Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Adâbü'l-Mürîd (genç müslümana öğütler - ibn arabi)

  Adâbü'l-Mürîd (genç müslümana öğütler - ibn arabi)
  ÂDÂBÜ'L-MÜRÎD (GENÇ MÜSLÜMANA ÖĞÜTLER)

  Şeyh’ül Ekber Muhyiddin-i İbnü’l Arabi (k.s.) hazretleri

  Bismillâhirrahmânirrahim

  Allah'a hamd ve Resulüne salât ve selâmdan sonra...

  Ey irşad isteyen genç! Olgunluk ve mükemmellik yolculuğuna başlayan bir kişinin her şeyden önce hangi inançlarının olması ve ne gibi amellerde bulunması gerektiğini benden öğrenmek arzuna cevab ve bir sıdk ve savab rehberi olsun diye bu kitapçığı yazdım. Başlatmak sona erdirmek ve başarıya ulaştırmak ise şübhesiz Allah'a aiddir.

  BAŞLANGIÇ

  Ey ilâhî güzelliğin hasretlisi istek yolunun yolcusu! Allah seni ve bizi kendi yoluna tam uymakta muvaffak etsin. Razı olduğu kendisine yakın işlerde çalıştırsın. Allah'ın bize yakınlığının ne demek olduğunu yine kendisi bildirmiştir. Bu hakikati ebedî saadetin vasıta ve yollarını peygamberler göndererek bize bildirdi ve açıkladı. Biz de o yüce peygamberlerin getirdiklerini «İnandık ve gerçektir» diyerek tâ yürekten benimsedik ve kabul ettik. Şimdi yalnız îman ettiğimiz ilahî emirler ve peygamber şeriatının hükümlerini uygulamak ve yerine getirmek ödevi kaldı. İşte ey yola yeni düşen mürid senin birinci vazifen sana önce gereken ezelî ve ebedî Yaratıcını tevhid (Tek ve bir olduğuna tam inanman) ve O'na uymaz ve yaraşmaz şeylerden vasıf ve sıfatlardan Kudsî Zâtını Varlığını tenzih etmektir.

  Tevhidin prensibi


  «De ki: Eğer Allah'dan başka ilâhlar bulunsaydı yer ve gök karışır birbirine girer fesaddan yok olurdu» açık nassıdır.

  Çünkü Allah'dan başka ilâh bulunsaydı iradelerinin ihtilâfı yüzünden var oluşu ve yok oluşu bakımından bir fiilin vukuu imkansızlaşırdı.

  Ey temiz yürekli ve tabiatlı mürid sen Allah'a ortak koşan bir kişi ile tartışma ve Allah'ın birliğini isbat için deliller getirmeye kalkışma. Çünkü müşrikler ;

  «Yerin ve göğün yaratıcısı kimdir diye sorulursa Allah'dır derler» ilâhî sözünde de belirtildiği gibi seninle birlikte yaratıcının varlığını kabul tasdik ve teslim ediyor fakat fazladan olarak Allah'ın ortağı bulunduğunu ekliyor. Senden farkı bu fazlalıktır. Öyleyse bâtıl dâvasını isbat etmek yâni fazladan kattığı ortak (!) için delil getirmek ona düşer.

  Tabii Getirebilirse...

  Tevhid bahsinde bu kadar bilgi sana yeter. Çünkü vakit kıymetlidir onu kaybetmeye gelmez. Akıl selâmete erişmişse bu selâmeti bozmak akıl kârı olmaz. Tenzih meselesine gelince; bu mesele bu çağda bir takım dalâlete düşmüş topluluklar (Allah'a cisim bir kenara çekilme veya insana benzerlik izafe eden sapık görüşler...)'in bulunuşu sebebiyle üzerinde şiddetle durulmaya değer bir mes'eledir. Sevgili kardeşim tenzih bahsinde «leyse kemislihi şey'ün = Cenâb-ı Hakkın hiçbir eşi ve benzeri yoktur » ilâhî sözü inancında bakış açın olsun. Tenzih konusunda bu ilâhî prensib sana yeter. Bu âyet-i kerîmeye aykırı olan her vasıf fazla onun hükmüyle bağdaşmayan ve ona lâyık olmayan bir şeye dönük ve aiddir. Bunun için tenzihi düşünürken bu ilâhî ölçüden daha ötesini arama ve îtikad bakışını bu gerçek görüşten ayırma saptırma.

  Bu mukaddes konuda «Allah vardır ve onunla birlikte başka bir şey yoktur» hadîs-i şerifi de örnek gösterilebilir.

  İslâm bilginleri bu hadîs-i şerife «O ezelde nasıldıysa bugün de öyledir» hikmetini eklediler. Bu hadîs-i şerifin yüce anlamından çıkarılacağı gibi Vâcibü'l- Vücûd olan Allah âlem henüz yokken hangi vasıfları taşıyorsa kâinatı yarattıktan sonra yine aynı vasıfları taşımaktadır; yâni ezelde taşıdığı kudsî sıfatlara kâinatı yaratışından ötürü veya yaratışıyla birlikte hiçbir yeni sıfat eklenmemiş sıfatları artmamış eksilmemiştir. O zâlimlerin hakikat karartıcılarının düşünce ve sözlerinin çok üstünde onların dediğinden çok büyük çok yücedir.

  Sonuç olarak eşya ve varlık yokluk perdesine dürülüyken Allah'ı tenzihte ne gibi bir inancın bulunması gerekirse kâinatın varlığıyla birlikte yine o inanışta ol diyoruz.

  Senin üzerine borç olan şeylerden biri de tevhid ve tebliğe dair müteşabih âyet ve hadîslerin veya ilâhî vahye mazhar olmuş öbür peygamberlerden bize gelmiş söz ve nakillerin gerçek anlamlarını ilâhî ilimde bilerek bütününe öylece inanmandır. Çünkü bu anlam âbidesi âyetler söz ve kelimeler bütün kudsî ve yüce vasıfları anlayabileceklere indirilmiş ve verilmiştir.

  «O misilsizdir» ilâhî tenzihinin üstünde hiçbir tenzih Vâcibü'l-Vücûdu tenzih edemez. Çünkü Allah kendini kendi ulûhiyet büyüklük ve şanına layık olan bu anlamlar demeti âyetle tenzih buyurdu. Öyleyse sende tevhit ve tenzih konusunda temel esasları hafıza ve gönlüne yaz nakşet ve yüce peygamberlere ve onların Haktan getirdikleri ve haber verdikleri emirler ve hükümlerle bilip bilmediğin bütün peygamber tebliğlerine inan ve bütün sahabe-i kiramı sev ve âdilliklerini kabul ve itiraf et.

