Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Özün Özü (İbn Arabi)
  Özün Özü (İbn Arabi)


  ÖZÜN ÖZÜ ve SIRRIN SIRRI

  (RİSALE-İ LÜBB'ÜL-LÜBB ve SIRR’ÜS SIRR)

  GİRİŞ


  Hazret-i Şeyh'in Fütuhat-ı Mekkiye’sinde anlatmak istediği husustan bir tanesi şudur:

  “İrfan sahibi eğer kendi özündeki gerçeği anlasaydı; belli bir itikada bağlanıp kalmazdı.”

  Bu cümleyi açıklayalım; şöyle ki:
  Bir irfan sahibi zâtındaki varlığı tam mânâsı ile anlar olsa bir inanç içinde kısılıp kalmaz.

  İman çerçevesini daraltmaz.
  O bir heyula gibi olur; hangi şekil verilse kabul eder.
  Bu şekiller dışta olur ; iç âlemine özüne değişiklik gelmez.
  Kendi sınırında ârif-i billah aslı ne ise öyle kalır.
  Her türlü itikadı kabul eder; ama dışta çizilen hiçbir itikadla bağlı kalmaz.

  Zâtî olan ilim yani: İlâhî bilgide yeri ne ise öyle kalır.
  Cümle itikadın özüne vâkıf olur; dışını değil içini görür.
  Özünü bildiği şey dıştan hangi libasa bürünürse bürünsün; onu tanır.

  Bu bâbdaki çerçevesi geniştir.
  O itikadların dışta giydiği kisvelere bakmadan aslına bizzât erer ve her yüzden müşahedeye koyulur.

  Bir şiir:


  Tecelliyât-ı Hûda İledir her İki cihan;
  Hak Cemâle nazar eyle istediğin yandan.

  Bir Hadis-i Şerifte şöyle anlatılır;
  "Cennetlik kimseler makamlarına kavuştukları zaman; Yüce Hakk azametini ve kibriyâsını gizleyen perdeyi aralar ve:
  “Ben sizin Yüceler Yücesi Rabbinizim!” buyurur.
  Daha açık mânâsı ile şöyle buyurur:

  "Yıllarca ah görsem diye arzulayıp sızlandığınız Pek Yüce Rabbinizim!” buyurur.

  Hakk’ın bu tecellisi olmaz iş gibi gelir; inkâr ederler:
  “Hâşâ ki sen bize Rabb olasın!.” diyerek feryada başlarlar.
  O anda tecelli üç defa değişir; her defasında onlar yine inkâr ederler.

  Sonra Yüce Hakk onlara:

  “Rabbinize dair aranızda bir işaret var mı?.” diye hitap eder.
  “Evet var.” cevabını hep bir ağızdan verirler.
  Artık bundan sonra; herkese zannı itikadı anlayış kabiliyetini nisbetinde tecelli olur.

  Bu tecelli sonunda:
  “Sen bizim Yüceler Yücesi Rabbimizsin!..” deyip kabul ederler.

  Bu müşahede için şu Hadis-î Şerif vardır:
  ''Siz Rabbınıza mehtaba bakar gibi bakıp seyre dalacaksınız."
  Hâl böyle olmasına rağmen ehl-i irfan Yüce Hakkı ilk tecellide tasdik ederler.

  Çünkü onlar cümle itikadı benimsemiş; her tecelli için yetenek kazanmışlardır.

  Bir şiir:

  Bugün her kim görür yârin
  Gören onlardır yarın..
  Orda ne anlar sevgiliden
  Onlar burada körlerden..

  Bu mânâyı biraz daha açalım..
  Evet..

  Hazret-i Kur'ân'da şöyle buyuruldu:
  "Bu âlemde âmâ olan Öbür âlemde dahi âmâ olur." (17/72)
  Yani:

  Her kim ki burada mânâ gözünü açamadı: öbür âleme göçünce aynı şekilde âmâ olur.

  Dolayısiyle ilâhî tecelliyi görmek ona nasip olmaz.

  Hak Tealâ Hazretlerinden beklediğimiz şudur ki:
  Cümle kullarını taklitten gösterişten öteye geçemeyen itikattan saklaya; bu gibi şeylere bağlı kalmaktan koruya..

  Burada şöyle bir soru sorulabilir:
  “Marifet hâline yeteneği olana kendi hakikatini anlamak ne şekilde olur?”

  Bu soruyu şöyle cevaplandırmak mümkündür:
  “Ona gerektir ki kendi hakikatına vâkıf bir ârif bula. Onu bulduktan sonra candan gönülden bağlanıp huylarını huy edine.”

  İrfan sahibinin aslını bulabilmesi için bu yolu tutması gereklidir.

  Şu Âyet-i Kerime bu mânayı anlatır:
  "Ona götürecek vesileyi arayınız." (5/35)
  Bunun tefsiri şöyle olabilir:

  “Beni bulmuş kullarım vardır: bana varmak dilerseniz onları izleyiniz. Onlar size bir vesile olur bana ulaştırırlar.”

  Hâl böyle olduğuna göre o zâtlara hizmetle kişi zâtına ârif olur. Nereden gelip nereye gittiğini anlar bulunduğu makamı da sezer.

  Bu âleme gelmekteki gayeyi şu Kudsî Hadis bize anlatır:
  “Bir gizli hazine idim bilinmek istedim; Halkı da bilinmem için yarattım.”

  Bu emir böyle ama Hakkı bilmek kolay İş değildir; ta kişi nefsine ârif oluncaya kadar..

  Bunu da şu Hadis-i Şerif bize anlatır:
  “Kim nefsini (kendini) bilirse yaradanını bilen o olur.”
  Aksi dahi böyledir; ehli anlar..
  Bu Hadis-i Şerife havas ve avamdan bir çokları akılları yettiği kadar mânâ vermişlerdir.

  Havas katında bir mânâ inşaallah beyan olunacaktır.
  Yalnız bu makamda yedi şekil müşahede edilmiştir.
  Aşağıda bunlar açıklanacaktır.

  İtikad : İnanmak. İnanç. Sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek

  inanmak. Dinin temelini meydana getiren şeylere inanmak. (Bak: İltizam)

  Heyula : Zihinde tasarlanan korkunç hayal. * Gösteriş ve iriliği olduğu hâlde hiçbir te'siri ve değeri olmayan şey. * Eski felsefede: Eşyanın aslı ve gerçek olan kısmı. Madde. (Bak: Esir)

  Ârif-i billah :
  Mürşid ermiş evliyâ. Hakkın nuru ile Cenab-ı Hakk'ı bilen. Âlemi hâdiseleri İlahî feyz ve ilim ile gören veli.

  Zâtî : (Zâtiyye) Zâta mensub. Kendisine âit ile alâkalı hususi. Özel.

  Vâkıf : Bilen haber sahibi. Aşina. Bir işten iyi haberi olan. * Vakfeden. * Duran ayakta duran.

  Libas : Giyilecek şey. Elbise. * Karı ve koca. * Mc: İctima'. * Şübhe kabul eden söz.

  Kisve : Elbise. Kılık. Hususi kıyafet. Küsve. Kisbet.

  Bâb : Kapı. * Kısım. * Mevzu. * Fasıl. Bölüm. Parça. Kitab. * Hususi madde. * Sığınacak yer. * İş. * Şekil. * Tövbe.

  Avam : Halktan ilmi irfanı kıt olan kimse. Okuyup yazması az olan. Fakirler sınıfından. * Tas : Hakikata tam erememiş tevhidin derin hakikatlarından haberi olmayan. * Halkın ekseriyeti.

  Havas :
  Havâs. (Hâss - Hâssa. C.) Hâslar. Hâssalar. Keyfiyetler. Hususlar. * Dindarlık ve doğruluğu ile ilmiyle âmil olup mâneviyat mertebelerinde yükselmekle makbul ve muteber olan zâtlar. * Zenginler sınıfı. * Kur'anî ve manevî sırlara ve hususlara vâkıf bulunan ilim ibadet tâat ve takva yolunda yükselerek mümtaz olan Evliyâullah. Herkesin hürmet ettiği büyük zevât. * Manevî te'sir için okunan duâlar.

  Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem “Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu” buyurmuştur. (Aclunî Keşfü’l-Hâfâ II/343 (2532)

  Cerir İbnu Abdillah (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir dolunay gecesi aya baktı ve:
  "Siz şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi de böyle perdesiz göreceksiniz ve O'nu görmede bir sıkışıklığa düşmeyeceksiniz (herkes rahatça görecek). Artık güneşin doğma ve batmasından önce hiç bir namaz hususunda size galebe çalınmamasına gücünüz yeterse bunu yapın (namazları vaktinde kılın vaktini geçirmeyin)."

  Cerir der ki: "Resulullah sonra şu âyeti okudu: "Rabbini güneşin doğmasından ve batmasından önce hamd ile tesbih et!" (Tâ Hâ 130).

  (Buhârî Mevakitu's-Salat 6 26 Tefsir Kaf 1 Tevhid 24; Müslim Mesacid 211 (633); Ebu Davud Sünnet 20 (4729); Tirmizî Cennet 16 (2554).)

  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

  “Ve iz ehaze rabbüke mim beni ademe min zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm ala enfüsihim elestü bi rabbiküm kalu bela şehidna en tekulu yevmel kiyameti inna künna an haza ğafilin : Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da) Evet (buna) şâhit olduk dediler.” (A’raf 7/172)

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

  “Ya eyyühellezine amenüttekullahe vebteğu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi lealleküm tüflihun : Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Mâide 5/35)

  وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً
  “Ve men kane fi hazihi a'ma fe hüve fil ahirati a'ma ve edallü sebila : Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.” (İsrâ 17/72)

  ALINTIDIR

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  KENDİNİ BİLMEK
  I
  İNSANIN KENDİNİ BİLMESİ İÇİN
  VERİLEN MÂNÂ ŞEKLİ


  Bir kimse kendi cisminde cesedinde olan cüz'i ruhunu anlarsa; ki buna:

  “Konuşan Nefis” dense de olur.
  Hâli böyle olan:
  Birinci mânâ şekli içindedir.
  Bu makama:
  “Terakki” adı verilir.

  Vahdet ehline göre; nefs kalb ruh akıl ve sır hep birden tek şeydir.

  Ancak değişik şekil aldıkça ayrı ayrı itibar edilir birer isim verilir.
  O konuşan nefsin cismi ve canı yoktur.
  Cesedin dışında ve içinde bir yönetici olur; tasarruf eder.
  Fakat ne mekânı ne de bir nişanı vardır.

  Hiçbir özel yere sahip olmadan nereye parmak basılsa külli olarak orada var olur.

  Ayrıca bölünme parçalanma gibi şeyler onun için yerinde sayılmaz.

  Şahsın elinde tutan gözünde bakan dilinde söyleyen ayağında yürüyen kulağında işiten ve her duygusunda tasarruf eden odur.

  Beden parçalarının her parçasında bizâtihi tümüyle mevcuttur. Bütün bedeni kuşatmış olarak her şeyden münezzeh ve müberradır.

  Bir parmak el ve ayak kesilecek olsa ona ne noksanlık gelir; ne de bir eksilme..

  Her hâlde o eskiden olduğu gibi merkezinde dâim ve kaim durur. Cesedin cümlesine fenâ gelse ona ne yokluk olur ne de zeval..
  Bunu anlatabilmek için had ve hesaba sığmayan mânâlar vardır.

  II
  İNSANIN KENDİNİ BİLMESİ İÇİN
  VERİLEN MÂNÂ ŞEKLİ


  Bu ikinci şekilde olan kimse ufuklara bakmalı..
  Yani afakta olan Küllî Nefs’e (bütüne) nazar eyleye..
  Buna:

  “Akıl izafî olan küllî ruh” dahi derler.
  Allah-ü Teâlâ'nın halifesidir.
  Bu cisim ve cisme bürünmüş değildir.
  Yerin ve semanın dışında dahi değildir.
  Bütün mevcudatı kuşatır; onlarda tedbir ve tasarruf eder.
  Ona nisbetle üstünlüğün en üstü ile altın en altı eşittir.
  Her mertebede Zâtı ile mevcut olur.
  Parçalanmaya ve bölünmeye gelmez.
  Gök yıkılsa yer çökse onda bir hasar olmaz.

  Meselâ:
  Dünyayı aydınlatan güneşe ne zarar gelir ki: âlemde ne kadar evler saraylar yapılsa hepsine ondan ışık hâsıl olur.
  Ancak her ev bacasına ve her saray penceresine göre ışık alır.
  O evlerin çökmesi sarayların yıkılması ile güneşe bir şey olacağı akla gelmeyeceği gibi ona da bir şey olmaz.

  Hakk Teâlâ her ne kadar insan ve hayvan yaratsa o cümlesinde tedbir ve tasarruf edebilir.
  Canlılardan ne kadarı ölürse ölsün o izafî ruh ne hâlde ise o hâlde daim ve kaim olur.

  İşte o ruha sahip olan afâka nazar eyledikçe bu hâlleri bilirse ikinci şeklin ne olduğunu anlar.

  III
  İNSANIN KENDİNİ BİLMESİ İÇİN
  VERİLEN MÂNÂ ŞEKLİ


  Bu makamda olan dahi; yükseliş elde ettikten sonra gerekir ki:
  “Cüz’i” tâbir edilen ruhunu Küllî Ruh’ta fâni ve yok görmek sûretiyle İzafî Ruh’ta zinde ola..

  Yani: Ruhun Küllî Ruh; aklın küllî akıl olduğunu hakke’l- yakîn müşahede ede; sonra:

  “Cüz’i..” deyimleri ata.
  Her şeyin bütüne bağlı olduğunu anlaya..
  İşte üçüncü şekil de budur.

  IV
  İNSANİN KENDİNİ BİLMESİ İÇİN
  VERİLEN MÂNÂ ŞEKLİ


  Sonra o kimse bu makamda yükselmeye devam ede; kendi ruhunu İzafi Ruh’ta yok olmuş bula.
  İzafi Ruh’u ise Hakk’ın Zât’ında mahvolmuş göre..
  Parçalardan ve bütünden dahi halâs ola.

  Bunlar olunca bütün işleri Hakk’ın fiilînde; bütün isim ve sıfatı Hakk’ın isim ve sıfatında ayrıca bütün zâtları da Hakk’ın Zât’ında fenâ bulmuş ve yok olmuş göre..
  Bu görüşünde sağlam olunca ilme’l- yakîn tabir edilen tam müşahede hâline erer.

  “Ondan başka varlık yoktur!”
  “Varlık cübbesinde ondan başkası yoktur!”
  Mânâlarını da hâl edinerek tadarak anlar.

  Ayrıca:
  “Bugün mülk kimin? Vâhidü’l- Kahhar olan Allah'ın..” (40/16)
  Mealini taşıyan âyet-i kerimedeki mânâya da anlayış peyda ettikten sonra dışta Hakk'tan gayri şeylerin mevcut olmadığını irfan yolu ile sezer ve anlar..

  Buraya kadar dört şekil anlatıldı.

  Bunları şöyle özetlemek mümkündür:

  Zikri geçen şekillerden biri:
  a) Enfüs : İç varlık.
  b) Afak : Dış varlık.
  c) Enfüs ve afakin bir olması..
  d) Anlatılanların hepsi Yüce Hakk’ın Zât’ında eridi ve yok olup gitti..

  V
  İNSANİN KENDİNİ BİLMESİ İÇİN
  VERİLEN MÂNÂ ŞEKLİ


  Burası öyle bir makamdır ki buraya kadar anlatılan dereceleri birleştirip hepsini bir görüp müşahede etmek gerekir.
  Bu dereceye erene:

  “İbnü’l-Vakit” tâbiri kullanılır.

  VI
  İNSANİN KENDİNİ BİLMESİ İÇİN
  VERİLEN MÂNÂ ŞEKLÎ


  Bu makamı bulan zât her şeye ayna olur.

  Bu makamın yolcusu yolunda zâtından gayrını göremez ve her şeyi kendine bağlı bulur.

  Ve:
  “Cübbemin içinde Hakk'tan gayrı yok! İki cihanda O'ndan başkası olabilir mi?.” der.

  Yani:
  Her şey O'na ve her şeye O bir ayna olur.
  Belki ayna ve aynadaki boya yansıma dahi kendi olur.
  Bundan önce “İbnü’l-Vakit” makamında idi:

  “Lâ mevcudâ İllâllah : Allah'tan gayri mevcut yok.” diyordu.

  Bu makamı bulduktan sonra:
  “Yalnız "Ben" var.”der.
  Şimdi buna:
  “Ebü’l-Vakit” tâbir olunur..

  VII
  İNSANIN KENDİNİ BİLMESİ İÇİN
  VERİLEN MÂNÂ ŞEKLİ


  Bu devrede sâlik tam bir fenâ hâli ile yokluğa kavuşur ve sade bir hiçliğe erer.

  Bundan sonra bekâ içinde bekâya varır.
  Artık onun için hâl ve makam lâfı edilmez.
  Orada ne müşahede ne de mârifet kalır.
  Bunların tâbiri ve izahı da mümkün olmaz.
  Zira burası tam bir yokluk makamı sayılır.

  Hattâ:
  “Makamı” kelimesi dahi anlatmak içindir.
  Zira bu hâlin sahibi ne makam ne de nişan bilir.
  Ancak ehl-i zevk tadış yoluyla anlar.
  Allahım bu hâli bizim için de kolay eyle!

  Ârif bu makama erince Cem -birlik- Âlemine geçmiş olur.
  Ayrılma gerekirse ilâhî bir varlıkla süslenir.
  Kendi hakikatini bilir ve dolayısiyle Hakk’ı anlar.
  Bundan sonra zâhirde anladığımız itikadların herhangi biriyle bağlanıp kalmaz.

  Anlatılmak istenilen mânâ da budur...

  Bir şiir:

  O olmayınca bulamadım yolu Hakk’a;
  Orada oldum Hakk’la diri buldum bekâ.
  Kendimi kendim yitirdim; yine bulam kendimi;
  “Hep” olursun “Hiç” edince kendi kendini…

  Artık ârif anlar ki gerek enfüs'te gerekse afakta; tecellî eden tek Zât tek hakikattir; başkası yok..
  Varlık tek varlık bir can ve bir tendir.
  Ama hakikatın aslı ne bölünmüş; ne de parçalanmıştır.

  Zâhirde görünen cümle şeyler onun tecellîgâhı ve âletidir.
  Kâinatta bulunan cümle varlığın zerresinden en büyüğüne kadar hepsinde El Hakk (cc) esma ve sıfatı ile tecellî eder.
  Bu tecellî herkesin itikadına ve anlayışına göre olur.
  Her mahalde ve her makamda bir yüz gösterir.
  İçte dışta varlığını gösterebilen; her şeyde sûret olan her akılda makul her gönülde mânâ her kulakta işitilen her gözde gören O’dur..

  Bir yüzde tecellî ederse öbüründen de bakar.
  Bunların mânâsı yine başta söylenen cümleye gider.
  Taleb edilenle edilenin; âşıkla mâşukun; itikad edenle edilenin tek şey olduğunu bilen için mânâ şudur:

  “Aslında irfan sahibi itikadın tek olduğunu bilince; kendisini özel bir itikada bağlamaz.”

  Üstteki mânâlara ışık tutan bir hikâye şöyle anlatıldı:
  Birkaç âmâ bîr yerde otururlar.
  Aralarında bir konuşma geçer;
  “Biz fili görebilir miyiz?” derler.

  Sonra fil çobanı bunları alır filin yanına götürür.
  Her biri filin bir yanını bulur; tutar.
  Kimi kulağına; kimi ayağına; kimi karnına; kimi hortumuna yapışır.

  Fili böylece bilip geçtikten sonra kavgaya başlarlar.
  Filin ayağına yapışan direk gibi olduğunu söyler.
  Kulağına yapışan sofra bezine; karnına yapışan da küpe benzetir.

  Hâsılı hangi organa yapıştılarsa onu bildiler itikadları öyle oldu.

  İşte taklid sûretiyle itikad sahibi olanların hâli budur.
  Muayyen bir şeye saplanıp kalırlar.
  O ölçülü hâlde mahpus olup dururlar.

  Bir şiir:


  Belli ölçüde kim kalırsa bugün mahpus;
  Toprağa serildikte tümden olur me’yus..

  Ne olursa olsun; irfan sahibi kendini muayyen bir itikada kaptırmaz.

  Çünkü o kendi zâtına âriftir.
  Bunu yukarıda da anlatmış bulunuyoruz.
  Bahis açıldığı için yine tekrar ettik.

  İrfan sahibinin; kendi hakıkatına da ârif olması yani:
  Kendi gerçeğini anlaması özünü bilmesi için saygı ile dinlemesi icap eden beş şeye ihtiyacı vardır.

  İrfan sahibinin ermesi için bunların bilinmesi bir zarurettir.
  Bu sebeple onları sırası ile alıyoruz.
  Onlara:

  “Hazarat-ı Hamse” derler.

  يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

  “Yevme hüm barizun la yahfa alellahi minhüm şey' li menil mülkül yevm lillahil vahidil kahhar : O gün onlar (kabirlerinden) meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhâr olan tek Allah'ındır.” (Mü’min 40/16)

  Tasarruf : İdare ile kullanmak. Sarfetmek. Tutum. Sâhib olmak. İdare etmek. Sâhiblik. Kullanma hakkı. * (Para veya mal) artırma. * Bir şeye karışıp müdahale etme.

  Bizâtihi :
  Kendi kendine aslında kendiliğinden esasında kendisi yalnızca zâtından aslından.

  Müberra : Beri. Müstesnâ. Fenalıktan uzak kalmış. Münezzeh. Temiz. Noksansız.

  Münezzeh : (Nezahet. den) Tenzih edilmiş teberri edilmiş. * Pâk kusur ve noksanlıklardan uzak. Hiç bir şeye muhtaç olmayan. Kötülükten kusurdan ve noksanlık gibi şeylerden tenzih edilen.

  Tâbir :
  Ta’bir. (Tâbir) İfade anlatma. Söz. Mânası olan söz. Deyim. * Terim. * Rüya yorma. (Ubur. dan) Herhangi bir şeyden ve hâdiseden başka bir hak ve faydalı mânaya geçmek intikal etmek ve ibretlendirmek ve ders almak.

  İzafî : İzafetle alâkalı izafete dâir. Ona bağlamak suretiyle. Alâkalı göstererek.

  Afak : Ufuklar. Yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak dâire. * Etraf. Cihetler. * Mc: Görüş ve dönüş sınırları. (Zıddı: Enfüs'dür.)
  Zinde : f. Dinç diri canlı. * Güçlü kuvvetli.

  Cüz’i : Azdan olan. Parçaya âit olan. Biraz. Pek az. Kıymetsiz. Mühim olmayan. Esasa ait olmayan. Cüz'e âit olan. Külli olmayan.

  Küllî : Külle mensub. Cüz'iyat ve ferdlerden meydana gelmiş olan. Umumi bütün. * Çok ziyade fazla. * Man: İnsan dediğimiz zaman küll'ü ve küllîyi ifade etmiş oluyoruz. İnsanın eli ayağı kolu gözü dersek cüz' ve cüz'îyi ifade etmiş oluruz. Dünya denilirse küll; dünyanın karaları kıt'aları veyahut denizleri dediğimiz zaman küll'ün eczasını ifade etmiş oluyoruz. Küll cüz'lerden meydana geliyor.

  Halâs : Kurtulma kurtuluş. Selâmete ermek.

  İbnü’l-Vakit : Vaktin oğlu. Zamanın uyarına giden vaktin icaplarına göre hareket eden kişi.

  Ebü’l-Vakit :
  vaktin babası. Vakit ve hâlin te'siri altında kalmıyanlar.

  Sade : f. Basit karışık olmayan katıksız. * Saf gösterişsiz lüzumsuz bulunmayan. * Tek katlı. * Ancak yalnız. * Süssüz. * Derin düşünemiyen saf adam.

  Bekâ : Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma. * İlm-i Kelâm'da : Varlığının asla sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır. * Bâki olmak. Ebedîlik.

  Enfüs : (Nefs. C.) Nefsler ruhlar canlar. Yaşayanlar. İç âlem.

  Mârifet : Bilme bir şeyi cüz'i vecihle bilmek. * Hüner. Üstadlık. San'at. * Tuhaflık garib hareket. * Vasıta tavassut. * İlim ve fenlerle tahsil olunan mâlumat. İrfan kazanmak. (Bak: İrfân)

  Tecellî : Görünme. Bilinme. * Kader. * Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama. * İlâhi kudretin meydana çıkması görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi

  Makul : Ma’kul. Akla yakın aklın kabul edeceği.

  Taklid : Takma asma kuşatma. * Benzetmeğe ve benzemeğe çalışmak. Benzerini yapmak. Birine benzemeğe çalışarak alay etmek. Sahte. Bir şeyin sahtesini yapmak.

  Muayyen : Görülmüş olan kat'i olarak belli olan belli ölçülü tayin ve tesbit olunmuş karalaştırılmış.

  Mahpus : Hapsedilmiş olan.

  Me’yus : Ümidsiz. Kederli. Ye'se düşmüş. Ümidi kesik.

  İrfan : Bilmek anlayış tecrübe ve zekâdan ileri gelen zihnî kemal. * İkrar. * Mücazat. * Fık: ****r-ı İlâhiyeye iman ve Kur'an hakikatlarına vukufiyet.

  Hazarat-ı Hamse : B
  eş önemli değer yargısı.

  ALINTIDIR

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  HAZARAT-I HAMSE

  (BEŞ MAKAM)


  Şunun bilinmesi gerekir ki Allah-ü Teâlâ'nın zâtına ve sıfatına bir son olmadığı gibi âlemlerin dahi sonu yoktur.
  Zira âlemler isim ve sıfatların zuhur yeridir.

  Zuhur eden sonsuz olduğuna göre zuhur yerlerinin de sonsuz olması gerekir.
  "O her an bir şan alır." (55/29)
  Âyet-i kerimesindeki mânâ icabı Hakk’ın tecellîsine son yoktur.
  Yüce Hakk’ın kudreti tam mükemmel hâldedir.
  Bu yüzden bir kula bir tecellîyi iki defa eylemez.
  O daima yeni yeni tecellî eder.

  Ve aynı tecellî şimdiye kadar iki kula olmadığı gibi; bundan sonra da olmaz.

  Onun kudreti yüce; şanı büyük ve ondan başka ilâh yoktur.

  Hakk’ın tecellîsi için son bir nokta tecellî yerleri içinde de bir bitiş olmamakla beraber; derler kî:

  “Bütün olarak on sekiz; parça olarak da on sekiz bin âlem var.”
  Bu görüşlerini İbn-i Abbas Hazretlerinden (Allah ondan razı olsun) rivayet edilen şu Hadisi Şerife istinad ettirirler :
  "Allah-ü Teâlâ’nın on sekiz bin âlemi var; sizin şu dünyanız o âlemin ancak biri sayılır."

  Bu âlemlerin cümlesi anlatacağımız:
  “Hazarat-ı Hamse” tâbir edilen beş bölümde toplanır.

  I
  GAYB-I MUTLAK

  Bu makama:
  “Mutlak Gayb
  Lâhut Âlemi
  Lâtaayyün Âlemi (hiçbir ölçüye şekle sığmayan)
  İtlak Âlemi
  Mutlak Âmâ
  Yalnız Vücud
  Mutlak Varlık
  Sırf Zât
  Ümmü’l-Kitap
  Mutlak Beyan
  Engin Bir Nokta
  Gayblerin Gaybi…” de derler.

  Nitekim Kur’ân-ı Kerim de buyuruldu:
  "Gayb'ın anahtarları onun katında olup onları ancak o bilir." (6/59)

  Yukarıda zikredilen isimler yalnız bir mertebenin adıdır. Dolayısiyle Yüce Hakk bu makamda tam bir izzet ve her şeye karşı istiğna ile anılır.

  Aslında bu makama: İsim şekil sıfat ve sıfatlanan sözleri yaramaz.

  Ne var ki maksadı anlatabilmek için bazı tâbirleri kullanmak icap ediyor.

  Zira bu makamda Zâtı İlâhî her şeyden tenzih edilir.
  Çünkü henüz esma ve sıfat dairesine tenezzül etmemiştir.
  Bütün isimler Yüce Hakk’ın Zâtında yokluğa gömülmüş ve istihlâk hâline geçmiştir.

  Sunacağımız âyet-i kerimeler bu mânâyı anlatır:
  "Gerçekten Allah'ın âlemlere ihtiyacı yoktur." (3/97)
  "İnsan üzerinden bir zaman geçmedi mi ki; o devirde insan anılan şey hiç değildi." (76/1)

  "Rabbin noksan sıfatlardan münezzehtir; vasfını ettikleri her şeye karşı bir izzete sahiptir." (37/180)

  Gelelim Hadis-i Şeriflere:
  "Allah-ü Teâlâ öyle bir hâlde idi ki. onunla beraber olan şey yoktu."

  "Gizli bir hazine idim…"

  Bu âyet ve hadislerdeki cümleler anlattığımız makamın plânını çizer.

  Ne olursa olsun; Yüce Hakk’ın zâtına arif yani:
  Anlayış sahibi olana değişen bir şey yoktur.
  Evvel zaman ne idiyse şimdi de öyledir.

  Hazret-i Alî (k.v.
  "Allah-ü Teâlâ öyle bir hâlde idi ki onunla beraber olan şey yoktu."

  Hadis-i Şerifi işitince:
  “Şu anda dahi öyledir.” dedi.
  Hazret zikri geçen Hadis-i Şerifi âdeta tasdik eder gibi konuşmuş ve Hadis-i Şerifin bir başka yüzünü açıklamış ve şerhini yapmıştır. Allah ondan razı olsun.

  II
  ÂLEMİ CEBERUT

  Bu makama:
  “Ceberut Âlemi
  Birinci Taayyün
  Birinci Tecellî
  İlk Cevher
  Hakikat-ı Muhammediyye
  İzafî Ruh
  Külli Ruh
  Muzaf Olan Gayb
  Kitabü’l-Mübin…” de derler.

  Ümmü’l-Kitapta her şey toplu görüldüğü hâlde
  Kitabü’l-Mübinde tafsilata geçilir.
  Ümmü’l-Kitap Zâttır.

  Bu makama:
  İsimler Âlemi
  Ayan-ı Sabite
  Mahiyet Âlemi
  Büyük Berzah… dahi derler.

  Bunların hepsi birinci mertebenin ismidir.
  Ama hepsi birer itibarla söylenir.
  Ehli için gizli sayılmaz...

  III
  ÂLEMİ MELEKÛT

  Burası melekût âlemidir:
  “Misal âlemi
  Hayâl Âlemi
  Birincilik
  İkinci Taayyün
  İkinci Tecellî
  Sidre-i Müntehâ
  Emir Âlemi
  Küçük Berzah
  Tafsil Âlemi…” dedikleri dahi vakidir.

  Özetle şu mânâ dahi verilebilir:
  Ruhlara nefislere has olan gizli âlem..

  IV
  ŞÜHUD-U MUTLAK


  Buraya:
  “Şahadet Âlemi
  Mülk Âlemi
  Nâsut Âlemi
  Halk Âlemi
  His Âlemi
  Unsurlar âlemi
  Felekler Âlemi
  Yıldızlar Âlemi
  Mevaiid Âlemi…” de derler.

  Bunlardan murad madenler bitkiler ve hayvanattır.
  Arş-ı Azimi de bu makamdan sayarlar.
  Cisimler âleminin hepsini bu makam kuşatır.
  Bunlar Şehâdet Âlemine ait tâbirlerdir.

  Bu âlemlerin dışında kalanların cümlesine:
  “Gayb Âlemi veya Emir Âlemi” olarak iki isim verildiği de olur.

  Ayrıca:
  “Gayb ve Şehâdet.. tâbiri kullanırlar ve:
  “Dünya işi Âhiret işi..” olarak da anlatılabilir.

  Aşağıda anlatılacak olan dört âlem dört derya mesabesindedir. Onlar şudur:
  Mülk Âlemi
  Melekût Âlemi
  Ceberut Âlemi
  Lahut Âlemi..

  Bu dört derya ezelî ve ebedî olup evveli ve âhiri yoktur.
  Söze işin başından başlayalım.
  O Zât Deryasıdır ve buna:
  “Lâhut..” tâbiri kullanılır.

  "Gizli bir hazine idim; bilinmemi istedim.."
  Düsturuna göre; Zât-ı İlahî coşarak Ceberut Âlemini zuhura getirdi; buna:
  “İzafî Ruh..” dahi denir.
  Âlem-i Ceberut coşunca da melekûtu zuhura getirdi.
  Melekût âleminin coşmasiyle mülk zuhur etti.
  Burada coşmadan kasd zâtî meyildir ve o zâtın iktizasıdır.

  Bu anlatılan işler göz açıp kapayacak kadar az bir zaman içinde olur; belki daha da tez olur.
  Şu âyet-i kerime bu mânâyı daha güzel anlatır:
  “İşlerimizin oluşu bir göz işareti kadar az bir zamandadır; belki daha kısa bir zamanda.” (16/77)
  Bu bir emir işidir.

  Buna:
  “ Kûn! : Ol!” emri denir.
  Kainata göz işareti anı gibi az zamanda:
  “Ol!..” dedi.
  O anda (feyekûn) her şey oldu.
  Olan işlerin hiç biri yoktan zuhura gelmedi.
  Hepsi bir zâtî inkılâbtan ibarettir.
  “Yoktan oldu!” demeden kasd:
  “Zâtı zâtında saklı iken isteği ile açığa çıktı.” demektir.
  Zira ne var yok olabilir; ne de yok var olabilir.
  Zât Deryasında meydana gelen inkılâb sayesinde âlemler zuhur etti.

  Meselâ:
  Denizleri düşünelim; birinin akıttığı su ile ikinci ondan akanla üçüncü sonrası da dördüncü olur; böylece dört derya zuhur eder.
  Hava suya; su da soğuğa nasıl inkılâb ederse bu hâller böylece olup gider.

  Bu anlatılanlar bir nûrdur.
  Her inkılâbında bir yeni şekil olur.
  Ârifler katında öncesi ne idiyse şu anda yine öyle...
  Anlatılan âlemlerin cümlesi bir nûr denizidir; daima dalgalanır ve yeni yeni tecellîler olur.
  "O her an bir şan alır." (55/29)
  Düsturuna göre o ilâhî dalga Zât’tan gelir; yine Zât’a gider.
  Şu cümledeki mânâ da önemlidir:
  “Her şey ondan geldi; yine ona gider.”
  Bundan başka:
  "İşlerin hepsi ona döner." (11/123)
  "Allah yerin ve semâların nûrudur." (24/35)
  Âyet-i kerimelerindeki mânâ maksadı anlatmak için kâfi gelir.

  Bir şiir:

  Cümle âlem Zâtmış;
  Hikmet Deryasıymış;
  Hakk’a vuslat imiş;
  Allah var ilâh yok..

  Bir başka şiir:

  Mutlak varlık denizinde çıkınca dalga;
  Gizli açık:
  “Hak Ben..”
  Sırrını söyler halka.

  İşte bu denizin dalgasına:
  “Masiv┠denir.
  Derya için de:
  “Ezelî ve Ebedî Varlık” denilmiş.
  Dalgalar için de:
  “Sonradan zuhura gelen hadiseler.” adı verilmiş..
  Evvel âhir varlık Yüce Hakk’ındır.
  Var görünen masivâ ise mutlak olan varlıkta sayılır.
  Bütün mevcut şeyler Mutlak Zât’tan zuhura gelir.
  O varlığa can olan tecellî bir an kesilse o anda hepsi yokluğa gömülür.

  V
  İNSAN-İ KÂMİL


  Burada İnsan-ı Kâmil anlatılacaktır.
  Anlatılan hazarat ve âlemlerin hepsini bu insan kapsar ve benliğinde toplar.

  İnsan-ı Kâmil birleştirici mertebeye sahiptir; İsm-i Azam makamındadır.

  İsm-i Azam nasıl bütün isimleri özünde toplar ise İnsan-ı Kamil de onun gibi Mülk Melekût Ceberut ve Lâhût Âlemlerini toplar. Zâhirde olsun bâtında olsun İnsan-ı Kâmil’in kuşatmadığı hiçbir makam yoktur.
  Zâtî olan bir sirayetle hepsinde hükmünü geçirir ve hangi şey olursa olsun; onda ayniyle zuhur eder.

  Nitekim Hazret-i Ali şöyle söyledi:
  “Sen kendini sandın bir parça küçük;
  Halbukî sende âlem var en büyük.”
  Yani sen kendini ufak bir şey sanırsın; hâlbuki sende en büyük âlem saklı ve gizli..
  Bir mürşide gider özüne karşı anlayış alırsan her şeyi sende ve seni her şeyde var görür; yakinen bilirsin.
  İnsan-ı Kâmil’in büyüklüğünü üstünlüğünü şöyle tasavvur edebilirsin:
  On sekiz bin âlem; bir havan içinde döğülse hamur hâline gelse terkibi İnsan-ı Kâmil olur.
  Bu İnsan; on sekiz bin âlemi on sekiz bin gözle seyreder.
  Her âleme o âleme has olan bir gözle bakar.
  Duygular âlemini duygu gözüyle; akılla sezilenleri akıl gözüyle mânâları da kalb gözüyle seyreder.
  Öbürlerini de buna kıyas et!
  Duygu (madde) gözüyle mânâları seyredeceklerini sanan gafiller sadece bir ümit içinde erir.
  Bu hâl ehline malûmdur.

  Bir şiir:

  Yürü bir göz bul çare eyle;
  Bu kez ondan ona nazar eyle.

  Gayb Âlemini seyredebilmek için Hakkanî bir göz gerek.
  Âlemleri on sekiz bin olarak hesap edenler için temel şudur:
  Küllî akıl küllî nefis -bunlara levh ve kalem de denir.
  Arş kürsî yedi kat semâ dört tabiat unsuru ve üç mevâlid; bunlar bütün olarak on sekiz eden teferruat itibariyle de on sekiz bin olur.

  Bir çok büyükler böyle der.
  Gerçek durumda esas olan ise; âlemlerin sayıya gelmeyeceğidir…

  İtlak : Itlak. Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. Serbest olup her tarafta bulunmak. Cezadan kurtarmak. * Boşama. Boşanma. Afvetmek.

  Sırf : Sadece yalnızca. * Sâfi ve hâlis şey. Karışık olmayan.

  Daire : Bir manevi te'sirin hükmü geçtiği mahal.

  İstihlâk : Boş yere harcamak. * Yeyip bitirmek. * Müstahsilin yaptığı istihsali alıp kullanmak.

  Tafsilat : (Tafsil. C.) Açıklamalar izahlar.

  Âma : Kör. Gözü görmeyen. * Manevi körlük cahillik bilgisizlik. * Yağmur bulutları. Tasavvufta bilinemezlik âlemi.

  Melekût : Tam bir hâkimiyyetle Saltanat-ı İlâhiyyenin müessiriyyet ve idâresinin ****rı. Her şeyin kendi mertebesinde o mertebeye münâsib ruhu canı hakikatı. Bir şeyin iç yüzü iç ciheti. * Hükümdarlık. Saltanat. * Ruhlar âlemi.

  Has : Hâss. (C.: Havass) Hususi. Hâlis. Kıymetli ve ileri gelen mühim yakınların topluluğu. * Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan. Umumi olmayıp mahsus olan. * Tam ayar olan yabancı maddelerle karışık olmayan ve içinde bozuk bulunmayan. Tek münferid. * Saf.

  Mevaiid : (Mev'ud ve Miad. C.) Söz verilmiş vakitler. Vaad edilen muayyen belli zamanlar.

  Düstur : f. Umumi kaide. Kanun nizam. * Örnek nümune * Üslub. İzin müsaade. * Mu'teber ve mu'temed kimse. * Destur.

  İktiza : Lâzım gelme gerekme. * Lâzım ihtiyaç. Gerek. * İşe yarama.

  İnkılâb : Başka tarza değişme. Bir hâlden diğer hâle geçme. Başka türlü olma. * Altüst olma.

  Masivâ : Ondan gayrısı. (Allah'tan) başka her şey hakkında kullanılan tâbirdir) Dünya ile alâkalı şeyler.

  Mevâlid : (Mevlid. C.) Doğulan yerler. Mevlidler. Doğma vakitleri. Milâdlar.

  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
  “Ve indehu mefatihul ğaybi la ya'lemüha illa hu ve ya'lemü ma fil berri vel bahr ve ma teskutu miv verakatin illa ya'lemüha ve la habbetin fi zulümatil erdi ve la ratbiv ve la yavisin illa fi kitabim mübin : Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” (En’âm 6/59)

  فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
  “Fihi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahim ve men dehalehu kane amina ve lillahi alen nasi hiccül beyti menistetaa ileyhi sebila ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemin : Orada apaçık nişâneler (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.” (Âl-i İmrân 3/97)

  هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا
  “Hel eta alel'insani hiynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura. : İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?” (İnsân 76/1)

  سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
  “Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesfun : Senin izzet sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir münezzehtir.” (Sâffât 37/180)

  وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  “Ve lillahi ğaybüs semavati vel ard ve ma emrus saati illa ke lemhil besari ev hüve akrab innellahe ala külli şey'in kadir : Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Nahl 16/77)

  يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ
  “Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardi kulle yevmin huve fiy şe'nin. : Göklerde ve yerde bulunan herkes O'ndan ister. O her an yaratma halindedir.” (Rahmân 55/29)

  وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

  “Ve ravedethülleti hüve fi beytiha an nefsihi ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek kale meazellahi innehu rabbi ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun : Evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murat almak istedi kapıları iyice kapattı ve «Haydi gel!» dedi. O da «(Hâşâ) Allah'a sığınırım! Zira kocanız benim velinimetimdir bana güzel davrandı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz!» dedi.” (Yusuf 11/123)

  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
  “Allahü nurus semavati vel ard meselü nurihi ke mişkatin fiha misbah elmisbahu fi zücaceh ezzücacetü ke enneha kevkebün dürriyyüy yukadü min şeceratim mübaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadü zeytüha yüdiy'ü ve lev lem temseshü nar nurun ala nur yehdillahü li nurihi mey yeşa' ve yadribüllahül emsale lin nas vallahü bi külli şey'in alim : Allah göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.” (Nûr 24/35)

  Kudsî Hadis :


  Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den hadis-i kudsi: “ALLAH (celle celâluhu “Ben gizli bir hazine idim bilinmeyi istedim ve bu yüzden âlemi yarattım.” buyurmuştur. (Aclunî II 132)
  Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem “Kânellahu ve lem yekûn mâahu şey’un: ALLAH vardı ve O’nunla birlikte hiçbirşey yoktu!” buyurmuştur. (Buhârî Bedü’l-Halk1; El Hindî Kenzu’l-Ummâl X-29850)

  Azîz Efendim İmâmı Alî (keremullahi veche
  “Eyâ insan cirmike cirmis-sâgirun ve fike intavâ âlemü’l-ekber...” buyurmuştur.

  Tavâ kökü: elbiseyi yatağı v.s. dürüp katlamaktır.
  Mündemic: (dümûc’dan) indimâc eden dürülüp sarılan içine yerleşen içine sokulması olup aynı anlamdadır.

  “Ey insanoğlu! Cirmin (cisim hacim) çok küçüktür fakat âlemü’l-ekber sende intevadır mündemictir. İçine sokulmuştur (o kadar da değerin var) !” buyurması ne hârikadır.

  ALINTIDIR

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  FAYDALI BİLGİLER

  Konumuza dair birkaç faydalı bilgi verelim.
  Şöyle ki :

  Yer yüzünde bulunan cümle yaratılmışlar.
  Sular da yaşayanlar olanların ancak onda biri sayılır.
  Yerde ve sularda yaşayanlar bir arada sayılsa havadakilerin ancak onda biri olabilir.

  Yerde sularda havada bulunan varlıklar bir arada sayılsa birinci kat gökte yaşayan meleklerin ancak onda birini teşkil eder.
  Yerde sularda havada ve birinci kat gökte yaratılmışlar toplansa; ikinci kat gökte olanların onda birini tutabilir.
  Bu kıyas yedinci kat göğe kadar aynı şekilde devam eder.

  Ve yedi kat yer derinliğinde yedi kat gökte yaşayan melekler ve mahlukât ancak Kürsî’de olan meleklerin onda bir sayısını tutar. Bir âyet-i kerimede şöyle buyurulur:
  "Onun Kürsî’si yeri gökleri içine aldı." (2/255)
  Kürsî’de yedi kat yerde yedi kat gökte ve denizlerde bulunanlar Arş’ın bir köşesine sığınan meleklerin onda biridir.

  Ve bu sayılanların cümlesi Müheymin Melâikenin onda biri olabilir.

  Müheymin melâike; yaratıldığı günden bu yana Hakk cemâlinin hoşluğunu seyirden bir an bile ayrılmamış o cemâlin seyrinde hayran olmuşlardır.

  Ne kendilerini bilirler ne de başkalarını.
  Henüz âlemlerin yaratıldığından ve Âdem peygamberin yaratıldığından haberleri yoktur.

  İblisin varlığını da bilmezler; bunlardan asla haberdâr değillerdir.

  RUH ADLI MELEK


  Sonra Yüce Hakk’ın ulu bir meleği vardır; başında hesapsız saç bulunur.

  Ona nisbetle anlatılan melekler arş ferş; bir insanın eline veya saçının teline takılan inci gibidir.

  Eğer Hakk Teâlâ ona bir emir verseydi cümle varlığı bir lokmada yutar ve boğazından zerre kadar bir şey geçtiğini bilmezdi.
  Bunun adı şudur: Ruh..

  İNSAN-I KÂMİL


  İşte bahsi geçen cümle şeyler melek ve felek İnsan-ı Kâmil’in kalbine konsa orada zerre kadar dahi tartı değmez.
  Hazret-i Beyazid bu makama varınca şöyle anlatmıştır:
  “Arş ve ondakiler milyon kere büyüse ve ârifin kalbinde bir köşeye konsa; orada bir şeyin varlığını duymaz.”
  O gönül ki yerlere ve göklere arşa ve kürsîye sığmayan Yüce Hakk’ın azamet ve celâlinin cümle zât ve sıfatının tecellî yeri olmuştur; ona bu kadar büyüklük çok mudur?.

  Bunu şu Kudsî Hadis de teyid eder:
  "Göklerime yerlerime sığamam lâkin mümin kulumun kalbine sığarım."

  Burada müminden murad İnsan-ı Kâmil’dir.
  Kalbe sığmaktan murad ise o kalbin Hakk Teâlâ cemâline ayna olmasıdır.

  İşte şu Hadis-i Şerif bunu anlatır:
  "Mümin müminin aynasıdır."
  Birinci müminden İnsan-ı Kâmil; ikincisinden de Yüce Hakk’ın Zâtı kasd edilir.

  Açık mânâsı:
  “İnsan-ı Kâmil Hakk’ın aynasıdır.” cümlesi olur.

  Büyük mürşid Muhiddin-i Arabî Füsus'unda kalb azametini haber verirken; Bayezid Hz.nin beyanına da değinmiş şöyle demiştir:
  “Onun açıkladığı mânâ ârifin cisimlere nisbetle büyüklüğüdür.” Burada ben de şöyle derim:

  Şu sonu olmadığı anlatılan varlık için; kendisini yaratana bakarak bir son bulunur.

  İşbu hâli ile anlatılan varlık İnsan-ı Kâmilin kalbine konmuş olsaydı onun ağırlığını duymazdı.

  Hazretin anlattığı azamet sayı ve hesaba gelmeyeceği gibi; vehim ve kıyasa sığar cinsten de değildir.
  O zevke dayanır.

  Allah-ü Teâlâ o zevkleri cümlemize nasip eyleye... Hû!.

  Hazret-i Bayezid bu makamda şu şiiri söylemiştir:

  Sevgiyi kadeh kadeh aldım;
  Ne şarap bitti; ne ben kandım..

  Bu makamda anlatılan sevgi aynen sevilendir.
  Bu şiiriyle Hazret kalb mertebesinden haber vermiş ve onun genişliğini anlatmıştır; ki bu ehline malumdur.
  Tefsir gerekirse şöyle denir:

  “Kalb aynam ezelî ve ebedî sevgilinin tecellî ve feyizlerine mazhar oldu İlâhî feyizler birbirini takip ederek inip gelmekte ve kalbim onu kabul etmektedir. Ne sevgi bitti ne de kalbimin kabulü tükendi; tükenecek gibi de değil..”

  Bunları anlatmaktan gaye İnsan-ı Kâmil’in azametini ve mertebesini açıklamaktır dolayısiyle Yüce Hakk’ın yüceliğini..
  Bir şiir:

  İnsan keyfiyetini bilemedikten sonra;
  Nasıl ezel sahibi Cebbar Allah’ a vara!.

  Cümle ağaçlar kalem denizler mürekkep insanlar bu gözle göremediğimiz melekler cinler de kâtip olsa İnsan-ı Kâmil'in hâllerini anlatıp bitiremezler.

  Zamanları dünya kuruluşundan kıyamete kadar uzasa; bu faslın yüzündeki ince zarı dahi atamazlar.

  Bu fasla işaret olarak; şu âyet-i kerimeyi zikredelim:
  "Söyle; denizler mürekkep ağaçlar kalem olsa Rabbımın kelâmı bitmeden tükenir; bir misli daha gelse yine tükenir." (18/109)
  İnsan-ı Kâmil’in bir adı (Elif-Lam-Mim) dir.
  Nitekim Kur’ân-ı Kerim'in başında.
  "Elif-Lam-Mim şu kitap var ya onda şüphe yoktur." (2/1) buyurulur.

  Bir hadisi şerifte:
  "İnsan ve Kur an ikizdir." buyurulur.
  Burada insandan murad İnsan-ı Kâmil’dir.
  Burada ikizden kasd aynı batında doğan ikiz kardeş mânâsına gelir.

  Hâsılı..
  Yukarıdan beri ne anlatıldıysa hepsi birbirinin aynasıdır.
  Lahût'un aynası ceberut;
  Ceberûtun aynası melekût;
  Melekûtun aynası mülktür.
  Bunların hepsine ayna însan-ı Kâmil’dir.

  İnsan-ı Kâmil Allah-ü Teâlâ'nın halifesidir.
  Ve kendini gösteren bir aynadır.
  İlâhî varlığı kâinatı gösteren bir aynadır.
  İnsan-ı Kâmil’in özünde olmayan hiçbir mertebe yoktur.

  Elde olmayan sebeplerle söz uzadı; sadede gelelim.
  Esas mevzu Muhiddin-i Arabi'nin şu cümlesi üzerineydi:
  “İrfan sahibi eğer kendi özündeki gerçeği anlasaydı; belli bir itikada bağlanıp kalmazdı.”

  İnsanın anlatılan hâle gelmesi İnsan-ı Kâmil olması sayılır.
  Buraya kadar saydığımız şeyler İnsan-ı Kâmil’in binde bir vasfını teşkil eder.

  İnsan bu mertebeyi bulduktan sonra mutlak surette Hakk’ın tecellîgâhı olur; ki o hangi yönden kendisine tecellî ederse kabullenir.

  Bu mertebeyi bulana:
  “İnsan-ı Kâmil” denir.
  Hakk Teâlâ bu mertebeye ermeyi cümlemize ihsan eylesin!
  Amin!. Hû!.

  Ey kardeş insafla düşün!
  Hakk Teâlâ bize büyük istidat vermiş.
  Biz ise bunu boşa gideriyoruz; lâyık mı?.
  "Onlar hayvan sürüleri gibidir; belki daha şaşkın." (7/179)
  Âyet-i kerimesi ile anlatılan zümrenin derecesine kendimizi indiriyoruz.

  Bize hayıf oluyor; bize yazık oluyor.
  İnsan-ı Kâmil olmak kolay değil; ancak kâmil bir zâtı bulup elini tutmakla ona hizmet etmekle kabil olur.
  Yüce Hakk o istidadı herkese vermiştir; ama insan kendini alt dereceye düşürür; istidadını yitirir.

  Kendini bir kâmil mürşide teslim et!
  Sen dahi bir insan ol!
  Asıl kemâl insanlığı belli bir itikada bağlı bilmemektir.
  Ama sanılmaya ki: İnsan-ı Kâmil mezhebsiz ve İtikadsız bir kişidir. Zira onun mezhebi ve itikadı İlâhî dilekte ve İlâhî emrin varlığındandır.

  Onların inanışı mecazî mezheb ve itikad değildir.
  Hak erenlerinden bazısına:
  “Hangi mezhebtensin?” denince:
  “Huda mezhebindenim!” derlerdi.

  Bir şiir:

  Bütün mezhepler kaydından beri ol!
  Tüm yolcuların başta gideni ol!..

  Bazı büyüklere şöyle sordular:
  “Anlatıldığına göre irfan sahibi özel bir inanışa bağlı kalmaz; lâkin halka uyar bir şekilde açığa çıkar.

  Çünkü:
  "İnsanlara akıl erdirecekleri kadar konuşunuz." buyurulmuştur.
  Eğer kalbindekini açığa vurursa onu hemen öldürürler.
  Durum böyle olunca o irfan sahibi münafık olmaz mı?”

  Cevap şu oldu:

  “Olmaz!
  Zira münafık ona denir ki gizli bir itikada sahip olur; bu itikadının aksine amel izhar eder.
  Yaptığının yersiz olduğunu kendisi de bilir.
  Ârif odur ki hem izhar ettiği itikad Hak olur; hem de içinde olan itikada dışı zıt görünür; ama değildir.
  İrfan sahibinin çerçevesi geniştir.
  Onda iki zıt dahi birleşir.
  Bu zıtlar zâhirdekilere göre olsa dahi ona göre zıt olmaz.
  En İyi bilen Allah'tır.

  Müheymin : Mü'min. * Hazır. Sâdık. * Hâfız. Hıfz edici. Koruyucu.

  Arş : Bağ çardağı. * Gölgelik. * Kürsü taht yüce makam. En yüksek gök. Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri. (Arş kâinatı kaplar. Allah'ın kudreti ve ilmi de herşeyi kaplar.) * Fevkiyyet ulviyyet. * Arş-ı Alâ Arş-ı Rahman Arş-ı İlâhi Arş-ı Yezdan Felek-i Eflâk Felek-i Atlâs Felek-i Azâm gibi isimlerle Cenab-ı Hakkın izzet ve saltanatından kinaye olarak söylenir.

  Ferş : Yer. Yeryüzü. * Döşeme. Döşeyiş. Yaymak. Yayılmak. Döşenmiş şey. * Küçük develer.

  Feyiz : Feyz. (C.: Füyuz) Bolluk bereket. * İlim irfan. Mübareklik. * Şan şöhret. * İhsan fazıl kerem. Yüksek rütbe almak. * Suyun çoğalıp çay gibi taşması. Çok akar su. * Bir haberi fâş etmek. * İçindeki düşüncesini izhar etmek.

  Saded : Asıl mevzu maksad asıl konuşulan şey fikir. * Niyet kasıd. Teşebbüs. * Yakınlık civar.

  Tecellîgâh : f. Tecelli yeri. İlâhi kudretin İlâhi sırrın meydana çıktığı göründüğü yer.

  اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
  “Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te'huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih ya'lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve al yühiytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa' vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hifzuhüma ve hüvel aliyyül aziym : Allah O'ndan başka tanrı yoktur; O hayydir kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir büyüktür.” (Bakara 2/255)

  قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
  “Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabi le nefidel bahru kable en tenfede kelimatü rabbi ve lev ci'na bi mislihi mededa : De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilâve getirsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.” (Kehf 18/109)

  الم
  “Elif lam mim : Elif. Lâm. Mîm.” (Bakara 2/1)

  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
  “Ve le kad zera'na li cehenneme kesiram minel cinni vel insi lehüm kulubül la yefkahune biha ve lehüm a'yünül la yübsirune biha ve lehüm azanül la yesmeune biha ülaike kel en'ami bel hüm edall ülaike hümül ğafilun : Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır onlarla kavramazlar; gözleri vardır onlarla görmezler; kulakları vardır onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” (A’raf 7/179)

  ALINTIDIR

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  MANEVİ YOLCULUKLAR

  (SEFERLER FASLI)


  Şimdi bilinmesi gereken bir şey var.
  O da; irfan sahibinin başlangıcını ve dönüş yerini anlayıp nereden gelip ve nereye gittiğini bilmesidir..

  Bu da aşağıda anlatılacak üç sefere yani; Yolculuğa bağlıdır.
  Dolayısıyle o seferleri yani: Yolculukları anlatacağız. Buradaki sefer:

  “İnsanın manevî yolculuğu” demektir.

  Bu yolculuğun önü sonu yoktur.
  Ancak seçtiğimiz bu üç sefer hepsini toplamıştır.
  İnsan bu üç seferi bitirmedikten sonra nefsini anlayamaz ve Yaradanına karşı irfan duygusunu bulamaz.
  Ne kendisi olgunlaşır; ne de başkasına önder olabilir.

  I
  SEFER-YOLCULUK


  Bilinsin ki her şahsın zât-ı ilâhîde bir gerçek yeri var.
  O gerçeğin Hakk Teâlâ şu duygu ve şehâdet âlemine gelmesini ve zuhurunu dilese ilk şeklini Akl-ı Külde çizer; ki orası İlâhî Aynadır.

  Ve Allah-ü Teâlâ’nın bilgi âlemidir.
  O şekil; Hakk’ın dilediği kadar orada kalır; sonra Küllî Nefsi sonra Arş ve Kürsî’yi aşar; gökleri tabaka tabaka geçer ateş küresine iner.

  Sonra havayı suyu geçer toprağa düşer.
  Bundan sonra madenlere bitkilere meleklere insanlara ve cinlere uğrar.

  İnsan mertebesine gelinceye kadar hayli vartalar atlatır.
  Her mertebede hayli güçlükle karşılaşır.
  Gâh yükselir gâh alçalır.

  Düşe kalka gelip insanda yerleşince yarım daire tamam olur.
  Ki buna:

  “Esfel-i safilin” tâbir edilir.
  Sonra burası Akl-ı Küll Âla-i İlliyyin mertebesidir.
  Anlatılan işin başı şu âyet-i kerime ile tesbit edilmiştir:
  "Biz insanı yaratılışın bütün güzelliğine sahip olarak yarattık; sonra esfel-i safiline indirdik. " (93/4-5)

  Anlatılan bu mertebelerin hepsi; insanlık mertebesine ulaşıncaya kadar birinci seferi teşkil eder.

  Eğer insan geldiği ve döneceği yeri anlamadan bu yolculuğa katılır sadece seyir ve sülukla meşgul olur yalnız başlangıç noktasını bulursa Cem Âlemi’ni bulmaktan uzak kalır ayrılıkta sayılır.

  Buna işaret olarak:
  “Cem Âlemi’ni bulmadan ayrılık şirktir!” diye anlatıldı.
  Şu âyet-i kerimede buyurulan:
  "Onlar hayvan sürüleri gibidir; belki daha şaşkın.." (7/179)
  Zümreye dahil olup öyle haşr olur.

  II
  SEFER-YOLCULUK

  Bunun için:
  “Müşahede ve Terbiye Seferi..” tâbir edilir.
  Bu ikinci seferde bir Kâmil Mürşid’e yapışıp Aklı Küll’e uçmak ve manevî bir yolculuğa girmek gerek…
  Ki buna:

  “Hakikat-ı Muhammediyye” dahi denir.
  Pirlerin himmeti ve gayreti ile buna ulaşmak gerek..

  Bu özel bir vuslattır.
  Ancak gerçek durumu ile insan; oyalayıcı şeylerden birer birer geçerken kendi mertebesine gelinceye kadar uğradığı her şeyden bir renk almıştı.
  Her birinden yaramaz bir sıfat takınmıştı.
  Bu yüzden:

  "Onlar hayvan sürüleri gibidir belki daha şaşkın.." (7/179)
  Âyet-i kerimesi ile anlatılan zümreye karışmıştı.

  İşte mürşid-i kâmile erince o yaramaz ahlâk ve yaramaz huyların hepsini bir yana attı.

  İlk hâli ne idiyse yine öyle oldu. Esasen bu şekilde pak ve temiz olmadıktan sonra küllî akla varmak kolay olmaz.
  Bir Sâlik düşünelim küllî aklı bulmadıktan sonra Hakk Ehli katında yetişkin değildir.

  Yetişkin olmak için daha yolda iken Küllî Akla erişmek gerek:

  İşte “Ve’l-…” Mertebesi bu makamdır.

  Bir şiir:

  Delile erenler ergin olurlar;
  Delili olmayanlar çirkin olurlar..

  Sâlik Külli Akl’ı bulunca Erler Mertebesi’ne erişir.
  Buna:
  “Hakikat-ı Muhammediyye” denir.

  "Allah ilk önce aklımı yarattı."
  Buyurulan Hadis-i Şerif cümlesindeki mânâ budur. Sâlik yine bu makamda renksiz olur ve vahdet bulur.

  Bu mânâda güzel bir şiir:

  Renksiz rengi de esir eder
  Musa Musa ile cenk eder..
  Renge girmeyen hoş yol bulur
  Musa-Firavun hep dost olur..

  Bu makamda Sâlikin;
  Aklı akıl bütünlüğünü bulur.
  Nefsi külli Nefs’e geçer.
  Ruhu Mukaddes Ruh olur.

  Bu makama:
  “Ayrılıktan sonra birleşme..” derler.
  Burası Hakk’a meczub olanların makamıdır.
  Hayret heyhat vehim ve akıl burada olur.
  Birçokları bu makamda sapıtır.
  Nitekim bu mânâda:
  “Ayrılık olmadan birliği aramak sapıklık olur!” denilmiştir.
  Hakk yolcusu bu makamda kalır.
  İleri geçemez ise bir başkasını kemâle erdirmeye irşad etmeye nail olamaz.

  Haddizâtında bu makam son derece tatlı bir makamdır.
  Hakk’ta ve Hakk’la yolculuk mertebesidir.
  Çünkü Hakk yolcusu Sâlik burada varlık zerresini ummana atıp dağılmıştır.
  Artık ne kendinden ne de âlemden haberi vardır.
  Ne de başkasından..
  Bundan sonra her hangi bir şeyden zühd yolu ile kaçınamaz.
  Şer'i emirlerle herhangi bir kayda giremez.
  Ama bu makamı da bırakıp geçmek gerek.
  Allah'ın yardımı ile bu makamda Hakk’la yok olma hâlini bulup sonra da onunla Bekâ Âlemi’ne ermek gerektir.

  III
  SEFER-YOLCULUK


  Bu yolculuk Hakk’tan başlar aynı zamanda Hakk'la Bekâ Makamı’dır.
  Yani Hakk'tan halka yolculuktur.
  Birlik Âlemi’ni bulduktan sonra ayrılık hâline geçiştir.

  Açıkçası:
  Bu yolun yolcusu irşad için manevî bir inişle beşeriyet kisvesine bürünüp bulunduğu makamdan halk arasına karışır.
  Nitekim peygamberimiz;
  "Ben de sizin gibi beşerim." buyurdu.

  Bu makamda yemek içmek uyumak nikâhla kadın alıp evlenmek vardır.
  Ama hiçbirinde ifrat veya tefrit olmaz tam itidal ve istikamet vardır.

  Bir şiir:

  Ne ifrat ne tefrit olanda;
  Doğru yol odur bu meyanda..

  Bu mertebeye eren iffet ve istikamet sahibi olur.
  Dinî hükümlere zâhiren de bağlıdır; onlara tamamen uyar.
  Ancak farz ibadetler dışında bazı çeşitli ibadetlere bağlanıp durmaz.
  Hem Kesret Âlemi’nde hem de Vahdet Âlemi’nde daimî salât içinde bulunur.
  Dış alemi halka yanaşık; iç âlemi ise Hakk’a yapışıktır.
  Bu zâtı anlamak halk için hayli güçtür.
  Zira bu halk zâhirde kimin ibadeti çoksa zâhirî zühdü ve takvâsı çoksa onu Kâmil bilir.
  Hâlbuki Kâmil İnsan’ın olgunluğu bu zâhirdeki duygu gözü ile görünmez.
  Onu görmek için Hakk’a ulaşmış göz gerek.
  Hasılı:
  Kâmil olanı yine kemâle eren görür ve bilir.

  Bu daire Cem Âlemi’nden sonra hâsıl olan fark dairesidir.
  Hazret-i Ali (k.v.) şöyle anlattı:
  “Cem âlemi olmadan fark şirk;
  Cem âlemi sonunda fark olmazsa zındıklık;
  Cem'i fark'ı bir bulmak da tevhid sayılır.” (1)

  (1) Hz. Ali (k.v.) bu cümlesi ile kanaatımızca şöyle demek istiyor:
  -Birlik Âlemi’ni bulup hiçlik hâline ermeden varlık iddiası ile irşad yolunu tutmak şirktir.
  Bu âleme inişi kabul etmeyip Hiçlik Âlemi’nde kalmayı arzu zındıklık;
  Hiçlik ile varlığı birleştirmek tevhid olur. (Sadeleştiren)


  Bu üç makam anlatmak istediğimiz şeyin mânâsıdır.
  Ayrıca ayrıntılara girmeye gerek yok..
  Kâmil zâtın bu fark makamına inişi terakki sayılır.
  Bu makama gelince nefsine ârif olur.
  Açıkçası: Kendini bilir.
  Esas varlığa bağlı okluğu için her hangi hususî bir itikada bağlı olmaz.
  En iyisini Allah bilir.

  Hâl böyle olmasına rağmen Hz. Şeyhin anlattığı gibi hiç kimseyi; beslediği itikad dolayısı ile sorguya çekmez karışmaz inkâr da etmez.
  Çünkü cümle inanışı benliğine sindirmiştir.
  Açıkçası İrfan sahibi toplayıcı bir gözeyi anladı.
  Bu yüzden toplayıcı hakikatin her itikad bölümünde bir yüzü vardır.
  Zira mutlak bir göze dedikleri o âriftir.
  Kayıtlı bir yönü bulunmayan hiçbir mutlak yoktur.
  Bu sebeple her neye ibadet edilse mutlak o yüze çıkar.
  Bu durumu itikad sahibi ve ibadet eden bilse de bilmese de böyledir.

  Şeyh İrakî şöyle der:

  “Hakk Teâlâ cümle eşyayı Zâtının aynı kıldı.
  Hikmeti ise kendinden gayrına ibadet olunmaya başkası sevilmeye..
  İlâhî gayret (kıskançlık) bunu gerektirdi.”

  Bir şiir:

  Gayreti yabana komadı Hakk’ın
  Şüphesiz O aynı oldu eşyanın..

  Bir başka şiir:

  Hakk diledi ki eşyayı yarata;
  Özünden gayrı komadı arada.
  Bu âlemde tapanlar ona tapa;
  Ki her yüzde görünen o halk kapa.
  Ki insan iyi huyla kapabilir;
  Ve dar gönüller onunla yapılır..

  Yukarıda arz edilen hususlar şu Âyet-i Kerimenin bilinen mealidir.
  "Rabbın hükmü şu ki; kendisinden gayrısına kulluk etmeyesiniz." (17/23)
  Daha açık mânâsı ile ifade edilen mânâ şudur :
  “Ey Peygamber Rabbın takdir ve hükmü şu ki :
  Sevgide övmede senada ondan başkasını bilmeyesin görmeyesin ve kul olmayasın.
  Zâten ondan başkasına ibadet mümkün değildir.
  Hatta puta tapanın tapışı bile sonuçta Hakk’a varır.
  Çünkü onun varlığı da Hakk’ındır.
  Bunu anlamak için cümle varlık Hakk’ın olduğunu anlamak ve bilmek gerekir.”

  Sözümüz onlara aynadır.
  İşte irfan sahibi bu mânâyı anladıktan sonra ne muayyen bir itikada sahip olur; ne de diğer kimselerin itikadına sataşır inkâr eder.

  Zira: Cümleyi bir emir zincirine bağlı gördü; kendisinin de emir ve iradeden başka bir şey olmadığını anladı. Mevcut yalnız O…
  Yine o irfan sahibi herkesi mazhar olduğu isim tecellisi cihetiyle itikad ve edeblerini yerli yerinde gördü.

  Bir şiir:

  Bir zerrecik yerinden kayıp oynasa;
  Alem harap olurdu baştan ayağa..

  İrfan sahibine:
  "Her ne yana dönerseniz Hakk’ın (tecelli) yüzü o yandadır." (3/115)
  Âyet-i kerimesinin mânâsı zâhir olur.
  Yani zâhirde ve bâtında cephenizi nereye çevirirseniz orada Hakk’a çıkan bir yol vardır.
  Gerçekte:
  "O her an bir şe’n alır." (55/22)
  Kaidesine göre makamlar ve mertebeler de bulunur.
  Her makamda bir türlü her mertebede bir başka yüz gösterir.
  Her yüzde bir başka türlü güzellik her güzellikte bir başka aşk her aşkta bir türlü gamze her gamzede bir türlü işve her işvede bir türlü cilve her cilvede bir türlü naz her yerde de bir türlü başlama şekli vardır.

  Bu yüzden aşka müptelâ olup inleyen zâtlar çeşitli hâllere düşerler.
  Gâh kabz ve celâl sıfatına mazhar olurlar.
  Gâh bast ve cemâl sıfatı tecellisinin mazharı olur; zevk alır zevke dalar safa bulurlar.
  Gâh naza gâh niyaza kapılırlar.
  Bu sıfatlar âşıkın nazarında türlü türlü hâller alır; fakat o âşık hiçbirini itmez.

  Hâl böyle olunca ârif kendini nasıl muayyen bir itikada kaptırsın; gitsin!

  Âşıkın sevdiği mahbub hangi sıfatı takınsa hangi libasa bürünse ve her ne şekilde tecelli etse katiyetle gaflete düşmez ve tek yüzüne bağlanmaz.

  Ayrıca her yüzden onun güzelliğini gördüğü gibi tek yüze bağlanıp kalanları da mazur görür.
  Dairesi geniştir.

  İtikad faslında tek yüze bağlanıp kalmanın da ilâhî şuûnattan biri olduğunu bilir ve ilâhî isimlerden birinin gereği olduğunu kabul eder.

  Nitekim izzet sahibi Yüce Hakk şu âyetinde şöyle buyurdu:
  "Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki Hakk onun nasiyesinden tutmuş olmasın; kesin olarak bilinsin ki Rabbim sırat-i müstakim üzeredir. " (12/6)
  Bu âyet-i kerime Hud Nebi’nin dilinden anlatılır.

  Herkes bir ismin mazharı olup onun tasarrufu altında bulunur.
  Celâl Cemâl Hâdî Mudillü bunların hangisi olursa olsun onun doğru yoludur.

  İtikad bahsinde de aynıdır.
  Bir kimsenin itikadı diğer şahsa göre ayrılık taşısa bile aslında mazharı olduğu isme binâen doğru yoldadır; onun müstakim sıfatı odur.

  Meselâ yayın doğruluğu eğri olmasından anlaşılır. Şaşkınlık Hakk’ın Mudilli ismine göre doğrudur.

  Hâdî ismi onu eğri bilse de yine doğru sayılır.
  İşte ârif kişi bu mânâya vâkıf olduğu için hiç kimsenin dinine sataşmaz..

  Burada bir soru akla gelir.
  O sorunun cevabını kader sırrına âşinâ olmayan vermeye kadir olamaz ehli olana kolaydır.

  Sual şudur:

  “Cümle ibadet ve diğer bütün ahval ilâhî esma tecellisi gereği oluyor ve kulun da onları yapıp yapmamakta bir seçme ehliyeti olmuyor.

  Bundan da anlaşılıyor ki herkes bulunduğu işi yapmaya mecbur.
  Bu da cebre girer ve zülüm olur?”

  Cevabı şöyle olabilir:
  “Yukarıda sorulan sorunun tahkik neticesinde
  iki durum hâsıl olur.

  Bir defa Mâhiyetler önceden yapılmış değildir.
  İkincisi ise ilmin bilinen şeye tabi olmasıdır.
  Bu iki duruma vukuf peyda olunca az da olsa kader sırrına vukuf peydah olur.

  Beyan edilen iki şeyi aslına uygun şekilde anlamak icap eder.
  Onlara vukuf peydah olunca Allah'ın yardımı ile kader sırrına da nüfuz peydah olur.

  Çünkü bunlar anahtar mevkiindedir.

  Yukarıda:
  “Mâhiyetler” diye arz edilen kelimenin mânâsı şudur:
  “Eşyanın İlâhî Bilgi Denizi’nde mevcut olan suretleri...”
  Ama ilimle sınırlı suretleri..
  Mâhiyetlerin bir adı da ayan-ı sabite olarak anlatılır. Orada Hakk’ın ilmi Zâtının aynıdır.
  Bu hâl İnsan-ı Kâmil için dahi böyledir.
  Diğer bir itibarla da ilim Zâta aynadır.
  O Mâhiyetlere Hakk’tan gelen feyz; yine onların Zâtında mevcut olan istidat ve kabiliyete göre gelir.
  İtikad ve diğer hâllerde onun dışına çıkamaz.
  İsyan küfür itaat bunların her biri o Mâhiyetin kabiliyetine göre istemiş olduğu şeylerdir.
  İstidadı nisbetinde Hakk'tan ne diledi ise o verilmiştir.

  Meselâ:
  Buğdayda istidad buğday olmak; arpanınki arpa darınınki de darı..
  Diğerlerini de var buna kıyas eyle…
  Eğer arpanın dili olsa ekene itirazla:
  “Beni niçin buğday yapmadın?.” dese ekinciden alacağı cevap:
  “Senin istidadın kabiliyetin buydu...” olur.
  Ayrıca arpa tohumunu ektikten sonra buğday ummak ahmaklık sayılır.
  Bu anlatılanlara göre herkesin Mâhiyeti ayan-ı sabitesi ezelde her ne hâl ve özellikte idiyse hangi ismin tecellisi kısmetine düştü ise bu âlemde onu gösterebilir.
  Her şey ezelde verilen şekilde aşikâr olur.
  İlâhî bilginin ona bir tesiri yoktur.
  "İşleri yerli yerince yapıcılara yemin olsun." (79/5)
  Mânâsını taşıyan âyetteki kurala göre ârif olanlar bu sırra vâkıftır.
  Haddizâtında malûm olan bir şey ne hâlde ise ilâhî bilgi onu ilgilendirir ve o esma ve sıfatın iktizası olarak zuhura gelir.
  Ve:
  “Bilgi bilinene bağlıdır...”
  Demekten maksat da bunu ifade etmektir.

  Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem “Evvelü mâ halakallahu nurî evvelü mâ halakallahu kâlemü evvelü mâ halakallahu’l-akl: ALLAH’ın ilk yarattığı şey benim nurumdur ALLAH’ın ilk yarattığı şey kâlemdir ALLAH’ın ilk yarattığı şey akıldır.”
  (İ.Ahmed V/317; Keşfül Hâfâ I/311 (823824827); Hilyetül Evliyâ III-318)

  Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) (Abdullah olarak “Ben de bir beşerim sıradan bir insanın sevindiği gibi sevinir ve gelişigüzel bir insanın gazablandığı gibi de gazablanırım.” buyuruyor. (Müslim IV-2008; İmâm-ı Ahmed II-243; Ebu Dâvud IV-298)

  وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى
  وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
  “Ve lel'ahiretü hayrün leke minel'ula. Ve lesevfe yu'tiyke rabbüke feterda. :

  Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.” (Duhâ 93/4-5)

  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

  “Ve le kad zera'na li cehenneme kesiram minel cinni vel insi lehüm kulubül la yefkahune biha ve lehüm a'yünül la yübsirune biha ve lehüm azanül la yesmeune biha ülaike kel en'ami bel hüm edall ülaike hümül ğafilun :

  Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır onlarla kavramazlar; gözleri vardır onlarla görmezler; kulakları vardır onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” (A’raf 7/179)

  وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

  “Ve kada rabbüke elle ta'büdu illa iyyahü ve bil valedeyni ihsana imma yeblüğanne indekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher hüma ve kul lehüma kavlen kerima :

  Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine «of!» bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. (İsrâ 17/23)

  وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ
  “Ve ma yef'alu min hayrin fe ley yükferuh vallahü alimüm bil müttekiyn :

  Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takvâ sahiplerini çok iyi bilir.” (Âl-i İmrân 3/115)

  يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ
  “Yahrucu minhumellu'lu velmercanu. : İkisinden de inci ve mercan çıkar.” (Rahmân 55/22)

  وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

  “Ve kezalike yectebike rabbüke ve yüallimüke min te'vilil ehadisi ve yütimmü ni'metehu aleyke ve ala ali ya'kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahime ishak inne rabbeke alimün hakim :
  İşte böylece Rabbin seni seçecek sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Ya'kub soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir hikmet sahibidir.” (Yusuf 12/6)

  فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا
  “Felmudebbirati emren. : (1-5) Söküp çıkaranlara yavaşça çekenlere yüzdükçe yüzenlere yarıştıkça yarışanlara iş düzenleyenlere andolsun;” (Nâziât 79/5)

  Zümre : Bölük cemaat grup takım sınıf. Cins.

  Müşahede : Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek. * Muayene kontrol.

  Sâlik :
  (Sülûk. dan) Bir yolda giden. Belli bir yol tutup giden. * Bir tarikat yolunda olan.

  Hadd-i zât : Aslında. Yaradılışında.

  Nail : Muradına eren nâil olan ele geçiren. Erişmiş.

  İfrat : Haddinden geçmek. Pek ileri gitmek. * Takatinden ziyade iş vermek. (Tefrit'in zıddı)

  Tefrit : Ortalamanın yani vasatın çok altında kalmak geride kalmak. Normalden aşağı olmak. (İfratın zıddı)

  Meyan : f. Orta ara vasat meyan.

  İffet : Namus. Temizlik. Perhizkârlık. Nefsi behimî temayüllerden men etmek. Helâla razı olup haramdan kaçınmak.

  Terakki : İlerleme. Yukarı çıkma yükselme. * Artma çoğalma. * Bilgi ve medeniyetçe yükseliş.

  Binâen : ...den dolayı bu sebepten. Mebni ve müstenid olarak. Dayanarak.

  Peydah : Peyda. f. Mevcud var olan açık âşikâr meydanda olan.

  Varta : Her çukur yer. Uçurum. * Kurtuluşun zor olduğu yer. Tehlike. Muhatara.

  Göze : Göz kaynak pınar.

  Mazhar : Sahib olma nâil olma. Şereflenme. * Bir şeyin göründüğü izhar olunduğu yer. Çıktığı yer.

  Şe’n : İş yeni olan hal. * Şan. * Tavır. * Hâdise. * Vâkıa. * Kasdetmek. * Emr ü hal.

  Şûun : (Şe'n. C.) İşler fiiller. Havadis.

  Şuûnat : Şuunlar. Keyfiyetler haller. * Emirler. Kasıtlar. Talepler.

  Müptelâ :
  Dertli. Hasta. Başı sıkıntılı. Rahatsız. Belâlı. Düşkün. Tutkun. Tutulmuş.

  Mahbub : Muhabbet edilen. Sevilen.

  Mazur : Ma’zur. Özürlü. Özrü olan.

  Âşinâ : f. Mâlumatlı haberli olan. Arif. Bilgili. Mâlik. Tanıdık. Yabancı olmayan. * Yüzücü.

  Cebir : Zabtetmek. Zor. Kuvvet. * Bir şeyi ıslah ve tamir etmek düzeltmek. * Bâtıl bir fırka. * Mat: Harflerle yapılan hesab. *

  Tıb: Fevkalâde ameliyat kırık kemiği sarıp bütünlemek. Kırık veya çıkık uzva sarılan tahtalar.

  Tahkik : Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak. * Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek künhüne vâkıf olmak nihayetine erişmek demektir. Kur'an kıraat ıstılahında ise: Her harfin hakkını vermek özel sıfatlarına riayet etmek sesi tam mahrecinden çıkarmak medleri gerektiği kadar uzatmak hareke ızhar ve gunneleri okuyuş hassasiyetinin en son imkânını kullanarak okumaktır.

  ALINTIDIR

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş