Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  1 Adem(a.s) Yaratılması (Bilal Nadir Hz.)

  Adem(a.s) Yaratılması (Bilal Nadir Hz.)
  ADEM (as)'IN YARATILMASI
  İblîs Melâikelere hoca idi yetmiş bin sene hocalık yaptı. İblis "saadeti ezeliyeme kavuştum" dedi. Yani "Benim için artık burdan düşmek yok" dedi. İblîsin kalbinden geçeni Allahu Teâlâ çok iyi biliyordu. İblîs kendi kendine "Allah bana benden başkasına boyun eğ itaat et dese etmem" diye kibirlilik getirdi. Allah (cc)'da kibirli kullarını sevmez. O zaman; Allah (cc)'u Adem (as)'ı yaratmayı murad etti. Cebrâil (as)'a dünyanın her yerinden her renkte topraktan ve Kâ'be'nin yerinden toprak aldırdı.
  (Sûre-i Âli İmran âyet 59)
  Meâl'i: Şüphe yok ki Allahu Teâlâ'nın nezdinde İsa'nın hali Adem'in hali gibidir ki onu topraktan yarattı sonra ona ol dedi o da oluverdi.
  (Sûre-i Secde âyet 7)

  Meâl'i: O ki yarattığı her şeyi güzel kıldı ve insanın yaradılışına çamurdan başladı.

  (Sûre-i Rum âyet 20)

  Meâl'i: Ve O'nun ayetlerindendir ki sizi topraktan yaratmıştır sonra siz şimdi insansınız (yeryüzüne) yayılmaktasınız.

  İnsanların renklerinin sayısınca toprakların renkleri vardır. Adem (as)'ın vücudunu kalıbını insan suretinde düzdürdü Melâikelere gösterdi. Melâikeler:

  (Sûre-i Bakara âyet: 30)

  Meâl'i: (Sen o vakti) hatırla ki Rabb'ın meleklere 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' dedi. Onlar 'Biz sana hamd ve tesbih ve seni tasdik ederken yeryüzünde fesat çıkaracak kan dökecek birisini mi halife kılıyorsun?' dediler. Allah (cc)'de onlara: "Sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim" dedi.

  Melâikeler Allahu Teâlâ'ya:

  – Biz seni hamd ve tesbih ederiz. Sen kan dökücü can-cin kavmi gibi fesat çıkarıcı bir kavim mi yaratacaksın? Allahu Teâlâ:

  – Siz bilemiyorsunuz ben biliyorum. Demek istiyor ki:

  Ben yaratayım da bakın sizden daha iyi tesbih çekip hamd edenler içlerinde olacaktır. Bu mübarek âyette: Allah (cc)'ın kullarının içinde hamd ve tesbih etmeyenler olacağı gibi seher vaktinde eline tesbihini alıp "Sübhanallahi vel hamdülillahi" ila ahir; "Lâ ilâhe illallahu vahdehu la şerikeleh" ila ahir; "Sübanallah Elhamdülillah Allahu Ekber; Sübhane rabbiyel azim Sübhane rabbiyel âlâ". Allah (cc)'ı tesbih ederler. Allahu Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de: "Allah'ın güzel isimleri var onlarla tesbih edin." diye buyuruyor. Yani bu melâikeler: "Biz bilmiyorduk Allahu Teâlâ'yı ne güzel tesbih edenler var. Biz tesbih ediyoruz zannediyorduk. Bizden daha iyi tesbih ediyorlar."

  dedirttirecek hakiki dervişler hakiki zakirlerdir. İşte Allahu Teâlâ'nın en sevgili kulları onlardır. Melâikelere: "Siz bilemezsiniz ben bilirim" demesi Allahu Teâlâ tesbih zikir istiğfar ede ede çok çalışanları kasdediyor.

  Çünkü (insanoğlundan) daha evvel yeryüzüne Can Cin kavmi gelmişti. Onlar çok kan dökmüşlerdi çok fitne yapıp Allah (cc)'ne asi gelen bir kavim idiler. Allah (cc) onları helâk etti.

  Can Cin kavmi ile insanoğlunun dünyaya gelmeleri yetmiş bin sene olmuş altmış bin senesi Can Cin kavmi ile geçmiş yedi yahut dokuz bin senesi de Adem (as)'dan bu yana geçmiş. Bunun insanoğlunun on bin sene dünyada kalıp yetmiş bin sene tamam olunca kıyamet kopacağını söyleyenler var. Ama kesin bir delil yok. (Yine de Allah (cc) bilir.)

  Melâikeler Allah (cc)'ne

  – Fitne yapıcı bir kavim mi yaratacaksın? diye sormuşlardı. Allah (cc

  – Siz bilmezsiniz ben bilirim dedi. Herkes Adem (as)'a baktı. İblîs de geldi baktı. O zaman Melâikelere hocalık yapardı. Adı Ezazil'di. Kendinden daha yüksek bir ilme sahip olacağını ve kendisine düşman olacağını anladı tükürdü. Cebrâil (as) Allah (cc)' nun emri ile tükürdüğü yeri koparıp attı. Atılan çukur (göbek) atılan parça köpek oldu. Köpekte İblîs'in huyu ile Adem (as)'ın huyu karışıktır. Şöyle ki: Bir köpek sahibine çok itaatli olur. Ömür boyu evini mallarını ve canını korur. Onun yemeğini ekmeğini yediği için bu adet Adem (as)'dan gelir. Yine bir köpek dünyada iken sahibini korur. Sahibi ölürse esas düşmanlığı meydana çıkar. Sahibinin etini yer. Bu da İblîs'in adetidir. İblîs insana dünyada iken dostmuş gibi görünür. Ölürken imânsız göndermeye öldükten sonra kabirde Münkir ve Nekir meleklerinin sorularına yanlış cevap verdirtmeye çalışır. Allah'a asi etmek ister düşmanlığı meydana çıkar.

  (Kütüb-i Sitte Cild 6 Hadis No: 1699 s. 393)

  Hz. Ebu Hureyre (ra)'den:

  "Allahu Teâlâ Hz. Adem (as)'i yarattığı ve ruh üflediği zaman Adem hapşırdı ve Elhamdülillah diyerek izni ile Teâlâ'ya hamdetti. Rabb'i de ona:

  – Ey Adem Yerhamukallah (Allah sana rahmet etsin) (mukarreb) meleklerden şu oturan gruba git ve "Esselamü aleyküm" de dedi. Hz. Adem öyle yaptı. Hitabettiği melekler:

  – Ve aleyke's-selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu diye karşılık verdiler. Sonra Adem (as) Rabb'ine döndü. Rabb'i ona:

  – Bu cümle senin ve evlatlarının aralarındaki selamlaşmadır dedi. Allahu Teâlâ Hz. leri elleri kapalı olduğu halde Adem'e:

  – Dilediğini seç dedi. Hz. Adem:

  – Rabb'imin sağ elini seçtim! Rabb'imin iki eli de sağdır mübarektir dedi. Sonra Allahu Teâlâ Hz.leri sağ elini açtı. İçinde Hz. Adem ve onun zürriyeti (nin emsalleri) vardı. Hz. Adem (as

  – Ey Rabbim bunlar nedir? dedi. Rabb'i Teâlâ:

  – Bunlar senin zürriyetindir dedi. Her insanın iki gözünün arasında ömrü yazılıydı. Aralarında biri hepsinden daha parlak daha nurlu idi. Hz. Adem:

  – Ey Rabbim bu kimdir? dedi. Rabb'i Teâlâ Hz.leri:

  – Bu senin oğlun Davud'dur. Ben ona kırk yıllık ömür takdir ettim dedi. Adem (as

  – Ey Rabbim onun ömrünü uzat talebinde bulundu. Rabb'i Teâlâ:

  – Bu ona takdir edilmiş olandır deyince Adem:

  – Ey Rabbim ben ona kendi ömrümden altmış senesini verdim diye ısrar etti. Bunun üzerine Rabb'i Teâlâ:

  – Sen ve bu (talebin berabersiniz). Sonra Adem cennete yerleştirildi. Allah'ın dilediği kadar orada kaldı. Sonra cennetten(arza) indirildi. Adem burada kendi ecelini yıl be yıl sayıp hesaplıyordu. Derken ölüm meleği geldi. Hz. Adem (as) ona:

  – Acele ettin erken geldin. Bana bin yıl ömür takdir edilmişti dedi. Melek:

  – İyi ama sen oğlun Davud'a altmış senesini verdin dedi. Ne var ki o bunu inkâr etti zürriyeti de inkâr etti; o unuttu zürriyeti de unuttu." Resûlullah (sav) ilâve etti:

  – O günden itibaren yazma ve şahidlik emredildi. (Tirmizî Tefsir Muavvizateyn Cild 5 (3589 3271).

  Kur'an-ı Kerim'de; "Ey habibim! Senin elinden tutup biat ettiklerinde onların elinin üstünde Allah'ın eli vardı" âyetini Cevahir-ül İslâm kitabımızın içinde yazıldığını gören hocalar bana toplu olarak; "Allah mekândan münezzehtir. Allah'ın eli olmaz. Bunu da nereden çıkardınız?" diye mektup yazdılar. Onlara cevaben: "Bu onların elinin üstünde Allah'ın eli vardı" sözü bizzat doğrudan doğruya âyet meâlidir.

  Derler ki; "felan adam öldürülmüş öldüren adam onu öldürecek adam değil. Bunun öldürülmesinde; felan yerde felan adamın eli var." Halbuki onun eli kendi yanında. Bu adam çok uzakta. "Öldürmüş eli var" demek onun yaptırmasıdır. O yaptırdı anlamındadır. İtiraz edenler iyi baksınlar bu hadiste de daha açık söylüyor. "Allahu Teâlâ'nın sağ elini seçti. Rabbımın iki eli de sağdır." dediğinden de anlaşılıyor ki; onların görüşleri yanlış bizim yazdığımız âyet ve verdiğimiz misaller doğrudur.

  (Sahih-i Müslim Cild 8 Hadis No: 2841)

  Hemmam ibn Münebbih Ebu Hureyre (ra)'den:

  "Aziz ve celil olan Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı. Onun boyu altmış zira'dır. Adem'in hilkatını tamamladığı zaman O'na:

  – Haydi git de şu oturmakta olan melekler topluluğuna selam ver ve onların senin selamını nasıl karşılayacaklarını iyi dinle. Çünkü bu hem senin hem de (senden sonra) senin zürriyetinin selamlaşma (numune)sidir buyurdu. Bunun üzerine Adem gitti ve melekler topluluğuna:

  – Esselamu Aleykum (Allah'ın selâmı üzerinize olsun) dedi. Onlar da:

  – Esselamu Aleyke ve Rahmetullahi (Allah'ın selamı ve rahmeti senin üzerine olsun) diye karşıladılar ve selamlarına Ve Rahmetullahi cümlesini ziyade ettiler. (Adem beşerin atası olduğu için) cennete her giren kişi Adem'in (bu güzel) suretinde girecektir. Onun boyu altmış zira'dır. Adem'in kendisinden sonra gelen torunları şimdiye kadar onun vücûd güzelliğinden birer parçasını kaybetmeye devam ettiler." (Sünen-i Tirmizî Cild 5 Hadis No: 3589.

  (Sûre-i Nisa âyet 86)

  Meâl'i: Ve bir selam ile selam verildiğiniz vakit hemen ondan daha güzeli ile selamda bulununuz veya onu (aynı ile) iade ediniz. Şüphe yoktur ki Allahu Teâlâ her şey üzerine muhasibdir.

  Allah (cc) Adem (as)'ı yarattı can verdi. Adem (as)'a Safiyye İlmini verdi. Bu ilim çok yüksektir. Bütün ilimlerden üstündür. Adem (as)'a:

  (Sûre-i Bakara âyet: 33)

  Meâl'i: Benim Esmâ'larımı say.

  dedi. O zamana kadar İblîs'in de başkalarının da Melâikelerin de hiç kimsenin duymadığı ve bilmediği Esmâ'ların ilmini bütün mazharları ile saymaya başladı.

  Adem (as) Allah (cc)'ın emriyle Allah (cc)'ın esmalarını isimlerini mazharlarını sayınca bütün melâikeler hayran kaldı. Demek ki Allahu Teâlâ'nın esmalarının mazharlarını yani esmaların esas hakiki manalarını geniş kapsamlı sayabilmek melâikelerden de çok üstünmüş. Melâikeler deyince içinde Cebrail (as) Mikail (as) İsrafil (as) onlarda dahildir. İnsanoğlu o ilme sahip olursa bu meleklerin hepsinden üstün olacağına delildir. Nitekim Cebrail (as)'ın gidemediği Arş-ı Âlâ'ya "Bismillahirrahmanirrahim" in çıkış yerine Peygamberimiz (sav) gitti.

  Taif'te; Cebrail (as) geldi. Peygamberimiz (sav)'e "Taif'i batırayım mı?" diye sordu. İbrahim (as) mancılıkla ateşe atılırken yine Cebrail (as) "seni kurtarayım mı?" diye sordu. Hepsinde de onların verdikleri cevaba melekler hayran kaldı. Onun için dervişlerin hakkı ile çalışanlarına melâikeler akıl yetiremezler hayran kalırlar.

  Hızır'a yoldaş olmaz

  Musa'ya sırrın vermez

  Süleyman neden bilmez

  Lisanı dervişlerin.

  Adem (as)'ın vücud endamı yapısı çok güzel sesi Davudi çok güzel anlatış tarzı vardı. Ma'neviyat ilminin başı bu ilimdir. Bu ilim Adem(as)'da mevcud idi. Buna Melâikeler ve İblîs hayran kaldı. Melâikeler

  – Ya Rabb'i yanılmışız bilememişiz diye af dilediler.

  (Bu Safiyye İlmi Peygamberimiz (sav)'de Adem (as)'da ve bir de Peygamberimiz (sav)'in oğlu İbrahim'de oldu. Peygamberimizin oğlu çocukken hocaya gitti. Hocası kendisine Esmâ'-ül husnâ'yı ezberletmek istedi. İbrahim her Esmâ'nın mazharlarını ayrı ayrı saymaya başlayınca hocası olan Osman bin Affan (ra

  – Ben sana ancak harf öğretebilirim ilim öğretemem. Bunları ben de bilemem kimse de bilemez. Ancak sen ve bir de baban Hz. Resûlullah bilir dedi.)

  İblîs'in içindeki gizli kini biraz daha arttı. Kendi kendine sinirlendi öfkelendi. Kendi karşısında kimseyi rakip olarak tanımıyordu. Melâikeler; Adem (as)'a çok hürmet edince kendi kendine "Eğer Allah bana Adem'e secde et diye emretse secde etmem" dedi. Bu kalbinden geçeni Allahu Teâlâ çok iyi biliyordu. Allah (cc

  (Sûre-i Bakara âyet: 34)

  Meâl'i: Bir zamanlar biz meleklere (ve cinlere) 'Adem'e secde ediniz.' dedik. İblîs hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı böylece kâfirlerden oldu.

  Allahu Teâlâ:

  – Hepiniz Adem'e secde ediniz diye emretti. Hepsi secde etti. İblîs secde etmedi. Çünkü o inat o hırs o kin o kibir içinde duruyordu. Allah (cc) tekrar Melâikelere:

  – Secde edin. (İkinci emri verdi.) İçinizde secde etmeyen var. İzzim Celâlim hakkı için ona lanet tokunu giydiririm. Melâikelerin hepsi secde etti. Yalnız İblîs etmedi. İblîs'in kendisinin secde etmesi için. Allahu Teâlâ'dan daha fazla ihtar geldi. Sanki kendisi o emrin içinde değilmiş gibi inanıyordu. Üçüncü defa emirden sonra meleklerin hepsi secde etti yalnız İblîs etmedi. Lâ'net toku İblîs'in boğazına geçti. İblîs hiç ummuyordu.

  (Sûre-i Araf âyet 13)

  Meâl'i: Buyurdu ki; artık oradan aşağı in çünkü orada senin için böbürlenmek selahiyyeti yoktur. Artık çık. Şüphe yok ki sen alçaklardansın.

  Tarikat ve Şeyh'e ehemmiyet verilmesi

  Bazı kimseler "tarîkatta Şeyh'te insanda ne var? Niçin ona o kadar ehemmiyet veriliyor? Kendisi bir insandır çok fazla hürmete iltifata lâyık değil" gibi sözler söylerler. Halbuki Allahu Teâlâ İblîs'e "Bana secde et" diye binlerce kere söylese İblîs secde ederdi. Yeryüzündeki bütün müslüman toplumu da Allah (cc)'ya secde etmekten en ufak bir duraklama göstermeyip memnuniyetle kabul ediyorlar. Allahu Teâlâ onun için İblis'in nefsine kendine ağır geldiği ve ilimde herkesten yüksek olduğu için "Adem'e secde et" diyor. Bunda bizim için alacaklar var. İyice düşünürsen İnsan-ı Kâmil'de ne kadar büyük meziyetler varmış ve Allahu Teâlâ'ya ne kadar çok sevgili imişler. Peygamberlerin en büyüğü Peygamberimiz (sav)'dir. Ümmeti Peygamberler gibi olan Şeyhler Mürşid-i Kâmil'ler ve büyük zatlar. Allah (cc) "Adem'e secde edin" diye emretsin benim hocam da "siz o Şeyhte ne gördünüz? O Âlimin elini niçin öpüyorsunuz? O bu kadar hürmet edilmeye lâyık mıdır?" gibi yanlış ters iddialar yapıyor. Demek ki Allah (cc)'ya herkes boyun eğer herkes itirazsız her sözünü her işini kabul eder. Allahu Teâlâ'nın "Adem'e secde edin" demesinden maksadı; insana ne kadar büyük meziyetler vermiş Allah (cc)'ya ne kadar çok sevilmiş olmasıdır. O zata boyun eğmemek Allah (cc)'ya asi gelmek olurmuş. İnsana hürmet etmek boyun eğmek sözlerini tam kabul etmek insanlara ne kadar zormuş.

  (Sûre-i Araf âyet: 12)

  Meâl'i: Allah-u Teâlâ buyurdu ki:

  – Sana secde emrettiğim zaman seni secde etmekten ne men etti?' İblîs dedi ki:

  – Ben ondan hayırlıyım. Ben ateşten yaratıldım O'nu ise çamurdan yarattın. Senin kullarını azdıracağım kıyamete kadar bana mühlet ver ömür ver.

  (Sûre-i Nisa âyet 1)

  Meâl'i: Ey insanlar; ol Rabbinizden korkunuz ki sizi bir nefsten yaratmıştır ve ondan da zevcesini yaratmıştır. Ve o ikisinden de bir çok erkekler ve kadınlar türetmiştir. Ve Allahü Azimüşandan korkunuz ki onunla birbirinizden dilekte bulunursunuz rahimlerden de korkunuz ki şüphe yok ki Allahu Teâlâ üzerinize nazir bulunmaktadır.

  Allah (cc); bir çok dileklerini kabul etti. Tek tek saysak uzun sürecek.

  Adem (as) cennette iken Adem (as)'ın sağ eğesinden Allah(cc) Havva Anamızı yarattı. İblîs cennetten kovuldu. Cennetin kapısına kadar gelir içeri giremezdi. Tavus Kuşu yılan; bunun ikisi cennetten dışarı çıktı. İblîs onlara çok ağladı ve yalvardı:

  – Sizde cennetten çıkacaksınız kovulacaksınız Adem'le Havva'da çıkacak. İblîs sihirle bir boncuk oldu. Yılanla Tavus kuşu onu ağzına alıp Cennet'e götürdü. İnsan gibi oldu. Bu sefer yemin etmeğe başladı. (İlk yalan yere yemin etmek böylece başladı.)

  (Sûre-i Araf âyet: 21)

  Meâl'i: Siz de cennetten çıkacaksınız şu ağaçtan yemezseniz (dedi).

  İblîs Havva anamıza; "siz şu ağaçtan yemezseniz Cennet' ten çıkacaksınız" diye yemin etti ve Havva anamızı inandırdı. Havva anamız ondan yedi.

  Havva anamız; Adem (as)'e İblîs'in yemin ettiğini ve kendini inandırdığını kendinin o ağaçtan yediğini söyledi. Adem (as) yese Allah (cc)'nün emrine karşı gelecek yemese Havva'dan ebedîyyen ayrılacak. (Halbuki yemese bir şey olmayacaktı) O da yedi. İkisinin üzerindeki elbiseler soyuldu düştü.

  (Sûre-i Araf âyet: 22)

  Meâl'i: Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini taddıklarında çirkin yerleri avret mahalleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üst üste yamayıp üzerlerine örtmeye başladılar. Rabb'leri onlara:

  – Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? ve Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? diye nida etti.

  Mahrem yerlerini örtünmek için ağaçlardan yaprak istediler yalnızca İncir (Yemiş) ağacı yaprağından verdi. Öylece lânet toku Adem (as)'a da geldi boynuna takıldı.

  Cennetteki üzüm asmasının dallarının çok uzaklara gittiğini yazmıştık. Hoca bunu itiraz edip gülerek hem de alaylı bir şekilde:

  – O kadar uzaktaki (salkımı) üzümü kim yiyecek kim gidip de kopartabilecek? Ona cevaben demiştik ki:

  – Cennette her şey emirle olur. Yemek yediğin tabağı havaya bırakırsan havada durur. Suyu havaya bırakırsan havada durur. Duvara koyarsan duvarda durur dökülmez. Herhangi bir ağaçtan meyvadan yemek için elin ile koparmazsın "ben şu meyveden yiyeceğim" dediğin zaman meyve tabakla önünde hazır olur. Havada bir kuş uçarken "şu kuşun etini yesem" dediğin an kuşun eti pişmiş olarak tabak üzerinde hazır bulursun. Bu hocanın dediği; insanoğlu bu dünyada koparıp kendiliğinden kopup eline gelmezse yemez. Bu bu dünya içindir. Buna karşı atalarımız demişler ki:

  "Armut piş ağzıma düş.

  "Armut ağzıma girsin sapı çöpü kabuğu dışarda kalsın" bu dünyada bu da olmaz. Ancak bu cennette olur derler. İşte bu âyette de; Adem (as) bütün ağaçlardan avret (haram) yerlerini örtmek için yaprak istedi. Hiç birisi vermedi. (Demek ki ağaç yaprak vermezse insanoğlu alamıyor.) Yalnız incir ağacı Allah'tan emirsiz verdiği için incir ağacını da Cenab-ı Hakteâlâ Hz. cennetten kovdu. İncir ağacı dünyaya geldi. Ağaçlardan da; o mahlûklardan da hangisi Allah'ın kovduğuna yardım ederse o da cennetten kovuluyor. Onun için o da cennetten kovuldu. Yarın mahşerde Cenneti Âlâ'da her isteyeceğin istediğin sana hediyye olarak gelecek. Cennette de kullar; "incirden yiyeydim" derse o incir ağacı da kendisi de cennette olacak. Aksi takdirde incir ağacı ebediyyen cennete giremeyecek! Giremezse ne olur? diyeceksiniz. Canlı cansız dediğimiz her ne varsa taş toprak hava su güneş ağaçlar herşey Allahu Teâlâ'yı zikreder. Hepsi de cennete girmek isterler.

  (Sûre-i Araf âyet: 24)

  Meâl'i: Allah buyurdu: Birbirinize düşman olarak inin sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşip kalma ve yaşayıp faydalanma vardır.

  ADEM (as) VE HAVVA ANAMIZIN CENNETTEN ÇIKARILMASI:

  Adem (as) ile Havva Anamız cennetten sürüldü. Adem (as) Hindistan'da; Serendip dağına Havva Anamız Cidde'ye indi. Adem (as) bir rivâyette otuz sene bir rivâyette yüz sene ağladı. Hindistan'da Serendip dağına çıktı. O kadar büyük vücutla ağladı. Gözünün yaşı sel gibi aktı. Serendip ovasını suladı. Dünyanın en şifalı bitkileri otları Serendip ovasında bitmeye başladı. Çay da o ot ve bitkilerden biridir.

  Yine Adem (as) dünyaya gelince Havva Ana'mızı bulamadığını ayrı kaldıklarını otuz veya yüz sene birbirlerini aradıklarını yazmıştık. Adem (as)'ın vücudunu dünyanın hiç bir denizi boylamazdı. Başı en yüksek bulutlardan da daha yüksekteydi.

  Adem (as) dünyaya ilk defa gelmiş dünya yuvarlak bir yol gösterici kılavuz tarif eden yok. Dünyayı dolanıp Havva'yı bulması lazım. Bu vücutla dünya küçücük kalır niçin bulamasın? Sorusuna cevap: Bu şekilleri açıklamaları mektep talebelerinin itirazları üzerine yazıyorum.

  Şu 20. asırda bu kadar onbinlerce uçak gezip dururken Güney Kutbunda Kuzey Kutbunda Ekvatorda bazı Okyanus adalarında insan ayağı değmeyen keşfedilmeyen görülmeyen yerler çıkıyor. Mesela: En basiti günümüzde şeytan üçgenine (Bermuda üçgeni) ne gidiliyor ne de keşfediliyor. Bir uçak bir yere düşüyor. İçinde yüzlerce adam var. Kalktığı yer belli konacağı yer belli. Üç beş saat uçmuş arıyorlar arıyorlar tayyarelerle helikopterlerle bulamıyorlar. Bu kadar keskin dürbünlerle aletlerle hesaplıyorlar. Bazısı acından ölmüş arkadaşının etini yiyor. Bazısı aylarca sonra ölmüş. Uçağın da kendinin de iskeletini buluyorlar.

  Adem (as) yeryüzüne gelince hiç bir konuşacak yol tarif edecek kimse yok. Kör adamın diğer bir adamı araması gibi. Yol iz bilmiyor. Bir kör adam diğer bir kör adamı hiç tarif etmeseler seslerini de duymasalar sadece onu aramayla dört katlı bir binanın içinde olsa ikisi de birbirlerini bulmalarına imkân var mı?

  Adem (as) ve Havva Anamızda ufuklara kadar görüyor birbirlerini görmüyor bilmiyorlar. Ordan ilerisine ilk defa gözleri kapalı gidecek. Bir kıtada birbirlerinin yanından beş yüz kilometre mesafeden gitseler birbirlerini görmelerine yine ufuk mani olur. Adem (as) boyu altmış ziradır arşındır dediği: Adem (as) dünyaya geldi boyu öyle uzundu.

  Melekler Adem (as)'ın ağlamasına dayanamadılar. Melekler Allahu Teâlâ'ya:

  – Biz O'nun ağlamasına dayanamıyoruz diye yalvardılar. Çünkü o kadar büyük vücutla ağlayıp bağırınca sesi çok uzaklara gidiyordu. Melâikeler bu ağlamaya bu sese dayanamıyordu. Allahu Teâlâ dualarını kabul etti. Boyunu altmış arşına indirdi. Her zir'a(uzunluk ölçüsü) bir arşındır. O da şimdiki bizim arşınla değil. Kur'an-ı Kerim'de bu âyetin indiği zamanın en az bir arşını (seksen santimi) şimdiki bizim arşının en az iki katıdır. Çünkü o zamanın insanları bu zamanın insanlarından büyüktü. Şimdiki insanların en az iki boyu kadardı. (Arşın herhangi bir santim değildir. Bir normal insanın sağ elini tam gergin uzatırsa başını sola doğru tam çevirirse sağ elinin ortasındaki en uzun parmağından ağzı hizasına kadar bir arşındır. Adam büyük olursa arşın büyür. Adam küçülürse arşın küçük olur.) Şimdiki arşını; yetmiş beş santim seksen santim diyenler de var. Adem (as)'ın boyu altmış tane yüz altmış santimden altmış arşına indi. Ağlaması uzaktaki meleklere duyulmaz oldu.

  Adem (as)'ın dünyaya inişi duasının kabul oluşu yazılınca o boyu yazılmamış. Bilal Babam; bir kitapta okuduğunu geniş tafsilatıyla anlattı. Bunu bilip inanma mühim değildir. Bilmeyip inanmama da mühim değildir. Yalnız bilgi edinmelidir.

  Mekke'nin fethinde Ebu Süfyan'ın fetihten evvel müslüman olduğunu harpsiz Mekke'nin alındığını yazıyor. Diğeri de Mekke' nin harple alındığını Ebu Süfyan'ın zorla müslüman olduğunu yazıyor. Bizce Ebu Süfyan Mekke fethinden sonra zorla müslüman oldu. Bunlar da mühim değil. Bunların esas doğrusu Bilal Babamın yazdığı gibi olanıdır. Çünkü Bilal Babam diğer bir vaazında cennette bindiğimiz burakın yalısının (yelesinin) bitimiyle kuyruğu arası bir mil (1800 metre) bunun boyu üç katı kadar olunca altı bin metre kadar olur. Diğer bir deyimle bindiğimiz burakın kulağı ile kuyruğu arası bir mil (1800 metre). Ona göre atın ve adamın boyu iki bin metre kadar olması lazım. Bunları okumayıp sadece altmış arşın uzunluğunda olduğunu okuyan da cennette boyumuz altmış arşın olacak kırk metre diye iddia ediyor. Ben biz Bilal Babam; Adem (as)'ın boyunu ve bizim cennetteki boyumuzun hiç bir denizin insanı boylayamayacağı denizlerin en derin yerinden yüksek olduğunu söylüyor ve onu yazıyoruz. Altı bin metre boyu boylamaz. Bu yazdıklarımızda mühim değil üzerinde durup tartışmaya dağmez. Cennette insanın boyu altı bin metre olsa da iki bin metre olsa da altmış arşında olsa hiçbir mana değişmez. Mekke'nin fethi ve Ebu Süfyan'ın müslüman olması bunlarda tartışmaya değmez. Esas doğrusu bizim yazdığımız Babamın söylediği gibidir.

  Ancak uzun bir arama uzun bir yorulma çok zaman geçmeyle olabilir. Dünya yüzünde beş kıta her birisi dünyanın bir tarafında dünya yuvarlak düz olsa görür. Birisi yukarı çıkarsa öbürü aşağıya öbürü yukarı çıkarsa bu aşağıya iniyor. En yüksek Himalaya dağları Ağrı Dağı en çok 100 km. ayrılınca görülmez oluyor. Peki bu kadar büyüktü niye kayboldu? Birkaç yüz km gidince dünya yuvarlağının öbür tarafında kaldı. İnsan küçüldükçe ufuk kısalır. Çünkü dünya yuvarlak dünya büyüklüğünde bir adam da olsa dünyanın öbür tarafını görmesine imkan yok. Kaldı ki Adem (as) o kadar büyük vücutla bu dünyamızın milyonda biri kadar küçük kalıyor. Misalde:

  Bir karpuzun üzerinde iki karınca ikisi de geziyor birbirlerine rastlayamıyorlar. Aynı onun gibi. Şimdi düşen uçak helikopterlerle aranıyor bulunmuyor. Sağ kalanlar ölenlerin etlerini yiyorlar. Bunu televizyonda radyoda söylüyor. Peki bu kadar fen üstün olup helikopterlerle dürbünlerle yukardan aşağıya kuşbakışı bakıp niye göremiyorlar?

  İşte bu basit bir şey değil. Adem (as) ile Havva Anamızın buluşması da basit bir şey değil. Sen diyeceksin ki bir insan elli bin adım atar. Adem (as)'da elli bin adımda dünyayı bir çok defa tur yapar. Neden bulamasın? Halbuki bu görüşte yanlıştır. Bir kuş (keklik) saniyede en azından elli adım atar çünkü her adımı on santim gelmez. Saniyede üç beş adım koşan bir insan kekliği koşarak tutmasına imkan var mı? Küçüldükçe çevikleşir. Adımı sık çabuk olur. İnsan da küçük çevik adımı sıktır. Bir keklik saniyede elli adım atar dedik halbuki bir deve bir fil bir zürafa saniyede iki adımı atamaz. Büyüdükçe çeviklik gidiyor. Adem (as)'ın boyu on bin metre olunca ancak yarım saatte bir adım atabilmesi lazım. Bu adımla da dünyayı dolaşmak yine basit değildir. Bir fil ile bir kekliği koşarak dünyayı dolaştırsan aralarında çok bir fark olmaz. Birisi boyunun beş bin katını diğeri de boyunun beş yüz bin katını koşar. İkisinin de mesafe alması birbirinden çok fazla fark etmez. Adem (as)'ın dünyayı dolaşması da aynıdır.

  Adem (as) ile Havva Anamızın duaları kabul oldu. Arafat dağında birleştiler. Lânet toku çıktı yüzleri beyazlaştı. Adem (as) duasında:

  (Sûre-i Araf âyet: 23)

  Meâl'i: Ya Rabb'i biz kendi nefsimize zulmettik. Sen bize acımazsan zarar ziyan çekenlerden oluruz. Bize acı Ya Rabb'i (dedi).

  Duası kabul oldu. İblîs'in duası kabul olmadı. Adem (as) suçu kendi nefsine ve kendisine buldu. İblîs suçu Allah'a buldu. İblîs'in duası:

  – İlmi Ezeli de benim nasıl olacağım sana malûmdu. Sen her şeyi bilen yapansın. Bize bile bile lânet tokunu giydirdin. Adem'i de bile bile affettin benim hiç bir kabahatim yok hepsi senin ilminin içinde dedi. Kabahati kendine bulmadığı için affolunmadı. Suç haşa Allah (cc)'da değil İblîs'tedir.

  Musa (as) ile İblisin karşılaşması

  Musa (as) bir gün İblîs ile karşılaştı. İblîs'e:

  – Sen Allah'ın azabını bilmiyor musun? dedi. İblîs:

  – Biliyorum. Musa (as

  – Sen bu gidişle cehenneme girmeyecek misin? İblîs:

  – Gireceğim.

  – Neden Tevbe etmiyorsun?

  – Allah Adem'in tevbesini kabul etti benim tevbemi kabul etmedi.

  Musa (as

  – Ben Tûr-ı Sinâ'ya gider tevbeni kabul ettiririm. İblîs:

  – Olur dedi. Musa (as) Tûr-ı Sinâ'ya geldi dedi ki:

  – Sen Adem'in tevbesini kabul etmişsin İblîs'in tevbesini kabul etmemişsin. Allahu Teâlâ buyurdu:

  – Yalan söylüyor. Musa (as

  – Ya Rabb'i olan oldu geçen geçti sen bundan sonraki tevbesini kabul et bu insanlarda bunun şerrinden kurtulsun. Allahu Teâlâ buyurdu:

  – Kendisine Adem'e secde et dedim etmedi. Adem'in kabri nerde ise kendi biliyor Adem'in kabrine secde etsin Adem'e secde etmiş gibi kabul ederim. Musa (as) çok sevinmişti. İblîs'in yanına geldi.

  – İşler çok kolaylaştı senin için sadece Adem'in kabrine secde etsin tevbesini kabul ederim buyurdu. İblîs:

  – Bana ne kadar zor ibadet dese yapardım. Önce topraktan yaratılana secde et dedi: Şimdi de kabrine secde et diyor. Cehennemde yanmak benim için secde etmekten hayırlı dedi ve kabul etmedi.

  Allahu Teâlâ o kadar merhametli ki Firavun suya düşünce üç sefer:

  – Ya Musa Ben-i İsrail'in iman ettiği yere iman edeceğim beni kurtar dedi. Musa (as

  – Evvelce Allah'lık dava ediyordun ölümü görünce imân edeceğim dedin deyip merhamete gelmedi ve Firavun öldü. Allahu Teâlâ buyurdu ki:

  – Senin karşına çıkıp Peygamberlik dava etmedi. Benim karşıma çıkıp Allah'lık dava etti. İzzim Celâlim hakkı için o sana yalvardığı gibi bir sefer de bana yalvarsa kendisini kurtarırdım dedi. (İşte Allahu Teâlâ o kadar merhametlidir.) Bazı kimseler:

  – İlm-i Ezelî de yazgı bozulmaz kalem böyle yazmış tevbe etsen de etmesen de boş derler. Bu gibi sözler Şeytan itikadıdır ve Şeytan mezhebidir. Adem (as

  – Ya Rabb'i suç bende kendi nefsime zulmettim. Sen bana acımazsan zarar ziyan çekenlerden olurum. Haşâ sen haksız bir iş görmezsin. Suçun ve kabahatin hepsi bende beni affet. (Bu da Adem (as)'ın mezhebidir.) Böylelikle dünyaya geldiler.

  Adem (as) yer yüzüne gelince; başı en yüksek bulutlardan yukarıda idi. Yürürken hiç bir deniz kendini boylamazdı. Havva Anamızı arayarak dünya yüzünde bütün kıtaları yürüdü gezdi. Her kıt'ada her yerde ağladı. Yeryüzünde vahşi mahlûk çoktu. Bunların içinde bir karabaşlısı itaat etti. Karabaş köpek dediği oradan kalmıştır. Dünya üzerinde her oturup yemek yediği ibadet ettiği yer şimdi en büyük şehir oldu.

  (Hadis-i Şerif REH No: 4439)

  Manâsı: Eğer Adem (as)'ın göz yaşları çocuklarının gözyaşları ile tartılsaydı O'nun göz yaşları hepsinden ağır basardı.

  Bu hadîs'e göre hesap edilirse; bütün Peygamberler bütün evliyalar Adem (as)'ın çocuklarıdır. Diğer insanların hepsinin göz yaşlarından Adem (as)'ın göz yaşı çok fazladır. Bundan da anlaşılıyor ki bunlar zaman olarak Adem (as)'ın ömründen çok daha fazla (defalarca kat kat) ağlamışlardır. Yüz yirmi dört bin Peygamber birkaç misli Evliya ağlamış ümmet-i Muhammed'te de ağlayıp göz yaşı dökenler çoktur. Hepsi yüz milyonları bulur. Adem(as)'ın boyu altmış arşın olsa dünya kurulduktan kıyamete kadar ağlasa bunların göz yaşı Adem (as)'ınkinden fazladır. Ama Adem(as)'ın boyu; on bin metre olursa o vücutla ağlarsa göz yaşı sel gibi akıp Serendip ovasını sular. Bu da yüz sene devam ederse bunun göz yaşı diğerlerinin göz yaşının hepsinin birikiminden(toplamından) fazla olur. Sadece Adem (as)'ın evlatlarının ağladığı hesap edilse Adem (as)'ın boyu onlar gibi ise (onların hepsi mü' min pek azı kâfir) binlerce insanın ömründe pek az ağlamasının toplamı yine Adem (as)'ın ağlamasını geçmesi lazım. Hepsi Peygamber evladı hepsi affı mağfiret için ağlıyor. Bunların her birinin ömrü Adem (as)'ın ömrü gibi bin sene olursa niçin bunların göz yaşı Adem (as)'ın göz yaşını geçmesin? Çünkü her birisi bin senelik ömründe bir sene ağlasa yine Adem (as)' ınkinden yüz kat daha fazla olur.

  Bir kalenin yapımında; adam sırtıyla kale yapımı için taş getiriyordu. Kaleyi yapacak oğlu ile oturacaktı. O anda oğlu öldü. Taşı yere atıp (o zamanın yazısı ve sözüyle) şöyle yazdı. Tefsiri:

  Ben yaşadım bin beş yüz yaş

  Oğlum beş yüz yaşında hamtraş

  Evvelce ölüm olduğunu bilseydim

  Koymazdım taş üstünde bir taş.

  Ben bin beş yüz yaşındayım oğlum beş yüz yaşında benden daha genç. Ölüm yok diyordum. Ölüm olduğunu bilseydim bu kaleyi yapmaz taş üstüne bir taş koymazdım. Yine Ben-i İsrail zamanında; bir Peygamber mucize ile çok evvelki adamlardan birisini Allah (cc)'ın emriyle diriltti. O adamın sakalı bembeyazdı. O Peygamber o adama soruyor:

  – Sen bin yaşında öldün. Halbuki bin yaşındaki adamların o zamanda sakalları beyazlaşmazdı (ağarmazdı). Senin sakalın beyazlaşmış ağarmış deyince o dirilen adam:

  – Kabirde bana çok şiddetli sorgu sual sordular. Dünyada iken sakalımın bir teli bile beyaz değildi. O sorgunun dehşeti ile korkumdan sakalım bir anda beyazlaştı dedi.

  Adem (as)'ın çocukları; kendi sağlığında oğlu torunu torununun torunu binlercesi ve kıyamete kadar gelen çocuklarının hepsini hesap edersen Adem (as)'ın göz yaşı hepsininkinden fazla olduğundan Serendip Ovasını suladı. Adem (as)'dan kıyamete kadar ağlayanların hepsinin göz yaşı bir ovayı sulamaz. Bundan da anlaşılıyor ki Adem (as)'ın göz yaşı bütün evlatlarının hepsinin göz yaşından daha fazladır. Bundan da vücudunun çok büyük olduğu o büyük vücutla ağladığı anlaşılıyor. Melâikeler:

  – Biz Adem'in ağlamasına dayanamıyoruz dediler. Adem (as)' ın boyu altmış arşına indi. Yani kırk metre kadar oldu. Cennette her insanın boyu Adem (as)'ın cennetten yeryüzüne indiği boyda olacaktır. Biz bu vücutla gitsek cennetin hiç tadını alamayız. Şöyle ki: Normal bir eve karınca kadar küçük bir adam girse o evin ne tadını alabilir. Herkes bu dünyada büyük olmayı zengin olmayı dünyaya hükmetmeyi ister. En büyük Adem (as) olduğu için o boyda dünyanın her yerine hükmettiğinden Allah (cc) cennette en az verdiğine bu dünya kadar yer verecektir.

  Cebrâil (as); Adem (as)'a ekmesini biçmesini un etmesini ve tuvalete oturmasını bunların hepsini öğretti. Adem (as) Esmâ-ül husnâ'nın mazharlarını bütün meleklerle beraber Cebrâil (as)'a da öğretti.

  Hızır (as)'da Musa (as)'ya İlm-i Ledün'ü öğretti.