  Haklarında çürütülebilecek ayıplanabilecek bir söz sarfetme. Onları Kur'an-ı Kerîm ve gerçekten başka zerre bir şey taşımayan peygamber sözleri nasıl anlatmışsa ne gibi meziyetlerle donatmışsa anmışsa onunla yetin ve iç lerinden bi rini öbüründen üstün veya aşağı görmekten sakın. Peygamberlerin saygı gösterdikleri şiarlar muhterem tuttukları zatlar ve yerlere sen de gereken saygıyı göster ve yüksek tarikat ve sofiyenin gerçek er lerinden rivayet edilen sözler ve haller ve onlarda görüp veya onların başından geçtiğini işitip aklının ermediği akla sığmaz gibi gelen işleri ve sözleri de teslim et.

  Ey hidayet isteyen mürid bütün halka hüsn-i zanla bakmaya alış. Buna kendini alıştır. Onlarla olan işlerinde vicdanının sesinden ayrılma. Temiz yürekli ol. Müslüman kardeşlerinin gıyablarında da duacı ol. Hallerini gizli tutan istiğna gösteren fakirlere Hak yolu yolcularına gücünün yettiği kadar yardımda bulun hizmet et. Ve onlara hizmetinden ötürü de nefsinde bir fazilet ve meziyet vehm ve tasavvur etme. Belki senin hizmet ve yardımını kabul ettikleri için onlara minnettar ol ve bunu onların alçak gönüllülüğüne bağla.

  Yoksulların her sıkıntısını ağır hayat yüklerini hafifletmeyi kendine bir borç say. Seni üzerlerse katlan. Davranış ve huylarından mizaçlarından sana bir gölge düşerse

  «Allah sabredenlerle beraberdir»


  yüce hükmünü gözden kaçırmayarak sabırlı ve tahammüllü ol. Allah'ı zikirden Kur'an-ı Kerîmi okumaktan doğru yoldan çıkmış olanları aydınlatıp yola getirmekten kötüden çeviriş ve iyiye yöneltişten (emr-i bilmâruf ve nehy-i anil münkerden) birbirine gücenip darılmış din kardeşlerinin arasını bulup yapmaktan durumu elverişli olanların sadaka ve maddî yardım duygularını kamçılamaktan kısaca hayır getiren sözlerden ve fiillerden başka şeylerle boş ve faydasız lâf ve işlerle uğraşma.

  Yolcusu olduğun doğru yolda sana destek olacak uygun arkadaş seç. Çünkü îman cevherinin incisi olan bir kişi mü'min kardeşinin yardımıyla güçlenir. Hakikat ehlini tanımı yan sevmeyen ve senin fikrine ve hakçı mesleğine karşı ve yabancı olan kimsenin dostluğundan sakın ve her hâl ü kârda sana doğruyu doğru yolu ve doğru izi gösterecek bir mürşid-i kâmil ara ve bu arayışta dosdoğru davran. Çünkü doğruluk müride yolun başlangıcındakilere ait ve mahsus bir şiardır. Şu bir hakikattir ki bir mürid hak yolunda doğruluktan ayrılmadıkça mutlak hidâyet
  erdiricisi Rab onu bir mürşid-i kâmile rastlatır ve şeytanları bile ona hayrı ilham edici meleklere çevirir. Doğruluk bir büyük iksirdir ki neyin üzerine konsa onu arıtır bakır üzerine konsa onu altın yapar.

  Sana şiddetle lâzım olan ve senin için son derece önemli bir nokta da helâl lokma aramaktır. Çünkü Yüce Peygamber yolunun esası helâl maldır. Dinin temeli din sütünü helâl lokma üzerine bina edilmiştir.

  Ey Mürid hiçbir şeyde halka yük olma kimseye yük yükleme ağırlık verme ve gönülleri ölüm uykusuna batmış olanlardan ne kendin ne de başkası için lütuf ve ihsan kabul etme. Kazancında sözünde her hareketinde vera ve takvaya yönel ve miskincesine yiyeceğe içeceğe meyilli ve lükse düşkün olma. Çünkü helâl mal israfı ve saçıp savurmayı kabul etmez ve kaldırmaz.

  Dünya sevgisi insan yüreğinde kökleşince onu söküp atmak gücün gücü olur. Mürid bir denenme yeri olan bu dünyada genişlik ve rahatlık aramamalı. Yemeği azaltmak da önemli noktalardandır. Az yemek kalbe ferahlık getirir. Tâat ve ibâdette rağbeti arttırır. Tembelliği giderir. Ey hak isteyicisi geceni gündüzünü tâat ve ibâdetle onar aydınlat. Hususiyle Kerîm olan Rabbinin huzurunda el bağlayıp divanında durmak ibâdet etmek için Ulu Şeriatın seni çağırdığı beş vakit farz namazı saatlerine güzelce yapış ve onların arasındaki vakitleri iyi niyetler ve salih ameller İslama uygun fiillerle beze süsle doldur ve diri tut.

  Bir san'atın varsa bir hafta geçineceğini bir günde kazanmaya çalış. Abbasî halifelerinden Plânın Reşid'in oğlu Ahmed-i Sebtî gibi ki o yalnız cumartesi günleri çalışır amelelik eder ve bir günde kazandığıyla bir hafta geçinir haftanın öbür altı gününü de din ve ibâdete verirdi.

  Sabah namazını kıldıktan sonra gün çıkmcaya kadar namaz kıldığın yerden ayrılma. Ve ikindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar namaz yerini bırakma. Bu iki feyz saçan zamanda hudû ve huzur ile Allah'ı zikret hep. Öğleden ikindiye ve akşamdan yatsıya kadar yirmi rek'at namaz kılarak Allah'ın huzurunda durmak ve böylece Cenâb-ı Hakkı zikretmek faziletini elden kaçırma. Kuşlukta ve öğleden önce öğleden sonra ve ikindiden önce ve akşam namazından sonra dörder rek'atlık namaza devam et. Yatsı farzını kıldıktan sonra her iki rek'atta selâm vermek şartiyle on rek'at nafile ve üç rek'at salât-ı vitr kıl. Uyku bastırmadan uyuma.

  Acıkmadan yeme. Giydiğini sırf sıcaktan ve soğuktan vücudunu korumak ve örtünmek kısacası seni ibâdetten alıkoyacak her türlü hâli ve güçlüğü ortadan kaldırmak niyetiyle giy. Okumasını biliyorsan Kur'an-ı Kerîme bakarak okumak şartiyle Kur'an-ı Kerîm den her gün belli bir miktar okumaya kendini alıştır her gün için belli bir virdin olsun.

  Mushaf-ı şerifi göğsünün hizasında ve sol elinde tut. Ve gözün Kur'an-ı Kerîmde sağ elini kelimeler üzerinde yürüt. Ve okurken sesini kendin işitebileceğin kadar yükselt. Ve tertil ederek yâni acele etmeksizin yavaş yavaş yüce mânalarını düşüne düşüne oku. İlâhî rahmeti çağırmayı gerektiren yüce âyetlerede o rahmeti yalvararak iste. İbret âyetlerinden de ibret al. Kısacası her bir yüce âyet günahlarına tövbe etmek ilâhî rahmete sığınmak ve bunlar gibi hangi hüküm ve hikmeti taşıyorsa hep kurtuluşu göz önünde tutarak onun gerektirdiği fiile teşebbüs et. Mü'minlerin vasıflarını belirten âyet-i kerîmeleri okuduğunda bu vasıflardan kendinde bulunanları ve bulunmayanları düşün ki bu övgüye değer vasıflardan sende bulunanlar için tâ yürekten Ulu Tanrıya şükredebilesin ve sende olmayanları da edinmeğe çalışabilesin.

