Dünyevî Bilgiler ve Lahûtî Âleme Âit İlimler
Dünyevî ilim ve bilgilerle sınırlı kalan mâsivâ nakışlarına takılmış olan kişi hor ve îtibarsızdır.

Mâsivâyı yani Allah’tan başka her şeyi unutmak mâneviyât yolunun şartı ve yüce huzûra çıkmak için ilk basamaktır.

Kalp aynası dünyâ pasından temizlenmedikçe Hak Teâlâ’nın orada zuhûr etmesi ve görünmesi imkânsızdır. Çünkü dünyevî ilimlerin ilâhî âleme âit yüksek ilimlerle bir araya gelmesi zıtların bir araya gelmesi türündendir (ve imkânsızdır).

Burada güçlü bir soru ortaya çıkar o da şudur:
Ârifi bekâ ile müşerref ettikleri ve nâkıs insanları irşâd etmesi için onu tekrar (halk arasına) döndürdükleri zaman yok olmuş olan dünyevî ilimler tekrar ona geri döner. Bu durumda o ârif zâtta dünyevî bilgiler ile ilâhî âleme âit yüksek bilgiler (maârif) bir araya gelmiş oluyor. Oysa sen buna iki zıddın bir araya gelmesi diyorsun.

Bu sorunun cevâbı şudur: Allah ile bâkî olan ârifte bu esnâda perde olma hükmü ortaya çıkar. Sanki o yaratılmış âlem (imkân âlemi) ile ilâhî âlem (vücûb âlemi) arasında bir perdedir ve her iki makâmın da rengiyle boyanmıştır.

Bu durumda kendisinde dünyâ ilimleri ile ilâhî maârif bir araya gelse niçin sorun olsun? Çünkü iki zıddın bir araya geleceği yer bir değil belki birkaç (iki yönlü ârif) olmuştur.
Bu durumda zıtlar tek bir şeyde birleşmiş sayılmaz.

***

MEBDE’ VE ME‘ÂD (RABBÂNÎ İLHAMLAR)

İMÂM-I RABBÂNÎ

alıntıdır.