  Hızır (as)'ın Cebrail (as)'dan ilmi azdır. Musa (as)'da Hızır(as)'dan öğreniyor. Demek ki Allah yanında derece ayrı ilimde yüseklik ayrıdır. Derecede Musa (as) yüksek ilimde Hızır (as) yüksek derecede. Musa (as) yüksekliği Adem (as)'dan da yüksek. Bilal Babam buyurdu:

  – Musa (as) kelimullah olup Allahu Teâlâ ile görmeden yüz-beyüz konuşması Peygamberimiz (sav) hariç onun derecesine kimse yetişemez. Peygamberimiz (sav) Miraç'ta; doksan bin kelam doksan bin soru doksan bin cevap konuşması var. Musa (as)' ın ömür boyu konuşması Peygamberimiz (sav)'in Miraç'ta bir gecede beş dakikanın içinde konuştuğu Musa (as)'ın ömür boyu konuştuğundan kat kat defalarca fazladır. Peygamberimiz (sav) bu dünya saatiyle değil zamanın mekana mekanın zamana tebdil olmasıyla yani Allahu Teâlâ'nın beş dakikayı Peygamberimiz (sav)'e senelerce uzattı onunla konuştu. Musa (as) bu dünya saatiyle konuştu.

  Allahu Teâlâ "bir saati bin saat eder bin saati de bir saat eder" derler. Bu söz ek****** yanlıştır. Herkese kabul ettirebilmek için söylenilen sözdür. Allahu Teâlâ bir saati bin saat eder de bir saati yüzbin saat milyon milyar trilyon saat edemez mi? Eder. Buna; "zamanın mekana mekanın zamana tebdil olması" zamanın uzayacağı yerde uzaması kısalacağı yerde kısalması derler. Dünyada beş dakika geçti Arş-ı Âlâ'da senelerce kaldı (kitabımızda geniş tafsilatıyla yazdık).

  Adem (as)'ın her sene bir çift çocuğu dünyaya gelirdi. Birisi kız birisi erkek olurdu. Allahu Teâlâ Adem (as)'a:

  – Bu seneki doğan kızı gelecek seneki doğacak erkekle gelecek sene doğacak kızı bu seneki erkekle evlendir buyurdu. O da öyle yaptı.

  Çünkü başka nesil yok. Böyle olmazsa insanlar evlenemezdi. Adem (as)'ın evlatlarına mahsus olmak üzere Allahu Teâlâ bunu emretti. Böyle yaptılar. Sonraki Peygamberlere bacı ile kardeşin evlenmeleri yasaklandı.

  ALINTIDIR

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  HABİL - KÂBİL OLAYI:

  Adem (as) oğulları Habil ile Kâbil'e gelince Kâbil:
  – Benim bacım güzel ona vermem dedi.


  (Sûre-i Maide âyet: 27)

  Meâl'i: Onlara. Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş) and olsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de: "Allah ancak sakınanlardan kabul eder." dedi.


  (Sahih-i Buharî Tecrid-i Sarih Cild 9 Hadis No: 1371)
  Manâsı: Abdullah İbn-i Mes'ûd (ra)'den rivâyete göre:
  – Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

  Hiç bir Adem oğlu zulm ile öldürülmez ancak onun kanı (nın günâhı)ndan birinci Adem (atanın) oğlu (Kâbil hesâbı) na bir pay ayrılır. Çünkü bu cinayeti âdet edenlerin önderi odur. (Kardeşi Hâbil'i öldürmüştür)


  Kâbil Habil'i öldürmek için çare arıyordu. İblîs bir kuş tuttu. Başını taşla ezdi. Kâbil'e de gösterdi. Çünkü dünya yüzünde ölüm yoktu.

  (Sûre-i Maide âyet: 30)
  Meâl'i: Nihâyet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu.


  (Sûre-i Maide âyet: 31)
  Meâl'i: Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (Katil kardeş) Yazık bana şu karga gibi olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve ettiğine yananlardan oldu.


  Kâbil'de kardeşinin başını taşla ezdi yere gömmeyi bilmiyordu. Aylarca sırtında gezdirdi. Yeri eşeleyen karga şeytandı. Şeytan; karga sûretinde ona öldürmesini ölüsünü yere gömmesini göstererek öğretti. Kâbil'de karganın yaptığı gibi yaptı kardeşini yere gömdü. Kâbil Adem (as)'a kardeşini öldürdüğünü yere gömdüğünü anlattı. Adem (as) beddua etti huzurundan kovdu. Kâbil'in yüzü simsiyah oldu.

  Üzüm suyundan ilk defa şarabı yapan at kuyruğu telinden ilk defa saz yapan yine Kâbil'dir.


  (Sûre-i Bakara âyet 57)
  Meâl'i: Ve üzerinize bulutları gölgelik kıldık. Ve üzerinize kudret helvası ile (selva denilen) yelve (bıldırcın) kuşunu indirdik. Size rızk olarak verdiğimiz şeylerin pâk (helâl) olanlarını yiyiniz dedik. Bize zulmetmiş olmadılar ancak kendi nefislerine zulmeder oldular.


  (Sûre-i Bakara âyet 58)
  Meâl'i: Ve hani demiştik ki: Şu kasabaya girin ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyiniz kapısından secde ederek giriniz ve "hitte" deyiniz sizin için hatalarınızı setredelim. Ve iyilik edenlere (mükâfatı) daha arttıracağız.


  (Sûre-i Bakara âyet 59)
  Meâl'i: Fakat nefislerine zulmedenler sözü kendilerine söylenilenden başkasına tebdil ettiler. Biz de zulmeden kimseler üzerine yaptıkları fısıklar sebebiyle gökten korkunç bir azap indirdik.


  (Sûre-i Bakara âyet 60)
  Meâl'i: Ve hani bir vakitte Musa kavmi için istiskada bulunmuştu. Biz de asan ile taşa vur demiştik (o da vurunca) taştan on iki çeşme fışkırdı. Her zümre kendisinin su alacağı çeşmeyi bildi. (Biz de onlara dedik ki) Allahu Teâlâ'nın rızkından yiyiniz ve içiniz ve yer yüzünde müfsitlerden olarak haddi tecavüz etmeyiniz.


  Kur'an-ı Kerim'de Musa (as) kendine inanmayan ümmetine beddua etti:
  – Allah sizin yolunuzu şaşırtsın dedi. Ve kırk bin kişi Tıh Çölünde yollarını şaşırdılar. Aç susuz çölde bir kısmı öldü bir kısmı da acından iskelet vaziyetine gelmişti. Kırk sene sonra Musa (as) o çölü geçmek için giderken bunlarla karşılaştı. Bunlar:

  – Acımızdan ölüyoruz ya Musa. Bize yiyecek içecek ver. Açlık ve zayıflıktan nerdeyse tanınmayacak şekle gelmişlerdi. Musa(as
  – Şimdi Allah'a ve bana inanacak mısınız?

  – Ya Musa! İlk defa karnımız doysun sonra inanalım. Musa(as

  – Ne istiyorsunuz? Onlar:
  – Etli tatlı birşeyler olsun. Musa (as) dua etti havadan kırk gün bıldırcın yağdı. (Bu bıldırcın yağması halen günümüzde takvimde bıldırcın fırtınası yazdığı günün gecesi havadan Giresun'a bıldırcın yağar. Buna ben şahidim. Çünkü on sene Giresun'da kaldık.) Bunlara da kırk gün bıldırcın yağdı.
  – Etten usandık dediler. Yine Musa (as) dua etti. Kırk günde helva yağdı. Bu helva her sene bir gün Cudi Dağı'na yağar. (Özel olarak getirttiren bir doktor kardeşimiz bana da hediye etti. Un şeklinde olan ilk bakışta insan eliyle yapılmayıp Allahu Teâlâ tarafından gönderildiği belli. Ondan bizzat bende yedim.) Kırk gün helva yeme işi tamam olunca Musa (as) bunlara:

  – Nasıl inandınız mı? Bunlar:
  – Neye?
  – Allah'ın olduğuna her şeyi yarattığına benim hak peygamber olduğuma deyince onlar:

  – Ya Musa! Sen büyük bir sihirbazsın havadan ne bıldırcın yağar ne de helva. Sen bizi sihirle kandırdın gösterdin demişlerdi. Düşün bir kere kırk sene Tıh Çölünde kırk bin kişi geziyor. Allahu Teâlâ kum fırtınasından kendilerinin gidecekleri bulacakları yeri bildirmiyor. Köylere kasabalara uğradıkça bir şey yiyorlar. Diğer zamanlarda aç çıplak vahşi bir şekilde yaşıyorlar. Kırk bin kişinin Tıh Çölünde kırk sene kaybolmasını Kur'an tefsirisinde yazıyor. İki kişinin dünyada kaybolması mı zor? Kırk bin kişinin bir çölde kaybolması mı zor?


  UC (CEBİL HÖNNÜK ANNİK)

  Yine Kur'an tefsirinde evvelden beri söylenilen meşhur "Cebil Hönnük" Kur'an'da ismi "uc" diye geçiyor. Nuh (as)'dan evvel olan bu adamın boyunu hiç bir deniz boylamazdı. Suyu buluttan içerdi. Mısır çölüne yatar uyurdu. Kendini uyandırmak için uğraşırlar uyandıramazlardı. En güçlü pehlivan tırmana tırmana göğsüne ordan kafasına ordan da yürüyerek iki kaşı arasına çıkar gürzünü var gücüyle iki kaşı arasındaki bir noktaya vurur. Defalarca vura vura orası kendisine sinek ısırmış gibi acıyınca; üç beş km'lik uzaklıktaki elini kafasının orasını kaşımak için kaldırır. Elinin havada geldiğini gören pehlivan gözünün çukuruna atılır. "Uc" yüzünü eliyle kaşır kaşır yine uyurdu. Yine o pehlivan çıkar vura vura uyandırır. Uyanınca:

  – Mısır'da odun kalmadı bize odun getir derler.
  – Adamın gözü uykuya varmadan kaldırıyorsunuz derdi. Halbuki aradan kırk gün uyuyarak geçmişti. Kalkar dünya yüzünün en sık ormanı olan bölümüne gider. Oraya ayaklarını uzatır oturur. En büyük çam ağaçlarını en ufak bir otu koparır gibi koparırdı. Üst üste yığar kucağının dolusunca getirirdi. Her fırının önüne(şimdiki deyimle) birkaç kamyon yükü bırakırdı. Şehir halkına da bırakırdı. Odun dağlar gibi yığılır. Getirdiği odunun karşılığında her fırıncı birkaç çuval ekmek ayrıyeten Mısır şehrinden topladıkları unlarla ekmeği getirirlerdi. "Uc" hepsini avucuna koyar oradan okyanus denizine gider. Okyanusun en derin yerinden balinaları tutar kumun üstüne atar. O iş de tamam olunca kenara gelir. Balıkları uzatır güneşte pişirir. (Yani balinaları atmosferde pişirir.) O ekmekle o balıkları yer karnı doymazdı. Biraz yemiş gibi olur. Yine gelir kendini uyandırıp oduna göndermeleri karşılığında ekmek alması için Mısır çölündeki yerine yatar uyurdu.

  Nuh (as) gemi yapacak odun yoktu. Uc'a:
  – Senin ömründe karnın doymadı. Sen bana bir gemi yapacak kadar odun getir. Ben senin karnını doyurayım. Bu gitti bir dağın odununu omuzuna alıp gelirken şeytan bunun önüne çıktı:

  – Nuh seni kandırıyor onun sana vereceği bir kazan sulu yemek bir kazan da pilav. Bunlar senin dişinin kovuğuna yetmez deyince "Uc" hayal kırıklığına uğrayıp ellerini bırakmıştı. Odunlar yere döküldü boş geldi. Nuh (as)'ı buldu:

  – Ben odunu getirmedim. Sen bir kazan sulu yemek bir kazan da pilav yapmışsın. O da benim dişimin kovuğuna yetmez dedi. Nuh (as) omuzundan beri dökülen odunları göğsünün ve karnının kıllarına takıldığını "Uc"un haberinin olmadığını bazı odunların da önüne ve arkasına deri koyup beline bağladığı ipine dolaştığını gördü:

  – Şu göğsündeki belindeki odunları sıyır. "Uc" sıyırdı yere koydu. Bunlar fazlasıyla bir gemiyi yapacak kadar odundu. Nuh(as
  – Bismillah de şu pilavla şu suluyu ye dedi. O:
  – Demem dedi. Nuh (as
  – Neyi demezsin?

  – Bismillah'ı deyince Besmele'yi çekmiş oldu. Bu Nuh (as)'ın mucizatıdır. Uc yemek yedikçe çoğaldı. Yedi yedi yedi. En sonunda ilk defa karnı doydu. Onunla gemiyi tamamladılar. Uc'un yaşı dört bindi. Nuh (as) tufanı kendini boylamadı. O tufanda yine yürüdü. Balıkları tuttu yine atmosferde pişirdi ve yedi. Yalnız altı ay uyumadı. Her yer su idi. Ancak uyusa uyusa yüksek bir dağın üzerine oturur oturduğu yerde uyurdu.

  Musa (as)'ın zamanında; Uc Musa (as) ile düşman oldu. Musa (as)'ın askerini öldürmek için bir dağı omuzuna aldı. Üzerlerine bastırıp hepsini dağın altında bırakıp öldürecekti. Bunu bilen Musa (as) geçeceği yolun üzerindeki yüksek bir kayanın üzerine çıktı. (Allahu Teâlâ adımını koyacağı yeri kendine bildirmişti). "Uc" omuzunda dağ ile geliyordu. Çok büyük olduğundan Musa(as)'ı görmüyor ilerlere bakıyordu. Adımını Musa (as)'ın üstüne çıktığı sivri tepenin yanına atmıştı. Musa (as)'ın bir rivayete kırk bir rivayette yirmi arşın onbeş ile otuz metre arasında boyu vardı. Elindeki âsânın uzunluğu yirmi arşın idi. Havaya sıçrayıp elindeki âsâyı da var gücüyle havaya attı. Âsâ bir zamanda havada gitti. "Uc"un (aşşığının üst tarafına) bacağına âsâ değdi. Değer değmez mucizeyle ayağında patladı. Bir ev büyüklüğünde ayağında yara açtı. "Uc" sallandı sallandı. Yaranın şiddeti ile yere düştü. Ayağa kalkamıyor yerde yatıyordu. Gelen kervancılar kendinin altından geçemedikleri için kendini dolanmak mecburiyetinde kalıyorlardı. Onlara soruyordu:

  – Ayağımdaki yarayı gördünüz mü? Onlar:

  – Felan saatte görmüştük.
  – Öyleyse beni öldürecek gibi büyük mü? diye onlardan soruyordu. Öylece öldü. Onun bel eğe kemiğinin birisini Mısır'daki Nil nehrinin üzerine köprü yaptılar. Bir çok seneler atlar arabalar insan ve hayvanlar o kemiğin üzerinden kemik çürüyüp bölününceye kadar köprü olarak geçtiler.

  Adem (as)'ın bu kadar büyük vücudu olduğuna inanmayan bu "Uc"ün büyüklüğüne nasıl inanacak? Şimdi bir çocuğu avutmak için ona "öcü geldi öcü geldi" dedikleri odur. Bazı kimseler "öcü gibi olmuşsun" derler yani öcün vahşiliği gibi olmuşsun sözü ordan kalmıştır.

  Halk arasında "Cebil hönnük" derler. Bazısı da en sonuncusunu "hönnük annik" derler. "Cebil hönnük" "Uc"un babasına denirdi. Kendinin ismi "Uc" idi. Babası annesi çok küçüktü. "Bunları birbirleri ile evlendirelim ne kadar küçük çocukları olacak" diye gülüştüler. Evlendirdiler. Küçücük bir oğlu oldu. Adını "Uc" koydular. Allahu Teâlâ; bu çocuğa büyüme hastalığı verdi. Çok sür'atle büyüyordu. Büyümesini önleyemediler. Çünkü küçüklüğüne güleceklerdi. Bir zaman karşısında kimse duramadı. Padişah oldu. Daha sonra ihtiyarladı. Padişahlığı bırakıp karnını doyurabilmek imkanını araştırdı. Bunu kıymetli Kur'an tefsirlerinde uzun uzadıya yazar. Yaşlı hocalar yaşlı alimler bunu çok iyi bilirler. Bundan yüzlerce sene evvel tefsir edilen Kur'an tefsirlerine bak var mı yok mu? Şimdiki müfessirler bu konunun üzerinde durmamışlar başka çeşit genişletmeler yapmışlar. En büyük tefsirlerde; en büyük zatların tefsirleridir. Asılsız şeyleri yazmazlar yazmalarına da imkan yoktur.

  Nuh (as) çölün ortasında gemi yapmak için odunu nasıl ne şekilde tedarik etti? Gemiye başlaması ile tufan olması kırk sene sürdü. Kendisi ve tabiası gemiyi yapmaya kırk sene uğraştılar. Kırk senelik sarf edilecek odunu hangi arabayla neyle nasıl ne şekilde tedarik etmişlerdir. Başka şekilde tedarik edilmesine imkân var mı? İşte gemi yapımı yukarıda anlattığımız şekilde olmuştur.


  Gelelim ikinci delile; insan büyüdükçe ufuk azalır demiştik. Onu ispat edeceğim.

  Adem (as)'ın boyu bu (okla gösterilen) olsa dört beş cm dünya da bu (daire olsa) kendi boyunun iki misli ufuk oluyor. Halbuki bizim boyumuzun en az dört bin misli ufuk vardır. Adem (as)' ın dünyaya göre boyu olsa olsa ok işareti kadardır. Şu görülen karaltılar da kıta olsa Adem (as) ufuktan ilerisini göremez. Ufukta en çok kendi boyunun beş on katı kadardır. Adem (as)'la Havva anamız ayrı ayrı kıtalarda ikisi de birbirlerini arıyor. İkisi de aynı kıtada olsa araları ikiyüz kilometre olsa yine ikisi de ufuğun arkasında kalır birbirinin yakınından geçer birbirlerini göremezler.

  Şekilde gösterdiğimiz ok işareti; dünyanın yüksekliğinin kırkta biri kadardır. Adem (as) ise o kadar yüksek boyu ile yine dünyadan yüzlerce binlerce kere daha küçüktür. Adem (as)'ın boyu sekizbin metre olsa Himalaya dağı kadardır. Dünya Himalaya dağının onbinlerce misli daha büyüktür. Adem (as)'ın boyu bu oka nazaran daha küçük olunca Havva anamızı bulamama şansı o kadar artıyor. Dünyanın dolanımı yirmi dört bin kilometredir. Adem (as) dolanımı yirmi dört kilometre olmalı ki; binde biri kadar olsun.

  İskenderunlu iki aşığın karşılaşması:
  Aşık Karaman:
  Ey! Ahiri nedirde dünyasını sevenin?
  Hikmeti neydi de o anasız devenin?
  Aslı nedir yavrum Adem ile Havva'nın?
  Oğlum sualime cevap verebilin mi?


  Aşık Duran:
  Ey! Emmim bir cahilede sual sorarsın
  Cahil sarpa giderde işi zor olur
  Yoksa benim zayıf yanım mı ararsın?
  Aşıklarda ilim erkân yol olur.


  İlime dayanmışsa cümle heceler
  Sanki bestelemiş yazmış hocalar.
  Bu sözlerinde biraz kafa kurcalar
  Amma bilmezsem de bana âr olur.


  Âhiri ölüm emmim dünyasını sevenin
  Müşrike mucizeydi taştan doğan devenin
  Aslı şu toprak çamur Adem ile Havva'nın
  Cümle mahlûkta Yaradan'a kul olur.


  Aşık Karaman:
  Ey! O kimdi neydi köleydi ezeli?
  O birin elinde derman yazılı?
  Daha biri vardı dünya güzeli
  Meyil vermediydi yâre bilin mi?


  Aşık Duran:
  Ey! Evvel köle idi Bilâl Habeşi
  Lokman derde deva idi her işi
  Yusuf çok güzeldi Zeliha'da eşi
  Gülde güzel açar sonu sol olur.


  Aşık Karaman:
  Ey! Yavrum alemlere rahmet geldi o biri
  O birinin de yoktur yeryüzünde kabri
  Yavrum o birinin de çoktu ol sabırı
  Azdı mübarek teninde yara bilin mi?


  Aşık Duran:
  Ey! Ahir zaman Peygamberidir o biri
  İsa Peygamberinde yoktur kabiri
  O belli Eyyûb'tü gayet çoktu sabrı
  Bu Allah'tan derdi ne ise o olur.


  Aşık Karaman:
  Ey! Yavrum o kimdi mührünü yitiren
  Şah benim deyipte tahta oturan
  Sebe elinden Belkis'in tahtın getiren
  O nice yoldur da bilebilin mi?


  Aşık Duran:
  Ey! Süleyman'dı emmim mührün yitiren
  Cinlilerdi şahım deyip oturan
  Asaf idi Belkıs'ın tahtın getiren
  Sebe elleri de bir rüzgâra yol olur.


  Aşık Karaman:
  Ey! Yavrum ömrü uzundu o bir kişinin
  Kimsede bilmez idi kaçtı yaşının
  Beyt-ül Haram'da Hacer-ül Esved taşının
  Hikmeti ne idi de bilebilin mi?