  Hakikat örtücüsü kâfirlerin ve nifakçıların sıfatlarını açıklayan âyetleri okuduğunda da bu kötü sıfat ve vasıflardan sende hangileri var hangileri yok düşün. O vasıflardan sende bir şey varsa onu önlemeye ve koymaya; gidermeye yok etmeye çalış. Yok ise Yüce Koruyucuya hamd ve şükürler eyle. Sana mutlaka gereken bir şey de her vakit ve her an nefsinle hesaplaşmak ve gönlüne gelen her şeye dikkat etmek onları kontrol etmek yoklamak yâni her ân uyanık durmaktır.

  Allah'tan haya etmeyi utanmayı gönlün için bir alışkanlık haline getir. Çünkü sen Haktan utanırsan Allah'ın yanında kötü olan duygu ve düşünceleri gönlünde tutmazsın hatıralar gelip gönlüne yerleşemez. Ve her vakit kalbini ilâhî rızaya aykırı hareketlere bir meyil duymaktan ve bu duygulara saplanıp kalmaktan uzak tutabilirsin. Benim bir şeyhim vardı; gündüzki söz ve fiillerini bir kâğıda yazardı; gece o sayfayı önüne koyarak orada yazılı her fiil hareket ve sözden ötürü kendi nefsini hesaba çekerdi. Yâni söz ve fiilleri istiğfarı gerektiriyorsa af ve mağfiret istiyor tövbeyi gerektiriyorsa tövbe ediyor hamd ve şükrü gerektiriyorsa hamd ve şükürlerde bu iunuyordu. Bense şeyhimden fazla olarak her gün hatırımdan geçenleri de kaydediyor yazıyorum.

  Sana mutlaka lâzım olan şeylerden biri de vaktini boş yere veya saçma şeylerle geçirmemelidir. Yâni içinde bulunduğun her vakti değermendirmelisin. Sen o vakitte Şeriat hangi iş ve ibadetle vazifelendilirmiş veya hangi iş ve ibâdete çağırmışsa onu yapmaya koş. Eğer farz vaktiyse hemen o farzı yerine getir. Eğer sünnet ve nafile vaktiyse onu yapmaya giriş ve eğer mubah vaktiyse iyi ve hayırlı iş ve fiillerden Cenâb-ı Hakkın sana mubah kıldığı şeylerle uğraş.

  Allah'a yakın olmaya götüren ibâdet fiil ve işlerden birine başlarken onun son ibâdet son fiil ve son işin olduğunu; bir yenisi için onu bir daha tekrarlamak için ömrün ve vaktin kalmadığını farz tahayyül ve tasavvur et. Farz; tahayyül ve tasavvur et ki son kere olarak Rabbinin divanında durmaktasın. Her amelde böyle yaparsan ibâdetinde ihlâsa kavuşmuş olursun. Amellerin kabulü ise ihlâsa bağlıdır.

  Sana mutlaka lâzım olan umurdan biri de daima temiz (taharet üzere) bulunmalıdır. Ne vakit abdest alırsan iki rek'at namaz kıl. Abdest aldığın vakit namaz kılınmayacak vakitlerden değilse tabiî... Güneşin doğduğu tam ortada olduğu battığı vakitler hariç. Yalnız cuma günü bu kaydın dışındadır. Cuma günleri güneş tam tepedeyken de namaz kılınabilir.

  Ey yolun başındaki genç! Sana lâzım olanların başında üstün ahlâklı olman ve kötü huylardan kurtulmaya çalışman gelir. Duruma ve yerine göre herkesle güzel huylarla ve güzel tarzlarda ilgi kur. İyi ahlâk kurallarından birini bırakan kötü huylu sayılır. Kötü huyluların dostluk ve ülfetinden çekil. İnsanlar nasıl sınıf sınıfsa güzel ahlâkın da bölüm bölüm olduğunu bil. Bunun gibi halka en çok hangi huy ve ahlâk kuralı çerçevesinde faydalı olunacağını da önceden bilmelisin.

  Yaratıklardan çoğuna yarıyacak hulk ve tabiat onları rahata eriştirici ve onları güçlük ve zahmetlerden kurtarıcı olanıdır. Bundan dolayı sırf Allah rızası için halka yarayışlı iyi huy ve ahlâk sahibi ol. Değil mi ki insanlar Allah'ın kullarıdır hareketlerinde ilâhî çizgilere bağlı ve ondan ayrılamaz bir çerçeve içindedirler; alınyazılan ve hattâ seçme hürriyetleri gerçek hareket vericinin kudret elindedir.

  «Ben üstün ahlâkı tamamlamak için gönderildim»

  hadîs-i şerifinde de belirtildiği gibi peygamberlerin başı Peygamberimizin güzel huyların bütünlenmesi birbirine perçinlenmesi ahlâkın son ve mükemmel halini alması için gönderilmiş olması güzel ahlâkın fiil ve niyetlerin en önemli bir bütünü oluşunda bir şübhe bırakmaz. Ulu Şeriatın «istersen hakkını al dilersen bırak» diye buyurduğu veya «isterten karşılığını ara istersen affet » dediği yerde sen af ve barışmaya yanaş ki «Kim affeder barış sağlarsa mükâfatı Allah'a aittir» kesin nassı ile (âyetiyle) afçı sulhçu düzeltici karşılığı ve mükâfatı Allah'a kalmış olanlardan olasın. Ama Şeriatın «gazap et» «buğz et» dediği noktada gazab et buğz et.

  Allah rızası için buğz kötü değil iyidir; çirkin değil güzeldir. Allah'm rızası için buğz bir üstün ahlâk şartıdır; üstün ahlâktan bir fasıldır. O halde kimseye şahsın için buğz etme Allah için buğz et. Yalnız Şeriatın buğz et dediği yerde buğz et. Sana lâzım olan şeylerden biri de senin inancında ve senin amelinde olmayan ve senin inançlarına aykırı olanların dostluk sohbet ve ülfetlerinden sakınmalıdır.

  Ama haklarında kötü zanda bulunma ve kötü düşüncelerden birşeyi aklına getirme ve onlardan uzak durmansırf Allah'a ibâdet ve ehlüllâh ile sohbeti onların ülfetine tercih etmek halis niyetiyle olsun. Hayvanlar hakkında da şefkatli ve merhametli olmak haktanırlık cümlesindendir. Hayvanlar Allah'ın sana bağladığı musahhar kıldığı yaratıklardır. Onlara dayanabileceklerinden fazla yük yükleme ve binilenlerine gurur dolu olarak ve sert bir tarzda büyüklük taslıyarak binme.

  Köle câriye ve hizmetçilerine de güzel ve iyi muamele et. Bunlar senin arkadaşların ve kardeşlerindir. Allah haklarında ettiğin muamele ve tasarrufu tesbit ve bununla seni tecrübe ve imtihan için onların idaresini senin eline verdi. Sen de Allah'ın bir kulusun. Senin hakkında yüce Allah'ın nasıl muamelede bulunmasını arzu ediyorsan köle câriye ve hizmetçilerine sen de öyle davran ki ilâhî fazl ve rahmete şiddetle muhtaç olacağın günde (âhiretteki Hesap Günü'nde) aynı şekilde mükâfat ve bağışlara nail olasın. Evli isen eşini ve çocuklarını da iyi ve güzel davranışlarla yönet.

  «Yaratıkların bütünü Allah'm ıyalidir.(') Ve içlerinden O'na eri sevgili gelen ailesine en yararlı olanıdır» hadîsi şerifinde de buyurulduğu gibi bütün yaratıklar Allah'ın ıyâlidir (lyal'derı maksat

  Cenâb-ı Hakk'ın rızıklandırdığı; yedirip içirdiği koruduğu kimseler demektir) ve Allah indinde en sevgili kul çoluk çocukları için en çok çalışan kişidir. Sen de lyâldensin. Sözün kısası mülkün sahibi Allah'ın sana nasıl merhametli şefkatli görüp gözetici olmasını diliyorsan sen de ailene ve halka öyle ol Oğlun varsa dünyaya ait hiçbir karşılık ve fayda beklemesizin kendisine Allah'ın kitabını öğret ve Şeriat terbiyesi ver; onu din ahlâkım yaşatacak şartlarla donat. Ve küçüklükten çileye riyazete alıştır. Gönlüne dünya sevgisini yerleştirme. Ve ona dünya şatafatlarına süs ve lükse ebedî âhiret nimetlerinden nasibini eksiltecek her iş ve eşyaya nefret duygusunu aşıla. Bunlara ısınmasın. Isındıklarından da soğuşun. Ve bütün bunları para ve mal tutkunluğundan cimrilik ve pintilikten dolayı yapma dine sevginden ve saygından yap.

  Sana yaraşan bir tutum da gaflette olanların kapılarına yaklaşmamak ve sırf kendi nefs isteklerine mahkûm ve esir olanlara da yoldaş arkadaş olmamaktır. Çünkü bunlar gönlü Haktan alırlar ve gaflet çukuruna düşürürler. Bir işten dolayı onlarla buluşmak ve konuşmak zorunda kalırsan öğüt ver arkadan vuranlardan olma. Doğruluğa aykırı olur bu. Sen onlara iyiyi öğütler ve yüzlerine nasılsan arkalarından da öyle olursan onlarda sana sevgi ve saygı duyar bağlanır ve uyarlar.

  Bir de dinde ilerle hep ilerle. İçinde bulunduğun halden daha ilerdeki öte bir hâle ulaştırması için Cenâb-ı Hakka yalvarmaktan geri durma. Ve bir şey yaparken ve bir şey yapmazken her durum ve her hakeketinde Hak ile ol O'nu unutma O'nun varlığım duy.

  Ey mürid!

  Darlıkta bollukta sevinçli zamanında üzüntülü vaktinde sana infakı (kazancından yoksulları faydalandırmayı) tavsiye ederim. Yoksulun her an ve her zaman yardımına koşman Allah indinde pay edilmiş rızkın değişmezliğine tâ yürekten inandığının bir işareti ve isbatı Allah'a güvenmenin bir sonucu olur. Gerçekten cimri yoksula yardımda yoksulu giydirip yedirerek sevindirmede çok korkak olur. Çünkü şeytan durmadan dinlenmeden sürekli olarak insana göz doymazlık ve çok yaşama fikrini telkin ederek der ki «Malından yoksula verirsen mahvolursun! Malın böylece çarçur edilir ve bir gün bakarsın ki kasan tamtakır elin bom boş dost ve akran çevresinde rezil ve rüsvasın! Onun için malına yapış ve çağın değişmelerine karşı çok tedbirli bulun. Şimdi gördüğün bolluğa aldanma. Gelecek sene Allah'ın ne yapacağını bilemezsin ki!»

  Ve eğer ortalıkta kuraklık ve kıtlık varsa:


  «Malını kendine sakla. Kimseye bir şey verme. Bu kuraklık ve kıtlığın ne vakit sona ereceğini bilemezsin tahmin bile edemezsin. Görünüşe bakılırsa bu şiddetli durum sona ermek şöyle dursun gittikçe artacaktır. Sen kendini gözet. Elinde bir şey kalmazsa yandın! Kimseden sana fayda yoktur. Herkesin gözünde menfur bir adam olursun. Herkes seni küçük görür istiskal eder. Halk için bir yük olursun. Herkese yüz suyu dökersin» der.

  İşte bu şeytanî vesveseler kalbe musallat ola ola inşam cimrilik ve pintiliğin son ucuna götürür ve kuyusuna yuvarlar. Ve bu yüzden Allah korusun

  «Kimler kendi lerini hırs ve cimrilikten korurlarsa işte onlar murada erenlerin tâ kendileridir»

  âyet-i kerimesinin anlamından pay almış kurtuluş ve selâmete ermiş olmaktan ve

  «Cimri an cak kendi nefsine cimrilik etmiş olur» ilâhî bildirişinden ibret almış olmaktan insan mahrum kalır. Bize göre cimrilikten bahseden âyetin sonundaki «yüz çevirirseniz yerinize başka bir kavim getirir » ilâhî sözünden de anlaşılan gerçek gereğince sofiyenin yüce tarikatlarında insan bir ehlullaha bir veliye kavuştuktan ulaştıktan sonra cimrilik ve pintilik gösterirse vardığı yüce makamdan indirilir ve yerine cömert ve civanmert bir başka iyi kişi yükseltilir.

  Kısacası cimri olan kimse «Sen onların mallarını yok et Rabbimiz. Kalblerini şiddetle sık» âyet-i kerîmesinin taşıdığı hikmeti idrâk etmemiştir. Bu beliğ ifade Hz. Mûsa aleyhisselâmın Firavun aleyhine duasıdır ki Cenâb-ı Hak Firavun ve adamlarının yok olmasını isteyince Hz. Mûsa onların cimrilikle sıfatlanmasını duaların gerçek kabul edicisi ve Mutlak Âdil olandan istedi ve diledi. Bu duanın tesiriyle Mısırlılara cimrilik ve hased musallat oldu ve bu yüzden içlerinden fakir olanların açlıkla yok olmalarıyla Allah Firavunu ve kavmini hesaba çekti ve cezalandırdı.

  Ve cimri «Allah'ın yanında iki melek vardır ki her sabah vakti: «Allah’ım her irifak edene halef ver ve her mala yapışanı telef et» diye seslenirler» hadîs-i şerifinin hükmünden de ibret almamıştır. Açıklaması: Allah'ın iki meleği vardır her sabah «Yâ Rab her yoksula bakanın dağıttığı ve verdiği malına karşılık ver ve yeni mal giden malın yerini doldursun. Ve her malına yapışanın malını yok et» diye seslenirler. Ve cimri Hz.Peygambere tükenmez iki hazine verildiğinde ikisini almak ve kabul etmek yerine reddetmesinin de kurtarıcı gerçeğini anlayamamıştır. Ve Hz. Ebûbekir'in (radiyallahü anh) kâinatın başı Peygamberimiz Efendimizin saadet kucağı huzuruna bütün malını getirdiğinde:

  «Ey Ebûbekir çotuğuna çocuğuna ne bıraktın?»

  sorucuna «Allah ve resulünü bıraktım» cevabı Hz. Ömer'in (radiyallahü anh) de malının yarısını sunduğunda aynı soruya «Malın yarısını bıraktım» deyişine karşılık «Aranızdaki fark da ikinizin sözleri arasındaki farka uygundur» denilmesindeki incelikleri anlayamamıştır cimri. Kısacası malından yoksulu faydalandırmak gerçek Rızıklandırıcıdan rızk çekmeye sebep olur.

  Malı tutan cimri ise bir bakıma Allah'ı itham etmiş Allah'a değil eşyaya kendine ve kendi malına güvenmiş olur ve parasına inancı cömert Rab bine inancını aşar ki Allah korusun bu da imana halel getirebilir. Öyleyse ey mürid para ve malından bollukta ve darlıkta yoksula pay ayırmaya (infaka) devam et fakirlikten ve sıkıntıya düşmekten korkma. Allah sana vaad buyurduğunu- gerek sen gerek bütün insanlık isteyin istemeyin - yerine getirir. Hiçbir civan mert asla helak olmamıştır.

  Bu kitapçıkta az yazmak yolunu tutmasaydık bunları destekleyecek bir çok olay ve nakilleri bilgileri verirdik ayrıca.

  BÖLÜM 1

  Ey mürid! Öfke ve gazabını tut ve gösterme. Bunu yaparsan Allah'ı memnun etmiş şeytanı üzmüş kendi nefsini düzeltmiş de terbiye etmiş olursun. Gazap nefsin zaptedilmemesinden başı boş bırakılmasından doğduğundan sen öfkeni tuttukça nefs sınırını bilir azmaz ve sana boyun eğer. Sen öfkeni tutarsan karşıdakini se - vindirmiş onun fiiline karşılık vermemiş ona bir ceza biçmemiş olursun ki bu davranışın cezadan daha çok tesir ve onun kendi nefsini cezalandırmasını telkin eder ve onu hak ve insaf dairesine döndürür kusurunu itirafa yol açar. Öyleyse bu öğüde önem ver ve bu huyu edin.

  Elbet bunun karşılığını ecir ve sevabını ötede görürsün mîzanda kazanırsın. Fakat bunlardan da önemli olarak kazancın ve sevincin en büyüğü şudur: Sen öfkeni tutarsan Mutlak Âdil de ilâhî gazabını gerektiren fiillerinden dolayı seni cezalandırmaz affına kavuşturur. Senin affedişin ilâhî afla mükâfatlandırılır. Demek ki mü'min kardeşinin kusurunu affetmek ve verdiği zahmetlere tahammül etmekten daha büyük fayda düşünülemez. Allah kullarına senin nasıl davranmanı buyurmuşsa o da sana öyle davranır.

  Öyleyse sen de bu gönül alıcılık huyunu yardım barış ve adalet elini uzatma hasletini ahlâkını edin. Buna sarıl buna çalış. Bu güzel ahlâk ve huy halkın gönlüne karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirir. Allah'ın sevgilisi Peygamberimiz Efendimiz birbirimizi sevmeği ve hep sevgi üzere olmamızı buyuruyor hep bu emri tekrarlıyor. Bu haslet işte bu sevginin temel taşlarından başlıcasıdır.

  ALINTI

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BÖLÜM 2

  Ey mürid! Daima ihsan makamına uy. Çünkü ihsan Allah'tan hayaya utanmaya ve ihsan dolu gönülde Allah'ın büyüklüğünün tecellisine sebeb olur. Cibril-i Emin (Cebrail) Hazretleri

  Peygamber Efendimize «ihsan nedir?» diye sorduğunda Peygamberlerin en üstünü: «Allah'ı görürcesine ibâdet etmendir» cevabını verdi. İşte ihsan makamının
  bu mertebesi yâni Allah'ı görürcesine ibâdet ihsan halini kazanmış bir mü'minin kalbinde Allah'ı tâzîm tecellisini doğurur; bu cevabdan sonra da Peygamber Efendimiz «Sen Allah'ı görmezsen de O seni görür» buyurdular. İhsanın bu mertebesi de mü'minin Cenâb-ı Haktan haya etmesini sağlar.

  Hz. Peygamber «Haya baştanbaşa hayırdır» dediğine göre bir mü'minde haya bulunursa o mü'minde fenalık bulunamaz. Ve gönlü haya kaplayınca böyle bir gönül sahibi dünya ve âhirette fenalık görmez. Haya sahibi kimseye ululuk taslamaz ve tahakküm iddiasında bulunmaz. Haydi sen de üısan makamının bu iki yüce sıfatını kazanmaya çalış ve yönün hep bu makam olsun.

  BÖLÜM 3

  Ey mürid! Seher vaktinde istiğfar ve zikre devam et. İstiğfar hemen günahın ardından gelirse onu mahveder ve olmamışa çevirir. İbâdet ve ihsandan sonra olursa nur üstüne nur sevine üstüne sevinç olur. Allah'ı zikretmek ise kalbi dağınıklıktan her parçası bir yanda olmaktan perişanlıktan kurtarır ve bir noktada bir hedefe dönmüş olarak toplar ve gönlü sıkıntıdan kurtarır onu sevinçle doldurur. Zikirden usanırsan Kur'an-ı Kerîmden oku. Ama okurken mânasını düşün ve tevhid ve tenzihe daîr âyet-i kerîmelerle Allah'ı an ve ta'zim et hayır ve korkutuşu taşı yan yüce âyetlerde ilahi rahmeti iste ve azap bildiren ayetlerde Allah'ın koruyucu ismine sığın geçmiş ümmet olaylarının açıklandığı âyetlerden de ibret al. Evet gerçekten Kur'an'ın taşıdığı hesabsız mânanın çokluğu ve çeşitliliği sebebiyle okunuşundan kimseye usanç melal ve sıkıntı gelmez.

  BÖLÜM 4

  Ey mürid! Gönlündeki günahta ısrar düğümünü çözmeğe çalış. Nefsine: Ey söz dinlemez nefis şimdi aldığın nefesten başka nefes alabileceğini biliyor musun? Allah bilir ama belki de şimdi aldığın nefes dünya hayatından en son nefesindir. Ölüm bu nefesinde yakana sarılır. Hâlâ sen kötülükte ısrar ısrar üstünesin. Günahta ısrar edenler için Mutlak Âdilin indinde dağların takat getiremeyeceği çok acıklı azablar vardır. Böyle sine korkunç bir azaba senin gibi çerden çöpten bir nesne nasıl dayanabilir? Allah'a dön ve yönel ve tövbe et. Çünkü ecel pençesinin ne zaman hayatını iki parça edeceğini bilmiyorsun. (Yoksa o tövbe kötülük üstüne kötülük yapıp yapıp da tam ölüm gelince «ben şimdi gerçekten tövbe ettim» diyenlerin tövbesi değil) açık ve kesin nassıyla ancak tam öleceğini iyice kestirdiğinde tövbe edenlerin tövbesi Allah'ın makbulü değildir.

  «Boğaz hırıldamaya başlayıncaya kadar Allah kulunun tövbesini kabul eder» hadîs-i şerifi de kulun can çekişme haline girdikten sonraki tövbesinden bir fayda görmeyeceğini açıklıyor.

  Ölüm kimini yemek yerken kimini su içerken kimini karısıyla yatarken gelip ansızın bastırdı. Kimi uykudayken bir daha uyanmadı. Kim daha önce Cenâb-ı Hakka tövbe etmemiş ve dönmemişse günahta ısrar üzere ölüm çukuruna yuvarlandı de ve bunun gibi tesirli öğütler konuşmalar ve vaazlarla nefsini yola getirmekten bir an geri durma. Hep böyle ve bu yolda nefsini uyanmaya çağırır ve ikaz edersen Allah'ın izniyle yüreğindeki ısrar ukdesi ancak böyle çözülür.

  BÖLÜM 5


  Ey mürid! Zahirde ve bâtında takva sahibi ol. Takva Allah'ın 'ikabından sakınmaktır. Gerçekten Mutlak Âdil Cenâb-ı Hakkın azabından korkan kimse hep Allah'ın rızasına uygun şekilde hareket eder hep iyiye doğru koşar. Bu konuda Mutlak Kelâm Sahibi: «Allah size asıl kendisinden korkmanızı emrediyor ve bilin ki O kalblerinizde olanı muhakkak biliyor. Artık ondan sakının» buyurdu. Takva vikayeden gelir. Zırhların ve siperlerin en güçlüsü ise Allah'ın zırhıdır (vikayesidir).

  Âlemlere Rahmet Peygamberimiz anlamı ve gerçek özü

  «Senin celâl ve gazabından güzelliğinin rızasına ve azap ve cezalandırmandan ilâhî affına ve senden sana sığınırım » demek olan duada bulunmuşlardır. İşte sen de Allah'ın fiilleriyle yâni rızâ-yı ilâhîye muvafık amel ile gazaptan kendini koru ve hangi şey ve yoldan korkuluyorsa o şeye yaklaşma ve o yoldan çık çekil. Gerçekte ibâdet ve tâat saadetin baş köşesine eriştirici tek doğru yoldur. Kötülük ve başkaldırma yol kesenliğe götüren bir izdir. Ancak ilâhî rızayı kazanarak Rabbinin gazabından kendini kurtarabilirsin saadet yoluna girerek eşkiyalık yolundan ve cennete yarar davranışlarla da cehennem ateşinden uzak kalırsın. İşte böylece takva basamaklarında yüksel.

  Allah kitabında «Allah'tan korkunuz ve ateşten korkunuz» buyurdu. Allah'tan korkarak anlattığım şekilde takva yolunu tutarsan Allah'ın izniyle kurtuluşa erersin.

  BÖLÜM 6

  Ey mürid! Günah işlemekte inatçı ve ısrarlı olduğun halde Allah'ın kerem ve hilmine mağrur olmaktan sakın. Şeytan seni aldatıp der ki: «Senin günahın ve kafa tutuşların olmasaydı Allah'ın keremi affı ve sonsuz rahmet ve bağışlaması nasıl ortaya çıkardı?» Bu söz söyleyenin ne derece câhil olduğunu ortaya koymaktan başka bir şeye yaramaz. Çünkü ebedî ve ezelî hikmet sahibinin kulunu rızasına ve tâate uymayan iş ve fiillerden koruması da keremi ve rahmetindendir. Ve Şeytan sana der ki «Senin ihsan makamına iyilik ve güzel ahlâk sahiplerinin derecesine ulaşmana imkân yok. Çünkü onlar tâat ve rızaya uygun hareketlerinden dolayı bu dünyada Allah' ın rahmetini kazanıp göçüp gittiler. Gelecek kıyamet günündeyse Allah'ın kerem ve hilmi isyankâr kulları için ortaya çıkacaktır.»

  Sakın Şeytanın bu sözüne inanma kanma aldanma ve kendini onun keskin kötülüğünden koru ve ona cevap ver ve de ki: İhâhî hilm kerem ve af hakkında söylediğin sözler gerçektir. Ve kulların günahlan kötüye sapmaları olmasaydı sana kalırsa bu ilâhî sıfatların eserleri görülmezdi. Bu da doğru. Bunu gösteren bir takım hâdiseler ve vesikalı haberler nakiller gelmiştir.

  Fakat sen ey şeytan bu sözün ile hem de ilâhî rahmete dayanarak gerçek ve tek Tanrı Allah'a isyan etmem için Allah'ın iyiliğini bahane ederek beni baştan çıkarmak mı istiyorsun? İyi ama benim affedilmişlerden yargılanmışlardan ve ilâhi rahmete ermişlerden olduğumu nereden çıkarıyorsun? Allah dilediğini kerem ve affından faydalandırır kabul. Nasıl ki kullarından âsi olanlardan bir topluluğu kahredici adaletiyle azapla cezalandıracaktır.

  Ben bu iki topluluktan hangisinden olduğunu bilmiyorum. Yalnız kendimi günaha batık bir durumda buluyorum. Kim bilir belki de Cenâb-ı Hak beni bu âlemde günahlara tövbe etmek başarısından nasıl mahrum bırakmışsa cehenneme girmeden önce affından da mahrum buyurur ve benden öç alır ve İslâm dini üzerine ölmem nasib olursa bu adaletin icrasından sonra beni cehennemden çıkarır. Günahlar küfür tatarıdır küfrün postacısı habercisidir.

  Ben ilâhî affa mazhar olacağını ve günahlarımdan ötürü sorguya çekilmeyeceğimi kınanmayacağımı kesin olarak bilseydim belki sözüne kanardım. Gerçi bu bile bence edebe aykırı ve sırf câhillik olurdu. İlâhî azaba çarptırılacağımdan emin ol sam bile bana düşen şükerederek ve Cenâb-ı Haktan haya ederek bütün takatimi ve cehdimi Allah'a tâat yolunda kullanmak ve sarf etmektir. Cenâb-ı Hak ne suç işlersem işleyeyim beni affedeceğini kesin bir müjdeyle temin etmedi.

  Aksine günah konusunda af ve azap arasında serbest bıraktı. Şimdi senin bu uydurma sözlerine ben nasıl inanayım?

  Boyuna yasak olanı emreden nefs-i emmârenin vaadlerine neye dayanarak kanayım?»

  BÖLÜM 7


  Ey müridi Hep verâdan yana ol. Vera nefsinde şüphe ve tereddüt veren ne varsa onları atmak ve onlardan kendini koru maktır. «Şüpheli şeyden şüphesiz olana geç» hadîs-i şerifi ki hikmet dolu anlamı sana şüphe getiren ve şüpheli gelen seni korku ve heyecana düşüren yüreğini burkup ürperten şeyi terk et ve sana şüphe ve titreyiş ürperti vermeyene dön ve bir başka deyişle bir şeyin durumunda helâl ve haramlığında güzel ve çirkinliğinde şüphen olsa o şey söz olsun fiil olsun ibâdet olsun evlenme v.s. gibi bir mualemelede olsun onu bırak ve gerçekliği apaçık olan şeye bak giriş demektir; bu hadîs verâın ne olduğunu ve nasıl sağlanacağını bildiriyor.

  Bu hadîs-i şerifin hükmüyle âmil ol ve yukarıda anlatıldığı üzere gönlüne şüphe düşüren şeye muhtaç olsan ve o sırada ondan başkasını tedarik edemesen bile onu Allah rızası için terk et ve kullanma. Böyle yaparsan şunu kesin olarak bil ki Cenâb-ı Hak o şeyden hayırlısını ihsan buyurur. Fakat acele etme.

  Ey mürid! Dinin temeli ve hak yolu olan vera haliyle hallenirsen her amelin hâlis ve sâf olur ve her işin iyi olarak son bulur. İşlerin yoluna girer. İlâhî kerem her yönden sana ge lir her yüzde sana tecelli eder. Helisinde ilâhî hıfz içinde olursun. Bu ilâhî lûtuflara mazhar olacağına bizce hiç bir şübhe olamaz. Ama vera yolundan yüz çevirirsen Mutlak Âdil Cenâb-ı Hak Hazretleri seni utanç içinde ve perişan bırakır ve kendi nefsine havale eder. Şeytan her yönden baştan çıkarmaya ve saptırmaya güç yetirir. O halde kardeşçiğim gücün yettiği kadar vera yolundan ayrılma.

  BÖLÜM 8

  Ey mürid! Bu ibretler evi dünyada zühde sarıl ve aza kanaat hattâ rağbet et.

  BİR EK


  Dünya anketin tarlası ve ebedî saadetin vasıtası olduğu için aslında kötü olmak şöyle dursun iyidir ve makbuldür övülmeye değer. Asıl kötü olan dünyevî arzu şehvet ve isteklere gönülden bağlanarak Haktan gafil olmaktır.

  Hikmetini şahsında billûrlaştıran Peygamberimiz Efendimize: «Dünya nedir?» diye sorulduğunda: «Seni Mevtandan gaflet ettirendir» buyurmuştur ki dünya kerîm olan Mevlânın zikir ve tâatından seni alıkoyan ve gaflete düşüren şey demektir. O halde kötü olan dünyanın kendisi değil insanı Hakdan koparan eşya ve ilgileridir.

  «Kim dünyayı âhir ete üstün tutarsa Allah onu üç şey'e mübtelâ eder: Bir dert ve yük ki ebediyen ayrılmaz; bir fakirlik ki asla zengini eştirmez; bir hırs ki doymak bilmez»

  hadîs-i şerifi ki anlamı dünyayı âhirete tercih eden kimseyi Allah üç şey'e mübtelâ eder: Ölünceye kadar üzüntü ve ıztırap yoksulluk ömür boyu dünyaya ve ona buna muhtaçlık hırs ve tamah ve hiç doymamak tokluk duymamak aç gözlülük. Bu üç hal âhireti unutan ve dünyaya tapar olanların hepsinin başına gelir. Ama bundan dünyayı terk kısa görüşlülerin çıkardığı işsiz güçsüzlük tembellik gerektiği gibi bir mâna çıkarılmamalıdır.

  Çünkü: «Allah mü'mini san'atında görmeği sever» «Gerçekten Allah san'atkâr kulunu sever» ve «Helâl kazanan Allah'ın sevgilisidir» ve bu anlamdaki hadîs-i şeriflerin de işaret ettiği gibi Cenâb-ı Hak san'at ve ticaret erbabını rıza ve rahmeti içine almıştır. Bu hikmetledir ki büyük peygamberlerin her birinin bir iş ve sanatı vardı.

  Anlatılır ki Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) bir gün tembel tembel oturan bir topluluğa rastladı.

  «Siz kimsiniz?» diye sorduğunda: «Biz mütevekkilleriz» cevabını alınca:

  «Hâşâ siz mütevekkiller değil müteekkillersiniz (yiyicilersiniz). Mütevekkil toprağın karnına tohumu gömdükten sonra kâinatın Rızk Vericisinin lûtfundan uman ve bekleyen ve ona güvenendir» buyurdu.

  Bâzı gerçek bilginler de ulu şeriatın iş meslek sanat ve ticaret gibi helâl saydığı meşru kazanç yollarını nerdeyse îmandan ayrılmaz bir şart sayacak oldular ve «müekked vücubla vâcibdir» dediler ve bu vücûbu:

  «Artık o namaz kılınınca yeryüzüne dağdın Allah'ın fazlından nasib arayın» âyetinin hükmüne bina ettiler.Öyleyse dünyayı terkten maksat tembelliği seçmek demek olmayıp belki mal biriktirme ve malla öğünme helâl ve haram ve başkasının hakkı demiyerek mal yığmaya hırsla sarılmamak ve bu meyli duymamak dünyayı âhirete tercih edecek ve Allah'ı unutacak kadar fâni şeylerin sevgisini gönle yerleştirmemektir. Zaten her işte başarı ancak Allah'tandır.

  Dünyadan istenecek bir şey varsa o da helâlinden yiyecek giyecek bir de barınacak bir yerdir. İsteyeceklerin yalnız bunlar olsun fazlasını isteme. Dünya adamlarının helâl haram demeyip yığdıkları mala ve refahlarına günü birlik saadetlerine imrenme ve özenme. Dünya kalıcı olmayan bir ülkedir. Dünyaya rağbeti olan asla maksadına ulaşamaz. Dünyaya rağbet edenin istekleri çok olur. Halbuki kaderin tayin edicisi Allah dünyadan o şahsa ne kısmet etmişse ancak onu verir.

  O şahıs ister dünyayı umursa sın ister umursamasın Allah'ın yanında bir şey değişmez. Yâni her birimiz « Nahnü kasemnâ...» tecelli aynasında ne takdir edilmişse ister istemez ancak ona ulaşabiliriz. Dünyaya tapanların isteklerinin sonu olmayacağından takdir edilmemiş isteklerine ise kaderin değişmezliği gereği kavuşamayacaklarından ömür boyu hüzün duyacak gamlı olacak ve manen de Allah'ın gazabına uğrayacaktır.

  Dünya isteği özüyle deniz suyu içenin hali gibidir ki içtikçe susar. Peygamberlerin en büyüğü Peygamber Efendimizin dünyayı çöplüğe benzetmesi dünyadan sakınmak için sana yeter bir ibret olmalıdır. Allah senin payına dünyadan ne ayırmışsa ona razı ol çünkü istesen de istemesen de yalnız payına ayrılanı alacaksın.

  Cenâb-ı Hak Mûsa Peygambere: «Ey âdem oğlu sana ayırdığım paya razı olursan kalbini huzurlandırmış ve övülür duruma gelmiş olursun. Bu paya razı olmazsan dünyayı üzerine öyle çullandırırım ki vahşî hayvanların çöllerde koşup durduğu gibi orada koşup durursun da izzetim ve celâlim adına yemin ederim ki sana takdir ettiğimden başka bir şeye elin erişmez ve herkes kötüler seni» ilâhî hitabıyla îkaz ve tenbihde bulundu ki açıklaması:

  «Ey âdem oğlu! Ezelî taksimime razı olursan öğülmeye değer hamd makamına ermiş ve gönül huzuruna kavuşmuş olursun. Razı olmazsan dünyayı sana musallat ederim sataştırırım çölde vahşî hayvanların koşup durması gibi sende dünya içinde dört döner orada burada ayak te persin. İzzet ve celâlim hakkı için yemin ederim ki dünyanın peşinden nice seğirtirsen seğirt eline ancak takdir ve taksim buyurduğum geçer rezil ve rüsva olman yanına kalır» demektir.

  Kardeşim! Farz edelim ki Allah bütün dünya malını ve bütün dünya nimetlerini sana verdi. Senin dünyadan nihayet faydalanacağın şey barınacak bir yer vücudunu örtecek bir elbise açlığını giderecek bir parça yiyecekten başka bir şey midir? Bu üç şeye ise dünyanın kendisinden yüz çevirdiği her adam bile nail olur ve bu âlemde kalb rahatlığı âhirette de hesap hafifliğiyle hesabı kolay vererek senden iyi duruma geçer.

  Ey müridi Sakın senin ölümünle birlikte ölen fâni dünya metâına manevî haz ve ebedî saadeti değiştirme satma. Mümkündür ki dünyaya doğru atacağın ilk adımda ecelin gelir çıkıp gidersin dünya içi isteklerin de gerçekleşmemiş olur. Nasıl dünya oğlu dünya adamı varsa âhiret oğlu âhiret adamı da vardır. Sen Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi ötenin çocuğu ol. Dünya çocuğu olma. Kur'an-ı Kerîm okurken Allah kelâmını düşün. Haramdan insanların haklarından israftan sakınmanın öz gerçeğine varmak istersen

  «Kim yalnız dünya hayatını ve onun ziynet ve ihtişamını arzu ederse onların ettiklerinin karşılığını burada tamamen öderiz. Onlar bunda bir eksikliğe uğratılmazlar. Onlar öyle kimselerdir ki âhirette kendileri için ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada işledikleri orada boşa gitmiştir. Zaten yapageldikleri hep boştur onların. Kim âhiret ekinini dilerse onun ekinini artırırız Kim de dünya ekinin isterse ona da bundan veririz. Ahirette ise onun hiçbir nasibi yoktur»

  yüce âyetlerinin anlam ve hikmeklerine ermeğe çalış.

  SON SÖZ


  Ey mürid! Yüce Hak seni gaflet uykusundan uyandırsın adım adım yaklaştığın ve ebedî kalacağın dönüş yerinin gerçeklerinden haberdar etsin! İç gözünü açsın'. Bu fânilik tecrübehânesinde hayat boyu ne işlemiş ve söylemişsen hepsi için mukaddes gerçek adalet divanında hesap vereceğini sorguya çekileceğini hiçbir vakit unutma ve bilmezlikten gelme. Bunların muhasebesini ileriye ceza gününe bırakma. Bu imkân ve fırsatlar yurdundayken hesabı önce nefsinle görüp kapatmak ve senedi burada yırtıp öteye borçsuz tertemiz gitmek senin için tek kurtuluş çaresidir.

  Kardeşim! «Hesaba çekilmeden nefsinizi muhasebe ediniz ve tartılmadan nefsinizi tartınız» Peygamber emrine kulak ver sayılı nefesler hayatının mühlet ve izninden faydalanarak toprak çukurda yapayalnız kalmazdan önce nefsini hesaba çek. Hayatta bulunduğun sürece nefsin tahsildar gibidir. Sen de onun hesabından sorumlusun. Tahsildarın hesabını kontrol etmezsen sonra sen hesap verirsin ve mes'ul olursun. Fırsat varken onunla hesaplaş Çünkü şimdi böyle yapmazsan yarınki günün yakıcı hesabında sanki seninle orada bulunmuşçasına biliyorum ki feryada ve imdad çağırmaya başhyacaksın.

  Ama çağrına cevap veren bir kişi ve imdadına koşan bir yaratık bulamayacaksın. Yalnız Mutlak Kahharın buyruk Merkezinden

  «Oku kitabını. Bu gün sana karşı bir hesap görücü olmak bakımından nefsin yeter» ezelî hitabını ve «Biz size peygamber göndermedik mi? Doğru yollar gösterme dik mi? Sabah akşam bizi zikr ve teşbih etmeni emretmedik mi? Ve bu emrimizi yerine getirebilmen için gece ve gündüzden sana uygun vakit vermedik mi? »

  hitabını duyacaksın. İş buraya vardıktan sonra pişmanlık fayda vermez. Nefis muhasebesinde gecikiyor ve işi savsaklıyorsan bil ki pencereler sana örtüktür ve sen kapıların dışındasın. Bu durumda ne yapmalısın biliyor musun? Yaratılmışlardan hiçbir fert için sığınılacak başka bir kapı olmayan o rahmet kapısını yanıp yakılarak çal. Perdelerin arkasını görmeğe çalış. Bu dünyada seni nefis muhasebesinden ve kerîm Rabbini anmaktan ve kendini murakabe etmekten alıkoyabilecek üç tehlike vardır:

  Birincisi sürüp giden gafletler.
  İkincisi nefsten kopup gelen lezzetler seli.
  Üçüncüsü de görenekler ve alışkanlıklardır.

  Bu üç tehlikeden kendini koruyan ve kaçınmasını bilen kişi Allah'ın izniyle iki âlemde de kurtuluş ve selâmete erer.

  Ve sahibimiz ve Efendimiz Hazret-i Muhammed'e âline ve ashabına her hâl ve makamda ve her dilde selâm olsun!

  SON

  (risalenin sonu)

  ALINTI

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş