Zikir ve Tesbih
Bir damla suyu denize döksen

İkilik denizde kaybolur.
Deniz denizdir.

Damla da damladır.
Deniz coşsa dalgalansa burada

İrade denizin olur Damlanın degil...

Kısa amma büyük bir mânâ ifade eder bu kelimeler o koskoca deryada damlayı bulmak imkânsız.

Ne akıl ile ne de kimya ile bulunmaz.

Çobana sormuşlar:


“ALLAH var mıdır?”
Derhal düşünmeden çoban cevap vermiş:

“ Ben deli değilim deli bile bu suale güler geçer ve suali soran için zavallı der!..”

Ağaca sor bu suali:

“Ven necmü veş şecerü yescüdan”.
“Ağaç ve çemen secde ediyor”.

Bu âyeti bilmiyor musun der ağaç.

Siz bunu göremezsiniz cevabını verir.

Karıncaya böceğe sor hemen suali soranın yanından kaçar.

Arıya sor:

“Sen insan mısın bana dokunsan bile tenezzül edip seni iğnemle sokacak kadar küçülmedim!” der uçar gider.

Akrebe sor derhal intihar eder.

Örümceğe sor ağını paramparça eder.

Yılana sor :

“Sen sevir mağarasında topuğunu benim yuva deliğime koyan zâtı niçin ısırdım biliyor musun?” der ve kıvrılır gider.
Bu yumağı ne kadar sararsan sar sonu gelmez.

Biraz düşün!..

ZİKRETMEK:

Hatırlamak Yâdetmek Hürmetle anmak lügat mânâlarını taşır.

TESBİH ETMEK:

Aslında devamlı intizamlı bir disiplin altında aslî ve tabiî yaradılış icabı: Hareket fiil ihtizazlar titreşimler mânâsına gelir.

Zikretmek; hatırlatan yâd edilen o şeyle meşgul olmak halkaya girmek yanaşmak o devamlı oluşla birlikte bulunmağa zevkle tesbihe yanaşmak mânâlarını da taşımaktadır.

Zikir; Aslını anmak düşünmek ve ondan başka olmadığını ikrar etmek mânâlarını da içine almaktadır.

Tesbihde; irade düşünce arzu kelimelerinin yeri mânâsı yoktur.

Bu sözleri anlamaya çalış...
Tesbihat durduğu zaman hiçbir şey ne madde olarak ne maddesiz olarak kalmaz.

Mevcudiyetleri yok olur.

Zikir o hâlde iradeye az çok bağlıdır insanda.

Zikir ve tesbih; mânevî âlemde ve ALLAH kelâmında geçen zikir ve tesbih kelimelerinin mânâları ise bambaşkadır.

Tesbih; durmadan ara vermeden aslının yaratılışını daimi sûrette hatırlamanın şuûrlu ve bize göre şuûrsuz zikridir.

Zikir; O tesbihata iştiraktir.

Ve devamlı olan tesbihata girmektir.

Onunla beraber tesbih etmektir.

Yani:

“Yûsebbihu lehu ma fissemâvatî vel ard ve hüvel azîzül hakim” âyetindeki HAKK’la birlikte..

Kâinatta hiçbir şeyde atâlet yani durgunluk durma yoktur.

Görünenden görünmeyene görünmeyenden atoma protona kadar her şey harekette ve muntazam ihtizaz hâlindedir.

Bunların hareketi yani tesbihattaki hareket akıl almaz bir sûrettedir.

Adeta yekpare gibidir.

Küçük bir misal:

Bir ampulün yanışı saniyede 60 defa yanıp söner.

Biz onu devamlı yanıyor görürüz.

Zikirde de ALLAH’ı göremezsin zira onun dışında değilsin.

Onunla tesbihat hâlindesin…

Zikirde gayeye vasıl olursan onunla birlikte zikir hâlinde olduğunu anlarsın.HAKK ile birliktesin…

Her şey tek iken görünmez.

Zevceyn “çift” olarak görünür.

Göründüğü zaman zevceyn olur.

Tekde her şey görünmez.
“Biz her şeyi zevceyn yarattık” âyet.

Bulut; su mudur. Hidrojen midir?

Göründüğü zaman zevceyn olur.
H2O olur.

Bu sudur…

Lâfı münakaşa etme!..

İlimde de fende de kimyada da herşey aynıdır çiftdir.

Zikirlerin hepsinde hedef kâinatın tesbihatına girerek bütün vücud hücrelerinde de devam eden bu tesbihatı birleştirmektir. O hâlde zikirde hedef ALLAH’dır.
Zikredici ALLAH’dır.

Bütün zikirlerde söylenen kelimeler lâfızlar âlettir.
Bunlara hulûs ile devamla kalbde târifi mümkün olmayan bu hâlet hasıl olur.

İşte asıl zikir O’dur.

Dikkat et “Budur” demiyoruz.

Bütün mahlûkat tesbih hâlindedir durmadan.

Atomları düşün...

Hulûs ile dedik bu ne demektir.

Bunun târifi yoktur.
İnsanın bâtınından çıkan hakiki ve riyadan uzak bir samimiyet ve bağlanmadır.

Bütün vücud hücrelerinde devam eden bu tesbihatı kalb hissettiği zaman HAKK’ın zikri o zaman ortaya çıkar.
“ALLAH’ın” demiyoruz.

“HAKK’ın” diyoruz…

Mansur bundan dolayı:

“Ene’l-HAKK!” diye haykırdı.

“EnALLAH!” demedi.
Bunu anlamak çok güçtür.

“Ben ALLAH’ım!”

Zâten kimse diyemez.

Böyle bir kudret insanda yoktur verilmemiştir.

Söylediklerim kuru lâf değildir.
ALLAH kelâmında:

“Fezkiruni ezkirkûm”

“Beni anınız ben de sizi anarım!”

Burada teker teker her kula hitap vardır.

“Anarsanız ben de anarım!”
Bundan insana serbestiye verildiği mânâsı çıkar.

“Anarsanız”...

ALLAH’ın kapısı kilitli değildir.

“Sizi anarım” var ya...

O zaman içeri girebilirsiniz demek...

ALLAH ile insan arasında bir gaflet perdesi vardır.

Bu perde şu âyetle bildirilmiştir:

“Fezkiruni ezkirkûm”...

Bu kapıdan girebilmek için Resûle uymak lâzımdır.

“Nebî” ye değil.

Lâfa dikkat kesil!..
Mırıltı etme!

Can kulağı ile dinle hele
“Resûle uymak lâzımdır!” dedik.

Bu ne demektir?
Resûllük: Âdemiyet tarafıdır ki bu “Sünnet-i Resûl Siyret-i Resûldür”.

Sünnet-i Resûl Resûlü Ekrem’i her şeyi ile taklid ve buna leke vurmadan toz kondurmadan devam..

Siyret: İnsanın manen tuttuğu yol.
Resûlullah’ın hayatta iken cesedî mânevî yolu...

Cesedi mübarekleri arzdan çekildikten sonra nebîlik bitmiştir.

Resûllük devam eder.
Âhirette şefaat-i Resûl bu lâfın en büyük delilidir.
Bu lâflar derenin içine girer balık tutmak için suyun içinde olduğu hâlde yüzünü yıkamaz.

Bu gibilere hitap değildir…

Buraya kadar kısa olarak zikir ve tesbih nedir onu târif ettik.

Târif ile iş anlaşılmaz öğrenilmez...
Şimdi herkesin dilinde ve peşine takılmak koşmak ve birşey öğrenmek için aradığı ve bulduğu asrımızda çoğalan bazı tâbirlerin ne olduğunu görelim.

Zikr : (Zikir) Anmak hatırlamak. Anılmak. * Allah'ı (C.C.) çok çok anıp azametini düşünmek ve esmâ-i hüsnâsını okuyup tefekkür etmek. * Kur'ân-ı Kerim'in bir ismi.

Tesbih : SübhânALLAH demek. Cenab-ı HAKK’ı (C.C.) şânına lâyık ifadelerle yâdetmek. Yâni: ALLAH’ın zâtında sıfâtında ve ef’âlinde cemi’ nekaisten münezzeh olduğunu ifade etmektir. (Bak: Sübhan)

Aslî : Asla aid ve müteallik.

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“HuvALLAHul halikul bariyulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemâvati vel’ardi. Ve huvel’aziyzulhakiymu. :.....: O yaratan var eden şekil veren ALLAH’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O galiptir hikmet sahibidir.” (Haşr 59/24)

Atâlet : (Utlet) Boş durma. Tembellik. İşsizlik. Hurma salkımı.(En bedbaht en muztarib en sıkıntılı işsiz adamdır. Zirâ atâlet ademin birâderzâdesidir. Sa'y vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. M.)

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Ve min kulli şey’in halakna zevceyni leallekum tezekkerun : Her şeyden de çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız.” (Zâriyât 51/49)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

“Fezküruni ezkürküm veşküru li ve lâ tekfürun : Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!” (Bakara 2/152)

Siyret : sîret : Bir kimsenin içi hâli hareketi ahlâkı. * İnsanın tutmuş olduğu mânevî yol.

Ta’bir : (Tâbir) İfade anlatma. Söz. Mânası olan söz. Deyim. * Terim. * Rüya yorma. (Ubur. dan) Herhangi bir şeyden ve hâdiseden başka bir hak ve faydalı mânaya geçmek intikal etmek ve ibretlendirmek ve ders almak.

Dr. Münir Derman K.S

ALINTIDIR