İnsan-ı Kamil Nedir? (İzlemenin En Son Mertebesi)
Beşinci Mertebe - İnsan-ı Kamil

İnsan-ı Kamil tüm mertebelerin ve alemlerin hepsini içerir ve kapsar. Bu nedenle bu mertebe varlık mertebelerini cem eder (birleştirir) ve ism-i azam makamıdır.

İsm-i azam da bütün ilahi isimleri cem ettiği gibi insan-ı kamil de mülk meleküt ceberut ve lahit alemlerinin hepsini cem eder.İnsan-ı kamilin kuşatmadığı ve kendisine sirayet etmediği zahiri ve batini hiçbir varlık mertebesi yoktur. Hatta insanı kamil o varlık mertebesinin aynısıdır. Nitekim Hz. Ali (k.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur;

"Sen kendini küçük bir cisim sanırsın halbuki alem-i ekber sensin ve o sende gizlidir"

Eğer kamil mürşide erişip nefsini tanırsan her şeyin sende olduğunu ve senin de her şeyde olduğunu yakinen bilirsin. Mesela 18.000 alemin bir havan içinde dövüldüğünü sonra macun yapıldığını ve bu macundan bir şey oluşturulduğunu farz et. İşte bu oluşturulan şey insanı kamil olurdu. İnsanı kamil 18.000 alemi 18.000 gözle izleyendir. Her bir aleme girer ve girdiği alemi o aleme uygun bir gözle seyreder.

Alemleri duyu gözleriyle hissederler akıl gözüyle alemleri aklederler ruhlar alemini (manaları) kalp gözüyle izlerler. Geriye kalan alemleri de sen buna kıyas et artık. Bununla birlikte bu duyu gözüyle ruhani aleme müyesser olacağını zannedenlerin şüpheye düştükleri de ehline malumdur.

"Yürü bir göz daha bul da derdine çare yap. Bu gözü de o gözden Hakk'a bakan gözlük yap"

(İbnü'l Arabi)

Gayb alemini seyretmek için hakkani bir göz gerekir. Alemlerin sayısı 18.000 diyenler bu bakımdan şöyle derler;

1)Aklı Külli ki buna KALEM de denir
2)Nefsi Külli ki buna LEVH de denir
3)ARŞ
4)KURSİ
5)YEDİ GÖK (SATÜRN JÜPİTER MARS GÜNEŞVENÜSMERKÜRAY)
6)4 UNSUR (ATEŞ HAVA SU TOPRAK)
7)Mevalid-i Selase (MADENBİTKİHAYVAN)

Bunların toplamı 18 olur. Bunlar külli alemlerdir. Eski hakimler bunların cüzi olanlarını da dikkate alarak her birini 1000 alem olarak saymışlardır. Bu nedenle aleme 18.000 demişlerdir. Gerçekte ise alemlerin haddi ve sonu yoktur.

Karada olan mahlukat denizde olanın 10 da biridir. Karada ve denizde olanların hepsi hesap edilirse havada olanların 10 da biri eder. Yerde ise denizde ve havada olanların hepsi toplanırsa Allah'ın birinci kat gökte bulunan meleklerinin saysının 10 da biri eder.

Canlıların sayıları


karadaki canlılar: x
denizdeki canlılar: 10x
havadaki canlılar: 110x

1. kat gökteki melekler: 1110 x
2. kat gökteki melekler: 11100x
3. kat gökteki melekler: 111000x
4. kat gökteki melekler: 1110000x
5. kat gökteki melekler: 11100000x
6. kat gökteki melekler: 111000000x
7.kat gökteki melekler: 1110000000x
Kürsideki Melekler: 11111111110x
Arşın bir köşesindeki Melekler: 1111111111100x
Muheyyemün Melekler: 11111111111000000000x

Muheyyemün Melekler sadece hiç bir an duraklamadan Allah'ın güzelliğinden gözlerini alamayan ve zerre gözlerini cemalden ayırmayan meleklerdir. Bu melekler ne alemden ne kendilerinden ne de başkalarından haberdardırlar.Bu melekler Ademin iblisin yaratıldığından bile haberdar değillerdir.

"Onun kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır" (Bakara suresi 255)

Hepsinin üzerinde Allah'ın RUH adı verilen yüce bir meleği vardır. Bu meleğin başında sayısız saçlar vardır.

Bütün bu zikrolunan melekler Arş ve Ferş Ruh isimli bu meleğe nisbet olunsaydı bu durum tıpkı bir insanın elindeki inci tanesi veya insanın saçına bir inci tanesi asması gibi olurdu.

Eğer Allah teala RUH a bu varlığı yemeği emretseydi o bütün bu varlığı bir lokmada yutardı ve boğazından bir şeyin geçtiğini bile hissetmezdi.

İster melek ister felek olsun zikrolunan bütün bu şeyler İNSANI KAMİLİN kalbine konulsaydı o bunları kalbinde var mı yok mu hissetmezdi.

Nitekim Bayezid el Bistami Hazretleri bu makama ulaştığında talebelerin bu yola rağbetini arttırmak için ;

"Eğer arş ve içindekilerin bir milyon katı arifin kalbindeki köşelerden bir köşeye konulsaydı arif bunu hissetmezdi" buyurmuştur.

Zira o gönül yerlere göklere Arş'a kürsiyye sığmayan Allah tealayı kendisine sığdırmıştır. O bu kadar geniş olsa buna şaşılır mı?

Nitekim bir hadiste rivayet edildiğine göre;

"Göğüm ve yerim beni kuşatamadı. Ancak mümin kulumun kalbi beni kuşattı" buyurmuştur.

Hadiste geçen mümin kul ile kastedilen insanı kamildir. Kalbe sığmak ise Hakk'ın cemaline o gönlün AYNA olması demektir. Nitekim yine bir hadiste;

"Mümin müminin aynasıdır" buyurulur.

Burada geçen ilk mümin kelimesinde insanı kamil ikinci mümin kelimesinde ise Allah kastedilmektedir.

Şu halde bu sözün anlamı insanı kamilin gönlü Allah'ın aynasıdır demek olur.

Şeyhülekber Hazretleri Fusüsul Hikem 'de arifin kalbinin azametinden haber vererek şöyle der;

"Bayezid'in bahsettiği durum arifin cisimlere nisbetle olan büyüklüğünü anlatır. Ben ise derim ki bu sonsuz varlıkki bu sonsuz varlığı yaratan hakikate nisbetle kendisine bir sınır belirlenir . Bu kendisine had ve nihayet olmayan varlığı yaratan hakikat arifin kalbinde olsaydı arif o hakikati de hissetmezdi." (yukarıda yazdığımız Bayezid el Bistaminin cümlesine binaen)

Bu durum ancak zevk yolu ile anlaşılır. Allah bizlere bu zevki müyesser eylesin. Hu !

Yine Bayezid el Bistami hazretleri şöyle buyurmuştur;

"İlahi aşkı kadeh kadeh içtim. Ne şarap tükendi ne de ben kandım"

Bu makamda sevgi (hubb) sevilenin (mahbub) aynı olmuştur. (Sevgi ve sevilenin bir olması)

Yani;

"Kalbimin aynası ezeli ve ebedi sevgilinin tecelli ve feyzlerine mazhar oldu. İlahi feyzler sürekli bir şekilde inmekte ve kalbim de bunları kabul etmektedir. Ne muhabbet son buldu ne kalbimin kabülü tükendi ve ne de tükenecektir." denilmek istenmektedir.

Eğer ağaçlar ve bitkiler kalem bütün denizler mürekkep ve insanlar cinler ve melekler de katip olsalar bu alem yaratıldığından itibaren mahşere dek insanı kamilin azametini açıklasalardı bu konu açıklanmış olmazdı. Nitekim Kuran-ı Kerim'de ;

"De ki "Eğer benim Rabbimin kelimelerimi yazmada bütün denizler mürekkep olsaydı denizler tükenirdi de Rabbimin kelimeleri yine de tükenmezdi" (Kehf Suresi 109)

İnsanı kamilin bir adı da Alem'dir. Nitekim Allah Kuran-ı Kerimin başında;

"Elif Lam Mim. İşte bu kitap ki kendisinde şüphe yoktur" (Bakara Suresi 1-2) buyurması bu anlama gelmektedir. Bir hadisi şerifte ;

"İnsanı kamil ile kuran ikizdir" buyuruyor Peygamber efendimiz.

Arifin kendi hakikatini tanıması demek İnsanı kamil olması demektir.İnsanı kamil olmayı istemekle insanı kamil olunmaz. Ancak bir insan bir insanı kamile hizmet edip onun eteğini tutmak ile olunur. ALLAH HERKESE BU KABİLİYETİ VERMİŞTİR.

Ancak kusur kişinin kendindedir. Onun mezhebi olmaz. İnsnaı kamile sorulduğunda mezhebim "Allah mezhebidir" der.

Pegamber efendimiz " İnsanlara akıllarının ereceği kadar konuş" buyurmuştur.

Eğer arif kalbinde olanı halka anlatsaydı halk onu derhal öldürürdü. Bu durumda arif münafık olmaz. Çünkü münafık gizli bir inançla kayıtlı olup kendi inancına göre ameller yapandır. Çünkü münafık bunların batıl olduğunu düşünmektedir. Arif ise açıkladığı inanca da gerçektir der. Bununla beraber batında olan hale zahiri zıt görünür. Gerçekte ise zıt değildir. Arifin dairesi geniştir. Bu yüzden birbirine zıt olan iki şeyi bile kapsar. Çünkü bu durum ona nisbetle zıt değildir.

En doğrusunu Allah bilir!

(İbn Arabi (1165-1240)(k.s.) - Lübb'ül Lübb (Özün özü) Tercüme: İsmail Hakkı Bursevi(1653-1725) (k.s.))

ALINTIDIR