâidelidir. Fârisîyi az bilen Mektûbât’ın Osmanlıcasını değil Fârisîsini okusun.
  *Buyurdu: ÂmentüŞerhi kıymetli kitabdır.

  -Efendi Hazretleri Seyyidi Senedi Hazreti Seyyid Fehîm’den (kud*dise sirruhumâ) bildirir: Namzadan sonra ellerini kaldırıp dua ettikte en son: “Rabbiğfir verham ve ente hayrürrahimîn teveffenî müsli-men ve el hıknî bissâlihîn” Der ellerini mübarek yüzüne sürerlerdi ve ayrıca her fırsatta “Ya Allah bike tahassantu ve bi-abdike ve Resûlike seyyidinâ Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme istecertu” duasını okurlardı.

  *Sultan Hamid’e kadar islam sertac [baştacı] idi. Sonra düşmeğe başladı.

  *Habis kişiye bir milim yaklaşan İslam’dan bir mil uzaklaşır.

  *Efenedi hazretlerinden biri dua isteseydi: Allahu Teala korktuğunuzdan emin umduğunuza nail eylesin derdi.
  (Süleyman Kuku-Son Halkalar ve Seyyid Abdülhakîm Arvâsî’nin Külliyatı-1.Cilt- Muhtelif sayfalardan iktibas yapılmıştır.)

  ALINTIDIR

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş