Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi (k.s.) Kimdir? Hayatı Hakkında...


  Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi (k.s.)

  Beynelmilel şöhrete sahip nâdirü’l-emsâl meşhur bir İslam âlimi gerçek bir âbid ve zâhid cihâd-ı ekberi ve cihâd-ı küffârı bihakkın eda etmiş örnek bir mücâhid turuk-ı aliyyemiz silsilelerinde kendi adına özel bir şube teşkil edecek kadar ileri mertebede bir şeyhler şeyhi aşkın en yüksek tasavvufî makam olduğuna dair bir eser yazmış olmasına rağmen şöhret ve şatafata kapılmamış ilm-i zâhiri ve ilm-i bâtını tasavvufu tarikatı ve şeriatı beraber götürmüş ehl- i sahh ve ehl-i temkinden çok ciddi ve çok vakur bir ârif-i kâmil; yüzden fazla kâmil mürebbî ve halîfe yetiştirmiş bir mürşid-i kâmil ve mükemmil nice nice hadis kelam fıkıh ve tasavvuf eseri yazmış çok velud bir müellif; muhaddis mütekellim fakih kutbü’l-aktâb gavsü’l-vâsılîn” Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gümüşhânevî 1228/1813 senesinde Gümüşhane’nin Emirler Mahallesinde dünyaya gelmiştir.

  Ondokuzuncu yüzyıl gibi Osmanlı Devleti’nin çalkantılı buhranlı bir devrinde yaşamış olan Gümüşhânevî hazretleri; tarikat anlayışı tekkesi irşad hususiyeti bir milyondan fazla müridi padişahlar nezdindeki nüfûzu tasavvuf fıkıh ve hadise dair eserleri ve dünyanın çeşitli bölgelerine gönderdiği yüz on altı halifesiyle günümüzde de halen canlılığını m uhafaza eden bir tesir ve şöhrete sahiptir.

  YETİŞMESİ

  Gümüşhânevî (k.s.)’nin çocukluğundan beri ilim tahsiline ayrı bir merak ve kaabiliyeti vardır. Beş yaşında Kur’ân-ı Kerîm’i hatmeder sekiz yaşına geldiğinde ise Kasâid Delâil-i Hayrât ve Hizb-i A’zâm adlı eserleri hatmedip icâzet alır.

  On yaşlarına geldiğinde ailesiyle birlikte Trabzon’a göç eder. Ağabeyinin askere gitmesiyle yalnız kalan babasına işyerinde yardım etmektedir ama bir taraftan da o yörenin âlimlerinden sarf nahiv ve fıkıh dersleri almaya başlar. Hem ilim tahsili hem ticari işler altında ezilmesinden endişe eden babası ağabeyi askerden gelince onu İstanbul’a Dârü’l-Ulûm’a göndermeye söz verir. O da bunun sevinciyle bir taraftan derslerine devam eder; hıfzını tamamlar bir taraftan da eli ile ördüğü para keselerini satarak ileride ihtiyacı olacak parayı biriktirmeye başlar. Düşündüğü hayal ettiği ve en çok arzuladığı şey ise mâsivâdan soyutladığı bedenini yalnızca ilim tahsiline hasretmektir.

  İLİM TAHSÎLİ


  Onsekiz yaşlarına geldiğinde ticari alış-veriş için amcasıyla İstanbul’a gelir. Babasının verilmiş bir sözü vardır ağabeyi de askerden dönmüştür. Bunları göz önünde bulunduran genç Ahmed gerekli malzemeleri satın alıp amcasına teslim ettikten sonra Trabzon’a onunla dönmeyeceğin i ilim tahsili için artık İstanbul’da kalmaya karar verdiğini uygun bir dille anlatır. İhtiyaçları için biriktirdiği bir miktar parayı da kendisine hiç pay ayırmadan babasına gönderir.

  “Yardımcı ve dost olarak Allah bana yeter” diyerek İstanbul’da hiç bir tanıdığı yanında da tek kuruş parası olmadığı halde Rabbi’ne tam bir teslimiyet ve tevekkül duygusu içinde Bayezid Medresesi’nde yapayalnız kalır. Burada bir velînin mânevî murakabesinde Hikmet Ahbâr Tasavvuf ve Fen gibi aklî-naklî ilimleri tahsil ed e r. Bu zâtın vefatının ardından Mahmutpaşa Medresesi’nde bir hücreye yerleşerek kendisini ilme verir.

  Çocukluğundan beri hep Şeyh Salim Şeyh Ömer el-Bağdâdî Şeyh Ali el-Vefâî ve Şeyh Ali gibi şeyhlerin dizi dibinde olan Gümüşhânevî (k.s.) mânevî bir olgunluk içerisindedir. Bir gece Süleymaniye Camii ile ilgili dehşetli ama bazı mânevî müjdelere de işaret eden bir rüya görür. Bu rüya Süleymaniye menşeli Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî (k.s.)’nin yine Süleymaniye menşeli Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’yi O’nun irşâdı ile görevlendirmesi ve nihayet kendi türbesinin de Süleymaniye Camii Şerîfi avlusunda bulunmasıyla geniş tabirini bulmaktadır. Mahmud Paşa Medresesi’nde Abdülaziz Abdülmecid ve II. Abdülhamid’in hocası Abdullah el-Mekkî el-Erzincanî’nin halifesi ve d a ha sonra kendisine intisap eden Şehri Hafız Muhammed Emir el-İstanbulî ile Erzincan’lı Nakşî Şeyhi Kürd Hoca namıyla bilinen Abdurrahman el-Harpûtî’den ders okumuştur. Bu hocaların rahle-i tedrisinde ikmâl-i nüsah ederek İstanbul’daki onüç yıllık tahsil hayatı sonunda 1844’de icâzet almıştır.

  Şer’î ve zâhirî ilimleri padişah ve saray hocalarının rahle-i tedrîsinde tamamlayan icâzet almadan önce ardadaşlarına ders verebilecek kadar başarılı olan Gümüşhânevî (k.s.) icâzet aldıktan sonra Bayezid ve Mahmud Paşa Medreselerinde müderrisliğe başlar. Bir yandan geceli gündüzlü otuz yıl sürecek olan ilmî eserler tertip ve te’lîfine çalışırken bir yandan da gittikçe ders halkasını genişletir.

  TASAVVUFA İNTİSÂBI

  Gümüşhânevî (k.s.) şer’î ilimlerde zirvede iken bâtınını teslim edip gönül bağlayabileceği kâmil bir mürşid arayışı içine girmiştir. Bu sıralarda 1845’de İstanbul’a gelip yerleşen ve Üsküdar Alaca Minare Tekkesi’nde tarîkat neşrine çalışan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.)’nin İstanbul halifelerinden Ab d ülfettah el-Ukarî (1281/1864) ile bir sohbet meclisinde tanışır. Kendisine intisap etmek isteyen Gümüşhânevî (k.s.)’nin bu arzusunu ileride gelecek olan bir zâtın buna izinli olduğunu söyleyerek kabul etmez.

  Nihayet bir gün Abdülfettah Efendi’nin bulunduğu tekkede kendisi için önceden tayin edilmiş ve yalnızca kendisinin mânevî irşadıyla görevli olarak İstanbul’a gönderilmiş bulunan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.)’nin bir başka halifesi Trablus Şam Müftüsü diye anılan Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî ile karşıl a şır ve O’na intisap eder. O’nun mânevî murakabesi altında seyr-u sülûkunu tamamlar.

  İki yıl aralıkla iki defa halvete giren Gümüşhânevî ikinci halveti müteakip 1848’de şeyhi Ervâdî’den Nakşbendiyye Kâdiriyye Kübreviyye Çeştiyye Sühreverdiyye Şâzeliyye Desûkiyye Halvetiyye Müceddidiyye Mazhariyye Rifâiyye Hâlidiyye tarikatlarından hilâfet-i tâmme ile icâzet alır. Bu ledün ilmi alış verişi onaltı yıl sürer. Kendileri artık mânevî ilimlerin de bir kutbu olmuştur.

  Pek çok meşayıhın mânevî bir işaretle varlığını öğrendikleri mürşidlerini arayıp bulmak için diyar diyar gezdikleri ve uzun yolculuklar yaptıkları bilinir. Gümüşhânevî hazretlerinde ise tamamen farklı bir durum sözkonusudur. Şems-i Tebrîzî’nin Mevlânâ’yı arayıp bulmasında olduğu gibi E rvâdî (k.s.)’nin de Şam’dan İstanbul’a kadar gelerek Gümüşhânevî’yi irşâd etmesi O’nun ileride Hâlidiyye Tarîkatı içindeki yerinin büyüklüğüne işaret etmektedir.

  Ervâdî hazretleri 1858 senesinde Şam’da vefat eder. Şeyhinin tavsiyesi üzerine Gümüşhânevî O’nun vefatından sonra Abdülfettah Efendi’yi sohbet şeyhi ittihaz eder. Bu bağlılığını kendisi Cağaloğlu’nda Ukarî (k.s.) de Üsküdar’da olduğu halde haftada bir defa karşılıklı ziyeretlerle devam ettirir. Gümüşhânevî Hâlidî âdâbına riayet ederek bu z â tın vefatına kadar müstakil hareket etmekten sakınmış ve böylece Mevlânâ Hâlid (k.s.)’in İstanbul halifelerinde bulunmasını istediği en kıdemli halifeye uygun hareket etme esasına riayet etmiştir.

  1864’de Abdülfettah Efendi’nin vefatına kadar tarîkat neşrinden daha çok ilmî çalışmalarda bulunmuş bütün te’lifâtını bu tarihe kadar tamamlamıştır.

  1864’de başladığı haftalık sohbetlerde Râmûzü’l-Ehâdîs’in şerhedilmesi ve yorumlandırılması ile Levâmiu’l-Ukûl adlı eserini meydana getirmiştir. On altı yıl müridlerine Nakşbendiyye ve Hâlidiyye usûlü zikir tâlim etmiş ve Hatme-i Hace zikri icra eylemiştir.

  Bu dönemden sonra artık irşad faaliyetlerine de hız vermiş pek çok talebe yetiştirmiştir. İsimleri bir icâzetnâme hacmine sığmayacak kadar çok olan eserin kendisi tedkik ve mütâlaa ettiği gibi bazı talebelerine de bu eserlerin tamamından icâzet vermiştir.

  O’nun bu ilmî seviyeye gelmesinde etkili olan hocalarından Şehri Hafız Muhammed Emin el-İstanbulî ilk önce Abdullah-ı Mekkî (k.s.)’den hilâfet aldığı halde daha sonradan Ervâdî (k.s.)’den Hâlidî Tarîkatı üzere irşad icâzeti alan talebesi Gümüşhânevî (k.s.)’ye intisab etmiştir. Hocalarından bir diğeri de belirtildiği gibi Kürd Hoca diye meşhur olan Abdurrahman el-Harpûtî’dir.

  TEKKESİ

  Tarikat neşrine başlad ığında önceleri tekkeye fazla rağbet etmeyen Gümüşhânevî Mahmud Paşa Medresesi’ndeki hücresi ile iktifa etmiştir. Burası sayıları zamanla artan müridlerinin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelince ibadete kapalı ve metruk bulunan Fatma Sultan Câmii tekk e ittihaz edilmiştir. Halîfelerinden Kastamonu’lu Hasan Hilmi Efendi’nin gayretleriyle beş vakit ibadete açık hale getirilen bu caminin bitişiğine Gümüşhânevî (k.s.) tarafından onaltı odalı bir ev ile bir de tekke yaptırılıp vakfedilmiştir. Ev ve tekke yapımından sonra Şeyh hazretleri buraya taşınmış bu cami ve müştemilatı zamanla “Gümüşhâneli Dergâh-ı Şerîfi” diye şöhret bulmuştur.

  Gümüşhânevî’nin tarîkat ve tasavvuf anlayışında ferdî planda kâmil insanlar yetiştirme hedefi gözetilirken ictimâî hayatın da asla ihmal edilmediğini görüyoruz. Esasen O’nun tarikat faaliyeti ve tasavvufî eğitimle ulaşmak istediği asıl hedef fikriyle îmanıyla ahlâkıyla kemâle ermiş şuurlu müslümanların oluşturduğu ideal bir toplum ortaya çıkarmaktır. O’nun Bâb-ı Alî’nin ta m karşısında yer alan metruk bir camiyi ihyâ ederek idare merkezine böyle yakın bir yeri tekke olarak seçmesi bu anlayışın bir tezâhürüdür. Toplumun istikametini tayin etmek büyük ölçüde idarenin insiyatifini ele geçirmeye bağlıdır. Gümüşhânevî hazretle r i de ehemmiyetli bir mevkiyi tekke olarak seçmiş devlet idaresine yön verici bir irşad siyaseti ile hareket etmiştir.

  Kendi zamanında hem bir tekke hem de bir “dârü’l-hadîs” hüviyeti kazanan dergahına Sultan Abdülmecid Sultan Abdülaziz Sultan II. Abdülhamid ve daha bir çok devlet adamının zaman zaman gelerek sohbet ve derslerine iştirak etmeleri müridleri arasında Arap Mehmed Ağa Erkân-ı Harb livalarından Münib Bey saray doktorlarından Emin Paşa Reîsü’l-Ulemâ Tikveş’li Yusuf Ziyâeddin Efendi gibi zatların yer alması O’nun ne derece etkili ve hürmet edilip sözü dinlenen bir şahsiyet olduğunu göstermektedir.

  II. Abdülhamid ile hususî bir yakınlıklarının bulunduğu özel istişare ve toplantılarının olduğu da bilinmektedir.

  Toplumun her türlü ihtiya cına cevap verme gayreti içinde olan Ziyâüddin hazretleri o devirde yeni kurulmaya başlanan ve faizle çalışan bankalara bir alternatif olarak müntesiplerinin ellerinde bulunan menkul kıymetleri bir araya getirerek bir yardım ve borç sandığı kurdurmuştur . Atıl vaziyette bulunan bu birikimler toplanarak ortak yardımlaşma ve yatırım amacıyla kullanılacak bir sermaye olmuştur. Kapısında:

  “Nakşbendî Dergâhıdır bu makâm-ı dil-küşa

  İşte meydân-ı muhabbet gel azîzim merhaba!”

  yazılı olan“Gümüşhâneli Dergâh-ı Şerîfi” diye şöhret bulan tekkesi tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra 1942’ye kadar mabed olarak korundu. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun korunması gerekli eski eser kararına rağmen 1857 senesinde yol yapımı gerekçesiyle yıktırıldı. Bugün sadece minares i nden tuğla enkazı ile; “Gümüşhâneli Ahmed Ziyâüddîn Sokağı” hatıra kaldı. Arsası üzerinde ise İstanbul Defterdarlığı bulunmaktadır.

  CİHÂDI


  Kalemi ve kelâmıyla mücâdele veren Gümüşhânevî yeri gelince kılıca ve silaha sarılmayı da bilmiş 93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus savaşlarına iştirak ederek cephede bizzat çarpışmış gönüllü gittiği bu savaşın kesintiye uğradığı bir ara Of’a gelerek tarikat neşrinde ve irşad hizmetinde bulunmuş savaş başlar-başlamaz muharebe meydanına tekrar dönmüştür.

  Gümüşhâne vî’nin toplum hayatına insanlara hizmet etmeye sosyal faaliyetlere bu derece önem vermesi biraz da müntesibi bulunduğu tarikatın hususiyetinden kaynaklanmaktadır. Nakşbendî Tarikatı irşad faaliyetinde halkın içine karışmayı ve insanlara hizmeti ön pla n da tutan bir anlayışa sahiptir.

  Bu tarikatın en önemli prensiplerinden biri de “halvet der encümen”dir. Bu prensip toplum içerisinde meşru olan her türlü faaliyete iştirak ederek insanlara hizmet etmeyi bütün bunları yaparken de kalben daima ALLAH (c.c.) ile beraber olmayı yani “halvet” şuurunu muhafaza etmeyi ifade eder.

  İLMÎ ŞAHSİYETİ


  Gümüşhânevî hazretleri talebelerinden birine verdiği icâzette şunları söylüyor:

  -Bu aciz kula Cenâb-ı Hakk ikramlarda bulunmuş onu itaatlerin en üstünü ile meşgul etmiş ve ibadetlerin en büyüğünde çalıştırmıştır ki o da şerefli ilmi taleb etme işidir. Zira insan Allah Tealâ’nın rızasını istemekte ihlas sahibi olduğu çirkin olan gösteriş ve desinlerden uzak bulunduğu zaman ilâhî emirle mükellef olanlar arasında t emâyüz eder ve şeref kazanır. Aksi halde ilim sahibine vebal olur.

  Kulluk ve yaradılış gayesinin Cenâb-ı Hakk’ın vahdâniyetine ermek olduğunu ifade eden Gümüşhânevî kişiyi bu gayeye götüren sebeplerin başında ilmi görmektedir. Gerek meşrebi gerekse tasavvuf ve tarikat anlayışı bakımından ilme ve ilim tahsiline ağırlık verilmesini isteyen Gümüşhânevî’nin eserleri sohbetleri ve talebelerinin hususiyeti de bunu yansıtmaktadır.

  Bütün eserlerini Arapça yazmış olması Mısır’daki derslerini Arapça takrîri onun yazacak ve okutacak derecede Arapça’ya vukûfiyetinin dolayısıyla ilmî kudretinin delilidir.

  Vasiyetlerinde “amelleriniz tahsiliniz ve ahlakınızla âlim olup insanlara seviyelerine göre hitap ediniz. Alimlerin zâlim ve inatçılarından olmayınız. Daima müzâkere Hakk ve hakikati izhar için ilminizi ve araştırmalarınızı artırınız.” diyen Gümüşhânevî (k.s.) bu konudaki hassasiyetini göstermektedir. Kendisi de ilme ve ilmî araştırmalara büyük önem vermiş ömrünün yirmi sekiz senesini telif hayatına vakfe t miş nice geceleri uykusuz geçirip durup dinlenmeden çalışmıştır.

  Halifelerinden Kastamonu’lu Hasan Hilmi Efendi (k.s.) bir defasında altı ay boyunca geceleri hiç uyumadığını anlatarak şöyle demektedir: “Çok uzun süren bu dönem içerisinde öğleye az bir zaman kala kıbleye karşı döner başına bir havlu örterek uyumaya çalışırdı. Böyle yaparken de her defasında çevresindekilere “öğle ezanına az bir zaman kala beni uyandırın” diye tenbih ettiği halde her defasında kendiliğinden uyandığı için O’nu uyandırmak hiç kimseye nasip olmamıştır. “

  Gümüşhânevî (k.s.) tekkesinde kurduğu yardımlaşma ve yatırım sandığında biriken sermaye ile büyükçe bir matbaa satın alarak ilmî eserlerin ilim erbabına bedelsiz ve hediye usûlü dağıtılarak ilmin daha verimli ve yaygın hale getirilmesine gayret göstermişti. Aynı sermayeden tahsis edilen beşyüzer altınlık vakıflarla İstanbul Bayburt Rize ve Of’ta onsekizbin ciltlik dört ayrı kütüphane tesis edilerek ilmin Anadolu’da da yayılması temin edilmeye çalışılmıştır.

  Tekkeler za manın şartları ve imkanları dahilinde ictimâî hayata yön veren çeşitli faaliyetleri tarihin her döneminde gerçekleştirmişlerdir. Ancak Gümüşhâneli Dergâhı’nın toplumun ihtiyaçlarına ve zamanın şartlarına hitap eden böyle verimli bir metodla ilmî iktisâd î ve ictimâî gayeleri hedef alan bir usul ile ortaya çıkması takdire şayandır.

  İlme ve Sünnet-i Seniyye’ye uymaya ayrı bir önem verdiği görülen Gümüşhânevî’nin ikinci büyük hususiyeti tekkesinde hadis ilmine ağırlık vermesi ve hadis ilmi ile meşguliyeti tarikatının bir rüknü haline getirmiş olmasıdır.

  Alfabetik sıraya göre yazmış olduğu Râmûzü’l-Ehâdîs adlı Hadis kitabından haftanın iki günü çoğu defa sorulu-cevaplı ders takrir eden Gümüşhânevî ömrü boyunca yetmiş defa bu usulle Râmûz ’u hatmettirmiş tir. Kendisinden okuyup icâzet alanlar da aynı usule riayet etmişlerdir. Bu silsilenin en son halifelerinden Mehmed Zâhid Kotku (Rh.a) İskender Paşa Camii imamı iken burada Râmûz okutarak bu geleneği günümüze kadar devam ettirip getirmiştir.

  Mahmud Es’ad Coşan (K.S.) da Pazar günleri ikindi namazını müteakip İskender Paşa Camii’nde Râmûz sohbetlerini devam ettirmişti.

  Hadis ilmine yaptığı hizmetlerden dolayı “Muhaddisîn-i Rûm” “Hâtimetü’l-Muhaddisîn” gibi ünvanlarla da anılan Gümüşhânevî’nin bu gayretleri meyvesini vermiş ve Gümüşhâneli Dergâhı bir Dârü’l-Hadîs hüviyetine bürünmüştür. Bu çalışmalar Gümüşhâneli Dergâhı’nda icâzet almış yüzlerce hadis âliminin yetişmesine bir çoğunun “Huzur Dersleri” mukarrir ve muhataplığına bazılarının da Safranbolu’lu İsmail Necâti Efendi ve Dağıstan’lı Ömer Ziyâeddin Efendi hazretleri gibi Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi hadis ve hilâfiyyat dersleri müderrisliğine kadar yükselmelerine sebep olmuştur.

  ALINTIDIR

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TASAVVUFÎ ŞAHSİYETİ

  Gümüşhânevî hazretleri az yemek az uyumak ve az konuşmak gibi prensipleri içeren z ühd ve takva dolu bir hayatı benimsemişti. Misafirsiz sofraya oturmazdı. Bütün nafile oruçları tutardı. Haftada iki defa müridleriyle topluca Hatme-i Hâce zikri icrâ ederdi. Salı geceleri zikirden sonra yetmiş bin kelime-i tevhid zikri yaptırmayı adet hal i ne getirmişti.

  Yazlarını Beykoz’daki Yûşâ tepesinde çadır kurarak geçirirdi. Yine bir yaz günü Yûşâ tepesi’nde yakınlarıyla çadır kurmuş olan Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî (k.s.) elinde eski bir kemanla geçmekte olan bir çalgıcıyı çağırdır. Adam sizin hocanızla benim ne işim var gidin işinize siz keman çaldırıp para vermezsiniz ben de sizin sözlerinize kulak asıp dediğinizi yapmam derse de ısrar eder ve huzura getirirler. Gümüşhânevî hazretleri çalğıcının kulağına gizlice bir şey söyler. Adam bu sö z ler özerine öyle bir cezbeye tutulup bağırır ki etratakiler şaşırıp kalırlar. Çalgıcı tövbekâr olur. Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî hazretlerinin kendisinin kulağına neler söylediğini merak edip soranlara uzun süre bir şey söylemez nihayet bir gün:

  -"Ben gen çliğimde bir Bektâşî şeyhine intisap etmiştim kendisi ehl-i sünnet ve’l-cemaatten idi. Vefat edeceği zaman “seni büyüklerden birine emanet ettim sakın reddedip perişan olma âhir ömründe iyi bir insan olursun inşaallah” demişti. Gümüşhaneli Efendimiz de bana “şeyhin seni bana emanet etmişti” demesi ile kendime sahip olamadım bağırdım ve ellerine kapandım” demiştir.

  Nakşbendiyye ve Hâlidiyye usulü gereği halvete çok önem verir Zilhicce ve Recep aylarında senede iki defa halvete girerdi. Müridlerinden girmek isteyenlere de bu aylarda halvet yaptırırdı.

  Yatarken ayak uzatarak uyumayı edebe aykırı saydığı için hiç bir zaman ayak uzatarak uyumamıştır. Bir defasında hasta yatağında baygın bir şekilde dört büklüm yatan Gümüşhânevî (k.s.)’nin tedavisi için gelen doktor tarafından ayakları uzatıldığında kulaklarının ucuna kadar utancından kıpkırmızı kesilmiş gözlerini hafifçe açarak “bir de beni Rabbım’ın huzurunda ayak uzatma suçu ile başbaşa bırakmayın” diyerek ayaklarının toplanmasını istemiştir.

  Kerâ metleri zâhir olan Gümüşhânevî hazretleri ihvânına nasihatlerinde her zaman şunu tekrar ederlermiş:
  “Kimsenin sakalına bıyığına tarikine sigarasına karışmayın.”

  Müridlerinden iki kişi bir gün yakınlarındaki bir mevlevi tekkesinde ayin seyretmeye karar verirler. Akıllarına Gümüşhane’li hezretlerinin tenbihi gelir ama nasıl olsa biz kimsenin işine karışmayız diyerek giderler. Bir ara birisinin gözüne mevlevi şeyhinin gür bıyıkları takılır gittikçe zıddına gitmeye başlar ve nihayet dayanamaz arkad a şının kulağına eğilerek hafif bir sesle “bu adam kızılbaş mıdır nedir?” der. O anda mevlevî şeyhi sunlara gözlerini öyle bir diker ki az daha sıkıntıdan göğüsleri patlayacak olur. Derhal kendilerini dışarı atar dergahın yolunu tutarlar. Karşılarına çıkan Gümüşhane’li hazretleri:

  “Adam öyle bir gözlerini dikti ki... diker ya... Ben size demedim mi ki kimsenin âyinine bıyığına karışmayın diye tekdîr eder ve ruhî inkıbazı da onlardan giderek merhamet buyururlar.

  Gümüşhânevî hazretlerinin vefatından hayli seneler sonra son demlerini yaşayan ilim ve irfan sahibi bir zat
  -Derhal kadınlar yanımdan çıksın veya başlarını örtsünler şeyhim Hazret-i Ahmed Ziyâ geliyor demiş ve biraz sonra da:
  -Elhamdülillâh şeyhim bana dedi ki: “Cenâb-ı Hak günahlarını bağışladı bize geliyorsun müjdeler olsun” diyerek ağlamış ve kelime-i şehâdet getirerek emr-i ilâhîye icâbet eylemiştir.

  Ne zaman kendi halifelerinden Of’lu Hacı Yusuf Efendi Trabzon’dan istanbul’a doğru gelen vapura binse dergâhta bulunan Gümüşhânevî hazretleri etrafındakilere:
  -“Yusuf’umun kokusu geliyor” buyururlarmış.

  Mahmud Es’ad Coşan Hoca Efendi anlatıyor:

  "Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddin Hocamız hayatta iken Medîne-i Münevvere ahalisinden Muhammed isminde bir şahsı rüyasında “İstanbul’a gel” diye çağırmış. Medîne’li kendisi arap... Seyyid Peygamber Efendimiz’in sülalesinden... O da atlamış vapura kalkmış İstanbul’a gelmiş. Bir rüya üzerine Medîne-i Münevvere’den deniz yoluyla İstanbul’a gelmiş. Ama adres yok. İşte rüyada “İstanbul’a gel” dedi bir sakallı şahıs ondan geldi. Çıkmış vapurdan... Yürürken bir şahıs yanına yanaşmış:

  -Sen Medine’li Muhammed filanca mısın?
  -Evet!... demiş.
  -Düş peşime!... demiş.

  O önden bu arkadan bir yere gelmişler. Bir hoca efendinin yanına girmişler. El öpmüş... Bir de bakmış ki rüyada kendisini İstanbul’a çağıran gel diyen şahıs. O şahıs demiş ki:
  -Yahu burası neresi bu zât-ı muhterem kim? O şahıs demiş ki:

  -Burası Gümüşhane’li Tekkesi... Bu zât-ı muhterem de Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî hazretleridir."

  Bayram ve kandil g ecelerini müridleriyle birlikte sabahlara kadar zikir fikir tekbir tehlil ve tahmidle geçiren Gümüşhânevî (k.s.) ömrünün son on sekiz yılını bayram günleri hariç oruçlu geçirmiştir.

  Lüzumsuz sözlerden hiç hoşlanmaz boş vakitlerini ve çoğu gecelerini ilim ile meşgul olarak geçirirdi. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar ve yatsı namazından sonra mecbur kalmadıkça dünya kelamı konuşmazdı. Kendisine yakın olanlarca rivayet edildiğine göre yatağa gireceği zaman mutlaka “Yâ-Sîn” suresini okumayı a det edinmişti. Kendisi okuyamayacak kadar bitkin olduğu zaman birisine okutup dinlerdi.


  SEYAHATLERİ VE EVLİLİĞİ


  Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî hazretleri ömründe iki defa hacca gitti. Birinci yolculuğunda İskenderiye ve Mısır’a uğradı. Buradaki enbiyâ ve evliyâ kabirlerini ziyaret etti. Bir buçuk ay süren bu ziyaretinde Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin sohbetiyle şereflenenlerden Küçük Aşık Efendi ile sohbette bulunmuşlardır. İlk haccından sonra altmış üç yaşında iken Şeyhü’l-Harem-i Nebevî Mehmed Emin Paşa ’ nın kızı Havva Seher Hanım’la evlenmiştir. Hanımı kendisinden onsekiz sene sonra vefat etmiştir.

  İkinci hacc yolculuğuna ailesiyle beraber çıkmış Mekke ve Medine’de pek çok kişi ile görüşmüştür. Bunlardan bazılarına hadis okutmuş bazılarına da tarikat telkininde bulunmuştur. Hacc dönüşünde Mısır’a uğramış ve burada üç yıldan fazla kalmıştır. Bu süre zarfında Tanta Kahire Nâsıriyye Câmiu’l-Ezher ve Seyyidinâ Hüseyin câmilerinde Râmûz okutmuş beş kişiye de tarîkat hilâfeti vermiştir.

  ŞEMÂİLİ

  Ömrünün sonlarına doğru görenlerden nakledildiğine göre şemâili şu şekildeydi:

  Dengeli ve uzuna yakın orta boylu yanakları kırmızı beyaz yüzlü orta kısmı hafifçe yüksek çekme burunlu çatık kaş ve açık alınlı sağ ve sol gözünün altında birer siyah ben bulunan yuvarlak yüzlü siyah ve iri gözlü başı devamlı traşlı ve beyaz sakallı bir zat idi. Başla r ına nakşi tacı ve beyaz imame sarar cübbe hırka ve uzun entari giyerlerdi. Ayağında devamlı ayakkabı bulunur siyah renge hiç rağbet etmezdi. Yazları beyaz kışları da yeşil renkli elbise giymeyi tercih ederlerdi.

  VEFÂTI


  Son zamanlarında yaşı çok ilerlediği için vücudunda zayıflık hasıl olmuştu. Bir şeye dayanmadan oturamıyor asasız yürüyemiyordu. Konuşmasını ise ancak sohbetlerine müdavim olanlarla konuşma tarzına alışık olanlar anlayabiliyordu.

  Bütün mecalsizliğine rağmen gözünden fışkıran feyz nuru yüzünde parlayan müşâhede-i cemâl tecellîsi müridleri üzerinde aynı şekilde aşk vecd ızdırap ve hararet meydana getiriyordu.

  Gümüşhânevî hazretleri 7 Zilkade 1311/13 Mayıs 1893 günü sabahleyin saat on sularında ansızın gözünü açıp “Hepsini isterim Ya Kibriyâ’!” diyerek dâr-ı bekâya irtihal eylemiştir. Kabri Süleymaniye Camii avlusunda Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi’nin kıble tarafındadır. Yanlarındaki kabirde zevceleri Havva Seher Hanım yatmaktadır.

  HALÎFELERİ


  Hâlidiyye’nin Ziyâiyye Kolu’nun pîri ve müessisi olan Gümüşhânevî (k.s.) pek çok eser kaleme alan bir müellif-mutasavvıf olduğu kadar yüzden fazla kişiye de hilâfet tâcı giydiren bir mürşiddir .

  İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Kazan’dan Komor Adaları’na Mısır’dan Medine’ye Çin’den Afrika’ya kadar olan geniş bir saha içerisinde ismini ilmini tarikatını ve tasavvufî düşüncelerini halîfeleri devam ettirmiştir.

  Bir m ilyondan fazla müridi bulunan Gümüşhânevî’nin tesir sahası yalnızca İstanbul’la sınırlı değildi elbette. O dünyanın çeşitli bölgelerine de halifelerini göndererek etkinliğini artırmış müslümanların uyanmasına ve İslam’ın ihyasına büyük gayret sarf etmiş ti.

  Gümüşhânevî’nin büyük değer verdiği halifelerinden Lüleburgaz’lı Muhammed Eşref Efendi Pekin’e gönderilmiştir. Oradan dönerken Pekin’li müslümanlar II. Abdülhamid adına bir üniversite yaptırmaya başlamışlardır. Bu Hoca Efendi’ye bundan sonra Çin’li Hoc a denmiştir.

  Komor Adalarında da faal bir Gümüşhânevî Dergâhı’nın bulunduğu 1976’da İstanbul’da tertip edilen İslam Ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılan Komor Adaları dışişleri bakanı tarafından Mehmed Zâhid Kotku (Rh.a) hazretleri’ne bildir ilmiştir.

  Gümüşhânevî (k.s.) II. Hac yolculuğu dönüşünde Mısır’a uğramış orada üç yıl kalmıştır. Bu müddet zarfında yetiştirdiği kişilerden; Mısır Müftüsü Muhammed b. Salim Tamum el-Menûfî eş-Şeyh Cevdet Seyyid Muhammed b. Abdürrahim et-Tantâvî eş-Şeyh Mustafa b. Yusuf es-Sa’dî Şeyh Rahmetullah el-Hindî olmak üzere beş kişiye de tarikat hilâfeti vermiştir. Tanta’da halen faal bir Gümüşhaneli Dergâhı bulunmaktadır. Bugün bu vazifeyi ise Ezher Üniversitesi Tefsir Profesörü ve Usulü’d-Dîn Fakültesi Deka n ı olan Cûde Ebu’l-Yezîd el-Mehdî adında bir zat devam ettirmektedir.

  Gümüşhânevî’nin halifelerinden Ahmed Ziyâüddîn Efendi imamlıkta iken yaş haddinden emekli olmuş Medine’de kırk sene mücavir kalmış hizmetlerde bulunmuştur.

  Zeynullah el-Kazânî Gü müşhânevî’nin Kazan ve Kafkasya’da tarikat neşrine memur ettiği halifelerindendir.

  Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin babası Hasan Hilmi b. Ali el-Kevserî (k.s.) Düzce’de yıllarca Râmûz ve Garâib okutmuştur. Düzce’nin ileri gelenleri tarafından yaptırılan Yeni Cami bitişiğindeki medresede müderris olarak ders okutmakta iken Gümüşhânevî’nin emri üzerine bu medresenin yanına 1892’de bir tekke yaptırdı. 1926’da vefatına kadar otuzbeş sene burada hizmet etti.

  Halifelerinden Ünye’li Yusuf Bahri Efendi 1869’da Gümü şhânevî’den icâzet almıştır. Ünye Sadullah Bey Medresesi’nde müderrislik yapmış 1872’de Ünye Müftülüğü’ne tayin olmuş hem ilim hem tarikat neşrine çalışmıştır.

  Nallıhan’lı Hasan Ziyâüddin Efendi 1886’da seyr-u sülûkunu tamamlayarak hilâfet icâzeti alm ıştır. Memleketi Nallıhan’a giderek Hacı Mehmed Ağa Medresesi Müderrisliği’ne tayin olmuş burada bir taraftan ders okuturken bir taraftan tarikat neşrine çalışmıştır.

  Ankara’lı Ahmed Hilmi Efendi Gümüşhânevî’den hilafet aldıktan sonra İzmit’te Fevziye Taşçılar Başı ve Yeni Cuma camillerinde ifa ettiği imameti sırasında haftada iki gün salı ve cuma günleri yatsı namazından sonra Hatme-i Hâce yaptırmıştır. Tarikatı yaymak hususunda büyük gayreti görülmüştür.

  Yarım asırdan fazla Tarsus muhitinde ilim ahlak ve edep dağıttığı söylenen Hamza Efendi de Gümüşhânevî’nin halifelerindendir. 1955’de vefat etmiştir.

  Gümüşhânevî hazretlerinin halifelerinden biri de eski Bayramiç Müftüsü Çırpılar’lı Ali Efendi’dir. 1863 yılında doğmuş Gümüşhâneli Dergâhı’nda yetişmiş hilâfet almıştır. Köyüne dönerek orada bir cami ile 24 odalı bir medrese inşa ederek tâlim-terbiye tebliğe ve irşad hizmetlerinde bulunmuştur. 1910’larda açtığı medresesindeki irşad faaliyeti 1924’de medreseler kapatılıncaya kadar sürmüştür.

  Gümüşhâneli Dergâhı son şeyhi Mahmud Es’ad Coşan Hoca Efendi’nin babası Halil Necati Efendi’yi 17 yaşlarında iken dedesi Molla Abdullah Efendi Çırpılar’lı Ali Efendi’nin bu medresesine getirip yerleştirmiştir.

  Mahmud Es’ad Coşan Hoca Efendi’nin Büyük Dedesi Molla Abdullah Efendi Halil Necati Efendi’nin babasını da diğer iki kardeşiyle beraber İstanbul’a getirmiş Fatih Medreseleri’ne yerleştirmiş ve kendisi de Gümüşhânevî’ye intisab eylemiştir. Gümüşhânevî hazretleri Molla Abdullah Efendi’yi çok severlermiş Hatta bir kere “sen benim oğlum ol” diye teklif ve iltifat eylemiştir.

  Molla Abdullah Efendi Çırpılar’lı Ali Efendi ile karşılaşınca elini öpmeye davranır o da mukabele ederek onun elini öpmeye çalışırmış. Molla Abdullah Efendi’nin küçük kardeşi Molla Hüseyin Efendi de Çırpılarlı Ali Efendi’ye intisap eylemiştir.

  Çırpılar’lı Ali Efendi İstiklal Savaşı sırasında Bayramiç yöresinin Kuvâ-yı Milliye temsilcisi olarak görev yapar. Bir ara Bayramiç Müftülüğü görevinde de bulunan Ali Efendi 1947 yılında 82 yaşlarında iken vefat eder.

  Gümüşhânevî’nin halifelerinden biri de Karadeniz Bölgesi’nin irşadı ile görevlendirilen “Şeyh Efendi” diye ma’ruf Osman Niyâzî Efendi’dir (1828/1909).

  Nakşî halifesi olarak Varda’ya (bugünkü adı Rize İkizdere’nin Nahiyesi olan Güneyce) dönen Şeyh Efendi Varda büyük Camii Medresesi Müderrisliği ve caminin imamlığını üstlenir. Burada bir müddet kalır. Ardından Varda’nın Kolekli (Kurtuluş) Mahallesi’ne geçer. Burada bir cami-tekke inşa edilir. 1909 tarihinde vefatına kadar 14 y ıl burada hizmet eder. Gümüşhânevî’nin vakıf kütüphanelerinin mütevelliliğini de yapmış olan Şeyh Osman Niyâzi Efendi Rize Güneyce’deki bu tekkede sağlığında kendisinin de kullandığı bir vakıf kütüphane tesis etmiştir.

  Bunlardan başka Ziyâiyye’yi kendi beldelerinde neşreden bazı halifelerini de yalnızca isimleriyle anabiliriz. Şam’da Yusuf en-Naşuki (1318/1900) Kırım’da İsmail el-Kırımî Erzincan’da Hasan el-Erzincanî Mahmud el-Bosnevî Adapazarı’nda Mustafa el-Kürdî el-Harputî (1328/1910) Düzce’de H asan Hulusi Efendi Of’ta Huccetü’s-Sâlikîn müellifi Yusuf Şevki el-Ofî başta gelmektedir.

  Hayatı eserleri fikirleri tarikat anlayışı irşad hizmetleri ve halifeleriyle dünden bugüne etkin bir şahsiyet olan Gümüşhânevî derin izler bırakmıştır. Halen ülkemiz içinde ve dışında milyonlarca müntesibi bulunmaktadır.

  Gümüşhânevî hazretlerini anlatabilmek okyanusu avuçlayabilmek gibi zor imkansız. Her yönü ayrı bir makale konusu. Halifelerinin herbiri ayrı bir derya eserlerinin her biri birer hazine. Deryaya dalabilene hazineye sahip olabilene ve bu dergaha mensup olabilene ne mutlu!

  BİR MEKTÛBU

  Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî hazretleri Mısır’da ikamet ettikleri sırada halifesi Hasan Hilmi Efendi (k.s.)’nin şahsında bütün müridlerine hitap eden mektubunda şeriat tarikat hakikat ve ma’rifetin on makamını “usûl-i ‘aşere” prensibi içerisinde izah etmektedir.

  Tarikattan olan on makam:

  1.Tevbe ve inâbe ile bir şeyh-i kâmilden el almak teslimiyet ve inkiyad

  2. Müridlik ve şeyhliğin şartlarını bilip itirazı terkederek sohbet ve hizmete devam etmek

  3. Havf ve reca arasında doğruluk ihlas ve tevekkül duygusu ile muahedeye riayet etmek irade ve maksadda müstakim olmak

  4. Kişiyi bosuna övünmeye sevkeden süs ve debdebeyi terketmek ve temizliğe dikkat göstermek.

  5. Sıhhat ve tefekkür ile vukûf-ı kalbî zikr-i dâimî ve rabıtaya devam etmek.

  6. Nefs ve şehveti kırarak ahlakı güzelleştirmek çok ibadet ve taatle Allah’a yaklaşmaya çalışmak.

  7. Rahat ve huzur veren şeylerden uzak bulunarak seyr-ü sülûk ve uzleti ihtiyar etmek.

  8. Nefs şeytan heva ve havatırı yok etmeğe gayret göstermek.

  9. Tevazu şükür ve kanaata sahip olmak.

  10. Murâkabe muhâsebe muâyene tefekkür ve basîreti elde etmek.

  ESERLERİ


  Hadis öğretimine önem veren hadîse dair eserler kaleme alan Gümüşhânevî tasavvuf tarihi içinde köklü bir geleneğin sürdürücülerinden biri olmuştur. Onun bu yönü en azından hadis sahasında verdiği eserlerin hacmi bakımından seleflerinin çoğundan daha belirgindir.

  Hadise dair eserlerin den ilki ve en önemlisi adı geçen Râmûzü’l-Ehâdîs’tir Kendi ifadesiyle az sözle çok mana veren veciz ve alimlerce muteber bir kısım hadisleri bir araya getirip yazdığı bir eserdir.

  Levâmiu’l-Ukûl adlı eseri ise Râmûz ’un şerhidir. Bunlar dışında hadisle alakalı Acâibü’n-Nübüvve Letâifü’l-Hikem Hadîs-i Erbaîn adlı üç eseri daha vardır.

  Gümüşhanevi’nin tasavvufî yorumlarını ihtiva eden hadisle ilgili eserleri ile tasavvuf ve kelâma dâir te’lifâtı dünyanın dört bir yanına dağılarak yakın-uzak bütün bölge ilim adamlarının el kitabı olma hüviyeti kazanabilmiştir.

  Tasavvuf konusundaki eserlerinden ikisi daha önce adı geçen Câmiü’l-Usûl Mecmûatü’l-Ahzâb dışında Rûhu’l-Arifîn gibi tasavvufun inceliklerini ihtiva eden eserleri de mevcuttur.

  Ahlak konusunda Necâtü’l-Gâfilîn Devâü’l-Müslimîn Netâicü’l-İhlâs adlı eserlerinden başka Gümüşhânevî hazretleri Fıkıh ve Kelam ilmine dair eserler de vermiştir.

  BAZI SÖZLERİ


  •Muhabbetin dört çeşidi vardır: Allah’ı sevmek Allah’ın sevdiklerini sevmek Allah için sevmek Allah’la beraber seveb ilmek.

  •Aşk bütün his irâde ve düşüncelerden sıyrılarak yalnız Allah’a büyük bir iştiyakla yönelmek mal evlad dünya ve her türlü alakadan koparak Hâlık’a hasret duymaktır.

  •Günahlardan kurtuluşun en sür’atli yolu muhabbetullah ve cemalullah’a aşk ve şevk ile bağlanmalıdır. Bu ise çok ibadet etmek istiğfar etmek ölümü ve cehennem ateşini çok düşünmek gecelerini ibadetle ihyâ etmek mahlukâta şefkat göstermek hüsn-i zan beslemek şehvet kin ve kötü fikirlere karşı sabretmekle elde edilir.

  •Sağa-sola bakmak nasıl kalbin gücünü parçalayıp zayıflatıyorsa gözleri kapamak da aksine kuvvet ve ferahlık verir.

  •Kim ki gözünü haramdan sakınır nefsini şehvetten korur bâtınını murâkabe ile ma’mûr hale getirir ve helal rızıkla beslenirse firasetinde yanılmaz. Fakat firaset bedende nefsin hakimiyeti ile değil Cenâb-ı Hakk’ın nuru ile bakabilme hassasını kazanmakla elde edilen bir haslettir.

  •Tarikatların muhtelif prensipleri usulleri vardır. Ama bütün tarikatlarda müşterek olan husus temel esas hizmettir. İnsan hizmet ettikçe himmete mazhar olur izzet bulur ve saâdet-i dâreyne erer.


  VASİYETLERİ

  * En az on kişi bir araya gelindi mi akşam ve sabah Hatme-i Hâce icra edilmeli mümkünse Kur’ân’ın tamamı üç de biri okunmalı cüz yok ise hatimsiz toplu zikir yapılmalıdır. Daima râbıta ve huzûr me’allah’a riayet ederek tazarru ve niyazı elden bırakmamalıdı r.

  * Yiyecek ve içecekleri helalinden huzur râbıta ve sünnetlerine göre yemeye dikkat etmelidir.

  * Belde ahalisine ana-babaya sair dostlara hased ve nizâ edilmemelidir. Çünkü tasavvufun ilk başlangıcı mahlukâtı incitmekten sakınmaktır.

  * Günlük vird ve zikirleri aynen yerine getirerek bilhassa mübarek gün ve geceleri ihyâya gayret etmelidir.

  * Tarikat ehli olan kimse def’i kabz için evliyâ kabirlerini ziyaret etmeli üstadının sohbet ve ziyaretine devam etmelidir. Çok zikir ve muhabbet üzere râbıtaya devam etmeli tasavvuf kitaplarını okumalıdır.

  * Uyku ve fetreti uzaklaştırmak için önce zikir mahallini değiştirmeli râbıta kurup üstâdına mektup yazmak suretiyle istiâze ederek zikirde fütûrun giderilmesine çalışılmalıdır.

  * Musâfaha cemaat sabır şükür ve kanaate devamla vakitlerin şehirlerin ve mahlûkatın ihyasına çalışılmalı ibadetlerde sabr-u sebât gösterilmelidir.

  KABİR TAŞI :


  Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî'nin Süleymaniye Camii Şerifi avlusunda Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi’nin kıble duvarına bitişik demir parmaklıklarla çevrili makberinin mezar taşı kitabesi aynen şöyledir:

  “Nazar kıl çeşm-i ibretle makâm-ı ilticâdır bu!
  Erenler dergâhı bâb-ı füyûzât-ı Hüdâ’dır bu!
  Ziyâüddîn-i Ahmed mevlidi anın Gümüşhâne
  Şehir-i şark-u garbın mürşid-i râh-ı Hudâdır bu!..
  Muhakkak ehl-i Hakk ölmez ebed haydır bil ey zâir!
  Saray-ı kalbini pâk eyle bâb-ı evliyâdır bu!
  Şu’a-ı dürr-i vahdet menba’-ı ilm-i ledünnîdir.
  Mükemmel vâris-i şer’-ı Mahmmed Mustafâ’dır bu.
  Hilâfet müddetinden “İrcii” vaktine dek Hakk’a
  Tarîk-i Hâlidî’yi neşr eden Hakk-reh-nümâdır bu.
  Cilâ-yı ruhdur zikri mürîdana gıdâdır bu!”

  Sene 1311 7 Zilka’de (13 Mayıs 1893 Pazartesi saat: 10.00
  KAYNAKLAR

  Hüseyin Vassaf Sefînetü’l-Evliyâ c.2 s.185 Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar 2306
  Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî Râmûzü’l-Ehâdîs Müt. Abdülaziz Bekkîne c.1 s.7-8 ts.
  Feridüddin Attar Tezkiretü’l-Evliyâ Haz. M.Z.K. İstanbul 1983
  Gündüz İrfan Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi İstanbul 1984
  Kara İsmail ‘Gümüşhanevî Halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi’ Büyük İslam ve Tasavvuf Önderleri Ansiklopedisi s.315-325 İstanbul 1993
  Büyük İslam ve Tasavvuf Önderleri Ansiklopedisi Vefa Yayıncılık s.297-302 İstanbul 1993
  Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyum Bildirileri Haz. Necdet Yılmaz İstanbul 1992

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş