Nefs Gerçeği
Kötülüğü emreden insanlara dünyadaki imtihanlarını kaybettiren nefsin yaklaşık 12 temel kötü sıfatı vardır: Açık ve gizli şirk zulüm küfür yalancılık şehvetperestlik nefs arzusunu tanrı edinme alaycılık-dedikodu kibir israf cimrilik hased-kıskançlık ihanet-vefasızlık öfke-kin.

AÇIK ŞİRK - ALLAH'A ORTAK TANIMA

7/191:
Hiçbir şey yaratmayan bizzat kendileri yaratılmış olan şeyleri mi ortak koşuyorlar?

17/22: " Allah " yanısıra tanrı oluşturma!...

4/116-117: Allah; Kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir. Onlar Allah'ı bırakıp ta dişilere taparlar ve böyle yapmakla Allah'ı bırakıp sadece kendine hiçbir hayırı bulunmayan şeytana tapmış olurlar.

Şirk; Mutlak Tek olan Yaratıcı Kudret'e ortak tanımaktır. Cenâbı Allah Bir'dir; eşi benzeri ortağı yoktur ve hiçbir şeye de ihtiyacı bulunmaz. Müşrikler yani Allah'a ortak koşanlar ateist değildir. Allah'ı inkar etmezler ancak Allah'a ortak tanırlar. Kur'ân'da belirtildiği gibi Cenâbı Allah katilin bile günahlarını dilerse affedebilir ancak şirkin affı suçlu bizzat af dilemedikçe yoktur.

Şirk çok çeşitlidir. Peygamber Efendimiz Mekke Şehrini İslâmlaştırmadan evvel Kâbe de müşriklerin yapmış olduğu heykel şeklinde birçok putları bulunmaktaydı. Şehvetlerine çok düşkün olan Arap müşriklerinin bu putları genellikle kadın şeklindeydi. Kâbede korku ve dehşet veren mabutları da bulunmaktaydı. Bunlar güneşe yıldızlara meleklere de taparlardı. Cehaletleri ve nefislerinin kötülüğü doğrultusunda şeytana uymuşlar açık bir sapıklık içinde bulunmaktaydılar. Peygamber Efendimiz; Mekke'yi fethettiğinin birinci günü Kâbe'deki tüm putları kırdırarak yok etmişti.

GİZLİ ŞİRK - ALLAH'A ORTAK TANIMA

12/106:
Onların çoğu Allah'a ortak koşma hali (Gizli şirk) dışında iman etmezler.

39/3: İyi bilin ki halis Din ancak Allah'ındır. Allah'tan başkalarını veliler (dostlar) edinerek: " Biz onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. " diyenlere gelince hiç kuşkusuz Allah onların aralarında tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmünü verecektir. Her halde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz.

Şirk yani Allah'a ortak koşma iki türlüdür: Açık şirk ve gizli şirk. İnsanların çoğu Allah'ı inkâr etmemekle beraber O'na cehalet ve bilgisizlikten dolayı bilmeden gizli şirk koşarlar. Şefaatçi olacaklarını zannettikleri birtakım putları ve kimseleri aracı kabul ederler böylece yedek tanrıları da kendi yaşamlarına sokmuş olurlar. Oysa Yüce Yaratıcı'nın dışında bir varlık kudret ve kuvvet kabul etmek gizli şirktir.

Kur'ân aracılık ve şefaatçılık yaparak büyük günah işleyenlere cevabını vermiştir. Kaf 50/16: " ... Biz insana şah damarından daha yakınız... " ve Bakara 2/255: " ... Allah'ın izni olmadıkça kim şefaat edebilir... " Peygamber Efendimiz: " Ben ümmetimin görünen şirklerinden korkmam görünmeyen şirklerden korkarım. " demiştir. Başka bir hadisinde de: " Gizli şirk karıncanın ayakları gibidir ses çıkarmaz. " diye buyurmuştur. Cenâbı Allah Kendisi ile kulunun arasına girenlere şiddetle karşıdır. Müddessir 74/11: " Benimle yarattığım kişiyi başbaşa bırak. "

Gizli şirk nelerdir? Dini ikiyüzlülük bunların başında gelir. Maun 107/1-7: " Gördün mü o dini yalan sayanı. İşte odur yetimi iter-kakar yoksulu doyurmaya ön ayak olmaz. Vay haline o namaz kılanlara ki namazların da gaflet içindedirler ikiyüzlülüğe sapanlar onlar. Ve yardıma engel olurlar. " Bu tipler; dindar görüntüsü altında şeytanın yolundaki sapıklardır. Türbeperestlik de bir gizli şirktir. Bilmem hangi baba türbesi kısmet açar şefaat eder diye onlardan yardım ummak dinimize tamamen aykırıdır. Mezarlık ziyaretleri; yalnızca ölüm hatırlanıp ibret olması düşüncesiyle haktır o kadar. Nefs arzularını tanrı edinme de gizli şirke girer. Servet ve varlık ile şımarma bir toplumun batış sebebi olur. Gönlü Allah sevgisi ile dolu varlık sahipleri mutlulukla ödüllendirilir ancak bolluktan Allah'ı unutarak dünya zevklerine dalanlar azab ile ceza görmekten kurtulamazlar. Hıristiyanların " Mesih Allah'ın oğludur " gibi inanışları Allah'a ortak koşmanın tipik sapıklıklarıdır.

ZULÜM - EZİYET ETME

3/57: ..
. Allah zalimleri sevmez.

28/50: ... Allah zalimler topluluğunu güzele ve doğru yola eriştirmez.

5/45: ... Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.

Zulüm; lügat manası olarak haksızlık eziyet işkence anlamındadır. Zûlüm yapana da zalim denir. Zalimler asla mutluluğu bulamaz ve kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ın sevmediği nefislerin başında gelmektedir.

KÜFÜR - GERÇEĞİ ÖRTME

2/276:
... Allah nankörlüğe batmış günahkârlardan hiç birini sevmez.

8/55: Allah katında yeryüzünde dolaşan canlıların en kötüsü gerçeği örtenlerdir. Bunlar iman etmezler.

Küfür; gerçeği örtme nimeti gizleme inkâr etme nankör olma manalarına gelir. Küfre sapana da kâfir denir. Allah'ın varlığını kabul etmeme sapıklığıdır. Gerçeği örten iman etmeyen bu nefs; Allah'ın katında canlıların en kötüsü olduğunu Kur'ân açıklamaktadır.

YALANCILIK

40/28:
...Eğer yalancı ise yalancılığı kendi aleyhindedir... Allah haddi aşan yalancıları doğruya ulaştırmaz.

16/105: Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydururlar. Yalancılık edenler onların ta kendileridir.

Tasavvuf ehli; " Emmâre nefsin (nefsin en kötü hali) başbakanı yalandır önce o terkedilmelidir. " diye vurgulamışlardır. Kötülüklerin başı olan yalancılığı adet haline getiren nefs en büyük sapıklığın içindedir ve hiçbir zaman doğru yola ulaşamaz. Çünkü yalan zırhı nefsin işlediği kötülükleri örter ve yeni kötülüklere başlangıç zemini hazırlar. Nefsin arınması kulun yücelmesi yalancılığı kesin olarak terketmekle başlar.

ŞEHVETPEREST'LİK

4/27:
... Şehvetleri peşinde koşanlar sizin büyük bir sapma ile hak yoldan dönmenizi isterler.

19/59: ... Namazı bıraktılar şehvetlerinin peşine düştüler.

Onlar azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Şehvetperest şehvetine cinsel isteğine aşırı düşkün demektir. Nefsin en kötü sıfatlarından. İnsanın hayvan seviyesine düşerek Dünya'da ki sınavını kaybetmesine yol açar. Şehvet; kulları dünyaya bağlayan çalışma ve yaşam arzusunu körükleyen neslin devamı için de mutlaka gerekli Allah'ın kullarına bahşettiği büyük bir lütuf ve sunuşudur. Cenâbı Allah bu yönümüzü ilâhî yasalara uygun ve dengeli bir biçimde kurallara uygun kullanmamızı istemektedir.

Ancak nefsin aşırı güçlü isteğini frenlemeyip haddi aşarak şehvetleri peşinde koşanlar büyük bir sapıklık içinde kalacaklar azgınlıklarının cezasını da bulacaklardır. Başkasının karısına veya kocasına göz dikenlerin türlü sapık ilişkilerde bulunanların sonu yalnız sıkıntı ve acıdır. İnsanlar; destek ve kuvvetlendirilmesi gerekli en zayıf noktası olan şehvetlerin mahvedici etkisinden kurtulmak için bütün azim ve iradesini kullanmalı bunu öldürmek değil ancak ıslah etmek esas olmalıdır. Örneğin üreme organını keserek nefsin şehevî arzusunu yok etmek yerine onu frenleyip iyileştirerek disiplin altına almaktır.

NEFS ARZUSUNU TANRI EDİNME

45/23-24:
İğreti arzusunu tanrı edineni gördün mü?... Dediler ki " Dünya hayatından başka hayat yoktur; burada ölürüz burada yaşarız. Bize zamandan başkası zarar vermez. " Halbuki buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece öyle sanıyorlar.

28/50:
... Onlar kendi arzuları peşinden giden kimselerdir. Allah'ın gösterdiği yolu bırakıp ta nefslerinin arzularına uyan kimseden daha sapık kim olabilir.

Cenâbı Allah'ın gösterdiği yolu bırakarak zevk ve şehvete dönük arzuları tanrı edinenler ancak büyük bir sapıklığın içine düşmüş olurlar: " Bu Dünya hayatından başka hayat yoktur. Onun için zamanımızı zevk ve sefa içinde geçirmeli nefsimizin her türlü isteklerini yerine getirmeliyiz. " diyorlar. Oysa ki bu Dünya hayatının geçici olduğunu esas yaşamın ahiret hayatı olduğu gerçeğini kabul etmeme yanılgısındalar. Ali İmran 3/14 de şöyle buyrulmuştur. " Nefsani arzulara kadınlara oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe salma atlara sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar Dünya hayatının geçici menfaatleridir. " Ayette belirtildiği gib Dünya nimetleri insanlara yaşamak ve neslin devamı için çekici kılınmış yaratılış yasalarına göre de gereklidir. Ancak kendilerini yaratan sonsuz nimetler veren Cenâbı Allah'a hamd ve şükür etmeyi unutarak; nefsin geçici arzuları olan kadın veya erkeğe oğullara altın-gümüş ve paraya mal ve servete otomobillere şan ve şöhrete yiyip-içme ve eğlenceye aşırı hırs ve düşkünlük göstermek suretiyle onları tanrılaştırmak Allah'a ortak koşmak demektir. Oysa şirk yani Allah'a ortak koşmak hiç affedilmeyen yegâne günahtır. Nisa 48: " ... Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez onun dışında kalanı dilediği kişi için affeder Allah'a şirk koşan büyük bir günah işlemiştir. "

ALAYCILIK - DEDİKODU ŞÜPHECİLİK

49/11
: Ey İnananlar! Bir topluluk başka bir topluluk ile alay etmesin. Olabilir ki alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Bazı kadınlar başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri kendilerinden hayırlı olabilir. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü takma isimler ile çağırmayın...

49/12: ... Şüphecilikten çok sakının. Çünkü şüpheciliğin bir kısmı ağır günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın. Biriniz diğerinin arkasından çekiştirmesin. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi?

104/1: Arkadan çekiştiren kaş ve göz hareketleriyle alay eden kimselerin vay haline!

Kur'ân; şüphecilikten herkesten şüphe eden bu yıkıcı nefsten çok sakınmamızı sinsi casuslar gibi ayıp aramak günahı işlenmemelidir. Dedikodu (gıybet) yani arkadan çekiştirme denefsin en kötü sıfatlarından biridir. Bir kimsenin arkasından onun hoşlanmayacağı şeyler söyleyerek dedikodu yapmak doğru dahi olsa günahtır. Eğer yapılan çekiştirme yalan ise iftira olacağından çift günah işlenmiş olur. Ancak kötü bir kimsenin kötülüğünden korunmak için arkasından konuşulursa bu çekiştirme olmaz.

İnsanlar arasındaki yegâne üstünlük ölçüsü olan takva yerine; zenginlik mevki şöhret gibi iğreti nimetleri büyüklük ölçüsü yaparak alay etmeyi adet haline getirmek nefsin yanılgısıdır. Cenâbı Allah böyle şımarık ve sapık kimselere de uyarıda bulunuyor: " Alay edenlerin vay haline! " Alaycılık nefsin arınmasını önlemekte ve dünyada ki sınavını da kaybettirmektedir.

KİBİR

31/18:
Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme yeryüzünde kasılarak yürüme! Çünkü Allah kurula kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez.

25/21: ... Kendi benliklerinde büyüklük kuruntusuna düştüler ve korkunç bir biçimde azdılar.

Kibir insanın kendini diğerlerinden üstün ve büyük zannetmesidir. Nefsin bir tür hastalığıdır. Başı yükseklerde mağrur ve acımasızdır. Daha ileri hallerde; herşeyi yapmaya gücü olduğuna inanır temel insancıl özelliklerini de kaybeder saparak ta yoldan çıkarlar.

Kendini beğenme hastalığı olan egoizm ve bencillik hat safhadadır. Hep benlik duygusu hakimdir. Ben ve benimki kelimecikleri söz ve davranışın temelini oluşturur. Bu mülkün gerçek Sultan'ını ancak ölümünden sonra öğrenebilecektir.

İSRAF VE CİMRİLİK

İsraf dengesiz aşırı harcama haddi aşma demektir. İsrafa sapana da müsrif denir. Cenâbı Allah; nîmetlerini Yeryüzünde dengeli olarak verdiğinden israf edilerek saçılıp tüketilmesini istememektedir. Harcamalarda ne israf ve ne de cimrilik olmayan orta yol en uygun olanıdır. Böylece tabiattaki denge korunacak toplumlar nimet ve rızıklardan adaletle istifade edeceklerdir. Oysa insanların bir çoğu da israfa da cimriliğe de saparak negatif bir tutum sergilemektedir.

ALLAH İSRAF EDENLERİ SEVMEZ

6/141:
... Allah israf edenleri sevmez.

7/31: ... Yiyin için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez.

Cenâbı Allah'ın lütfu ile verilen nimetleri gerek kendimiz kullanırken ve gerekse başkalarına istifade ettirirken etrafa saçarak israf edilmemelidir. Çünkü Allah israf edenleri sevmemekte böylelerine alçaltıcı bir azab hazırlamıştır.

NİMETLER İNSANLAR İÇİNDİR

7/32:
De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı zineti güzel ve tatlı rızıkları kim haram etmiş? " De ki: " Bütün bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet Günü'nde ise tamamen onlara mahsustur... "

31/20: ... Muhakkak ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdi ve görünür görünmez nimetlerini üzerinize bol bol saçtı...

Cenâbı Allah halife olarak yarattığı insana büyük lütuf ve ihsan da bulunmuştur. Gökte ve yerde bulunanları onun emrine vermiş görünür ve görünmez nimet ve rızıkları insanoğlunun cömertçe istifadesine ayırmıştır. Ancak verilenler dengeli bir biçimde kullanılmalı israfa ve cimriliğe gidilmemelidir.

SAVURGANLARIN BUYRUĞUNA UYMAYIN

26/151:
Savurganlık edenlerin buyruğuna uymayın!

39/53: De ki: " Ey kendi nefsi aleyhine haddi aşan kullarım!...

İsraf etmeyi adet haline getirerek yaratılış düzenini bozmaya çalışanlara itaat edilmesi zulümden başka birşey değildir. Çünkü herşey bir sistem içinde ölçülü olarak insanların istifadesine ayrılmıştır. Hep israf eden gereksiz yere saçıp savuran kimselerin buyruğuna girerek nimet ve rızıklar tüketilmemelidir.

VERİLENLERDEN CİMRİLİK EDENLER

3/180:
Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar tam aksine onlar için kötüdür...

4/37: Onlar hem cimrilik yapar hem de insanlara cimriliği tavsiye ederler. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği (mal ilim gibi) şeyleri de gizlerler. Biz o nankörlere alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır.

Cimriler; Cenâbı Allah'ın cömertçe lütfettiği nimetleri yalnızca kendilerine verildiğini zannederek onlarda yoksulların da hakkının var olduğunu kabul etmezler. Mal ve servetin bir imtihan aracı olduğunu bilmeyenler başkalarına da cimriliği tavsiye ederler. İsra 17/100: " De ki: Eğer Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız o zamanda harcanıp biter korkusuyla cimri davranırdınız. İnsan çok cimridir. " İşte mallarından fakir fukaranın da hakkını verebilenler mutluluğa kavuşmuş benliklerdir. Haşr 59/9: " ... Nefsinin cimriliğinden korunana gelince kurtuluşa erenler işte böyleleridir. "

NE İSRAF NE DE CİMRİLİK

17/29:
Eli sıkı olma büsbütün eli açık da olma. Sonra pişman olur açıkta kalırsın.

25/67: Onlar harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

Allahü Teâlâ nimetlerini Yeryüzündeki insanlara dengeli olarak vermiştir. İsraf ederek haddi aşanlar bu dengenin bozulmasına sebep olurlar. Cimrilik yapanlar ise mal ve serveti depolayarak yoksullara yansıtmazlar. İsra 26-27: " Akrabaya yoksula yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olurlar... " Mallar da yoksulların da hakkı olduğunun bilincinde olarak infak zekât ile nimetler ölçülü bir şekilde sarfedilmeli ne israf ve ne de cimrilik yapılmadan orta yol izlenmelidir. Böylece Cenâbı Allah tarafından ölçülü olarak verilen rızık dengesi korunacak toplumlarda da adalet sağlanacaktır.

KISKANÇLIK - HASED

12/89:
Hani onlar (Hz. Yusuf'un üvey kardeşleri) şöyle demişlerdi: Yusuf ve Kardeşi (Has Kardeşi Bünyamin) Babamıza muhakkak ki bizden daha sevgilidir... Babamız açık bir yanlışlık içindedir. Yusuf'u öldürün yahut bir yere atın ki babamızın sevgisi bize kalsın.

2/109: Kitab ehlinden bir çoğu hak kendilerince besbelli olduktan sonra içlerindeki hasedden dolayı sizi imanınızdan çevirip kâfir yapmayı arzu ederler...

4/54: Yoksa onlar Allah'ın Kendi lütuf ve yüceliğinden verdiği nimeti çekemiyorlar da kıskançlık mı ediyorlar...

113/155:
De ki: Sabahın Rabbine sığınırım... Kıskandığı zaman hasedcinin şerrinden.

16/90: Allah...kıskançlıkları yasaklar...

Kıskançlık insanlarda derece derece mevcut bir duygudur. Ancak sevgisizlik ve ayrıcalıklı muamele bu hissi Hz. Yusuf kıssasında olduğu gibi öldürme girişimine getirecek kadar azdırır. Akıl ve mantık bile bu hisleri söndürememiştir.

Hased; çekememezlik kıskançlık demektir. Bu duyguyu taşıyanlar kendilerinde olmayanın başkalarında da olmasına katlanamazlar o nimetin de mahvolmasını isterler bu gayelerine erişmek için de her türlü kötülüğü yapabilirler. Cenâbı Allah hasedçinin kötülüğünden ancak Rabbine sığınılırsa kurtulmanın mümkün olduğunu vurgulamaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: " Hased bir şeytandır öfke de bir şeytandır. "

İHANET - VEFASIZLIK

4/107:
Nefslerine hıyanet edenlerden yana mücadele etme. Çünkü Allah hainlikte aşırı giden çok günah işleyenleri sevmez.

12/52: ... Allah hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz.

İhanet; hainlik vefasızlık itimadı kötüye kullanmak sözünde durmayıp oyun etmek demektir. Nefse ihanet ise; kendini aldatmak bir menfaat elde eder zanniyle adaletten ayrılarak insanın kendisine zarar vermesidir. Kendini aldatmak Cenâbı Allah'ın insanlara emaneti olan nefse ihanet demektir. Sözleşme ve emanetleri bozarak hainlik edenlerin hilesi başarıya ulaştırılamaz böyle nefs sahipleri de yücelerek arınamazlar.

ÖFKE (GAZAB) - KİN

3/134: O Takva sahipleri ki... kızdıklarında kin ve öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affederler...

3/118: Ey iman edenler! Sizden olmayanları dost edinmeyin... Onlar sıkıntıya düşmenizi isterler... Ağızlarından kin ve öfke taşmaktadır...

Nefsin yıkıcı sıfatlarından olan öfke kalbin intikam hissi ile coşmasıdır. Bu tür benlikler; olur olmaz her şeye hiddetlenir kızar. Haşin sert ve acımasızdır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: " Öfkeden korkunuz! Çünkü o Ademoğlunun kalbinde yakılan bir közdür. "

Kin; öç almak için fırsat kollamak intikam hissi ile dolmak demektir. Türlü nedenlerle hırsla kirlenen nefsin kalbi kararır aklı fikri yalnız intikam alma hissi ile dolar. Bu duygu onu devamlı öfke halinde tuttuğundan içten sevgi ve gerçek iman ile Cenâbı Hakk'a kulluk etmesine imkân vermez.

Kin ve öfkenin insan nefsindeki yıkıcılığını önlemenin yolunu Kur'ân yukarıdaki ayetle açıklamıştır: " Takvâ sahiplerini yaptığı gibi kin ve öfkelerinizi yutunuz ve insanların kusurlarını da affediniz ki iyiye ve güzele yönelebilesiniz. "

Alıntıdır..