  Aşık Duran:
  Ey! Emmim Annik'in dört bin idi yaşı
  Annik derler de o da uzun bir kişi
  Habibi'ne delil geldi cennetin taşı
  Onu gidipte görüp inananlar bol olur.


  Aşık Karaman:
  Karaman'ım der ki aşık ünvanı takın
  Doğrudur sözlerin hem ilime yakın
  Karşımda şaşırıp yanılma sakın
  Bilmediğini utanmadan sorabilin mi?


  Aşık Duran:
  Ben Duran'ım duyduğumu bilirim
  Aşıklarında meclisine gelirim
  Bilmediğimi dersen memnun olurum
  Duyupta öğrenmek bana kâr olur.
  Büyüğüme de selâm hürmet bol olur.


  Bizim yazdığımız; iki cildlik Zuhûrât'ı Bilâl-i Nâdirî kitabımızın bin iki yüz sayfasının içinde yalnız iki mevzuya; âyet hadis ve edille-i şer'iye ile kaynak gösteremedim. Biri Adem (as)'ın boyunun bulutlardan yukarıda olması. İkincisi Uc'un da Adem (as)' dan çok büyük boyda olması. Bilal Babam; eski bir Kur'an tefsirinde; Adem (as)'ın boyunun bulutlardan yukarıda olup ağladığı zamanlarda melâikeler sesine dayanamayıp:

  – Ya Rabbi! Bunun boyunu küçült demesini; Adem (as)'ın o boyla dünyanın kıtalarını her yerini gezdiğini bütün denizleri yürüyerek geçtiğini tam tafsilatıyla uzun uzadıya yazıyor. Bunu inkâr edenlere delil olarak; Peygamberimiz (sav) buyuruyor:


  (Hadis-i Şerif REH No: 4439)
  Manâsı: Eğer Adem (as)'ın göz yaşları çocuklarının göz yaşları ile tartılsaydı O'nun göz yaşları hepsinden ağır basardı.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Adem ve Havva anamızdan insanların çoğalması

  Adem (as)'ın kendi sağlığında; bin senelik ömrünün her senesinde Havva anamız bir çift çocuk dünyaya getirirdi. Birisi kız diğeri erkekti. Adem (as) ile Havva anamız birbirlerinden sadece yüz sene ayrı kaldılar. Binden yüz çıkarsa dokuz yüz kalır. Bunu da katlarsak bin sekiz yüz eder. Adem (as)'ın sadece kendi çocukları bin sekiz yüzdür. Senede bir oğullarını evlendirince; onların torunları torunlarının torunları torunlarının da tekrar torunları her yüz senede bir oğlunun torunu olsa ikinci yüz senede de o oğlunun torunu olsa; dokuz yüz senede dokuz defa torunu torununun torunu torununun torunu. Bunlarda en az kendi evlatlarının iki katı hesap edilse Adem (as)'ın sağlığında en az kendi evlatları ve torunları dört bin civarında olur. Şöyleki: Adem (as) otuz seneye kadar her sene bir çift çocukları olsa altmış tane eder. Otuz çocuğun yaşı küçük o birleri akıl baliğ olsa otuz çocuğun on beşi evli. Bunların da yirmi senede bir çift çocuğu olursa (çocuğun yarısını hiç saymıyoruz. Bununla ölen çocuk yapmayan düşük olanları çıkıyoruz.) Kalanlar altı yüz çocuk eder. İki otuz altmış sene eder. Bir bunların çocukları bir de evvelkilerin çocuklarının toplamı altmış senede bin iki yüz çocuk eder.

  Yine bunun ölüsü düşük veya doğum olmaması bir evvelki bin iki yüz eder. Ondan sonraki iki misli: iki bin dört yüz. Artı bin iki yüzün toplamı üç bin altıyüz eder. Adem (as) iki yüz yirmi yaşında olunca bunun iki misli yedi bin iki yüz eder. Yüz senede yedi yüz yirmi bin eder. Çocuklarının torunlarının torunları da bin senelik torunu bunların hepsi en az on mislini geçer. Onun için hiç fire vermediği düşünülerek hesap edilirse Adem (as)'ın zürriyeti kendi sağlığında; en az yüz binleri geçer. Ama bundan fire çıkarsa en asgarisi dört bin olur diye kabul edersek (bundan da daha aşağı düşmez.) bu çocukların o zamanda ömürleri normal bin sene idi. Bin senenin içinde bir sene ağlarsa dört bin çocuğun dört bin senelik göz yaşı olur. Adem (as) ise sadece topu topu ağladığı otuz sene veya yüz senedir. (Her ikisi de söyleniyor.) Dört bin çocuk bin senelik ömürlerinde birer sene ağlasalar dört bin sene göz yaşı eder. Bu da Adem (as)'ın bütün ömrünün dört mislidir.

  Adem (as) yüz sene ağladığının da en az kırk misli eder. Adem (as)'ın göz yaşı hepsininkinden fazla olunca o vücutla ağlamayıp çok büyük vücutla ağladığı meydana çıkar.

  Adem (as)'ın evlatları denilince kıyamete kadar gelen insanlar yüz yirmi dört bin peygamber ve onun kaç misli evliyalar ve diğer insanların göz yaşından Adem (as)'ın göz yaşı fazladır.

  Büyük vücutla ağladığına delildir.

  Hadis-i Şerif:
  Adem (as)'ın göz yaşı bütün evlatlarının göz yaşının hepsinden fazla idi. Kıyamete kadar gelen insanların hepsi Adem (as)'ın evlatları olunca Adem (as)'ın göz yaşı bütün insanların göz yaşından fazla idi buyuruyor.

  Anlaşılıyor ki Adem (as)'ın kendi çocuklarının boyu olan normal vücutta ağlamıştır. Başı bulutlardan yukarıda idi. Meleklerin duası kabul olunca boyu küçüldü. Çocuklarının ve kendinin boyu evvelki boyundan çok çok küçüldü. Bunları hesap edersen Adem(as) cennetten çıkma vücudu dediğimiz gibi çok büyük olduğu anlaşılır. (Bu açıklamayı bazı aksini iddia edenlere karşı yazıyorum.)

  Adem (as)'ın duası kabul olmadan önce dünyayı gezip ağladığı zamanlarda başı bulutlardan yukarıda olup göz yaşı sel gibi akıp Serendip Ovasını sulayacak kadar çoktu. O muazzam vücutla göz yaşı bir ovayı sularsa evlatlarının da duası kabul olup kendinin vücudu altmış arşına indiği zaman evvelki vücudunun ağırlığının on binde biri olur. Misal iki yaşındaki çocuk elli santim gelir. En uzun adam iki metre gelir. İki metre gelen adam normal yüz kilodur. İki yaşındaki elli santim olan çocuk beş altı kilo ağırlığındadır.

  Çocuğun boyunun dört katı olan en uzun adam kadar ağırlığı onunkinin yüz kilo bununkinin beş kilo olunca ağırlığı onun ağırlığının yirmide biridir. Bu hesapla boy bulutlardan yukarı olursa onun kilosu sadece uzunluk ile ölçülmeyip onun uzunluğunun binlerce katı daha fazla ağırlığı vardır. Ona göre de göz yaşı çoktur. İşte o kadar büyük vücutla ağlayınca da gözünün yaşı sel gibi akıp bir ovayı sulaması normaldir. Bunun da yüz sene ağlaması bütün evlatlarının kıyamete kadar gelecek evlatlarının ve kendinin çocuklarının hepsinin göz yaşından daha fazladır. Bu hadîse göre anlaşılıyor ki Adem (as)'in boyu evvelce çok büyüktü. Büyük vücutla ağlaması göz yaşı çok fazla boy küçülünce evvelki büyük vücuda göre kendinin sonraki vücudu bir zerre kalıyor. Onların altmış arşınlık boyunun yanında bizim vücudumuz zerre kalıyor. Bu zerrelerin hepsinin göz yaşı Adem (as)'ın göz yaşının dengi olmasına imkân yoktur.

  İkincisi Uc'e gelince; bunu eski "müfessir-i İzâm" efendilerimizin Kur'an tefsirlerinde çok güzel izah edilmiştir. Şu yüz seneden beri çıkan Kur'an tefsirlerini bir tarafa bıraksak; yüz seneden evvel tefsir edilen Kur'an kitaplarında "Uc" tam tafsilatıyla yazılıdır. Sen diyeceksin ki: "Ben Kur'an-ı kerim'de buna dair âyet göremiyorum. Onun için inanmıyorum!"

  Peygamberlerin sayısı yüz yirmi dört bindir. Bunların sadece isimleri yazılsa Kur'an-ı Kerim'in kalınlığında bir kitap olur. Yani babası annesi doğumu ölümü yaşı başından geçen haller sadece bunlar yazılsa Kur'an-ı Kerim kadar bir kitap daha olur. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yoktur diye inanmayacak mısın?

  Yine Kur'an-ı Kerim'de namazın farz olduğuna dair âyet var ama kılma şeklini söylemiyor. Kılma şekli yazılı değil diye namaz yok mu diyeceksin? Kur'an bir özettir yirmi sekiz Peygamberin hayatı emirler nehiyler tam yazılsa yüz cilt kitap olur. Peygamberimiz (sav) Miraç'a çıktığında; Allahu Teâlâ ile doksan bin soru doksan bin cevap (doksan bin kelâm) konuşmuştur. Her bir soru her bir cevap bir kelamdır. Kur'an-ı Kerim altı bin küsur âyettir. İşte Peygamberimiz (sav) Miraç'ta konuştuklarını değerlendirip birçok sözler hadis-i şerifler hadis-i kudsiler söylemiştir. Bunların hepsini müfessir-i İzam Efendilerimiz değerlendirmiş tefsirlerde yazmıştır. Hepsi de doğrudur. Hepsine de inanırız.

  Yirminci asırdaki aksini iddia edenler yanlıştır. Onlara soruyorum:
  Allahu Teâlâ ile doksan bin kelam konuştuğunun binde birini yazsınlar! Bir kitap yapsınlar. Bin soru bin cevabın on binde birini yazsınlar. Yazabilirler mi? Yüz cevabın yirmi binde birini yazsınlar. Yazabilirler mi? Elli soru elli cevap yazsınlar. Bunu da yazamazlar. Öbürlerini bilemediler diye yok mudur? Vardır.

  İşte tasavvuf kitaplarında bu hadis-i kudsiler vardır. Kur'an'da bulamadım diye inanmayacak mısın? Yusuf (as)'ın babasının Yusuf (as)'ı ayıktırmak için Yusuf (as)'ın bulunduğu odanın penceresine parmakları ile vurup orada görünüp: "Dışarı çık ya Yusuf" diye çağırması Hadis-i Kudsidir. Kur'an-ı Kerim'e Hadis-i Şeriflere ters gelen sözlere inanılmaz. Kur'an-ı Kerim'e Hadis-i Şeriflere ters gelmeyip onları tasdikleyip yazılmışsa inanılır.

  Peygamberimiz (sav)'in o hadis-i kudsileri mucibince söylediklerini müfessiri İzam efendilerimiz Peygamberimiz (sav)'in açıklamaları büyük zatların açıklamaları hepsi birleşse bin cilt kitaptan fazla olur. Sadece İmam-ı Azam'ın yazdığı kitapta bin ciltten fazladır. Sen her ne kadar âlim olsan bunların zerresinin zerresinin zerresini bilmene imkân yoktur. Şu zamanede ben bunu Kur'an'da görmedim demeleri yanlıştır. Onun için bir insanın duymaması bilmemesi normaldir. Bizim kitabımızda bunun gibi yüzlerce mevzuya âyetle hadisle cevap veriyorum. Bu ikisine yine delilimiz var ama tam tatmin olamıyorsunuz. İtiraz etmek isteyenlerin sözlerini ağızdan ağıza duyuyorum. Bunun için bu yok böyle değil mi? diyeceksiniz.

  Sultan Süleyman (as)'a Peygamberlik vermek isteyince diğer çocuklar razı olmadı. Ne dese "onu kayırıyorsun" dediler. Onun için on çocuğun her birisine birer hurma fidanlarının köklerini ateşte yaktı verdi.

  – Bunları dikin! dedi. Diktiler. Dokuzunun hurma fidanı kurudu. Sultan Süleyman (as)'ın diktiği hurma fidanı yeşillendi ağaç oldu.

  – İşte bakın Allahu Teâlâ'da böyle istiyor dedi. Onları mutmain etti. Peygamberimiz (sav)'e Peygamberlik gelince Mekke'de Sefa Tepesinde bir çan çaldı. O çan yangın ve düşman baskınları zamanında çalınırdı. Hepsi koşarak geldiler. Peygamberimiz (sav) onlara:

  – Bana inanır mısınız? Onlar:
  – İnanırız. Çünkü sen "Muhammed'ül-eminsin" emniyet edilecek en doğru adamsın dediler. Peygamberimiz (sav

  – Yine şu dağın arkasından düşman geliyor Mekke'yi basacak desem hiç itirazsız hepiniz inanır mısınız? Onlar:

  – Hiç itirazsız hepimiz inanırız. Çünkü en doğru en emniyet edilir Muhammed'ül eminsin dediler. Peygamberimiz(sav

  – Öyleyse sözüme inanın beni Allah size Peygamber gönderdi. Sözüme itiraz etmeyin ederseniz kâfir olursunuz buyurdu. Önce Peygamberimiz (sav)'in amcası Ebu Leheb:

  – Ya Muhammed bizi böyle saçma sapan şeyler için mi istirahatimizi rahatımızı bozdun? Bunu da nereden çıkardın? dedi. Diğerleri de arkasından aynı sözü söylediler. Ve dağılıp gittiler.

  Hz. Ali (ra)'in Hz. Ömer (ra)'in mahkeme edip recm etmek istediği kadını geri çevirip kendinin haklı çıkmasını kitabımızda tam tafsilatıyla yazdık. Hz. Ali (ra)'e hepsi birden; "şahidin yok" demişlerdi. Hz. Ali (ra) kadının doğumundan o güne kadar her seneki başından geçen mühim hadiseleri saydı. Kadının doğumundan o yaşına kadar delil gösterdi. Bunların her birisine birer şahid gösterdi. Yanındakilere:

  – Bunların hepsi doğru mu? Onlar:

  – Hepsi doğrudur çünkü kadın Hindistanlı başından geçen hadiseler Hindistan'da geçmiş. Bunlar Medine'de onları gidip öğrenip sorup bilmesine imkân yoktur diyerek tasdik ettiler. Hz. Ali (ra

  – Onların iki şahidi var benim yirmi şahidim var. Her sene başından geçen gizli hâdiseler mühim hadiseler birer şahittir. Bunlar haksız kadın haklıdır buyurdu. Kadına iftira edilip başkasının zina ettiği anlaşıldı ve onu recm ettiler. Şimdi bende bu iki sözümün haklı olduğuna iki cild kitabımızdaki iki bin beş yüz civarındaki âyet hadis-i kudsi ve hadis-i şerifleri milletin anlayabileceği şekilde yazdım. Zamanımızda itiraz edilen birçok konuları işleri açıklayıp anlattım. Aksini iddia edenlerin hepsi yanlış benim bu söylediklerim doğru değil mi? Bunların hepsi âyet hadis olduğuna göre; işte benim doğru olduğuma dair iki bin beş yüz âyet hadis şahittir. Aksini iddia edenlerin hepsinin bir çok yanlış taraflarını bu hadislerle âyetlerle açıklıyorum. Bunlar doğrudur. Bunun ikisine de yanlış diye iddia ediyorlarsa onların hiçbir şahidi yoktur. Ben durup dururken hiçbir âlâkam ve bilgim olmadan kendiliğimden birşeyi yazmanın bana ne faydası olacak?

  Yazmamamın bana ne zararı olacak? Buna inanacak adam buna inanmazsa ne zararı olacak? İnansa ne faydası olacak? Öyle de olsa bir bilgi böyle de olsa bir bilgidir. Şimdi aksini iddia edenlere ve araştıranlara diyorum ki:
  Bu yeni yazıyla kısaltılıp; aklın mantığın kabul edebileceği şekilde darlaştırıp küçültüp onu akla mantığa sığdırmaya çalışanların sözlerine şu zamandaki olan kitaplara Kur'an tefsirlerine bakmayıp bundan en az iki yüz sene evvel basılan Kur'an tefsirlerine bakın. Onda bizim "Uc" tarif ettiğimiz gibi yazmıyorsa; denizde balığı tutup havaya kaldırıp o zamanın deyimiyle güneşte (atmosferde) pişirip yediğini tam dediğimiz şekilde yazmıyorsa biz haksızız. O Kur'an tefsirlerini yaşlı ihtiyar hocalarımız okumuşlardır. Bunlar bu dediğimiz gibi Kur'an'ın yazdığını tam söylemezlerse yine biz haksısız. Ama bir iki hoca yaşlı olma ile Kur'an tefsirini okumamış olabilir. Araştırın bulunmazsa ben araştırır bulur kitabın ismini açıklar söylerim.

  Bahse girmek hakkında

  Çok fazla aksini iddia edenler varsa kesin olarak söylüyorum. Kendisi ile yirmi otuz milyon liraya bahse girerim. Ben öyle tam anlamadan tam bilmeden tahminen veya aralıkta konuşulan asılsız bir sözü asıllı imiş (gerçekmiş) gibi yazmam.

  Peygamberimiz(sav)'in ashabından Hz. Ebu Bekir (ra)'in Hadibiye mevkiinden evvel müşriklerle on seneye bahse girmesi muahede etmesi bahsi ve Hz. Ebu Bekir (ra)'in kazanması; bahiste kazanılan yüz deveyi Peygamberimiz (sav)'in emri ile ashabla beraber kesip helâl olarak yemeleri meşhurdur.

  Helaldır mübâhtır çekinmeyin. Sorun öğrenin. İmanınız itikatınız yirminci asra aklın mantığın kabul edeceği şekilde değil Peygamberimiz (sav)'in Kur'an-ı Kerim'in dediği şekilde olsun. Çünkü bu "Uc" işi akla mantığa sığdırmaya zor gelir. Ama imân kabul eder.

  Peygamberimiz (sav) ve Peygamberler sözlerinin doğru olduğuna dair mucize gösterirlerdi. İnanmayanlar kâfir olurdu.

  Evliyalar; sözlerinin doğru olduğuna dair deliller gösterir. Çünkü mucize göstermek yasaktır. Gösterilen bir mucize ile iddia ettiğinin arasında dağlar var. Ama mucizeyi Allahu Teâlâ inansınlar şüphe etmesinler diye gösteriyor.

  Bu gösterildiğine göre demek ki; sözleri de doğru imiş. Evliyalarda; ümmette kendi aralarında karşılıklı olarak o söyler o biri söyler hakikat ne ise meydana çıkar. Adem (as)'ın göz yaşını hadis-i şerifle misal getirip söyledim. Aksini iddia edenler onlarda misaller getirsinler. Ben Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde "Uc'un" boyu Adem (as)'ın boyundan daha uzun yazıyor diye yazdım. Kur'an tefsirlerini de delil olarak gösterdim. Sizde bizi iknâ edecek delillerle cevap verin. Sağlam bir delile dayanıp: "Şu âyet ve şu hâdise göre o öyle değil bu böyledir. Şu Kur'an tefsirine göre o öyle olmaz bu böyle olur." diye cevap vermeniz lazım. Yoksa sözünüze itibar edilmez.

  Öğretmen bir çocuğa:
  – Üç kere beş kaç eder? Çocuk:
  – On eder dedi. Öğretmen:
  – Üç kere beş on beş eder. Çocuk:
  – Hayır efendim on eder dedi. Öğretmen:

  (Çarpım cetvelini gösterir.) İşte üç kere beş karşısında onbeş yazıyor. On beş eder değil mi? Çocuk:

  – Hayır efendim! O çarpım cetveli yanlış yazılmış. Yazarken yanılmışlar. Esas üç kere beş on eder. Çarpım cetveline de öğretmenin sözüne de itiraz ediyordu. Öğretmen üç kere beşin on beş ettiğini ne ile anlatacak? Aynı onun gibi; ben üç kere beş on beş eder diyorum. Çarpım cetveli dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in tefsirini misal veriyorum. Karşıdaki hayır efendim üç kere beş on eder diyor. Aynı onun gibidir.

  Allahu Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de: "Biz herşeyi çift yarattık." (Sûre-i Zariyat âyet 49) diye buyuruyor. "Uc" Kur'an tefsirinde yazıldığına göre şeksiz şüphesiz doğrudur. Bunun çift olabilmesi için karşılığında Adem(as)'ın boyu "Uc'un" boyu ile çifttir. Yine dünyada ne varsa ahirette de aynısı vardır. Ahirette ne varsa dünyada da aynısı vardır.

  Papaz ile Halid (ra)'in karşılıklı konuşmaları Halid (ra)'in papazı ve papazın adamlarını müslüman etmelerini tam tafsilatıyla kitabımızda yazdım. İşte dünyadaki ile ahiretteki ve cennetteki aynı o da çifttir. Dünyadaki Adem (as)'ın ve "Uc'un" boyu; ahiretteki cennetteki insanların boyu bunlarda çifttir. Kur'an-ı Kerim' deki "çift yarattık" âyetine bak.

  ALINTIDIR

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş