Kur'anın ve Sünnetin Emrettiği "rabıta"
Bazıları tasavvufta tarif ve tavsiye edilen rabıtayı tenkit etmekteler. Kimi bu tenkidin şiddetini artırıp rabıtaya şirk diyecek kadar ileri gitmektedir. Acaba birisine göre ibadet diğerine göre felaket olan bu rabıta nedir?

Tasavvufta rabıta terbiyenin temeli ve en büyük zikir sebebi görülürken onu şirk gören kimse hangi delil ve mantıkla bu sonuca varabiliyor?

Gerçekten şirke götüren bir rabıta çeşidi mevcut mudur?
Rabıtanın Kur’an ve Sünnet’te bir örneği benzeri delili ve tarifi var mıdır? İnsan terbiyesi için rabıtanın gereği nedir? Bütün bunlar cevap arayan sorulardır.

Aslında çözüm kolaydır. Aramızda bir ihtilaf varsa yapılacak iş hakeme gitmektir. Din işlerinde hakem Kur’an ve Sünnet’tir. Biz de önce Kur’an ve Sünnet’e bakacağız. Onlarda rabıtanın nasıl ele alındığını inceleyeceğiz.

“Rabıta” “ribat” “murabata” kelime olarak “rabt” kökünden gelmektedir. Rabıta ve rabt sözlükte iki şeyi birbirine iyice bağlamak anlamına gelir. Bu kelimeye iki şeyi birbirine bağlayan ip alaka şiddetli muhabbet münasebet ilgi ve sevgi ile bir şeye bağlılık cesur ve dayanıklı olmak gibi manalar da verilmiştir. (Cevherî Sıhah; İbnu Manzur Lisanu’l-Arab; ZebidîTacu’l-Arus.)

Bu kelimeler kullanıldıkları yere göre bir şeyin üzerinde sabit durmak kendini hapsetmek başkasından kesilip bir şeye tam yönelmek gibi manalar da taşımaktadır. (Razî Tefsir-i Kebir; Kurtubî el-Cami li Ahkami’l-Kur’an; İbnu Kesir Tefsir.)

Kur’an ve Sünnet’te anlatılan rabıta çeşitleri de bu manaların birini veya birkaçını içermektedir.

KUR'AN'DA RABITA GEÇİYOR MU?


Kur’an’da rabıta kelimesi açıkça zikredilmektedir. Bunu şu ayette görüyoruz:

“Ey iman edenler! Allah yolunda sabredin düşmanlarınız karşısında sebat gösterin rabıta yapın / Allah’ın korumanızı istediği sınırları bekleyin Allah’tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.” (Âl-i İmran 200)

Bu ayetteki “rabıta yapın” emri her mümini ilgilendiren bir emirdir. Tefsirlerde burada geçen rabıtaya şu manalar verilmiştir: Düşmanların saldıracağı yerleri gözetleyin sınırları bekleyin. Dininizi tehlikelerden koruyun. Nefis ve şeytan düşmanlarına karşı uyanık olun. Onların kalbinize girmesine yol vermeyin. Allah’ın çizdiği sınırları iyi gözetin ilâhi hükümlere harfiyen uyun. Namaz vakitlerini gözetleyin ve mescitleri ibadet taat ve zikir ile mamur edin. (Suyutî ed-Dürrü’l-Mensur; İbnu Kesir Tefsir.)

Yüce Allah’ın her müminden istediği rabıta kalbini Yüce Allah’a bağlamaktır. Her işte O’nun rızasını gözetmektir. Bütün yaptıklarında helal ve haram sınırına dikkat etmektir. Kalp kâbesini günah kirlerinden temizlemektir. Oraya Allah’ın sevmediği şeyleri sokmamak için gönlü kontrol altında tutmaktır. Kısaca Yüce Allah’ın düşman olduğu şeyleri gönülden çıkarmak ve kötülüklerin esaretinden kurtulmuş hür bir müslüman olmaktır.

Rasulullah s.a.v. Efendimiz “rabıta yapınız” ayeti indiği zaman ashabına ayette anlatılan ribat ve rabıtanın ne olduğunu şöyle açıklamıştır:

“Zor ve sıkıntılı zamanlarda güzelce abdest almak kalbi mescitlere bağlı olmak ibadet yerlerine çokça gidip gelmek ve bir namazı kıldıktan sonra diğer namaz vaktini gözetlemek var ya; işte sizin için ribat budur işte asıl ribat budur işte asıl ribat budur.” (Buharî Tirmizî Nesaî Malik)

Bu hadisten ribatın iki türlü manasının olduğunu anlıyoruz. Birisi manevi diğeri maddi sınırları kontrol altında tutmaktır. Korunacak manevi sınırlar ilâhi emirler ve kalbimizdir. Maddi sınırlar ise düşmanın saldırı noktalarıdır.

Kalbin Yüce Allah ile ne halde olduğunu kontrol etmeye murakabe denir. Zahiri düşmanları takip ve kontrol etmeye ise mücadele denir. Her ikisi de mümin için vazgeçilmez birer vazifedir. Çünkü ayette kurtuluş bunlara bağlanmıştır.

TEFEKKÜR YA DA VARLIKLARI RABITA

Kur’an ve Sünnet’te emredilen bir diğer rabıta şekli tefekkürdür. Tefekkür etmek fikretmek düşünmek aynı şeydir. Hepsi kalple yapılan bir ameldir.

Düşünmek akıllı olmanın gereğidir. İnsanın en başta gelen özelliği düşünmektir. Tefekkür boş ve gelişi güzel bir düşünce değildir; gizli bir ilim yoludur. Tefekkür kalp aynasında varlıkların iç yüzünü görmektir. Bilinene bakıp gizli olanı fark etmektir. Görünene bakıp görünmeyene ulaşmaktır. Delile bakıp hedefe varmaktır. Tefekkür sanata bakıp sanatkârı tanımaktır. Kalp gözüyle Yüce Yaratıcı’nın varlıklarda gizlediği ilmini kudretini rahmetini ve hikmetini görüp O’na hayran olmaktır. Bunun sonu O’nu sevmek zikretmek yüceltmek ve O’na teslim olup huzura ermektir. Kur’an’da bu sonuç tefekkür tezekkür teemmül tedebbür ibret basiret marifet ve muhabbete bağlanmıştır.

Tefekkürü tarif ettik. Tezekkür unutulan bir şeyi hatırlamak unutmamak ve devamlı tekrar ederek onu kalpte tutmaktır. Teemmül bir şeyi devamlı ve çok yönlü düşünerek içinde saklı olan manayı ortaya çıkarmaktır. Tedebbür bir şeyi derinlemesine düşünmek ve arkasındaki gizli manayı çözmektir. İbret bir şeyde verilmek istenen mesajı almaktır. Basiret işin iç yüzünü görmektir. Marifet bir şeyi asli haliyle olduğu gibi tanımaktır. Muhabbet bir şeyi sevmek ve onunla huzur bulmaktır.

Görüldüğü gibi bütün bunlar bir irade yöneliş gayret iman ve sabır istemektedir.

'MÜRŞİD YERİNE ALLAH'I DÜŞÜN' SÖZÜ DOĞRU MU?

Yüce Allah’ın zatı hariç her şey düşünülebilir. Yüce Allah’ın zatı hiçbir şeye benzemediği için onu düşünmek mümkün değildir. Rasuiullah s.a.v. Efendimiz bu konuda şu ölçüyü önümüze koymuştur:

“Allah Tealâ’nın zatını tefekkür etmeyin/düşünmeyin. O’nun nimetlerini ve yarattığı varlıkları düşünün. Çünkü siz Allah’ın zatını düşünmeye güç yetiremezsiniz.” (Ebu’ş-Şeyh Kitabu’l-Azame; Ebu Nuaym Hilye; Tabaranî el-Evsat; Beyhakî Şuabu’l-İman; Elbanî Sahiha.)

Alimlerimiz bu hadisten hareketle şu temel kaideyi tespit etmişlerdir: “Her ne ki hayal edilir o Allah değildir.” (Şa’ranî el-Yevakıt). Yüce Allah’ın dışındaki her varlık düşünülebilir ve nasıl olduğu hayal edilebilir. Fakat Allah nasıl acaba diye düşünülmez düşünülemez.

Bu hadis niçin bir mürşidi düşünüyorsunuz da Allah’ı düşünmüyorsunuz diyenlere cevap vermektedir. Kâmil mürşid bir varlıktır kuldur edep ve takva sahibi salih bir insandır. Allah’ın dostu halifesi şahidi delili ve davetçisidir. Onu düşünmek hayal etmek kalpte canlandırmak gönülde şekillendirmek rabıta yapmak mümkündür fakat bu durum Yüce Allah’ın zatı için mümkün değildir.

AYETLER İBRETLER


Yüce Allah Kur’an’da bütün varlıklara yerlere göklere dağlara denizlere aya güneşe yıldızlara geceye gündüze yağmura rüzgara insana bitkilere hayvanlara tarihte olan olaylara “ayet” “delil” ve “ibret” ismini veriyor ve onların yaratılmasına seyrine sevk ve idaresine hareket ve sonuçlarına ibretle bakmamızı onların üzerinde derin derin düşünmemizi emrediyor. Bir sivrisineğin halini arının yaptığı balı örümceğin ördüğü ağı misal vererek akıl sahiplerinin ibret almasını istiyor. Cennet Cehennem Sırat Mizan ve diğer ahiret hallerini safha safha anlatarak hepsi üzerinde düşünülmesini bekliyor.

Kısaca önümüze iki türlü ayet konmuştur. Birisi Kur’an ayetleri diğeri kainat ayetleridir. Yüce Allah bütünüyle Kur’an ayetlerini düşünüp öğüt almamız ve Allah’ın tek ilâh olduğunu anlamamız için indirdiğini haber veriyor. (Nisa 82; Yusuf 2; İbrahim 52 v.d.)

Aynı şekilde yerler gökler ve içindekilerin de aynı hedef için yaratıldığını bildiriyor ve onlardaki bu ilmi insanların okumasını içindeki mesajı almasını istiyor. (Bakara 164; Âl-i İmran 190-191; Yunus 101 v.d.)

Bu ayetler bize sadece kainatta olanı biteni haber vermek onların isimlerini öğretmek ve arada bir kendilerini konu etmek için anlatılmıyor. Bunların tek hedefi kalbi uyandırmak ve Yüce Allah’a bağlamaktır. Çünkü disiplinli düşünmek bir halden diğerine geçmek içindir. Tefekkürle kalp dirilir hali değişir sıfatı güzelleşir. Bu dirilik ve güzellik diğer lâtifelere yansır. Kalp gibi ruh sır hafi ahfa vicdan akıl ve şuur da ayet ve delilleri tefekkürün sonucu oluşan ilim ve feyzden nasiplenir. Sonuç güzel ahlâktır.

Tefekkürle cehaletten ilme dünya hırsından zühde kibirden tevazuya benlikten edebe nefretten sevgiye korkudan emniyete vesveseden zikre boş işlerden ibadete fani dostlardan ebedi sevgiliye yöneliş ve geçiş sağlanır. İşte buna seyr u sulûk yani Allah’a gitmek denir. Bu hedefe giderken her şey bir vesileden ibarettir. Tefekkür de en güzel vesiledir. Bunun için “uyanık kalple bir saat tefekkür yapmak gaflet içinde bir sene ibadet yapmaktan hayırlıdır” denmiştir. (Ebu’ş-Şeyh Kitabu’l-Azame; Gazalî İhya)

Kur’an’da ayetlerden ibret almak ve sonuç çıkarmak için samimi iman uyanık kalp güzel yöneliş takva temiz akıl ve sabır gerekli görülmüştür. İman etmeyen ve aklı midesine kulağı para sesine gözü cüzdanına bağlı yaşayan kimseler bu halleriyle kör sağır dilsiz hissiz ve kıymetsiz birer varlık olarak tanıtılmıştır.

Görüldüğü gibi tefekkür lazımdır. Tefekkürün hedefi şirkten kurtulmak tevhide ve şükre ulaşmaktır. Bu şekilde tefekkür etmek ibret almak kendini kontrol etmek ve amellerini muhasebeye çekmek her müminin günlük amelleri arasında yerini almalıdır. Hadiste aklı başında olan her müminin gününün bir kısmını bu tefekkür için ayırması gerektiği belirtilmiştir. (İbnu Hıbban Sahih; Ebu Nuaym Hilye)

MUHABBET RABITASI

Kur’an ve Sünnet’te emredilen rabıtalardan birisi de muhabbet rabıtasıdır. Muhabbet rabıtası kalbi Allah’ın sevdiği şeylere bağlamak ve onları Allah için sevmektir. Bu sevilecek kimselerin başında Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz gelmektedir. Yüce Allah onu sevginin imamı delili ve rehberi yapmıştır. (Âl-i İmran 31; A’raf 157-158) O’na uymadan Allah’ı seviyorum demek yalandır.

Rasulullah s.a.v. Efendimiz kendisi için her müminden şu derece bir sevgi ve kalp bağı istemektedir: “Sizden biriniz beni kendi nefsinden ailesinden çocuklarından anne babasından ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe tam iman etmiş olmaz gerçek imanın tadını tadamaz.” (Buharî Müslim İbnu Mace Ahmed)

Ayrıca her müminden Ashab-ı Kiram’ı alimleri salihleri ve mümin kardeşlerini sevmesi onları hayırla anması kalbinde onlara yer vermesi dualarına katması onlarla ilgilenmesi istenmektedir. “Birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız” hadisi bu sevgiyi anlatmaya yeterlidir. Yüce Allah’ın: “Sakın zalimlere meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur.” (Hud 113) uyarısını her kalp sahibi dikkate almalıdır. “Ey iman edenler Allah’tan korkun ve benim sadık kullarımla beraber olun.” (Tevbe 119) ayeti kalbin kimlere yönelmesi ve bağlanması gerektiğini göstermektedir.

ÖLÜM RABITASI


Kur’an ve Sünnet’te emredilen rabıtalardan biri de ölüm rabıtasıdır. Kur’an’da insanı dehşete düşürecek hayrete sevkedecek ölüm halleri kıyamet sahneleri ve ahiret manzaraları anlatılmaktadır. Bunlarla kalp dünyadan çekilip ebedi ahiret yurduna yöneltilmek istenmektedir. Rasulullah s.a.v. Efendimiz Abdullah b. Ömer’e: “Kendini ölmüş ve kabre girmiş say.” (Tirmizî Ahmed) buyurarak ölüm rabıtasını tavsiye etmiştir. Bu rabıta ile insanın dünyanın boş sevgi ve zevklerinden çekilip ebedi ahiret güzelliklerine yöneleceğini gafletin gidip kalbin dirileceğini ve günahlardan temizleneceğini haber vermiştir. (Tirmizî Nesaî Münavî Beyhakî)

Allah dostları tefekküre büyük önem vermişlerdir. İnsanın terbiyesi konuşması kadar susmasından da anlaşılır. Ancak boş konuşma ve kötü düşünce kınandığı gibi içinde güzel düşünce ve tefekkür olmayan suskunluk da kınanmıştır.

Velilerden Fudayl b. İyaz rh.a. der ki: “Tefekkür bir aynadır. Sana iyiliklerini ve kötülüklerini gösterir. Onda kalbinin halini görürsün.”

Alimlerden Abdullah b. Mübarek rh.a. velilerden Sehl b. Ali k.s.’yi derin bir tefekküre dalmış halde gördü. Onun ahiret hallerini düşündüğünü anladı ve “Nereye kadar ulaştın?” diye sordu. O da “Sırat köprüsüne kadar.” cevabını verdi.

Bişr b. Haris rh.a. tefekkürle elde edilecek sonucu şöyle özetler: “Eğer insanlar Yüce Allah’ın büyüklüğünü anlayabilselerdi ona isyan etmezlerdi.”

RABITANIN SONUCU

Tasavvuf büyüklerinin tarif ve tatbik ettiği rabıta da yukarıda anlatılan tefekkür çeşitlerinden birisidir. Rabıta görülmesi Yüce Allah’ı hatırlatan kâmil bir veliyi gönül aynasında seyretmek ve üzerinde zuhur eden ilâhi tecellileri görüp Yüce Allah’ı zikretmekten ibarettir.

Diğer bir yönüyle rabıta Yüce Allah’ın dostu ile gönülde beraber olmaktır. Onun kalbine emanet edilen ilâhi nura bağlanmaktır. Onun ilâhi aşkla kaynayan kalbine inen feyizden nasiplenmektir. Velideki dostluk sırrını düşünmektir. Salihleri özlemek ve onlardaki güzel ahlâka özenmektir. Sevgi atmosferi içinde kalbi uyandırıp Hakka yöneltmektir.

Kısaca rabıta Allah’ın yeryüzündeki şahidine bakarak Allah’ı tanımaktır. İşte tefekkürün özü de budur.

***Alıntıdır***