Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  yildiz Nefislerin Tedavisi (İbn Hazm)

  Nefislerin Tedavisi (İbn Hazm)
  Ali b. Ahmed b. Said b. Hazm b. Galip b. Salih b. Halef b. Maden b. Süfyan b. Yezid el-Farisidir. İbn Hazm soy bakımından Kureyşli olmasına rağmen Endülüs'te yaşadığı için Endülüsî olarak tanınır. Soyundan Endülüs'e ilk gelen dedesi Haleftir. Yine soyundan ilk müslüman olan da Yezid'dir.

  Hicri 384 Miladi 994 yılının Ramazan ayında Endülüs'ün meşhur şehri Kurtuba'da dünyaya geldi. Babası Ahmed kıymetli bir ilim adamı olduğundan ve aynı zamanda Halife Mansur ve oğlu Muzafferin döneminde vezirlik yaptığından dolayı İbn Hazm'ın çocukluğu lüks bir hayat içerisinde geçti. İbn Hazm da 1023'te kendisine halifelik üzerine biat edilen Müstezhar Billah tarafından vezirliğe getirildi ancak bu görevinde uzun süre kalamadı halife yedi hafta sonra öldürüldü ve İbn Hazm da hapse atıldı. Daha sonra Hişam el Mu'temed Billah döneminde ikinci defa vezaret görevine getirildi. Fakat sonunda bu görevi bırakarak kendisini tamamen ilmî araştırmalara verdi.

  İbn Hazm hadis ilimlerinde ve fıkıhta otoriteydi Kitap ve Sünnet'ten hüküm çıkarma gücüne sahipti. Siyer ve tarih konularında da ulaştığı üstün seviyeden dolayı ortaya koyduğu her meseleye tarihten yaşanmış örnekler getirmesini kolaylaştırıyordu. Bunlardan başka mantık ilmiyle de uğraşmış ve bu konuyla ilgili olarak et-Takrîb isimli bir eser yazmıştır. Daha sonra mantık ilmini bırakarak tamamen İslâmî ilimlere yönelmiştir. Aslında o zaten mantık örneklerini bile hep fıkıhtan vermekteydi.

  Öğreniminin ilk dönemlerinde Maliki fıkhını incelemiş Muvatta'yı okumuştur. Daha sonra Şafii fıkhına yönelmiş ve bu mezhebin koyu bir taraftarı olmuştur. Bilahere Zahirî mezhebine bağlanmıştır ki kurucusu daha önceleri Şafii olan Davud b. Ali ez-Zahiri'dir (202-270) (miladi 817-884) İbn Hazm bu mezhebin kök salması için her yerde onun savunmasını yapmış ve bu konuda kitaplar yazmıştır.

  İbn Hazm münakaşa ve tartışmalarıyla meşhurdur. Tarihçiler İbn Hazm ile maliki fıkıhçısı Süleyman el Baci arasında geçen ateşli tartışmalara kitaplarında uzun uzun yer verirler. Tarihçilerin belirttiğine göre İbn Hazm'ın en önemli özelliklerinden birisi geçmiş büyük alimlerde kusurlar bulması ve onları eleştirmesiydi. "Haccac'ın kılıcı ne ise İbn Hazm'ın dili de odur" sözü şöhret bulmuştur. Büyük imamları eleştirdiğinden dolayı çağdaşları tarafından yoğun bir hücuma uğramış sapıklıkla nitelendirilmiştir. Görüşlerini ve eserlerini kabullenmeyen alimler sultanları ona karşı uyarmışlar onun görüşlerini almayı ve yanına yaklaşmayı halka da yasaklamışlar. Bütün bunlardan dolayı sultanların hışmına uğrayan İbn Hazm bir çok işkencelere ve sürgünlere maruz kalmıştır. Kitapları yırtılmış parçalanmış hatta meydanlarda aleni bir şekilde yakılmıştır.

  İbn Hazm sırasıyla şu alimlerden ders almıştır. Ebu Ömer Ahmed b. Hüseyn Yahya b. Mes'ud Ebu'l-Hıyar Mes'ud b. Said Abdullah b. Rebi. et-Temimi Abdullah b. Yusuf b. Nami Zehebi Tezkiretü'l Huffaz isimli eserinde İbn Hazm hakkında der ki:

  İbn Hazm büyük alimlerden biridir. İctihad şartlarının hepsi onda mevcuddur. Herkese bazı görüşlerinde eleştiri yöneltilebileceği ona da yöneltilebilir. Muhakkak ki Allah Rasûlünden başka herkesin sözü alınabilir de bırakılabilir de.

  İmam Gazali der ki:

  Allah'ın isimlerini anlatan kitaplar arasında gördüğüm İbn Hazm'a ait olan çok değerliydi. Anladığım kadarıyla akıcı bir zihni yapıya ve güçlü hafızaya sahip bir kişi.

  Öğrencisi el Humeydi:


  "Zeka hızlı ezber cömertlik ve dindarlığın bir araya geldiği onun gibi bir şahsiyet daha görmedim. Gerçekten şiiri de onun kadar hızlı ve anlamlı söyleyebilen biri daha yoktur." der.

  İzzüddin b. Abdüsselam der ki:


  İslami kitaplar arasında İbn Hazm'ın Muhalla ve İbn Kudame'nin Muğni'si gibisine rastlamadım.

  İbn Hazm Hicri 456 yılının şaban ayına iki gece kala kendi mülkü olan ve sağlığında sık sık gittiği Ment Lisem köyünde vefat etti ve oraya devnedildi.

  Eserlerinden bazıları:

  İbtal el-Kıyas ve'r-Re'y ve't-Taklid ve't-Talîl El-İcma ve Mesailuhu ala Ebvab el Fıkh El-İhkam fi usûl el-Ahkam El-Ahkam ve's-Siyer Esma el-Hulefa ve'l-Vulât ve Müdedühüm Esmaullah Esma es-Sahabe ve'r-Ruvât En-Nebzetu'l-Kafiye Ashab el-Feteva Tavk el-Hamame Müdavatü'n-Nüfûs izhar Tebdil el-Yehud ve'n-Na-sara li't-Tevrat vel-încil El-Mücella El-Muhalla Mera-tibu'l İcma Neka el-İslam.

  Nefsin Tedavisi ve Kötü Ahlakın Islahı


  Akıl sahibinin lezzeti iyiyi kötüden ayırmakta ilim sahibinin lezzeti ilminde hikmet sahibinin lezzeti de hikmetindedir. Allah yolunda çalışanın bu çalışmasından duyduğu lezzet yiyenin yemesinden içenin içmesinden yatanın yatmasından kazananın kazanmasından oynayanın oynanışından ve emredenin emretmesinden daha üstün ve lezzetlidir. Bunun delili ise bu saydığımız kimselerin bu işlerinden anladıkları lezzetleri bunlara kendilerini kaptıran kişiler kadar alimler ve akıllılar da anlar. Hayatlarını böyle şeylerle geçirenler kadar da becerebilirler. Öyleyken bu gibi geçici lezzetlere aldanmadılar onları terkedebildiler.

  İki şey hakkında hüküm verebilecek kimse o iki şeyi de bilen kimsedir. Bunlardan sadece birini bilip diğerini bilmeyen her iki şey hakkında hüküm veremez. Bütün işleri takip etmeye kalkışırsan karıştırırsın dünyanın çeşitli halleri karşısında fikrin izmihlale uğrar.

  Halbuki hakikat olan ancak ahirete çalışmaktır. Çünkü dünyada ümit bağlanılan her şeyin sonu üzüntüdür. Zira ya sen o şeyi bırakacaksın veya o şey seni bırakacak. Bu iki yolun dışında yol yoktur. Ancak Allah için çalışmak vardır ki sonucu her zaman sürürdür memnuniyet vericidir.

  Dünya bakımından rahattır; zira ona pek önem vermediğin için dostun ve düşmanın sana heybetle bakıyor. Ahiretteki sonucu ise cennettir.

  Öyle bir şeyi gaye edineceksin ki bütün insanlar bunu hoş görecek ve isteyecek. Ben böyle tek bir şey buldum ki o da "üzüntüyü atmaktır".

  Düşündüm de demek bütün insanlar bu işi yapamıyorlar. Fakat yine baktım bütün insanlar bütün çalışmalarıyla söz ve hareketleriyle hep üzüntüyü atmak için çalışıyorlar ama çeşitli yollar tutmuşlar herkes kendine göre hedefe doğru gidiyor. İçlerinde yolun şeklini şaşıran veya hataya yakın giden vardır fakat böyleleri azdır.

  Üzüntüyü atmak Allah Teala'nın halkı yarattığı günden ta hesap verecekleri güne kadar alemi meşgul eden ve bunun için çalışmaktan başka güvenilir çare bulunamayan meseledir. Bunun dışında hiç bir gayenin bütün insanlar için gaye olduğu görülmez.

  Zira insanlar arasında dini olmayanlar vardır ki onlar ahiret sevabını bekleyerek çalışmazlar. İnsanlar arasında şerr ehli de vardır ki ne hayır ararlar ne emniyet ve ne de hakk ararlar. İnsanlar arasında hevai arzularının zebunu olmuşlar da vardır. Bazen de mal varlığına karşılık yokluğunu tercih edenler vardır bir çok peygamberlerde olduğu gibi...

  İçlerinde dünya lezzetlerini tabiatında sevmeyenler hatta peşine düşenleri kusurlu görenler vardır yukarıda zikrettiğimiz fakirliği mal peşine düşmeye tercih edenler gibi...

  Bir çokları da cehaleti ilme tercih ederler umumiyetle gördüğümüz bir çok insanlar gibi...

  Görülüyor ki insanlar bir gaye etrafında toplanmıyor birleştikleri bir tek gaye varsa o da üzüntüden kurtulmaktır.

  Üzüntüyü Atmak

  Alemde baştan itibaren üzüntüyü hoş gören ve onu nefsinden atmak istemeyen kimse yoktur. Bu gerçek bir ilim olarak nefsimde istikrara kavuştuktan ve bu acaip sır benim için apaşikar olduktan sonra cahili ile alimi ile salihi ile verimsiz ve tembel her sınıf insanın ittifak halinde arayıp durduğu ve peşinden koştuğu "üzüntüyü atma" hakikatına ermenin yolundan bahsettim. Bu yolu da ahiret amelleriyle Allah'a yönelmekten başka bir şeyde bulamadım.

  Öyle ya malın peşine düşenler fakirliğin üzüntüsünü atmak için düşerler şan ve şöhret peşine düşenler kendilerine tepeden bakılmanın üzüntüsünden kurtulmak için düşerler. Lezzetlerin peşine düşenler nefsinin kuvvetini rahatlatmak ve lezzeti kaçırmamak için düşerler. İlmin peşine düşenler cehaletin üzüntüsünden kurtulmak için düşerler. Haber ve insanlarla konuşma talipleri yalnızlığın vahşetini atmak için koşarlar. Yiyenin yemesi içenin içmesi evlenenin evlenmesi giyinenin giyinmesi oynayanın oynaması mal toplayanın toplaması binenin binmesi yürüyenin yürümesi bırakanın bırakması hep bunların zıddından gelecek üzüntülerin atılması içindir.

  Bütün bunlar düşünenler için geçici üzüntülerdir. Bunlar arasında bir takım arızaların ve özürlerin bulunması zaruridir. Bunların elden gitmesi ve acizlik içinde kalınması bunların afetlerindendir. Ayrıca bunlar üzerine kıskanmanın hasedin tecavüzün takip edilmenin kötülenmenin ve günahkâr olmanın afetleri variddir. Ve daha neler..

  Ahiret için çalışmak bütün bu endişelerden selamete ermektir ve her türlü ayıptan ve kederden uzaktır. Hakikatta üzüntünün atılmasına vesiledir.

  Ben ahiret için çalışanın arzu etmediği şey ile karşılaşmasından üzüntü duyduğunu görmüyorum belki memnunluk duyuyor çünkü onun gayesi akibettir bu yolda karşılaştığı şeyler onun gayesine ancak katkı olur. Bu yolda çalışıyorken gayesine eremeyeni de üzüntülü bulmuyorum çünkü ondan sorumlu değildir ve kendisi aradığı şeyde müessir değildir. Yine bu yolda olana eziyet edilirse rahatlar sürür duyar yorulursa sevinir O her zaman neşeli ve sevinçlidir başkaları ebediyyen bunun hilafınadır.

  Bunlardan anlıyorum ki üzüntüyü atmanın tek yolu Allah için çalışmaktır. Bundan başkası sapıklık ve akılsızlıktır.

  Sen de nefsini ondan daha üstün olmayan şeye feda etme.

  Bunun tek yolu da Allah (c.c) için Hakk'a davetçi olacaksın O'nun harim-i himayesinde duracaksın seni yaratanın sana borç etmediği kıymetsiz şeyleri defedeceksin mazluma yardımcı olacaksın.

  Dünyaya nefsini teslim eden cevheri taş karşılığında satan gibidir.

  Dini olmayanın mürüvveti olmaz.

  Akıl sahibi nefsine cennetten başka paha görmez.

  Riyanın zemmi hususunda İblis'in çok oyunları vardır. Riya zannederek hayra mani olan niceleri de vardır?...

  Akıl ve Rahat


  Bunun önemi insanların sözleri üzerindeki ihtimamı azaltmak ve Yaratıcı Allah'ın (c.c) kelamı üzerine ihtimam göstermektir belki aklın tamamı ve rahatın tümü budur.

  İnsanların ayıplamalarından ve iğnelemelerinden kendini kurtarabileceğini zanneden mecnundur.

  Esaslı düşünüp hakikata teslim olmaya nefsini razı eden ve olgunluğunu muhafaza edebilen kimse görecektir ki kendisini kınayan kimselere duyduğu soğukluktan daha büyüğünü kendisini methedenlere karşı duyacaktır. Çünkü onu methedenler doğru olarak methederler ve o methiyeleri de kendisi duyarsa bundan ucub -kendini beğenme- doğar ucub ise faziletlerini ifsad eder. Eğer kendisi hakkında söylenen sözler doğru olmaz da uçurtma kabilinden methedilmiş ve kendisi de bundan sürür duymuşsa yalan bir şey için sevinmiş olur bu ise büyük noksanlıktır.

  Ama insanların kendisini kınaması haklı olarak yapılıyor da bunu kendisi de işitiyorsa kınanmasına vesile olan kusurlardan uzaklaşmasına sebeb olur. Bu ise büyük kazançtır eksik olmayan bundan müstağni kalamaz. Kendisinde olmayan bir takım şeylerle kınanıyorsa ve kendisi de onlara karşı sabrediyorsa bu hilmi ve sabrıyla fazladan fazilet kazanmış olur. Sevaba en çok muhtaç olduğu günde yorularak kazanmadığı bir sevabtır ki onu haksız yere ayıplayan kimsenin sevabını almakla da kazançlı çıkar. Bu da çok büyük paydır ki mecnun olmayan bunu kaçırmaz.

  Kendisini methedenlerin sözünü duymazsa bu sözün söylenmesiyle söylenmemesi arasında fark yoktur. Ama kınamak böyle değildir kendisi işitse de işitmesede sevabıyla kazançlıdır. Eğer Resûlullah (s.a.v) medh hakkında:

  "Mü'minin peşin müjdesidir" dememiş olsalardı aklı olanın haklı olarak medholunmaktan çok haksız yere zemmolunmasma rağbet göstermesi vacib olurdu. Ama madem ki bu haber geldi müjde olacak medh ancak haklı olandır batıl olan değildir. Müjde ise medhin kendisi değil medhin içindeki değerdir. Faziletle rezalet taat ile isyan arasında nefsin nefret veya ünsiyet duymasından başka bir fark yoktur. Saadetli kimse fazilet ve taattan nefsi ünsiyet duyan şaki ise nefsi rezalet ve isyana karşı ünsiyet fazilet ve taata karşı nefret duyandır. Bu da Allah Teala'nın yaratması ve hıfzından başka bir şey değildir. Ahireti arayan meleklere şerri arayan şeytana benzer. Şan ve galibiyet arayan yırtıcı canavara benzer lezzetlerin peşine düşen behimi hayvanlara benzer. İhtiyacı ve nafakası için aranılan malın dışında malın kendisi için mal peşinde düşen kimse hayvanlardan da aşağı olup dağlarda ve mağaralarda kalmış kimseye fayda sağlamayan pislikler mesabesindedir.

  Aklı olan yırtıcı canavarların hayvanların ve cansızların üstün olduğu yönlerden biriyle üstünlüğe imrenmez ancak kendisini onlardan ayıran ve Allah'ın ihsanı olan faziletlerle ileri gitmeye imrenir. İşte bu temyizle ancak meleklere iştirak eder.

  Gerçek Kıymet


  Her kim Allah'ın değerlendirmediği yerde kullandığı şecaatıyla gururlanırsa bilsin ki aslan kaplan kurt ve fil kendisinden daha kuvvetlidir.

  Ağır yük taşımasından gururlanıyorsa katır ve eşek daha ağır yük taşır.

  Ataklığıyla gururlanıyorsa köpek ve tavşan daha ataktır.

  Sesinin güzelliğiyle mağrursa nice kuşlar ve çeşitli çalgılar daha tatlı ve daha güzel sesler çıkarır.

  Çeşitli hayvanların üstün yeteneklerinden biriyle üstün olmanın nesiyle iftihar edilebilir?

  Ancak temyiz kabiliyetinin ilminin ve güzel amelinin kuvvetiyle insan sürür duyar. Zira bu hususlarda ancak melekler ve insanların hayırlıları ileri gidebilirler öne geçerler.

  Allah'ın (c.c


  "Herkim Rabbinin makamında korkar ve nefsini hevâdan nehyederse işte onun yeri gerçekten cennettir." (Nazi'at: 40-41) kavl-i şerifleri bütün faziletleri içinde toplamaktadır.

  Çünkü nefsi hevâdan nehyetmek tabii olan öfkeyi yenmek ve şehevî arzulardan kurtulmaktır. Zira bunların ikisi de hevâi arzuların emrindedir. Bunların tahakkümünden nefsini kurtaran kimse için kendisini hayvanlardan haşerattan ve yırtıcı canavarlardan ayıran konuşma kabiliyetini güzel kullanmaktan başka bir zorluğu kalmadı. Bu hususu da Resûlullah (s.a.v) "la tağdab - öfkelenme" sözleriyle ve "İnsan kendi nefsi için sevdiğini başkaları içinde sevmeli "şeklideki güzel ifadeleriyle tavsiyede bulunmuşlardır. Bu iki tavsiye bütün faziletleri bir arada toplamıştır. Zira nefsin öfkesini yenen nefsini hevâdan kurtarmış ve kendi nefsi için sevdiğini başkaları için seven yine nefsini şehevi arzulardan kurtarmış olur ve bunun gereği olarak ta adalete bağlanmış olur. Donuk nefse konuşma kabiliyetinin verilmesindeki faide de burdandır.

  Yaşadığım zaman içerisinde gördüğüm insanlar -Allah'ın koruduğu kimseler müstesna ki onlar da çok azdır- şekavete üzüntüye ve dünya için zorluklara katlanmaya acele ediyorlar. Kendilerine asla menfaat temin etmeyeceği halde ahirette cehennem azabını gerektirecek büyük günâhları irtikab ediyorlar sevmedikleri birileri için en büyük belayı temenni ediyorlar kaldı ki onların bu temennileri kadere tesir etmeyecek ancak kendilerini günahkâr kılacak Eğer iyi niyetli olsalardı peşinen nefisleri rahatlayacak kendi işlerine rahat bakacak ahirette sevap kazanacaklardı bundan daha büyük saadet olur mu?

  İlim Bölümü

  İlmin başka fazileti olması bile ilim erbabını cahillerin sevmesi heybetli görmeleri alemlerin takdirine mazhar olması ilmin aranmasını vacib kılacak yeterli sebeptir. Kaldı ki dünya ve ahirete ait bir çok fazileti vardır.

  İlmin ve onunla iştigâlin insanı bir takım vesveselerden insana üzüntü getiren düşüncelerden kurtarmasından başka faydası olmasa bile ilmin aranması için önemli sebebtir bu. Kaldı ki sayılması uzun olacak nice faziletleri vardır. Yukarıda zikrettiğimiz hususlar ilmin talipleri için en küçük faydadır. Halbuki bunun için bir çok zayıf padişahlar nefislerini eğlendirmek için vakitilerini santranç ve tavla oynamaya içkiye çalgıya av peşinde hayvan kovalamaya vererek dünya ve ahirette zarardan başka bir fayda sağlamayan birtakım fuzuli şeylerle meşgul olmuşlardır.

  Eğer ilim sahibi düşünse de ilmin her saat için kendisini kurtardığını ve içine düşmekten koruduğu zilleti cahillerin kendisi üzerine olacak tasallutunu ilim açmamış olsaydı bundan dolayı nice üzüntülere maruz kalacağını gizli hakikatları ve haline dışardan duyulan gıbtayı görseydi Allah'a (c.c) hamdetmeyi daha da fazlalaştırır ve yanında bulunan nimetin büyüklüğünü daha iyi anlardı.

  İlmin daha önemli olanlarını elde edebilecekken önemli olmayanlarıyla meşgul olmak buğday yetiştirecek temiz toprağa darı ekmek veya hurma ve zeytin yetiştirecek yere söğüt dikmek gibidir.

  İlmi ehli olmayana vermek fesaddır. İçerisi yanana ve sıtma olana bal yedirmek veya safradan başı ağrıyana misk koklatmak gibidir.

  İlimde cimrilik gösteren malda cimrilik gösterenden daha pintidir. Zira ilimde cimrilik gösteren harcanmakla tükenmeyecek aksine artacak olan şeyin harcanmasından korkmuş malda cimrilik eden ise harcandığında tükenecek olan şeyin harcanmasından korkmuştur.

  İlmin hangi dalından olursa olsun birine kendini veren Endülüste narenciye ve Hindistanda zeytin ağacı dikmiş gibidir başka şeye meşgul olamaz. İlmin en kıymetlisi seni Yaradanına yaklaştıran O'nun rızasına ermende yardımcın olandır.

  Varlıkta ve sağlıkta senden aşağı olana bak dinde ilimde ve fazilette senden üstün olana bak. Derin ilimler kuvvetli ilaçlar gibidir kuvvetli vücudu İslah eder ama zayıf vücudu helak eder. Derin ilimler de kuvvetli akılları takviye ve tasfiye eder zayıf akılları da tehlikeye sokar. Akılla derin şeylere dalmak mecnunluğa dalmak gibidir. Araştırmalarını mecnunluğa dayandırdığı kadar akla dayandırsaydı Hasan el Basrî'den Eflatun'dan Bürüzcemhir'den daha hekim olurdu. Eğer Cenabı Hak dinde tevfik ve dünyada saadetle teyid etmezse akıl faydasız şeyler üzerinde durur.

  Yanlış görüşte olanları deneyeceğim diye kendine zarar verme onların fesadını gösteriyorum derken kendin bulaşırsın bulaşık insanların kınamasına maruz kalırsın sonra mazeretin veya pişmanlığın seni kurtaramaz. Kendin için istemediğin bir şeyi başkasına gelmesinden sevinme. Şeriatın ya da faziletin sana borç kılmadığı bir şeyle başkalarını sevindirmeğe kalkışma.

  İlim Allah'ın (c.c) sıfatı olarak cehaletin karşısında yer alır. İlim ve ilim ehli için en büyük afet cahillerin ilme müdahalesidir. Onlar bilmezler bildiklerini zannederler ifsad ederler İslah ettiklerini zanneder.

  Her kim ahiretin hayrını dünyanın hikmetini doğru yaşamayı güzel ahlakın tümünü kendine toplamayı her türlü faziletlere müstahak olmayı murad ederse Rasûlullah'a (s.a.v) iktida etsin imkanı nisbetinde onun ahlâkını takınsın yaşantısını örnek alsın. Allah onu örnek almakta mu'inimiz olsun:

  Hayatımda cahillere iki defa kızdım; birincisi benim bilmediğim günlerde bilmediklerini konuşmaları diğeri de huzurumda susmalarıdır. Halbuki onlar faydalı şeylerde susar zararlı şeylerde konuşurlar.

  Hayatımda alimler beni iki defa sevindirdi; birincisi bilmediğim günlerde bana öğrettiler ikincisi öğrendikten sonra ilmin faziletlerini ve dünyadan zahidçe el etek çekmeyi onlarla müzakere ettim. Allah (c.c) bu ikisini ehlinden ve müstahak olanından başkasına vermez. Dünya malı ve şöhreti peşine koşanı görürseniz onlar ilmin de sohbetin de ehli değildirler.

  Fazilet arayan ehlinden başkasında bulamaz bu yolda gerçek dost olmayan da arkadaş olamaz. Gerçek dost ise geniş görüşlü doğru dürüst kerem sahibi sabırlı vefakâr emniyetli ağır başlı temiz kalbli dostluğuna güvenilir kimsedir. Dünya malını makam ve mevkiini ve lezzetini arayanın arkadaşı yırtıcı köpek kapıcı tilki cinsinden olur bu yolda da ancak kötü itikadlı pis tabiatlı düşman olabilir.

  Fazilet göstermekte ilmin menfaati çok büyüktür faziletin güzelliğini bildiği için nadiren de olsa gösterir. Rezaletin kötülüğünü bildiği için nadiren de olsa sakınır uzak durur. Güzel övgüleri dinler kendisi gibi olana rağbet eder kötülemelerden nefret eder. Böylece ilim faziletten cehaletten rezaletten hisse alır. İlim ehli olmadığı halde fazilet gösteren yaratılışında temiz tabiatlı saf kimsedir. Bu peygamberlere mahsus yüksek bir derecedir. Allah onlara insanlardan öğrenmedikleri şeyleri ve hayrın tamamını öğretmiştir.

  Halk arasında avamdan sayılan nice insanlar vardır ki ahlak ve siyretleri ile fevkalade kamil insanlardır ama bunlar cidden azdır. Peygamberlerin nasihatini hükemanın tavsiyelerini dinleyen ve öğrenen nice okumuş yazmışlar da vardır ki rezilce bir hayat yaşamaktalar bunlar hayatta çoktur da. Demek ki bunlar birer Allah vergisi ya da Allah'ın mahrum bırakması kısmındandır. Allah korusun!


  Ahlak ve Sîret


  Halinin sadelikle tanımasına çalış dahi olarak tanınmandan sakın aksi halde seni murakabeye alanlar kollayanlar çoğalır çok kere zararını görürsün seni öldürebilir de.

  Sevmediğin şeylere nefsini alıştır ki karşılaştığın zaman üzüntün az olsun! Önceden yaptığın riyazetin bir zararını görmezsin senin hesaba katmadığın ve beklemediğin sevindirici bir şeyle karşılaşırsan sevincin büyük olur. Üzüntüler çoğalır da üst üste yığılırsa biri birini götürür hafifler.

  Gaddar bazen vefakarlık gösterir vefakâr birinin de bazan gadrettiği görülür. En büyük saadet zamanın zorlamasıyla insanın kardeşlerini imtihan etmek mecburiyetinde kalmamasıdır. Onlara muhtaç olup ne yapacaklarını öğrenmemektir.

  Sana eziyet eden biri hakkında kötülük düşünüp kin bağlama aksi halde kötülükte onun seviyesine tenezzül etmiş olursun senin saadetin sana yeter. Onu tamamen karşılıksız bırakacak olursan onu şımartmış ve meydanı kötülüğe terketmiş olursun. O halde onu karşına almıyorsan aciz olduğun için değil kendine yakıştırmadığın için olduğunu hatırlatmalısın. Fesada meydan vermemeli.

  Ne mutlu o insana ki insanların kendisinde bildikleri ayıpların daha çoğunu kendi nefsinde bilir.

  Cefaya karşı sabretmek üç kısma ayrılır ;


  1 - Onun gücü sana yetecek senin gücün ona yetmeyecek kimseden gelen cefaya karşı sabır

  2 -
  Senin gücün yetecek sana gücü yetmeyecek kimseye karşı sabır.

  3 - Senin ona onun da sana gücü yetmeyecek kimseye karşı sabır.

  Birinci durumda sabır zillet ve hakirliktir fazilet değildir. Bu durum karşısında korku sabrı bastırıyor. Ondan uzak durmak ve terketmek gerekir.

  İkinci durum fazilet ve ağır başlılıktır fazilletli insanın işidir.

  Üçüncü kısım ikiye ayrılır ki biri cefa diğeri hata eseri olarak yapıldı kabahat olduğu bilindi ve pişmanlık duyuldu. Bu durumda sabır efdaldır hatta farzdır gerçek hilim de budur. İkincisi cefa eden haddini bilmiyor ve yaptığı cefayı yerinde görüyor pişmanlık ta duymuyor. Böylelerine karşı sabır sabreden için zillet sabır gösterilen kimse için fesattır. Bunlara karşı sabır göstermek onları şımartmaktır. Yaptıklarına misliyle karşılık vermek düşüklük olur uygun olan onlara karşı müdâfadan aciz olmadığını bunu yapmıyorsa karşı tarafın buna değer bulunmadığı için ve kendisine layık görmediği için yapmadığını duyurmakla yetinmeli bundan fazlası yapılmamalıdır.

  Sefil insanlara kasrı cevap yalnız iade ve tenkil (örnek ibret cezası) etmektir.

  İnsanlarla devamlı oturan nefsinde üzüntüsüz kalmaz ahirete ait günah yüklenir nefsini kabartacak bir takım öfke edinir geri dönülmeyecek himmet kırıklığına uğrar. Onlardan ayrıldıktan sonra da onlardan aldığı sıkıntıyı içinden duyar. Ya bir de tamamen onların içinde yaşayan kişi hakkında ne düşünürsün?

  İzzet rahatlık sevinç ve selamet onlardan ayrı yaşamaktadır. Ancak onları ateş gibi tutacaksın onunla ısınacaksın fakat içine girmeyeceksin.

  Böylesi insanlarla birlikte olmanın şu iki ayıbından başka bir ayıbı olmasa bile onlardan ayrı yaşamayı gerektirmesi için bunlar yeterli mazeretlerdir. Birincisi onlarla ünsiyet temin edildikten sonra bir takım tehlikeli -belki öldürücü- sırların açıklanmasına zemin hazırlanmış olmasıdır. İkincisi ise ahireti tehlikeye atacak dedikodulara düşülmesi. Bu iki beladan selamette olmak için toplumdan ayrı kalmaktan başka yol yoktur.

  Bugünün işini küçük te olsa hafif görerek yarına bırakma zira küçükler toplanır da bir gün büyük iş oluverir ve o zaman da onu yapmaktan aciz kalırsın tümünden mahrum kalırsın.

  Kıyamet gününde terazini ağırlaştıracağını ümit ettiğin hiç bir şeyi hakir görme ve hemen yerine getir az da olsa. Ola ki o azlar birleşerek cehenneme atılman gerekirken ondan kurtuluverirsin.

  Acı fakirlik ezginlik ve korkunun üzüntüsünü ancak bizzat onların içinde yaşayan bilir hisseder hariçte olanlar bunları duymaz. Yanlış görüşü kusuru ve günahı da bunların içinde yaşayan göremez dışardan bakanlar görür. Emniyyetin sihhatin ve zenginliğin hakkını içinde yaşayan bilmez hariçten bakan anlar. İsabetli görüşü fazileti ahirete ait emeli ancak fazilet erbabı olan ehilleri takdir eder anlar ehli olmayanlar bunları anlayamaz.

  Haini ilk terkedecek kimse kendisi için hainlik yaptığı kimsedir. Yalancı şahitliğini ilk başına kalkacak kişi kendisi için yalan şahitliği yaptığın kişidir. Zina eden kadını ilk aşağılayacak kişi kendisiyle zina ettiği kişidir.

  Bir şeyin fesada gittikten sonra sıhhate dönüştüğünü görmedik belki neden sonra dönebilir. Her gece aklını içkilerle ifsad eden için ne demeli? Eğer onun aklı bunu hoş gösteriyorsa bu akla şüpheyle bakmak gerekir.

  Yol usandırır acılar olgunlaştım mal çokluğu hırsı artırır azlığı da aza kanaat ettirir.

  Akıllı tedbiriyle bazan yanılabilir ama ahmakın tedbiriyle isabetli iş yapması caiz değildir.

  Bir sultan için en tehlikeli şey etrafını avare kişilerle doldurmasıdır. Akıllı kişi onlara zulüm sayılmayacak şeylerle onları meşgul eder. Aksi takdirde kendisine zulüm sayılacak şeyle onu meşgul ederler ya da onlar yaklaşan düşmanları olur ki bu da kendisini tehlikeye atmak demektir.

  İnsanların gözlerini diktiği meşhur biri olmak onun işini kolaylaştırır da kendisini gözden düşür de.

  Birinin kendisinde olmayan meziyetlerle süslenip heybet ve azamet gösterme gayreti dünyadan birazcık pay almış cahillerin cehaletini kapatmak için altında saklandıkları perdedir. Akıllı insan geçici devletin kendisine getirdiği iltifat ve sadâkata aldanmaz devleti devam ettiği müddetçe zaten herkes kendisine dosttur.

  Birinin yardımını isteyeceksen o işte senin kadar kendisinin de çıkarı olacak birinden iste o işte seninle başkasını eşit görecek birinden isteme.

  Biri size bir söz getirirse o sözün sahibinden çıktığını isbat etmedikçe ona cevap verme aksi halde size yalancı olarak gelen haklı olarak sizden ayrılır.

  Din ehline güven velevki onun dini senin dininden ayrı olsun. Dini hafife alana da güvenme velevki kendisi de senin dininden olduğunu söylesin.

  Allah'ın haram kıldığı şeyleri hafife alana güvenme kıymet verdiğin herhangi bir şeyini ona teslim etme!

  İnsanlar arasında mallarıyla ortak olanlardan çok ruhlarıyla ortak olanları buldum bu hususta uzun düşüncelerim oldu tecrübelerim sonunda bundan başka bir şey bulamadım sebebini ise bir türlü anlayamadım ancak bu beşerin tabiatında Allahın takdiridir dedim.

  Kötülükleri çok olan birinin nadiren bir iyilik etmesini inkar etmek çirkin bir zulümdür.

  Bir düşmandan kurtulan çok düşmanlarla karşılaşabilir.

  Gördüğüm kadarıyla dünya gölge hayaline benzer değirmen pervaneleri gibi bir tarafı kapandıkça diğer tarafı peyda olur.

  Ölümü uzun zaman hayretle düşündüm. Sebebi ise bir çoklarıyla ruh-cesed dost oldum sadakâtla birbirimize bağlandık öldükten sonra bazılarını rüyamda gördüm bazılarını görmedim. Halbuki onlarla öldükten sonra rüyada bir birimizi ziyaret edeceğimize dair sözleşmiştik -tabi mümkünse- Ama ahirete intikallerinden sonra görmedim bilmem unuttular mı yoksa meşguliyetleri mi var?

  Nefsin cesede hulul etmeden önceki imtihan yurdunda olup biten şeylere karşı gafleti ve unutması batağa batan birinin daha önceden bildiği şeylere karşı gafleti gibidir. Sonra bunun üzerinde uzunca düşündüm bana bir şey açıklanmış oldu o da şudur: Uyuyan biri nefsini cesedinden ayırmak ister ve bunda ciddi himmet gösterirse ve taki gaybı müşahede ederse uykusundan biraz önceki olayların tümünü unutuyor ve yepyeni haller doğuyor. O halde kendisi uyku içinde lezzet duyuyor ihtilam oluyor korkuyor üzülüyor uyku halinde iken.

  Nefis nefisten ünsiyet duyar. Cesed ise hem ağırlıklı hem de kendisinden kaçınılandır. Bunun delili ise cenazenin defni için dostunun acele etmesidir. Onun cesedinin yanında bulunmasından rahat olmuyor ünsiyet duymuyor cesed yanında olduğu halde dostunun ayrılığının acısını çekiyor.

  İblisin askerlerinin insanların ağzına attığı şu iki kelimeden daha avlayıcı daha çirkin ve daha ahmakça kelime görmedim. Birincisi birinin yaptığı kötülüğe başkaları örnek gösterilerek falan da yapmıştı bunu diye mazeret saymaları. İkincisi ise bu kabahat yalnız bugün yapılmış değil ki önceden de niceleri yapmıştır diyerek hafife almalarıdır ya da bugün yaptığı şeyi canım ben bunu yalnız sana yapmadım ki falana da yaptım bir şey olmadı gibi sözlerdir ki bu sözler şerri kolaylaştırmak hatta o şerri şer olmaktan çıkararak maruf sınırları içerisine sokmak ve normal gösterilerek reddedilmesini önlemek yolunda İblisin silahıdır.

  Eğer sui zannı gereği kadar hududuna riayet ederek değerlendiremeyeceksen hüsnü zannı kullan bununla nefsini rahatlatmış olursun. Sui zann mutlak olarak kötü değildir eğer hududu içerisinde kullanılabilirse akıllılıktır.

  Cömertliğin hududu malının fazlasını hayır yollarında harcamaktır bunda en önemli olanı muhtaç komşun ve fakir akrabandır. Sonra devlet düşkünü fakir olan hemşehrilerin. Bunu yapmamak cimriliktendir. Bu hususta ileri giden methedilir geri kalan zemmedilir bu sınırı aşarsa savurganlık sayılır ve kötülenmiştir. Senin yiyeceğinden keserek daha çok muhtaç olanlara vermek fazilet ve îsardır bu cömertlikten de üstündür. Bunu yapamayan bundan dolayı kınanmaz insafın gereği de budur.

  Vacip olan borcun ödenmesi farzdır yiyeceğinden fazlasını vermek cömertliktir kendini tehlikeden kurtaracak kadardan fazlasını ihtiyacı olduğu halde başkasını tercih ederek vermek fazilet ve îsardır. Borcunu ödememek haramdır ihtiyacından fazlasını esirgemek cimrilik ve şuhtur (cimrilikten daha aşağı bir haldir ki kendisi vermediği gibi başkasının vermesine de rızası yoktur) zaruri ihtiyacından olan şeyin bir kısmını muhtaçtan esirgemek özürdür. Kendi nefsini veya aile fertlerinin yiyeceklerini kısmak pintiliktir rezalet ve masiyettir.

  Zulümle elde ettiğin malla cömertlik göstermek zulüm üzerine zulümdür bunun karşılığı methedilmek değil kötülenmektir. Çünkü bu hakikatta kendi malını vermiyor başkasının malını veriyor. Başkalarının hakkı olarak senden olanı vermek cömertlik değil haktır.

  Şecaatin hududu Dini veya namusu muhafaza veya zulme uğradığı için sana sığınan veya malıyla ırzıyla büyük veya küçük te olsa haklı durumda ezilmekte olan birini gördüğünde onu kurtarmak için gerektiğinde canın feda edilebilmesidir. Bu gibi durumlarda sabır göstermek korkaklık ve kofluktur. Dünya için ölüme gitmek tehevvür (köpürmek) ve ahmaklıktır. Bundan daha ahmaklık kendi borcunu ödememek için ölüme gitmektir. Bundan da daha büyük ahmaklık bir takım insanlar gördük ki canlarını ortaya koyar kavgaya atılırlar niçin kavga ettiğini bilmezler bir gün Zeyd için döğüşürler ertesi gün Amr için döğüşürler ertesi gün fikir ve saf değiştirerek yok yere tehlikeye atılıp girerler kınanmaktan korkuyoruz derken cehennem ateşine girerler. Rasûlullah'ın (s.a.v) şu haberinden murat bunlar olsa gerek:

  "Bir zaman gelecek insanlar birbirlerini öldürecek ne öldüren niçin öldürdüğünü bilecek ne de ölen niçin öldüğünü bilecek."

  İffetin hududu gözünü ve azalarını sana helâl olmayandan engellemendir bunu aşmak zinadır. Allah'ın sana helâl ettiği şeyden kendini menetmen zafiyet ve acizliktir.

  Adaletin hududu borcunu vermek ve hakkını almaktır. Zülmun hududu aldığını vermemek hakkını ödememektir. Keremin hududu hakkı kendi isteğinle yerine gektirmektir başkasından hakkı alabilecek durumdayken ona kolaylık göstermendir ki bu fazilettir. Her cömertlik kerem ve fazilettir her kerem ve fazilet cömertlik değildir. Fazilet daha umumi cömertlik daha hususidir. Zira hilim - ağır başlılık ve olgunluk -fazilettir cömertlik değildir. Fazilet farzdır fazlası nafiledir.

  Bir saatlik ihmal bir senelik riyazeti ifsad eder.

  Cemaat içerisindeki bir kişinin işlerini tedbirde hata etmesi bir kişi etrafında toplanmayan bir topluluğun isabetli işinden daha hayırlıdır. Zira cemaat bir kişinin hatasını toparlayıp düzeltebilir halbuki bir topluluğun başı boşluğu kendilerini aldatır ve sonunda helak olmalarına sebep olur.

  Fitnenin çiçeği bağlanmaz (dilin kemiği olmaz).

  Benim çok ayıplarım vardı peygamberlerin geçmiş büyüklerin tavsiyeleri istikametinde kendimi kontrol ettim riyazetten geri kalmadım nefsimin tedavisine çalıştım. Tabii Allah'ın (cc) tevfiki ve ihsanı oldu. Zaten riyazet ve nefis tezkiyesinin faydası ancak Allah'ın tevfik ve inayetine inandıktan sonra mümkündür.

  Hastalıklarım arasında külfete razı olmak ve öfkede ileri gitmek vardı. Riyazetle tedavimden sonra öfkemi göstermemekte başarılı oldum ki sözlerim hareketlerim ve ölçüsüz konuşmalarım bir yerde kalıba girdi. Savunulması helal olmayan şeylerden sakındım bir çok ağırlıklara katlandım bir çok elem ve endişilere karşı sabrettim çok kere hastalandım hazımsızlık oldu bu hususlarda nefsime müsamaha gösterdim çünkü bunları yaparken nefsimde bir eziklik hissettim ve bunun kibri kırdığını gördüm. Ayrıca bir çok hastalıklarımla ilgili olarak nefsimle aklım açıkça tartıştı ve elhamdülillah hepsi gitti bir eser kalmadı. Gençlik gururundan kaynaklanan hareketler vardı onlar da gitti. Şöhret olmak üstün gelmek sevdası vardı onlar da bitti. Bu hastalığın ilacı olarak tek bildiğim Allah'ın yasakladığı şeylerden sakınacaksın geri kalan şeyler için Allah'ın inayetine sığınacaksın!

  Kaldı ki mantık ölçüleri içerisinde kalmak kaydıyla nefsin öfkesini göstermesi fazilettir öğülen bir ahlaktır. Akrabalarımdan birileri evlenmek istediği zaman bir takım gururlarla karşı çıkardım bundan vazgeçmiş gibiyim zira bu hususta karşılaştığım itirazlar makul ve haklıdır. Bir de kin tutma hastalığım vardı tamamen kaldıramadımsa da bunu da bir dereceye kadar yendim belki ciddi olarak bana düşman olanlara karşı sadakat gösteremiyorum.

  Su-i zannı mutlak olarak kötü sayarlar halbuki öyle değildir. Eğer bu durum insanı dinde helâl olmayan veya muamelatta kabahat sayılan bir şeye götürmezse tutarlılıktır akıllılık ve fazillettir.

  Halk arasında inandığım şeyde muhaliflerime karşı direnmem hatta yeryüzündeki bütün insanlar da olsa onlara aldırmadığım hususunda bana düşman olan cahillerin görüşlerine gelince; Benim memleket halkından hiç bir anlam ifade etmeyecek giyim kuşamlarıyla bana uymayanlarına aldırmadığım gibi onlara da aldırmıyorum. Bu durum benim eşi ve benzeri bulunmayan en büyük özelliğimdir ve fazilettir. Yemin ederim bundan başka bir özelliğim bulunmasa dahi onunla memnun olacağım ve Cenabı Hakka hamdedeceğim ve O'ndan isteyeceğim sözümün yetiştiği herkese tavsiye edeceğim cok önemli fazilettir. Allah'ın rızasına ve insanların takdirine vesile olmayacak aksine bir çok sıkıntıların yolunu açacak faydasız şeylerde insanlara uymakta bir yarar yoktur ve bu bir fazilette değildir.

  Yine hakikati göremeyen birileri aleyhimdeki söylentilere aldırmadığımdan dolayı beni suçlarlar. Ben bunu kendimi aşarak kardeşlerim adına da paylaşıyorum bazan benim yanımda onlar aleyhine konuşulduğunda da karşı çıkmıyorum. Ben onlara diyorum ki bu husus kapalıdır söz kapalı söylenince çirkini güzel güzeli çirkin olur. Biri "filan bacısı ile yatıyor" dediğinde bu çok çirkin olur fakat "din kardeşiyle" dendiğinde ne kadar yanlış anlaşıldığı açığa çıkar. Ben aleyhimdeki sözlerden etkilenmem desem doğru olmaz her insanın bu gibi şeylerden etkilenmesi fıtrîdir. Ancak bundan dolayı öfkelenmemeyi heyecana kapılıp saçmalamamayı becerebilir karşılık vermeden susarsam bu bir başarıdır Allah'tan istediğim ve vereceğini ümit ettiğim şeydir. Eğer iş tartışma alanına sürüklenir de cehalete ve öfkeye götürmeden makul ölçüler içinde düşünerek doğru olan sözleri seçerek incitmeden etkili olabilir ve ikna edersem bunu isterim ve özenirim. Esasen mecbur olmadığım böyle bir alana sürüklenmek te istemiyorum. Beni eleştirenlere ya da onlara cevap verme durumunda kalanlara tavsiyem kendilerinin susması ve muhataplarını susturmasıdır. Dedikodunun önlenmesi için en tesirli tedbir susmaktır. Böylece bir çok düşmanlığın soğukluğun ve fitnenin önü kesilmiş olur.

  Beni eleştirenler iki durumdan hali kalmaz üçüncü şıkkı yoktur. Ya yalancı ya da doğrudur. Eğer yalancı ise Allah onun diliyle bana peşinen yardım etmiştir kendisi yalancılardan olmuştur dinleyicilerin büyük bir kısmı aynı zamanda yalan olduğunu anlamışlardır bir kısmı ise araştırdıktan sonra anlamıştır bana isnat ettiği şeyin bende olmadığı hususunda da uyarmış oldu. Eğer doğru ise yine üç durumdan hali değildir. Ya onu sırrıma ortak ettim emin olarak gördüğü birine içini açarak rahatlayan biri gibi rahatladım ama o emniyeti kötüye kullandı düşüklük yaptı kendisi kaybetti. Ya da suç olmayan bir şeyimi suç zannederek açıklamıştır o zaman da onun cehaleti beni kurtarmıştır zira ayıp kendi üzerinde kalmıştır ayıpladığı kişiyi temize çıkarmıştır. Veya gerçekten kabahat olan bir şeyimi işitti o da dilini kaptı koyverdi ve etrafa yaydı. O zaman da onun kınanmasından çok kendimi kınamam ve suçlamam gerekir ki o beni haklı olarak suçladığı için onu değil kendimi suçlamalıyım.

  Ama kardeşlerimin işine gelince ben onları desteklemiyor değilim ancak yumuşak bir tavırla destekliyorum. Benim yanımda onların aleyhinde söz söyleyenleri caydırıyorum ezilme mahcup olma ve özür dileme noktasına getiriyorum. Bunu yaparken insanların aleyhinde konuşmanın güzel bir şey olmadığını aslında insanlar başkalarının kusurlarıyla uğraşacağına kendi kusurlarını düşünmelerinin daha isabetli bir hareket olacağını anlatırken bir taraftan da dostlarımın faziletlerinden bahsediyorum. "Onlar sizler hakkında eleştiri yapmıyorlar siz de onları eleştirmemekte daha haklısınız. Nefsiniz için razı olmayacağınız şeye başkaları için de razı olmayın..." vb. sözlerle yumuşatıyorum. Eğer ben de onun söylediklerine katılsam onu fitlesem ona hoş olmayacak şeyler söyletsem cinayeti ben işlemiş olurum ve böylece başkalarının da işitmediği bir takım dedikoduların yayılmasına sebebiyet vermiş olurum. Belki daha da acı akıbetlerle neticelenecek hadiseler meydana gelebilir. Benim dostlarıma karşı yapabileceğim bu kadardır kendim için de onlardan bekleyeceğim bu kadardır bundan daha fazlasına giderek aleyhimde yapılacak eleştirilerin ateşlenmesini istemiyorum.. Zira hasmın şahsiyet durumuna göre yapılacak atışmalarda sözü ana-babalarımıza da sürükleyebilirler belki el sataşmalarına da gider bu durumda bunu yapana teşekkür edilmez ancak kınanır. Tevfik Allah'tandır.

  Bazan da incelemeden ölçüsüz bir şekilde malımı zayi ettiğim yolunda beni eleştirenler oluyor. Bunu kısmen şöyle açıklayabilirim: Ben malımı ancak dinime ahlakıma ırzıma ya da nefsimin yorulmasına sebebiyet verecek yerlerde harcarım. Bu yollarda harcadığım mal az da olsa üzerine güneş doğan bütün mallarımın harcanmasından daha önemli ve daha kıymetlidir.

  Bir insanın mazhar olduğu Allah nimetleri arasında en büyüğü o insana tabiatında adaleti sevdirmesi ve hakkı üstün tutturmasıdır. Ben ancak bu kuvvetle dinde ve dünyada hayırlar üzerine kapanmasından sakınılacak fesatları söküp attım. La havle vela kuvvete illa billahü aliyyil azîm.

  Bir insanın tabiatında zulmü sevme kolayca yapma ve hafife alma sevgisi varsa tabiatının ıslahını hiç beklemesin onun dininden ve ahlakından felah umulmaz.

  Kibirlilik hased yalancılık ve hıyanet benim tabiatımda hiç yoktur. Bu hususta öğünmüyorum da zira Allah Teala bunlara karşı tabii bir nefret verdi. Hamd Allahadır.

  Desinlerin kötülüğü bir şey yapan eğer bunun için yapmışsa yaptığının hayrını görmesi karşılığında sevap yazılmaması ve bu işiyle Allah rızasından başka bir şey murad ettiği için Allah'a şirk koşmuşa benzemiş olmasıdır. Bu hal fazilet duygusunu söndürür. Zira bu duygu ile yapılan işler Allah rızası ve fazilet için değil desinler içindir.

  Sizde olmayan bir şey ile medhedilmeniz kötülenmenizden daha zararlıdır ve ağır hakarettir zira böylece kusurunuz üzerine uyarıldınız bunu yapan da sizin kınanmanızdan kurtulmanız için yardımınızda bulunmuş oldu.

  İnsan noksanını bilse kamil olurdu. Hiç bir yaratık kusursuz olmaz. Saadet sahibi sayılacak kimse hayatta az kusuru görülerek defnolunandır. En çok olan şey hiç zannetmediğin şeydir. Akıllılık zannettiği şeye karşı tedbirli bulunmaktır.. Allah'ı (c.c) tesbih ederim ki O bunu böyle tertip etti. Böylece İnsanın acizliğini ve O'na olan - yardımına - ihtiyacını gösterdi.

  Alıntıdır

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kardeşlik Sadâkat ve Nasihat

  Kusurunu söyleyen hayatına yardımcı oldu. Seninle ilgilenmeyen seni terketti hafife aldı. Dostun kınaması eritmeye benzer ya temizlenir kalıba girersin ya da uçarsın. Seni ilgilendiren sırrı senden saklayan kardeşin senin sırrını ifşa edenden daha büyük hıyanet etmiştir. Zira sırrını ifşa etmekle yalnız sana hiyanet etmiş oluyorken seni ilgilendiren sırrı gizlemekle hem kendisi sana karşı hiyanet etmiş hem de başkalarının hiyanetine uğramana zemin hazırlamıştır.

  Seni aramayanın peşine düşme bu sana ancak zarar ve mahcubiyet getirir.. Seni arayanı sen terketme bu bir nevi zulüm ve iyiliği karşılıksız bırakmaktır bu ise hoş değil bilakis kabahattir.

  İnsanların içine karışmak zorunda kalan kimse her karşılaştığı kimselere her düşündüğünü söylemesin fırsat kollayan düşmanı ve her sabah açık tarafını arayan ve hiyanet düşünen kardeşlerin var olacağını unutmasın. Onların kötü işi kendisini gören düşmanın işi gibidir. Eğer bundan sağ selamet kurtularsa Allah'a hamdetsin. Başka türlü olursa alman tedbirlerden zarar görmez öldürücü üzüntüden kurtulursun. Bununla beraber kötü muamele yapmayasın ki kendin için kötü düşünenlerin şerleriyle karşılaşmayasın. Ama burası çok zor ve sıkıntılı yoldur. Bu yoldan selametle geçerek temiz olarak Rabbine kavuşabilen kimse gerçekten dininde ve dünyasında fevz ve kurtuluşa ermiştir. Bu yollardan geçinceye kadar basiretli kişinin yürüyüşü ve saksağan kuşunun uyanıklığı lazımdır. Bu da senden küçük olanların sırrını ifşa etmemek ve kardeşlerine veya başkalarına lüzumsuz yere açılmamakla mümkündür hatta en samimi dostlarına dahi açılmayacaksın.

  Sana emniyet edilen her hususta emin olacaksın üzerinde titreyeceğin şeyde mecbur kalmamış kimseye emniyet etmeyeceksin buna mecbur kaldığın zaman da ihtiyatlı davranacak ve Allah'a güveneceksin.

  Malını ve hatırını sana güvenerek gelenden esirgemiyeceksin bunu senden isteyemese bile sana muhtaç olan ve menfaatini dokundurabileceğin yerde bu imkanın sende olduğu bilinmese bile faydalı olmaktan geri kalma. Bunu yaparken de Allah rızasından başka bir gayen olmasın. Hatta senin iyiliğini gören kimsenin senin aleyhinde olabileceğini belki ilk zararını göreceğin kimse olma ihtimalini hesaba katarak iyiliğini yap. Bazı kötü tabiatlı kimseler şiddetli kıskançlıklarından kendilerine iyilik eden kimselerin üstünlüklerine tahammül edemezler. Sen herkese iyilik düşün muameleleri güzelleştir ancak iyilik düşündüğünü açıklama. Böyle yaparsan günlerin ve gecelerin geçmesiyle bazı zamanlarda yıpransan bile yine rahat ve salim olarak yaşarsın.

  Her hangi birilerine nasihat ederken kabul edilmesi şartıyla yapma. İyi niyyetle giriştiğin işte anlaşılman şart değil karşılık şartıyla hibe etme bunları faziletinin icabı borcun olarak kabul ettiğin nasihat ve şefaatin gereği oduğu için yap.

  Dostluğun gereği bunun iki tarafına riayettir ki dostun üzüntüsünden üzüntü ve sevincinden sevinç duymaktır bundan aşağı düşerse dostluk sayılmaz. Bazı insanlar dost olmadığı halde dost görünür. Burada karşılıklı anlayış aranır. Bazı insan kendisini sevmeyeni sever. Bu çok kere baba-evlat kardeş-kardeş ve karı-koca arasında olur bazan da sevgi aşk derecesine varır. Bunda sadık kalan nasihatçı olduğu müddetçe dosttur. Her nasihatçı dosttur ama her dost nasihatçı değildir.

  Nasihatin hududu; birinin zarar görmesinden duyulan üzüntünün belirtilmesidir isterse o zarar gören bundan anlamadan sevinç duysun. Birinin menfeatından sevinç duymasıdır isterse menfaat gören anlamadığı için üzüntü duysun. Bu dostluğun şartlarından fazla olarak nasihatin şartıdır.

  Dostlukta samimiyetin en son mertebesi dostluktan başka bir sebep ortada yokken nefsiyle ve maliyle sana katılması ve başkalarına seni tercih etmesidir. Eğer ben böyle birini denememiş olsaydım zamanımızda böylesi dostluğun olamayacağım söylerdim. Fakat her gün ayrılmaya sebep olacak şeyler varken dostluğu devam ettirecek dostlar cidden azdır.

  Fazilet olduğu halde rezalete benzeyen tek şey varsa o da dost ve kardeşlerin sayısını çoğaltmaktır. Bu fazilet üstüne fazilettir. Çünkü bunları kazanmak için vekar cömertlik sabır vefakârlık yardımseverlik nefiste ve malda fedakarlık iffet yeri gelince onları savunmak bildiğini esirgemeden öğretmek gerekir ki bunların hepisi çok sevilen ve arzu edilen hallerdir.

  Ancak biz bunları söylerken dünyanın dönüşüne göre yön değiştiren ve bazı arzularını gerçekleştirmek için dost görünen dalkavukluğu veya içki kumar masalarında masiyet ve kabahatların peşinde insanların ırz ve namuslarını kirletmek arzusunda bir araya gelerek beraber görünenleri kastetmiyoruz. Bunlar dost değildir. Bunları bir araya getiren rezalet ellerinden gittiği takdirde kendileri biribirine düşerler halleri tersine döner.

  Biz dostluk deyince yalnız Allah için biriribini sevenleri kastediyoruz. İşte bunlardan suduru muhtemel olan çeşitli kusurlarına muttali olduktan sonra onlarla dost kalmak veya bunlardan birinin ölümü gaflet ve İhmali ayrılması veya içlerinden birinin hiyanetine uğranması karşılığında kemiklere kadar tesir edecek üzüntülere katlanmayı göze almak faziletin kemâlidir.

  Rezalet içinde fazilete benzer bir şey varsa o da insanın yüzüne karşı methedilmesini sevmesidir. Yüze karşı methi kabul etmek hafifliktir. Ancak bir yerde de faydalıdır ki şerri azaltır hayrı çoğaltır methedilen ahlakı işitenler de benimser. Ben şöylelerini tesbit etmişimdir; adam düşük ahlaklı ve insanlar arasında dedi kodu ile yaşarken dini anlayışı güzel iyi bir insanla karşılaşmıştır o da ona nasihat babında onun iyilik sever birisi olduğunu bazı güzel meziyetler taşıdığını söylemiştir o da fasıklıklarından bir çoğunu bırakmıştır.

  Bazı nasihatlar vardır ki nemimeye benzemesi işi zorlaştırıyor.

  Bir insan kendisine zulmeden veya hile yapan birinin zemmini yapıyorken işiten başka biri bu durumu gizlerse zulmü gizlemiş olur bu ise zulümdür kötü bir şeydir. Şayet açıklarsa henüz sabit olmamış bir mesele hakkında birine eziyet etmiş olacağından yine zalim konumundadır. Zalimden yaptığından daha fazlasiyle kısas istemek haksızlıktır. Bu gibi durumlarda akıllı kimsenin yapacağı şey söylenen sözü muhafaza etmek hakkında söylenilen kimseye ulaştırmamaktır. Hile konusunda ise kendisinin işittiğini muhafaza ederken aradaki hilenin azalması için yetecek miktarda hissettirir.

  Nemime ise duyurulan kimsenin zararına olmadığı halde her hangi bir söz işiten kimsenin bu sözü hakkında söylenen kimseye duyurmasıdır.

  Nasihat ikidir; başta dini konular için farzdır ikincisi hatırlatmak ve uyarmaktır. Bunun üçüncü derecesi kınamak ve dokundurmaktır. Bunun ötesi tekmelemek ve tokatlamaktır ki bunun açacağı yara belki daha da büyük olur. Ancak mesele dinî olunca nasihati tekrarlamak vacibdir beğenilse de beğenilmese de... Nasihat eden bundan eza duysa da duymasa da...

  Birine nasihat ederken gizli söyle açıktan değil işaret ederek anlat başkasının yanında olmasın. Açıkça söylenmediğinde anlamayacak durumdaysa dolaylı yoldan duyur. Muhakkak kabul edilecek diye nasihat etme bunlara riyaet etmezsen sen nasihatcı değil emrine itaat edilmesini isteyen bir sultan durumuna girer zalim olursun. Dini vecibeyi yerine getimek isteyen nasihatçı kardeş olmaktan çıkarsın. Bu ise dostun dostuna karşı takınacağı bir tavır değil sultanın ra'iyyesine ve efendinin kölesine karşı takınacağı tavırdır.

  Nefsinin yapabileceğinden fazlasını kardeşine teklif etme sonra zalim olursun.

  Kazandığını bir gün kaybedeceğini bilerek kazanmaya çalış bir işin başına geçerken bir gün o işten ayrılacağını düşünerek ele al yoksa yolunuda şaşırır kendine de zulmetmiş olursun.

  Kendilerini üstün tutulmaya haklı gören ve başkalarının nimetleri ile tercih edilmelerini isteyen kimselerin bu tutumlarına karşı müsamaha göstermek ve bunları görmemezlikten gelmek mürüvvet te değil fazilet te değil. Belki pintilik ve acizliktir. Bunlara tevessül edenler için de şımarıklıktır. Onlar müsümaha gördükçe bu mezmum fillerinde devam çirkin ahlakta ısrar ederler. Müsamaha gösterenler de onlara yardımcı ve destekçi olarak etrafa karşı haklı göstermiş olurlar.

  Müsamaha insaf ehline müsamaha ve tercih gösterenlere yapıldığı zaman mürüvvet olur. Fazilet erbabı bu gibilerine müsamaha ile muamele yapmalıdır. Hele bunların buna muhtaç oldukları ve dar durumda bulundukları zamanlarda muhakkak gösterilmelidir.

  Ama biri kalksa da şöyle dese; Mademki sen müsamahayı ve kusurları görmemezlikten gelmeyi ortadan kaldırıyorsun kardeşlere karşı bunlar kaldırılırsa dostlarla düşmanlar arasında ne fark kalır. Halbuki muamelede bu tutum fesattır.

  Biz de deriz ki tevfik Allah'tandır: Müsamahayı görmemezlikten gelmeyi ve başkalarını tercih etmeyi teşfik eden sözlerle bir takım çıkarcı ve vurguncuların faydalandırılması kast edilmedi gerçek kardeşlere karşı müsemaha kusurlarını görmeme ve kendi nefislerinden önce tercih edilmeleri tavsiye edilmiştir. Bunlar arasında fark vardır.

  Fark şudur:

  Dostlar biribirine karşı aynı duygudadırlar. Bunlardan hangisinin durumu ve ihtiyacı diğerinin fedakarlığına lüzum gösterirse karşılıklı fedakarlığı yaparlar. Dostluğun ve mürüvvetin hükmü budur. Ama bir taraf muhtaç olduğunda diğer taraf her türlü fedakarlığa koşuyorken karşı taraf muhtaç duruma düştüğü takdirde arkadaşı onu terk ediyorsa bu kardeşlik te değildir dosluk ta... Bu ancak çıkarcılıktır kapıp kaçmadır. Elbette böylelerine müsamaha göstermeye gelmez. Dostluğun ölçüsü karşılıklı anlayıştır. Her ikisinin de zaruret ve ihtiyaç durumları eşit bulunduğu takdirde her ikisi de kendi nefsinden önce kardeşinin ihtiyacına koşuyorsa gerçekten dostturlar. Bir taraf kardeşinin ihtiyacına koşuyorken diğer taraf buna aldırmamakta direniyorsa bu dostuk değildir ve öylelerine dostça muamele etmeye değmez. Ama sırası geldiğinde iki taraftan da bu anlayış görülüyorsa bunlar dosttur. Dostluklarını devam ettirmelidirler.

  Birinin işini yapmak istediğin vakit isterse iş sahibi bunu senden istemiş olsun isterse kendiliğinden başlamış ol işi iş sahibinin isteğine uygun yap senin istediğin gibi değil. Yoksa hiç yapma. Bunun aksini yaparsan iyilik değil kötülük etmiş olursun teşekkür değil zemm hakkedersin bu iş dostluğu değil düşmanlığı gerektirir.

  Dostuna kendisini üzecek veya haberdar olduğunda kendisine fayda temin etmeyecek şeyleri nakletme bu rezillerin işidir. Bilmediğinden dolayı zarar görecek şeyi de kendisinden gizleme bu ehli şerrin yapacağı iştir.

  Sende olmayan şey ile metholunmakdan sevinme aksine bununla üzüntün olsun. Zira bununla noksanlığın sana duyurulmuştur. Maskaralığa ve istihzaya alınmışındır bundan ancak aklı kıt ahmaklar memnunluk duyar.

  Sende bulunmayan kusurlarla kınanmadan üzülme bilakis memnun ol. Bununla insanlar arasında faziletin yayılır.

  Sende fazilet varsa sevin ister medhetsinler ister etmesinler. Ayıpların üzerine üzüntü duy insanlar seni ister kınasınlar ister kınamasınlar.

  Dostunun eşi hakkında kötü söz duyan bunu asla söylemesin hele bunu söyleyen kişi ayıp araştıran insanları eleştiren dedikoducu kendi emsalini insanlar arasında çoğaltmak suretiyle kendini gizlemeye çalışan tipten olursa insanlar arasında böyleleri çoktur.

  Hulasa şudur ki insan hakk olan sözden başkasını söylemesin. Biri aleyhinde söz söyleyen bu sözün hakk veya batıl olduğunu bilemez ancak dini yönden söz taşımanın yeri çok büyüktür. Böyle bir sözün bir cemaat tarafından söylendiğini ve bir insan sözü olmadığını görür halk arasında yayıldığını ve asıl olduğunu da bilir fakat arkadaşına bunu kabul ettirebilecek durumda değilse münasip bir lisanla yalnız kendi aralarında anlatsın. "Kadınlar çok çeşittir evine gelenlere dikkat etmen uygun olur şu şu işlerden sakın.." vb. Eğer arkadaşı bu nasihati kabul eder de gerekli tedbiri alırsa bundan nasihatçı kazançlıdır. Eğer aldırmaz da bildiğine giderse o zaman da tek kelime ile bir daha bundan bahsetmeden dostluğunu sürdürür nasihatini kabul etmemiş olması dostuğunu kesmeyi gerektirmez. İşin hakikatini bizzat görse de arkadaşını da buna vakıf edebilecek durumda olursa durumu haber vermek ve arkadaşını hakikata vakıf etmek için yardımcı olmaya borçludur. Arkadaşı bundan gayret duyar kıskandığını gösterirse arzusu tahakuk etmiş olur fakat bundan da gayret ve kıskançlık duymadıysa artık onun arkadaşlığını bırakır onun dostuğunda hayır yoktur. Bir adamın gizli gizli birinin evine girmesi onun sui haline delalettir. Başka delil aranmaz. Bir kadının bir erkeğin evine bu şekilde girmesi de böyledir. Bunlar üzerine başka delil aramak hafifliktir böyle bir kadından her halükârda ayrılmak vacipdir. Bunlardan kaçmak sakınmak vacibdir. Böye bir kadını yanında tutan kendini deyyusluktan kurtaramaz.

  İnsanların Ahlaken Mertebeleri


  İnsanlar bazı ahlaklarında yedi mertebeye ayrılır:

  Bunlardan bir kısmı insanı yüzüne medheder arkadan kötüler. Bunlar münafıktır halk arasında kusur arayan dedikoduculardır ki insanların çoğu böyledir.

  Bir kısmı medhi de kötülemeyi de yüzünü yapar. Bunlar da kendilerini beğenmiş diğerlerinin kusurunu araştıran ve onlara tepeden bakan kimselerdir.

  Bir kısmı da insanı yüzünden de arkasından da methederler bunlar da bir takım dalkavuklardır herkesten bir şeyler beklerler.

  Bir kısmı da insanı yüzüne kötüler arkasından metheder bunlar da seviyesiz ahmaklardır.

  Fazilet ehli kimseler insanı yüzüne karşı ne metheder ne de zemmeder iyilikleriyle arkadan metheder kötülükleri hakkında susarlar.

  Ama temiz insanlara da ayıpları isnad etmeye çalışan münafıklar insanların yüzüne kusurlarını söyleyemezler arkalarından çekiştirirler. Selamette kalmak isteyenler insanı önünden de arkasından da ne çekiştirirler ne de methederler.

  Biz bu sınıfların hepisiyle de karşılaştık bunları imtihan ettik.

  Bunlarla yanlız yerde konuşur nasihat ederken yumuşaklık göster onlardan duyduğun kötü kelimeleri başkalarına söyleme aksi halde nemime yapmış olursun onlara sert söyleyecek olursan kaçırıp uzaklaştırırsın. Halbuki Allah Teala Hz. Musa ile Hz. Harun'u Firavun'a nasihat etmek üzere gönderirken:

  "Ona yumuşak söz söyleyin" buyurmuştur.

  Rasûlullah da (s.a.v

  "Nefret ettirmeyin" buyurmuştur.

  Muhakak sizden kabul görmesi şartıyla nasihat ederseniz zalim olmuş olursunuz nasihat ediyorum derken bu şartınızla hataya düşenlerden olursunuz. Uygun olanı bırakıp hatayı kabul ettirmek isteyen biri durumuna düşersiniz.

  Her şeyin bir faydası vardır. Ben cahillerin inadından büyük menfaat edindim. Onlar benim tabiatımı ateşledi hatırımı sertleştirdi fikrimi canlandırdı neşemi heyecanlandırdı ve o büyük menfaatlar sağlayan teliflerime sebeb oldu. Benim durgunluğumu onlar deşelemeselerdi içimi ateşlemeselerdi bu teliflerim için ayaklanmazdım.

  Dostunla akrabalık kurma alış veriş te yapma. Bu iki amelin biz ancak kesilmeye kopukluğa sebep olduğunu gördük. Bazı cahiller bunları ilişkiyi kuvvetlendirir zanederler fakat öyle değildir. Çünkü bunların her ikisinde de taraflar kendi nefisleri için pay ayırmak isterler karşı tarafı kendi nefsine tercih eden cidden azdır. Nefislerine pay arayan arzular karşılaşınca münazaaya düşülür mürüvvetin fesadı da münazaaya düşmektedir.

  Hısımlığın selameti biribirini görmeyenlerin hısımlığıdır çünkü akrabalık adaleti gerektirir istemeselerde... Çünkü onlar ayrılamayacak biçimde bir araya geldiler nesebde birleştiler ki her ikisinin tabiatında kendisini savunma ve koruma vardır ve bu duygular insanları karşı karşıya getiriyor.

  Muhabbet ve Çeşitleri

  Muhabbetin hakikati ve nevileri hakkında benden soruldu. Muhabbetin hepisi bir cinstir. Bunun resmi ise sevilen şeye rağbet gösterilmesidir. Seven sevdiğinden uzak düşmekten korkar sevdiği ile karşılıklı münasebetten hoşlanır. Ama insanların muhabbetten gayeleri muhtelif olduğundan mahabbetin kıymetini takdir ederlerken de farklı değerlendirmeler ortaya çıkmaktadır. Bundan beklenilen şeyin kıymetli olması nisbetinde muhabbet kıymet kazanır basitliği nisbetinde de basitleşir.

  Muhabbet bazen Allah'a karşı ve Allah rızası için olur aynı gayede ve fikirde birleşenler arasında olur baba - oğul arasında dostlar arasında bir liderin etrafında toplananlar arasında yatak arkadaşına karşı iyiliğini gördüğü veya iyliğini beklediği kimselere karşı olur. Bunların hepsi bir cinsten olmakla beraber gayeler muhtelif olduğundan kıymet dereceleri de muhteliftir.

  Evladını kaybedenin bu acıdan telef olduğunu gördük. Allah'a ve bazı insanlara aşık olarak bu aşktan ölenleri gördük. Bağlı bulunduğu liderini savunanları sevdiğini kıskananları gördük.

  Sevenin sevdiğinden en az bekledeği şey onun yakınlığına ermek takdir ve iltifatına mazhar olmaktır. Allah aşıkları bunu beklerler. Sultana aşık olanlar da onun sohbetinde bulunmak ve yanında yer almak isterler. Selahiyyet sahiplerinden ve akrabalardan karşılıklı anlayış ve haklarına riayet beklenir.

  Muhabbetten beklenilen en son derece sevenin sevdiği ile azalarıyla katışmak suretiyle birleşmektir. Bunun için yatak arkadaşına karşı muhabbette ileri gidildiğini görüyoruz Ana-baba evladına karşı aşırı sevgiden onlarla sarılmak ve onları öpmek isterler.

  Muhabbetten beklenilen şeye bir mani çıkarak erişemediği takdirde daha da çok sabırsızlaşıldığı görülür. Yalnız görmeye razı olduğunu söyleyenin sonradan bununla yetinmediği görülür çünkü fazlasını bekliyor. Bazen de sevgisine mazhar olarak keramet yurdunda kalmaktan öte bir şey beklenmediği için bunun üzerinde razı olur bundan yüksek bir derecede gözü olmaz Allah aşıkları böyledir.

  Bir müslümanın öz evladına besleyeceği sevgi ilenikahlayabileceği bir kıza besleyeceği sevgi arasında fark vardır. Kendi kızı ile evlenmekte sakınca görmeyen bir mecusi ile bir müslümanın kız evlatlarına karşı muhabbetleri ayrıdır. Süt kardeşi ile evlenmekte sakınca görmeyen bir hırıstiyanla bununla evlenmeyi caiz görmeyen bir müslümanın süt kardeşlerine karşı duyguları farklıdır. Müslüman bunlara bir mecusi veya bi hırıstiyan gibi bakmaz. Eğer nadiren böyleleri görülürse dini fesada uğramış din duyguları sönmüş zavallı bir bedbahttır.

  Bu izahlarımız sonunda varılan hakikat baştan söylediğimiz gibi muhabbetin hepsi bir cinsten olmakla beraber bundan beklenilen şeylerin farklılığı ve kıymet ölçülerinin takdiri nisbetinde yer ve derece alır ve değişiklik gösterir.

  Sonra biz tama'ın yalnız bu fende olduğunu iddia etmiyoruz. Bazen bakarsın birinin bir yakını ve çok sevdiği biri ölür de veraset itibariyle kendisini ilgilendirmiyorsa bunun üzerindeki üzüntüsü uzun uzadıya olmaz. Buna mukabil kendisinin varis olacağı biri öldüğünde bunun üzerindeki ihtimamı daha ciddidir akrabalığı biraz daha uzak ta olsa bu böyledir. Mal üzerindeki ihtimam kısa zamanda bırakılamıyor.

  İnsanların halleri de böyledir. Alt tabakadan bazı insanlar memleketten kimin işi nasıl oluyor hiç kendilerini ilgilendirmiyorken bu işleri idare mevkiine göz koyduğu ve ele geçirmesine ümid bağladığı takdirde buradan çıkan işleri yakından eleştirir oraya karşı büyük bir kin ve nefret duymaya başlar. Bundan duyduğu ihtirasa kendini feda eder bu uğurda dünyasını (maazallah) ahiretini yıkar.

  Demek ki her yerde (tama') zillettir. Her tamâ'ın üzüntüsü vardır. Bu üzüntünün de getireceği ahlaksızlıktır.

  Bunun zıddına nefsin nezaheti denir ki fazilet sıfatıdır. Bu sıfat yiğitlik cömertlik adalet ve ileri görüşlülükten meydana gelmiştir. Zira tama'ın pek faydalı netice vermeyeceğini görerek bırakmak yiğitlik izzet-i nefiste büyüklüktür elden gideceği düşünülen şeyin menfaatına kapılmamak cömertlik haline razı olup bir başkasına kendi nefsine tanıdığı hakkı tanımak adalettir. Demek ki nefsin nezahati bu sıfatlardan mürekkeptir. Buna karşılık tama'da korkaklık cimrilik zulüm ve cehaletten mürekkeptir. Rağbet (aşırı istek) tama'dır ki devamlı surette toplamak arttırmak ve kullanmak ister. Eğer tama' olmasa idi kimse kimseye boyun eğmezdi. Ebul-Feyyaz oğlu Ebu Bekr'in bana haber verdiğine göre Muhamis oğlu Osman "Esha" daki evinin kapısına "Ey Osman tama' etme!" diye yazdırmıştır.

  Muhabbet Hakkında Görüşler

  Sevmediği birinin yanında kalmaya mecbur olanla sevdiğinden ayrı kalmaya mecbur kalan müsavidir. Seven sevdiğini müsait durumda davet eder de karşı taraftan beklenilen cevabı bulursa bu davet yerini bulmuştur.

  Sen sende olan ile kanaat et ki seninle olan kimse de seninle kanaat etsin.

  Muhabbette saadet elini atınca yakalayabileceği birine takılıp yakaladıktan sonra da Allah tarafından mu'ahaza ve insanlar tarafından da kınanmaya tabi tutulmayacak bir halde bulunmaktır. Bunun salahı da karşılıklı sevgide anlaşmaktadır. Bunun hürriyeti de sevdiği ile yalnız ve başbaşa kalmaktır tamamı ise bunların halinden etrafın gafil kalmasıdır ki bu da olsa olsa ancak cennette olur. Muhabbetin tam karşılığını bulmak ise yalnız cennettedir. Yoksa eğer bunlar tamamen dünyada olacak ve kıskanılanlar ortadan kaldırılmış sevgileri de yok olmuş olsa fecaatlar biribirini kovalar ve lezzetler bitmeden önce ömürler son bulurdu. Kıskanmanın kalktığı an muhabbetin de kalkacağına inan.

  Kıskanmak faziletten sayılan ahlaktır. Bunda mertlik temizlik ve adalet vardır. Zira adaleti olan kimse başkasının hürmetine tecavüzü de kabul etmez. Bu tabiatta olanın izzet-i nefsi vardır. İzzet-i nefsi olan bunu kıracak şeyleri hazmedemez.

  Arkadaşlarımdan biri anlattı. Demişti ki; ben kıskanmanın ne oduğunu bilmiyordum ama birinin sevgisine müptela oldum da sonra öğrendim. Bunu söyleyen temiz ahlaklı biri değildi ama anlıyordu.

  Muhabbetin beş derecesi vardır:

  Birincisi sevdiğini güzel görmesi görüntüsünü hayallemesi veya ahlakını güzel olarak kabul etmesidir. Bu karşılıklı samimiyetten olur. Sonra hoşuna gitmesidir ki bakanın bakılanı yakından görmek istemesidir. Sonra ülfettir ki sevdiğini görmemekten vahşet duymasıdır. Sonra sevenin aklının gönlünün sevdiği ile meşgul olmasıdır buna gazellerde (aşk) denir. Daha sonrası şagaf'tır ki yemeğe içmeye ve uykuya mani olur. Çok kere hastalığa veya vesveseye veya ölüme götürür. Muhabbetin son mertebesi budur.

  Biz kadınlardan daha hareketli ve daha tezcanlı olanların daha çok aşık olduğunu zannediyorduk halbuki eğer anlayışsızlıktan gelmiyorsa daha sakin olan kadınların daha çok aşık olduklarını tesbit ettik.

  Suret Güzelliği

  Sevimlilik nedir? diye benden soruldu. Ben dedim ki; Sevimlilik yüzde tatlılık güzellikte incelik harekette letafet işaretlerde hafiflik ve nefsin kabul edeceği surette olmasıdır. Burda başlı başına açık güzellik olmasa bile bu sıfatların bir araya gelmesi sevimlilik meydana getirir. Bazen nice özel güzellikler vardır ki dış gürünüşü itibariyle güzel kabul edilmekle baraber tatlı bir tavır gösteremediği için güzel ve sevimli kabul edilmemektedir. Demek ki sevimlillik; akıllılık ve sadeliktir. Sevimliliğin aslında kendine has lügati yoktur her bakanın görüşüne göre değişir. Bu yüze çekilmiş bir peçe kalbi kendine çeken bir parlaklıktır. Belirli bir güzelliği olmasa bile görenler onun güzelliği üzerinde birleşir. Tek tek sıfatlarında fevkalâdelik olmasa bile görenlerin dikkatini üzerinde toplar sanki görenin nefsini çeken hali olur. Sevimliliğin en yüksek mertebesi budur işte...

  Bundan sonra da bunu değerlendirmeler değişirbazen güzellikten bazen de sevimlilikten bahsedillir. Ama hiçbir zaman tek yönlü güzelliği tarif ettiğimiz sevimlilikten üstün görenini bulamazsın.

  Ahlak ve Adalet

  Sevilmeyen değişiklik lüzumu ve faydası olmadığı halde yapmacık hâl ve renklere girerek değişikliğe zorlanmaktır. Adam ihtiyacı kadar giyinir fazlasını terkederse akıl ve hikmete uygun iş yapmıştır.

  Her türlü kemal sıfatlarla muttasıf ve her türlü noksan sıfatlardanda temizlenmiş olarak insanlara örnek gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) başı sarıksız ve kalpaksız ayağı ayakkabısız ve mestsiz olduğu halde Medine'nin en uzak yerlerine kadar ashabı ile birlikte hasta sormaya gider hazır bulur kıldan elbise giyer hazır olur bezden giyerdi lüzumsuz yapmacıklara zorlanmaz lazumlu şeyi ihmal etmezdi. Bulduğu ile yetinir bulunmayanı aramazdı. Bazen yaya ve yalın ayak yürür bazen mest giyerdi. Bazen parlak katıra bazen ata bazen deveye ve bazen de merkebe biner bazı ashabını da terkine bindirirdi. Bazen ekmeksiz hurma yer bazen de ekmeği yavan yerdi. Bazen kızartma et ve karpuz hurma ve tatlı ile yerdi. İhtiyacı kadarını alır fazlasını dağıtırdı. İhtiyaç fazlasını terkeder lüzumundan fazlası için zorlanmazdı. Nefsi için sınırlanmaz Allah için gazabı bırakmazdı.

  İtikadda sebatla inat biribirine benzer. Ahlakın keyfiyetini bilmeyen bu ikisinin farkını anlayamaz. İnat; batıl üzerinde ısrar etmek veya yaptığı işin yanlış olduğunu anladıktan sonra veya yanlış mı doğru mu olduğu anlamadan önce yalnız kendini kuvvetli göstermek gayesi ile tutturduğu yolda direnmektir ki bu fena bir şeydir bunun zıddı insaftır.

  İtikadda sebat ise yalnız hakk üzerinde veya hakk olarak kabul edilmiş olup batıl olduğuna açıklık görülmeyen yerlerde sebat ve ısrardır ki bu tutum sevilen ve takdir edilen bir tutumdur. Bunun zıddı dönekliktir. Bunun kınanan tarafı hakk ile batılı inceleyip birbirinden ayırmadan önce bir tarafa saplanıp kalınmasındandır.

  Aklın hududu taat ve fazilette kullanılması nisbetindedir. Bu hudud masiyet ve rezaletten uzak durmayı da içine alır. Kur'an-ı Kerim bir çok yerinde isyan edenlerin akıllarının ermediğini beyan eder. Allah Teala bir kavimden bahsederken Kur'an-ı Kerim'de:

  "Dediler ki; eğer biz işitir ve aklı erer olsaydık acı azabın içinde olmayacaktık" der. (Mülk 10)

  Yine Allah onları tasdik ederek şöyle buyurur;

  "Onlar günahlarını itiraf ettiler yazıklar olsun cehennem ehli için" (Mülk11)

  Ahmaklığın hududu ise masiyet ve rezalette kullanılması nisbetindedir. Haddini tecavüz başkalarını taşlamak ve sözlerini karıştırarak konuşmaktır ki mecnunluktur hastalıktır.

  Anmalık akıllılığın zıddıdır. Bu ikisi arasında hafiflikten başka bir sıfat yoktur.

  Hafifliğin hududu; dinde veya dünyada faydalı olmayacak halk arasında değerlendirilmeyecek taat veya masiyet te sayılmayacak fazilet veya rezalet olarakta görülmeyecek bir takım sözler söylemek ve işlerle uğraşmaktır. Bunları çoğaltıp açmaması nisbetinde hafifliği de artar eksilir. Bakarsın bir yerde adam akıllıdır diğer yerde hafif o bir yerde ahmaktır.

  Mecnunluğun zıddı; Marifetlerde ve sanatta eşyayı temyiz ederek birini diğerinden ayırmak suretiyle onlar üzerinde tasarruf kuvvetine sahib olmaktır. Buna geçmişlerimiz "nutk" diye isim vermişlerdir. Akıllılık ile mecnunluğun ortası yoktur.

  Ama dünya işlerinde ve insanların hallerine uygun şeylerle onlara sevilmede ama batıl veya değil ama ayıp veya değil mal arttırmak hususunda şöhret kazanmakta gösterilen yetenekler akıllılık değildir. Allah Teala'nın onların akıllarının ermediğini tastik etmesinde ve bize de onların akıllarının ermediğini haber vermesinde (elbette) doğrudur. Onlar dünya işlerinde siyasette mallarını arttırmakta ve riyasetlerini korumakta maharetlidir. Halk onları "dahî" diye isimlendirir. İşte halk bu..

  Bunun zıddı; akllılık ve selâmettir. Bu söylediklerimizde şahsiyetini korumaya "hazm" denir. Bunun zıddı kendini düşürmektir

  Vekar ve sözünü yerine oturtma tedbirini alma ve insanlarla hoş geçinme güzel ahlaktır ki buna rezânet denir zıddı hafifliktir.

  Vefakârlık; adalet cömertlik ve mertlikten mürekkeptir. Zira vefakâr kendisine itimad gösteren birine karşı çıkmanın zulüm olduğunu bilir kendisine iyilikte bulunan birine karşılık gösterilmediği takdirde adaletsizlik etmiş olacağını anlar. Bunlara karşı acil müsamahada bulunmayı cömertliğin icabı olduğunu kabullenir ifâde eder. Kendisine karşı yapılan iyilik ve itimada karşı duyarsız kalmayı küt ve kötürümlük olarak kabul edeceğinden vefakârlık yapar.

  Faziletin esası dörttür ki her fazilet bunlardan mürekkeptir. Bunlar; adalet anlayış necdet (şeca'at yiğitlik) ve cömertliktir. Rezaletin esası da dörttür ki her türlü rezalet bunlardan mürrekkeptir. Bunlar; zulüm cehalet korkaklık ve cimriliktir. Nefsin nezaheti bir fazilettir ki cömertlikle yiğitlikten meydana gelmiştir sabır da öyledir. Kanaat adalet ve cömertlikten mürekkep bir fazilettir. Benim bu söylediklerimi Ebu Muhammed Ali bin Ahmed şöyle ifade etmiştir;

  Şiir;

  Akıl olsa esas ancak olur üstünde ahlak sür

  Akıl olmazsa ger süsü ilimden bak helaki gör

  Cehalet ne acı körlük ki sarmış her yanın gurur

  İlim ancak adaletle tamam onsuz ateşten kor

  Adaletse cömertliktir bu olmazsa eder çün cevr

  Cömertlikte temel mertlik korkak yerlerde sürünür

  Gayyur isen göster iffet zina etmez ki hiç gayyur

  Bütün bunlar kemal bulur takva ile ki odur nur

  Asalette fazilet varsa elbetteki görünür

  Fezailde esas adlu fehim cud'u mürüvvet'tir

  Mürekkeb olsa halkın başı bunlardan işi yürür

  Keza baş işi anlarsa bulanıklar hep durulur.

  Faziletler ve Rezaletler

  Ağır başlılık (hilim) yiğitlikte (necdetten) başlı başına bir nevi'dir. Kana'at; cömertlik ve adaletten mürekkebdir. Oburluk tama'dan doğar. Tama; hasedden hased; rağbetten rağbet; zulüm ve cimrilikten doğar.

  Hırstan bir çok büyük rezalet doğar. Zelillik hırsızlık gasb zina öldürmek (katillik) aşk fakirlik üzerine üzüntü insanların elindekini dilenmek bunlardandır ki bunlar hırs ile tama'ın arasından doğar. Hırs ile tama'ı biribirinden ayırdık çünkü hırs; insanın nefsinde gizli olan tama'ı dışarıya vermesidir.

  Müdârat; sabır ve hilim (ağırbaşlılık)'tan mürekkep bir fazilettir.

  Doğruluk; adalet ve cesaretten mürekkeptir. Bazen haksız olarak sana gelen biri haklı olarak döner o da şöyle olur. Bir insandan sana yalan haber getirir seni tahrik eder sen de cevap verirsin bundan sakın söyleyeni tesbit edilmemiş sözlere cevap verme. Yalandan daha kötü bir şey yoktur. Öyle bir ayıptan ne beklenir ki? Yalanın nevilerinden biri de küfürdür. Her küfür yalancılıktır. Yalancılık bir cinstir onu türlerinden biri de küfürdür.

  Yalancılık; zulüm korkaklık ve cehaletten doğar. Korkaklıktan nefsin mehâneti (kıymetsizliği) doğar. Yalancının nefsi mehindir nefse kıymet veren izzetten mahrum ve uzaktır. İnsanları merkeplerden köpeklerden ve diğer haşerattan ayıran konuşmaların da üçe ayrıldığını gördüm;

  1- Sözünü nereye sarfettiğini aramaz. Ağzına geleni söyler ne hakka yardımcı olmayı ve ne de batılı reddetmeyi düşünür. İnsanların çoğu böyledir.

  2- Kendi nefsinde hak olarak kabul ettiğim destekler batıl olarak kabul ettiğinde redetmeye çalışır. Ama bunların hakikatlarını anlamaya çalışmaz araştırıp tesbit etmez. Tuttuğu yolda inandığına ısrar eder. Bunlar da çoktur ama birinci sınıftan sayılanlar kadar değildir.

  3- Sözü yerine oturtandır ki bunlar kibrit-i ahmerden daha nadir bulunur ve daha kıymetlidir de... Hakka teslim olmayan ve onu hazmedemeyenin endişesi uzun olur.

  İki sınıf insan gayet rahattır; biri son derece iyi diğeri son derece fena. Birincisi dünyayı bırakan ikincisi hayayı kaldıran insandır.

  İnsanın dünyadan uzak durması için başka bir şey olmasa da her gece uyuduğunda uyanıkken sevdiklerini evladını makamını acısını varlığını izzetini zilletini unutur ki bunlar dünyayı anlamaya yeter aklı olan için...

  Allah'ın acaip tedbirindendir ki alemde en çok ihtiyaç duyulacak şey en ucuz şeydir. Suya bakın. Bundan daha çok lüzumsuz şeyler bundan pahalıdır. Kırmızı yakut'a bakın nice insanlar bunun peşinde dağ başlarında ve ovalarda dolaşır dururlar ki bundan daha çok lüzumlu şeyler bundan ucuzdur.

  İnsanlar hayat yolculuğunda vahada yürüyen kişilerin haline benzerler bir bölümü aştıkça karşılarına bölümler çıkar bir sebebi geçtikçe karşısına yeni sebebler doğar. "Aklı olan dünyada yorulacak" diyen de "aklı olan dünyada yorulmayacak" diyen de doğru söylemişlerdir. Aklı olan sıkıntı duyacak. Çünkü her taraftan bâtılın yayıldığını ve bâtılın devletinin Hakk'ın devletine galib geldiğini görecek kendisinin Hakk'ı yayma çalışmalarına engel olanlarıyla karşılaşacak bundan rahatsız olacak sıkıntı duyacak. Ama rahatlığı ise bir çok insanın dünya peşinde koşarak katlandıkları fuzuli şeylerden kendini korumasındandır.

  Sakın kötü insanların meclisine muvafakat etme onların senin dünya ve ahiretine zarar verecek nitelikteki söz ve davranışlarına müsade etme bunlar az şeylerdir diyerek müsamaha ile karşılama. Bunlardan pişmanlıktan başka bir fayda sağlayamazsın ki o zaman artık pişmanlığın da fayda vermez. Bunları müsamaha ile karşıladığın için kimse seni takdir etmez bilakis sana küfreder en azından acı akıbete uğramandan ve aleyhinde gıybette bulunulmasına aldırış duymaz.

  Sakın dünya ve ahiretin için zararlı olmayacak şeyler yüzünden meclis arkadaşlarınla ve muasırlarınla karşılaşma hatta basit bir meselede bile olsa.. Zira bundan nefret ve düşmanlıktan başka bir şey kazanamazsın. Belki bu küçük karşılaşman sana hiç bir şey sağlamadığı halde büyük zarara götürecek sonuçlar doğurabilir. Eğer insanları bozarak Hakkı razı etmek veya Hakkı darıltarak insanları razı etmek arasında kalırsan Hakkı razı et te insanların nefretini kazan onların hatırı için Haktan ayrılma.

  Cehalet masiyet ve rezalet erbabına vaaz ederken Rasulullah'ın (s.a.v) vaaz ve nasihatlarında riayet ettiği esaslara sadık kalmak vacibdir. Bunlara sert ve yüz ekşitmek suretiyle vaaz etmek hatadır Rasûlullah'ın yolunu aşmaktır. Zira bunlar çok kere kendilerine söylenen şeylere karşı çıkarak kendi yolunda inadına ısrar etmek isterler bunlara karşı sert ve haşin davranmakla ancak onların bu inatları kuvvetlendirilmiş olur. Böylece iyilik değil kötülük yapılmış olur. Yumuşak ve tatlılıkla yapılan vaazlarda nasihat edilen kimsedeki kabahat değil de başkalarında olan kabahattan haber veriliyor ve ona işaret ediliyor görüntüsünü verir ki bu türlü konuşma daha tesirli ve daha beliğdir. Şayet nasihat edilen kimse bundan da almazsa acıtarak ve yalnız yerde bu da sonuç vermezse irşad edilmek istenen kimsenin saygı gösterdiği ve yanında utanacağı birinin yanında tekrarlanır. Sözün yumuşatılması hususunda Allah'ın talim buyurduğu edeb böyledir.

  Rasûlullah (s.a.v) vaazlarında bizzat kişinin kendisini muhatap almaz:

  "Ne oluyor bazı kimseler şöyle yapıyorlar?" buyururdu.

  Rasûlullah (s.a.v) yumuşaklığı öğmüşler kolaylaştırmayı emretmişler zorlaştırmayı nehyetmişlerdir. îrşad ettiği kişileri usandırmamak için sözünü kısaltırlardı. Allah Teala onun hakkında şöyle buyurmuştur:

  "Eğer sert ve haşin olsaydın etrafından dağılırlardı." (3/159)

  Şiddet ve sertlik Allah adına hadd ikame edilirken gösterilmelidir. Nasihati tesirli kılan hususlardan biri de irşad edilmek istenilenin yanında ona terkettirilmek istenen hareketin hilafına hareket edenleri medhetmektir. Bu tutum hayır işlemeye davet eder. Bundan başka da medhi sevmenin işe yaradığı bir yer olduğunu bilmiyorum. Bu da onu işitenin ona uymak suretiyle iyiliğe gitmesidir. Onun için biz de yapılan fazilet ve rezaletin tarihleriyle kaydını yapıyoruz. Böylece zamanla işlenilen rezaleti işitenler bundan nefret etsinler ve önceden geçmişlerin işlediği iyilikler de duyularak onlara rağbet gösterilsin.

  Gök kubbe altında olan canlı cansız her şeyi düşündüm ve uzun uzun inceledim sonra vardığım netice şu oldu; Her şey her yerde kendi tabiatını hakim kılmak ister. Onun için kendi tabiatında olmayanları tabiatlarından ayırarak kendi tabiatına sokmak ister. Fazilet sahipleri de herkesin faziletli olmasını ister. Her konuşan sözünün her çalışan işinin takdir edilmesini ister. Her mezhep sahibi de herkesin kendi mezhebinde olmasını ve orada birleşmesini ister. Bu hususu yerde ağaçlarda nebatatta suda ve rutubette görürsün. Subhânallah! Bunları yaratıp tedbir eden büyük Allah! Senden başka ibadet edilecek İlah yoktur!

  Sonra Allah'ın acaip yaratıklarından olarak halkın bu kadar çokluğu içinde biribirine benzeyen çıkmadı. Ben seksen yaşını geçmiş birine sordum "Şimdiye kadar tamamen biribirine benzeyen iki kişi gördün mü?" diye de hiç görmediğim söyledi. Alemde olan her şey de böyledir. Bunlardan bazıları aletlerle bazıları terkibindeki cisimlerle bazıları da göz alışkanlıkları ile tanınmaktadır. Bunların tümünü tarif etmeye dilin de takati yoktur. Kudreti sonsuz olan Allah Teâla her türlü noksanlıktan münezzehtir.

  Dünyanın hayret edilecek durumlarındandır ki nice insanlar üzerinde fasit emelleri galip gelmiş peşin olarak nefislerini yoruyor günah kazanıyor bir faydası da yok. Bir takım gıdaların pahalı olmasını isteyen birisi gibi ki bunda kendisinin de helaki var. Birilerinin zararını istemek gibi ki bu istek bir şey değiştirmeyecek sadece nefsinde sıkıntı olacak. Halbuki iyi niyetli olsa peşinen sevap kazanacak nefsi de rahatlayacak. Ahlakın fesadı bu şekilde hiç bir menfaat etmediği halde huzuru kaçırıyor.

  alıntıdır

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Fasit Ahlakın Tedavisi

  Kendini beğenen ayıplarının keffaretini ödesin faziletleriyle gururlanıyorsa ahlakî zaaflarını düşünsün eğer kusurlarını göremez de hiç kusuru yok zannederse onun musibeti ebedidir. İnsanlar içinde noksanı en çok olan ayıpta en büyük akılda en zayıfıdır. Aklı zayıf olan da cahildir. Bu ikisinden daha büyük ayıp ta yoktur. Zira aklı olan ayıplarını görür ve onları gidermek için gayret gösterir. Ahmak; nefsinin ayıplarını göremeyendir. Bu da ya cehaletten veya düşüncesizlikten ileri gelir. Ama ayıplarını hüner ve maharet olarak kabul ediyorsa bu yeryüzünün en büyük ayıbıdır. Nice insanlar vardır ki zinaları ile iftihar ederler.

  Niceleri vardır ki livata ve hırsızlıklarıyla zulüm ve tecavüzleriyle öğünürler bu gibi utanç verici şeyleri yapmalarını kuvvet telakki ederler.

  Şu muhakkaktır ki hiç bir insan (peygamberler müstesna) hata ve noksanlıktan hâlî değildir. Kusurunu göremeyen düşüktür ki hafiftir zayıftır rezil ve hasistir. Aklı iyiyi kötüden ayıramıyor anlayışı rezaleti bıraktırmaya yetmiyor. Bulaştığı aşağılığın farkında olmadan onlarla iftihar etmeye kalkışmaktan aşağı densizlik düşünülebilir mi? Bunlar kendi ayıplarını düşünsünler dünya ve ahirette kendilerini ilgilendirmeyen başkalarının ayıpları ile uğraşmaktan vazgeçsinler.

  İnsanların ayıplarını duymakta bir menfaat bilmiyorum. Ancak bunu duyanlar bunlardan ibret alarak kendilerini bu ayıplardan uzaklaştırırsa menfaati budur. Bu da Allah'ın inayet ve kuvveti ile olur.

  İnsanların ayıplarını konuşmak büyük ayıptır. Bundan sakınmak vacipdir. Ancak bu ayıplara yeltenen bir hataya düşmek üzere olan birini vaz geçirmek veya bunlarla mübtela olan birinin gururunu kırmak için yüzüne söylenebilir gıyabına değil.

  Kendini beğenmiş birine; "yerini bil!" dediğinde bununla kusurunu hatırladı ve toparlandı ise fazlaya gitme görevini yaptın. Daha fazla ayıplarını sayıp dökecek olursan rezaleti basitleştirmiş ve şer ehlini taklit etmiş olursun. Şer ehlini değil hayır ehlini bile taklit hoş görülmedi. Böylelerine nasihatta bulunuyorken daha büyük şahsiyetlerden örnek ver ki sen de kendi gururunu kırmış olursun. Kimseyi hafife alma. Muhakkak insanlar arasında senden daha kıymetlileri vardır. Sen haksız olarak birini hafife alırsan onlar haklı olarak seni hafife alırlar. Allah Teala "Kötülüğün cezası kötülüktür" buyurur. Böylece kendi kendini hafife almış belki hakikatta Allah tarafından cezalandırılmış olursun ve sendeki fazilet te söner.

  Eğer sen aklını beğeniyorsan düşün nice yanlış düşüncelerinle ve yanlış planlarınla nice hatalara düştün nice beklediklerini bulamadın düşüncelerinle nice yanlış işler yaptın hesapların yanlış çıkarak beklemediğin neticeler aldın. Demek ki noksanın var. Bunları tarttığın zaman belki isabetinden daha fazla hataların çıkacaktır. Peygamberlerden başka bütün insanlar böyledir. Allah'ın salatı ve selamı onlar üzerine olsun!

  Eğer ilminle gururlanıyorsan bil ki o senin şahsına ait hususiyetin değil yalnız Allah Teala'nın vergisi ve ihsanıdır. Sen onunla Allah'a isyan etme. Hiç haberin olmadan Allah Teala seni bir illetle mübtela eder de bütün bildiklerini ve hıfzettiklerini unutturur. Abdulmelik bin Tarif bana şunu anlatmışlardı:

  Bu zat çok zeki ve alim idi bir işittiğini bir daha işitmeye lüzum kalmadan hıfzederdi. İşte bu zat deniz yolculuğunda büyük bir korku geçirmiş ve bildiklerinin çoğunu unutmuş ve bir daha zekasını toparlayamamıştır. Bana da bir hastalık geldi bir çok ezberlerimi götürdü aradan seneler geçtikten sonra ancak toparlandım.

  İlim üzerine nice düşkünler vardır ki ders yapmak ve aramakla bulamıyorlar. Eğer bu yanlız çalışmakla olsaydı daha çok çalışanlarda daha çok olurdu. Görülüyor ki ilim Allah vergisidir bunun üzerine şükrederek çoğaltmak yerine bunu vesile ederek gururlanmak yersizdir. Sonra senin bilmediklerin yanında bildiğinin hatta mütehassıs bulunduğun daldaki bilmediklerin yanında bildiğin çok azdır. Binaenaleyh sen bilmediklerini düşenerek noksanını gör bu daha evladır. Senden daha çok şeyler bilenleri düşün kendini küçük bulacaksın. Eğer bildiğinle amel etmiyorsan ilmin lehine değil aleyhine şahit olacak o zaman bilmenden bilmemen daha hayırlı olur. Cahilin hali senin halinden daha selamettir. Öyleyse gururun düşsün. Sonra belki senin gururuna vesiyle olan öyle önemli ilimler de değildir belki şiir veya müziktir benzeridir. Dünya ve ahirette makbul olacak kıymetli ilim ehline bak onların değerinde değilsin.

  Eğer şecaatınla (yiğitliğinle) gururlanıyorsan bak Allah'ın sana ihsan ettiği bu nimeti nereye sarf ediyorsun? Eğer masiyette kullanıyorsan sen ahmaksın nefsim yok yere harcıyorsun. Eğer taatta kullandıysan gururunla ifsad ediyorsun. Bir gün yaşlanacak yiğitliğin de gidecek çocuklardan ve zayıflardan sayılacaksın.

  Ben şecaat erbabı arasında kendini beğeneni diğer gruplara nisbeten daha az gördüğüm için onların nefislerindeki nezahatin ve yüksekliğin delili olarak kabul ettim.

  Eğer cemiyyetteki yetkinden ve makamından dolayı gururlanıyorsan düşün belki senin ayarında olan kişiler ve muhaliflerin basit insanlardır. Onlar da senin gibidirler ama gerek ahlakındaki düşüklükten gerek nefsindeki hasislikten veya aşırı rezaletlerinden senin kadar olamamışlardır. Ama senin yeryüzünde bulunduğun makamın bir benzeri bulunmaz da sen tek insansan ki bu da çok uzaktır. Yer yüzünün tümünü imar etmiş birini bilmiyoruz. İbn Semmak'in Harun-u Reşid'e söylediği şu sözleri düşün. Harun-u Reşid onu huzuruna çağırmıştı orada iken Harun-u Reşit içmek üzere bir bardak su almıştı. İbn Semmak o suya işaret ederek şöyle dedi. "Ey Mü'müminlerin Emiri! Şayet bu suyu içmekten men edilirsen bir bardak suyu ne ile alırsın? Harun-u Reşid

  - "Bütün mülkümle' diye cevap verdi. İbn Semmak:

  - "Peki bu suyun vücudundan çıkması engellenirse bunun çıkması için ne kadar verirdiniz?" deyince halife yine

  - "Tüm mülkümü" diye cevap vermişlerdi. O zaman İbn Semmak şöyle dedi:

  -Ey Müminlerin Emiri! Bir içim suya veya bir su dökümüne müsavi olmayan mülküne mi gıpta ediliyor?" demişti.

  Allah rahmet etsin İbn Semmak nasıl da doğru söylemiş? Sen müslümanların başısın ama işte Sudan'ın başında da siyahi avret yeri açık ve cahil bir adam var Senin mülkünden daha geniş bir mülke sahiptir. Eğer desen ki "Ben bu makama liyakatla geldim" ben de yemin ederim ki bununla gururlanıyorsan liyakatla gelmedin. Zira gururun rezalettir. Eğer makamınla adil değilsen halinden utan o rezalettir onunla gururlanılmaz.

  Eğer zenginliğinle gururlanıyorsan bu daha kötüdür. Senden nice zenginlere bak düştüler de yerle bir oldular. Senden daha zengin olanın haline gıbta etme. Mal ile gururlanmak ahmaklıktır. Malın yerinde ve zamanında hakkı ödenmiyorsa faydalanılmayan taştan ibarettir. Sonra mal gelip geçicidir. Bir zaman senin elinde bulunan malın bizzat kendisini başkasının elinde görürsün belki bu düşmanın da olabilir. Bununla övünmek hafiflik gurur ise zayıflıktır.

  Eğer güzelliğinle gururlanıyorsan düşün bugün bizim ortaya koymaktan utandığımız ve sizin de o yaşa vardıktan sonra görmekten utanacağınız bir durum alacaksınız. Bu kadar yeter.

  Başka insanların dostların seni medhetmelerinden gururlanıyorsan düşmanlarının seni kınamalarını düşün. O zaman gururun kalkar. Eğer düşmanın yoksa o zaman sende hayır yoktur. Düşmanı olmayandan daha düşük insan yoktur. Ancak Allah korusun insanın kıskanılacak hiç bir nimete nailiyyeti yoksa başka...

  Eğer ayıplarını küçük görüyorsan bak ki senin ayıbın başka birinde olsa da sen de onu görsen utanılacak şeymiydi? Bunu düşünürsen sende de en ufak temyiz kabiliyeti varsa noksanını anlarsın.

  Şunu da bil ki tabiatların terkibi ahlakın tekamülü nefiste bunları taşıyan unsurların imtizacı keyfiyetlerinden malumatın varsa yakînen bilirsin ki faziletlerin senin hasletlerinden değildir. Onlar Allah'ın ihsanlarıdır. Onları senden başkasına da verse senin gibi olur. Bunları kendine mal edersen helake gidersin. Bunlarla mağdur olacağına bunları sana veren Allah'a şükret ve bunların senden alınmasından kork! Nice güzel ahlaklar fakirlik hastalık korku sinir bozukluğu ve yaşlılık yüzünden değişir ve bozulur gider. Sana verilinden mahrum kalana acı hibe eden Allah'a isyanı yüzünden sendeki nimeti kaybedenlere taarruz etme. Senin nimete nailiyetini kendinden bilir vereni ihmal edersin de dünyada da ahirette de helake gidersin! Allah korusun!

  Benim bir zaman dalağım büyüdü ve hastalandım her zaman sıkıntı ve sabırsızlığa mübtela oldum nefsim daralıyor huzursuz oluyordum. Daha önceki ahlâkımdaki genişlik değişti. Anladım ki dalak genişlik sağlıyor onun bozulması ahlâkı daraltıyor.

  Eğer asaletinle gururlanıyorsan bil ki bu hal diğerlerinden daha da açınılacak bir haldir. Zira senin gururlandığın bu halinden sana ne dünyada ve ne de ahirette bir fayda yoktur. Ne karnını doyurur ne de açığını örter. Sonra bak asalette senin seviyende belki daha da ileride olanlar ki içlerinden Peygamber çıkmış fazıllar çıkmış sahabeler çıkmış alimler padişahlar kisralar kayserler ve büyük islam halifeleri çıkmış ailelerden niceleri bugün hasislikte köpekler mesabesindedir. Rezaletin en alçak derecesine düşmüşlerdir. Çeşitli kalıplara girmiş denâetin çeşitlerini sergilemiştir. O hal de senin seviyende ve daha üstte bulunduktan sonra bugünkü duruma düşen kimseler gibi olmakla gururlanma. Sonra senin şimdi onlarla iftihar ettiğin ecdadının geçirdikleri hallerini biliyor musun? Belki de fasıktılar içkici zinacı oyuncak ahmaklardı gün onlara fırsat verdi zulüm ve haksızlıklarla meydana hakim oldular geride kalanlara kötü örnek ve hatıralar bıraktı gittiler. Bunların hesabını verdikleri gün çok pişman olacak ve günahların altında ezileceklerdir. Bunlarla iftihar ediyorsan bunlar öğünülecek şeyler değil bilakis utanılacak ve küçük düşürecek şeylerdir.

  Eğer faziletli insanların evladı olarak iftihar ediyorsan bu fazilette sizin hisseniz yoksa ne kadar da acı mahrumiyettesin. Kendi iyiliğin yoksa onların fazileti sana ne kazandırır ki? Bütün insanlar Adem Aleyhisselamın evladı onu Allah kudretiyle yarattı cennetine yerleştirdi. Meleklere o'nun için secde ettirdi fakat evlatları arasından bunlardan faydalanan ne kadar az. Her türlü ayıp onlardadır. İçlerinde fasıkı var faciri var kafiri var. Aklı başında kimse bunları düşününce kendisinin kazandığı fazileti ve kendisinin yaptığı iyiliği yoksa bunlardan kendisine bir fayda gelmeyeceğini anlar bunlarla öğünmek komşunun malı ile başkasının makamı ile yarışı kazanan başka birinin atı ile öğünmek gibidir. Bu gibilere misal olarak "Babasının zekasıyla süslenen aptal gibi" derler.

  Bu gibilerle iftihar eden bunları vesile ederek öğünüyorsa bunun düşüklüğü kat kat olmuştur. Zira bu iftiharı ile aklının kendisinden ayrılığından haberi yoktur. Bu doğru üzerinde öğünürse böyledir. Eğer bir de yalan üzerine öğünüyorsa var düşün halini. Hz. Nuh'un oğlu Hz. İbrahim'in babası Resulün amcası Ebu Leheb insanlar içinden en şereflilerin hatta insanların kendilerine tabi olmakla şeref kazandıkları en büyük insanların en yakın kimseleriydi ama bundan fayda görmediler. Bazen de nikahsız doğmuş adamlar dünya riyasetinde en üst makamları ihraz ettiler; Ziyad ve Ebu Müslim gibi kendilerini sevmek ve eserlerine iktida etmekle Allah'a yakınlık kazanılan nice fazilet erbabı da vardır ki babaları belli değildir. Ancak onların isimlerini bu gibi yerde zikretmek onlara saygısızlık olacağından zikretmiyoruz.

  Eğer cismindeki kuvvetinle gururlanıyorsan düşün ki katır eşek öküz senden daha kuvvetli ve tahammüllüdür.

  Eğer ataklığınla gururlanıyorsan köpek ve tavşan senden daha atiktir. Bir konuşanın konuşamayan bir hayvanın üstün olduğu hususiyetle öğünmesi çok acayip değil midir?

  Kendini diğer insanlardan daha faziletli kabul eden baksın karşılaştığı üzüntü düşme ağrı çıban ve musibetlerde sabırsızlanıyorsa bilsin ki nice musibetlere ve illetlere müptela olan fakat halleri mütevazi olduğundan kimselerin farkına varmadığı çilekeşler senden efdaldır. Eğer sabrediyorsa bilsin ki bu konuda da birinci kendisi değildir. Ya bunlardan geride veya bunlar seviyesindedir fazla değildir. Sonra Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden zenginliğinin makamının nüfuz ve itibarının yanında yaşantısını ve tutumunu bir kontrol etsin adaletini ve zulmünü yoklasın. Eğer bu nimetleri kendisine ihsan eden Allah'a karşı ve içinde yaşadığı nimetlere karşı adaletinde kusur görürse kendisinden daha geniş imkanlar içinde yaşayıp onların hakkını ödeyen ve adaletine riayet eden insanların kendisinden efdal olduğunu anlasın. Eğer kendini adaletli bulursa bilsin ki adaletle gurur bir arada olmaz. O eşyanın ölçüsünü ahlakın kıymetini bilir ve itidalden ayrılmaz. Kendim beğenen bir tarafa iltizam eder iltizam ahlaksızlıktır.

  Allah'ın bir insana ihsan ettiği nimetten hizmetçisine ve maiyyetindeki görevlilere karşı haşin davranmak nefsin hasisliğinden himmetin düşüklüğünden ve akim zayıflığındandır. Zira himmeti yüksek olan akıllı kişi kuvvetiyle emsalinden üstün olur rakiblerinden kendini korur. Ama karşı koyma imkanından yoksun olanların üzerine yüklenmek tabiatta düşüklük ahlakta rezalet himmetten yoksunluktur acizliktir. Bunu yapan fare pire veya kehle öldürdüm diye öğünen gibidir. Bu hasislik yeter.

  Nefsi terbiye etmek aslanı terbiye etmekten zordur. Aslanı kendisi için tahsis edilen bir yere kapatır hapsedersen şerrinden emin olunur. Ama nefis hapsedilse de şerrinden emin olunmaz.

  Kendini beğenmenin birbirine yakın ve çoğu kez insanların birini diğerinden ayıramayacakları halleri ve dereceleri vardır. İnsan var kendinde olan açık faziletten böbürlenir. İnsan var ilmiyle büyüklenir. İnsan var yaptığı işleriyle insanlar üzerine öğünür durur. İnsan var görüşünün üstünlüğü ile kendini uçurur. İnsan var nesebiyle şımarır. Kimi gururundan gözü kararır kimi makamı ile tepeden bakar. Kendini beğenmenin en az derecesi kendini gülmekten hafif hareketlerden fazla konuşmaktan nazlanarak gösterilen gururdur. Kimi insan ilmiyle büyüklenir üstünlük arar kimi görüşüyle gururlanır başkalarını görmez kimi nesebiyle gururlanır kendisini şişirir kimi makamı ile gururlanır kendisini toplumun üstünde görür. Bunlar arasında en az ayıplanacak kimse az gülerek az hareket ederek gereksiz yerde konuşmayarak gösterilen gururdur. Bunun ayıbı da diğerlerine nisbeten azdır. Eğer bunları kendine düşeni yapmak fikri ile yapsaydı öğülmeye değer fazilet sayılırdı. Ancak kendini beğenmek ve insanları hafife almak için yapıldığından düşmüştür.

  Ameller niyyetlere göredir. Biri bir iş murad eder de bunun gösteriş için olmadığını ispatlayan hal görülmezse belki insanların hafife almasına ve kötülemesine vesile olur belki onların el ve dilleriyle eğlenmelerine zulüm ve tuğyanlarıyla tecavüzlerine yol açar. Bu işi murad eden de aklıyla bunun altından kalkmazsa diliyle kendini methetmek suretiyle müdafaa eder kendisiyle eğlenen insanlarla istihza eder.

  Bazen de insan kendini beğenmeye vesiyle olacak hiç bir şeysi yokken gurur gösterir. Bu bu sahada görülen garipliklerdendir halkımız bu hale (temetrük) der.

  Çok kere kadınlarda ve onların aklına yakın erkeklerde görülür ki öğünülecek ilimden şecaattan himmetten asaletten zenginlikten bir şeyleri olmadığı halde kendi kendini beğenirler. Kaldı ki bu işlerde bir paylarının olmadığını biliyorlar. Çünkü bunları taşlanan deliler de anlar ama çoğu zaman aklı zayıf olanlar ilimden hiç bir payı olmadığı halde ilmin sonuna ulaştığını zannedenler vardır.

  Bunu karıştıracak insan ilimden birez pay almış akıldan zayıf en yüksek tepeye çıktığını tevehhüm eder hayaller. Ya da asaletten bir damar varsa zulme de dayanmışsa kendi seviyesinde görmediği insanlara tepeden bakar. Firavun'un oğlu ancak o kadar gururlanırdı. Ya da binicilikte biraz mahareti varsa Hz. Aliyi kaçırır Zübeyir'i esir eder Halid'i öldürür. Ya da toplum içinde birazcık sayılır tarafı varsa İskender'i hiçe sayar. Mali durumu günlük nafakasından biraz artıyorsa güneşin iki tarafını ele geçirmişçesine bir tavır takınır. Bunlar gariptir ancak bunlardan daha garibi ilimde nesebde malda makamda ve cömertlikte hiç mi hiç payı olmadığı halde birilerinin koltuğuna sığınmış zayıf bulduğu insanları ezer bir meziyetinin olmadığını kendisi de bildiği halde havalarda yaşar bunlar daha acaiptir.

  Bazı insanlara usulen sormuş ve demiştim ki; "Neden siz kendinizi yükseklerde tutuyor da diğer insanları küçük görüyor sunuz?" Ancak şöyle cevap verebilmişlerdi; Biz hür'üz köle değiliz. Ben dedim ki "bu gördüğün insanların çoğu bu fazilette sizinle ortaktır onlar da sizin gibi hürdür köle değildir. Hem onlar senden selahiyetlidir senin ve diğer bir çok insanın üzerinde tasarruf yetkileri vardır" fazla bir şey söyleyemedi. Bunları bu duruma getiren sebepleri araştırdım topladığım haberlerden edindiğim intibam şudur:

  Bunlar kendilerinde bir takım kabiliyet taşıdıklarına inanıyorlar ellerine imkan ve fırsat verildiği takdirde bir çok başarılar gösterecek ülkeler idare edecek faziletler gösterecek ve iyilikler yapabileceklerini hayal ediyorlar işte onların gözünü kapatan bulut bu kendilerini beğenmeleri de bundandır.

  Kendini beğenme konusu üzerine söylenecek söz çoktur tartışma alanıdır fakat faziletten bir pay yoktur. İnsan faziletten yoksun olduğu nisbette fazilete hakim olduğunu zanneder sonra bu zan kanaat haline dönüşür ve kendini kemal mertebesinde görür. Ancak akıl ve temyiz sahibi insanlar bu gibi kuruntulara kapılmaz. Devamlı mecnun ve ayıkmayan sarhoş sağlıklı ve uyanık insanları cahil biri hükemayı ve faziletli alimleri çocuklar yetişkin insanları aklı kıt sefihler akıllı insanları alay konusu yapabiliyoronlarla alay ediyorlar. Kadınlar şahsiyetli insanları eksik görebiliyorlar. Yani insanların aklı noksan oldukça kendilerinin daha çok kamil olduğunu zannediyorlar ve akıllılara hor bakabiliyorlar.

  Diğer faziletlerde böylesi yoktur. Bu hususiyetlerden tamamen yoksun olan bunların ayıp olduğunu bilir. Ancak bunlardan biraz payı olan az da olsa bir hisse sahibi olduğunu hesap ederek yanılıyor. Temyizde biraz payı olan az da olsa bir hisse sahibi olduğunu hesap ederek yanılıyor. Temyizde biraz zayıf oldu mu artık bir hastalıktır tutturur devam eder. Bu hastalığın ilacı fakirlik ve gözden düşmektir. Bundan başka bu hastalığa ilaç yoktur. Bu hastalık ilacını bulamazsa insanlar üzerinde son derece tehlikelidir. Zira bu hastalığa mübtela olanlar her insanı kötüler ırzları eleştirir toplumları istihza eder hakka yanaşmaz fuzuli işlerde ve sözlerde vakitlerini harcar atışmayı sever şöhrette yarış içinde en küçük sebepler yüzünden atışmak döğüşmek ister.

  Bazen de bu hastalık gizli olarak devam eder de maldan mevkiden bir fırsat bulduktan sonra kendini gösterir. Bundan kurtulmaya aklı yetişmez.

  Karşılaştığım garipliklerden biri de şu idi; Aklı zayıf biri toplumda ve mahfellerde çocuğuna ve eşine olan meftüniyetini ifade ederken çocuğu için "benden akıllıdır" der ben de tebrik ederdim. Eşini methediyorken onun güzelliğinden süsünden sihhatinden bahsederken onunla evlenmek isteyen biri olsa ondan fazlasını söylemezdi. Bu kabil öğünmeler ancak aklı zayıf kimselerde görülür. Öğünmek ayıptır.

  Sakın öğünmeye kalkışma seni her dinleyen seni tasdik etmez doğru da söylesen. Belki senden işitilen o söz ilk defa senin kınanmana sebebiyet verir. Bir kimseyi de yüzüne medhetme bu zayıf insanların şarlatanlığıdır. Huzurunda veya gıyabında kimseyi kötüleme seni onlarla uğraştırmayacak nefsinle meşguliyetin olsun! Fakirlik gösterme bununla ya yalancı ya da hakir olursun Allah'a karşı nankörlük etmiş olmanın dışında bir menfaat ta edinemezsin ya da sana acımayacak birine şikayette bulunmuş olursun. Zenginliğinden de bahsetme dinleyenlerin ümidini kendine bağlarsın Allah'a şükrünü artırmaz Allah'a muhtaç olduğunu başkasından müstağni olduğunu hatırla. Bu durum sana hem değer kazandırır hem de gereksiz tamahtan kurtulursun.

  Akıllı kişi aklının temyizinin ve vicdanının kabul ettiği şeyden ayrılmayandır.

  İnsanların kendisinden bir şeyler beklemesine sebebiyet veren onlara vermekten başka çaresi yoktur onları doyurma imkanı da olmadığına göre ya kınanacak ya da kendisine düşman olacaklar. Birine bir şey vereceksen kendisi istemeden ver ki hem daha çok makbule geçer hem de daha büyük insanlık olur.

  Hasette görülen acaipliklerden biri de bir insanın ilimden garip bir şey söylediğini duyar da önceden hiç söylenmemiş ve işitilmemiş de olsa "O yeni söylenmiş söz değildir" der. Başkasının sözü açıklanırken önceden söylenmiş ve duyulmuş da olsa; "Bu söz ilk defa söyleniyor." der.

  Tabiatı pis olana hikmet kâr etmez. O herkesi kendisi gibi pis tabiatlı zanneder. Ben bir kavim ile karşılaştım tabiatları düşük ve pis nefislerinde bütün insanların kendileri gibi pis tabiatlı olduğunu tasavvur ediyor. Birinin onların rezalitinden harhangi bir suretle salim kalacağını kabul edemezler. Tabiatın fesade uğramış olmasının en fenası da budur. Bu hâl hayır ve faziletten de uzaktır bu hastalığa mübtela olanın afiyeti de beklenilmez. Allah bizleri mu'af eylesin! Amin.

  Adalet; her korkanın sığındığı bir kaledir. Zalim de olsa başka türlü de olsa zulme uğradığını gören her kes adalete davet eder o zaman zulmü kötüler adaleti kötüleyen kimseyi göremezsin. Tabiatında adaleti seven bu kalenin içindedir.

  İhanet; (Ucuz göstermek ve küçük düşürmek) hiyanetin türlerindendir zira ihanet etmeden hiyanet oluyor. Seni hafife alan insafta hiyanet etmiştir. Her hiyanet eden ihanet etmiyor her hain de ihanet etmiyor. Malı hafife almak mal sahibini hafife almaktır kabahattir.

  Başka hallerde kabahat olan şey şu iki halde güzeldir: Kınamada ve özür dilemede; iyiliklerini saymak ve kendine iyiliğini hatırlatmak. Bu haller dışında bunların her ikisi de son derece kabahattir.

  Tabiatın kabahata meyletmesi ayıp değildir ister en büyük ayıp ve son derce rezalet olsun. Bunları sözüyle ve filiyle izhar etmesi ayıptır. Yoksa tabiatı meylettikten sonra aklıyla meyline karşı çakarak ona galib gelmek aklın kuvvetidir ve fazilettir.

  Haramda hiyanet kanda hiyanetten daha şiddetlidir. Irz maldan daha kıymetlidir. Kerem sahibine layık olan malıyla cismini cismi ile nefsini nefsi ile ırzını ve ırzıyle dinini korumaktır. Din ile hiç bir şey korunamaz. Hiç bir şey adına dinden taviz verilemez. Irzda hiyanet malda hiyanetten büyüktür. Zira fazilet erbabından da olsa az-çok ırzda hiyanet etmeyen az bulunur. Ama az veya çok ta olsa faziletten uzak olanlardan başkası bu hiyanete bulaşmaz.

  İnsanların halinde geçerli olan kaide şudur:

  İşlerinin çoğunda yalan söylüyor ve yalanı iptal ediliyor çürütülüyorsa böyleleri din işinde kullanılmamalıdır.

  Bu sıfatta olanların din işinde kullanılması caiz değildir.

  Taklitçi olan aklının ucuzlamasına razı olmuştur. Ama malın ucuzlaması kendine çok ağır gelir. Böylece iki hatayı birden işlemiş oluyor. Mala kıymet vermek himmetin ucuzluğundan ve nefsin düşüklüğündendir. Bu tutumu ile kişi nefsini ucuzlattı himmette zafiyetini gösterdi.

  Faziletin ne olduğunu bilemeyen Rasûlullah'ın (sav) emrettiği şeylere itimad etsin o bütün faziletleri kendisinde toplamıştır.

  Nice korkunç şeyler vardır ki ondan sakınmak onun başa gelmesine sebep olmuştur. Nice sırlar vardır ki gizlenmekte gösterilen aşırı titizlik yayılıp duyulmasına sebep olmuştur. Nice yan çizmeler ve kaçınmalar vardır ki ısrarla bakmaktan daha çok şüphe çekmektedir. Bütün bunlar tutum ve davranışta itidal haddini aşarak fazlaya gitmekten ve aşırı davranışlardan ileri gelmektedir.

  Fazilet; ifrat ile tefrit arasında orta halli ve mutedil hareket etmektir. Haddi aşacak kadar ileri gitmek ne kadar anormal ise normalin gerisinde kalarak sınıra varmamak ta o kadar anormaldir. Bunun her iki tarafı da kötülenmiştir. Bu iki sınır arasında aklı korumak fazilettir. Aşırı derecede açılarak düşmektense ihtiyatlı hareket ederek tutumluluk göstermek daha isabetlidir.

  Hayret edilecek şeydir ki fazilet sevimlidir ve taşınması ağırdır. Rezalet ise kabahattir ve taşınması hafiftir. İnsaf etmek isteyen hasmına bakacağı yerde kendisine baksın o zaman yanıldığını ve haksızlığını görecektir.

  Akıllılık dostu düşmanı tanımaktır. Ahmaklık dostunu düşmanından ayıramamaktır. Zalim olduğu için düşmanına teslim olma kendisine de zulmetme. Adalette dostunla düşmanını eşit tut. Yakınlık göstereyim diye düşmanına yaklaşma bu ahmakların işidir.. İnsanların kendisini sevmesini isteyen dostunun ve düşmanının hakettikleri yerlerini verendir. Düşmana yakınlık göstermek size karşı cephe alanların işini kolaylaştırır gözlerinde küçük düşürür döğüşmelerine imkan hazırlar dostlarının güvenini sarsar onları da düşmanlarının safına katar.

  Not: Adalette müsavi tutulsa da sevgi ve karşılıklı münasebette dostun yerini korumanın lüzumu beyan edilmiş düşmana karşı itidal tavsiye edilerek mazbut bir tutum gösterilmek istenmiştir. (Mütercim)

  Hayrın başı düşmanını şerrinden emin etmek ve ondan gelecek zulüm yüzünden onu terketmektir. Düşmana yaklaşmak zevali yaklaşmış ahmakların işidir. Şerrin başı da dostunun güvenini kazanamamaktır onu uzaklaştırmak ise ahmakların işidir şekavettir. Düşmana yakınlık hilim değildir ondan sakınarak selamette kalmak hilimdir.

  Ele geçen fırsat değerlendirilmeyince kaçar ve bunun üzüntüsünü en uzun çeken de insanoğlu olur.

  İnsanlardan gelecek hastalık yırtıcı hayvanlardan zehirli yılanlardan gelecek tehlikeden daha büyüktür zira olardan sakınmak mümkündür ancak insanlardan gelecek tehlikeden sakınmak asla mümkün değildir.

  İnsanları mağlup eden nifaktır iki yüzlülüktür. Buna rağmen insan kendisine münafıklık yapmayana yer vermez.

  Biri kalksa dese ki tabiatta benzerlik vardır yuvarlaktır zira uçlar birleşiyor. Bu söz doğruluktan uzak değildir. Biz de zıtların neticede eşit olduğunu görüyoruz. Adam sevincinden da üzüntüsünden de ağlıyor. Aşırı dostlukla aşırı düşmanlık bir yerde birleşiyor. Adam düşmanını araştırır dostunu da araştırır. Eğer burada sabır ve insaf gösterilmezse aradaki bağlar kopar.

  Şunu insafla kabul etmek gerekir ki bir tabiata mağlup olan biri ne kadar ihtiyatlı davranmak istese yine de tabiatına mağlup olur o yönüyle yaklaşanların hilesine yenilir.

  Bir insanın üzerinde şüphelerin çoğalması onu yalancılığa götürür zira çok yerde özür beyan etme mecburiyetinde kalacak ve bu durum kendisini zorlayacak yalan söylemesini kolaylaştıracaktır.

  Tabiatında doğruluk olan insanın üzerine en adil şahid kendi yüzüdür. Zira o bir yalan söylediği ya da söylemeyi düşündüğü anda dilinde kekemelik ve sözlerinde tutarsızlık olacak bir birini bozacaktır.

  Doğru sözü geri almanın musibeti ondan doğacak musibetten büyüktür.

  İnsanlar arasında birilerinin ayıplarını en çok dilleriyle büyütmeye çalışanlar onların hatalı işlerini en çok kolaylaştıranlar olacaktır. Bizim bu sözümüzü doğrulayan durum şudur; kadınlı erkekli bir arada ve bir takım basit işlerde çalışan insanların gayet rezilce laf atışmaları düşük sözlerle bir birlerine küfretmeleridir. Onlar en çirkin sözlerle atışırlar utanılacak ayıplarla suçlanırlar.

  İnsanlar dostlarıyla karşılaştıklarında sıkıntılarını atarlar. Gözlerin birbirine bakışması kalbleri ıslah eder. Dostunun düşmanınla görüşmesini yersiz görme! Aksi halde senden soğuyabilir.

  İnsanlara en çok ağır gelen şey korku keder hastalık ve fakirliktir. Bunlar arasında nefse en çok ağır gelen şey dostu kaybetme endişesi ve istenmeyen şeyle karşılaşma korkusudur. Sonra hastalık sonra korku sonra fakirliktir. Bunun delili ise korkuyu gidermek ve emniyeti temin etmek için malın tamamı harcanabilir hastalığını gidermek için malını da korkuyu da bertaraf edebilir. Sağlığını kazanmak ya da korumak yolunda malının tamamını harcayabilir. Endişeyi gidermek için korkuyu göze alabilir. Acılar arasında en keskin olanı belirli bir azada olan acı ve devam eden sancıdır.

  Kerem sahibi nefislerin en çok korktuğu şey ırzlarına gelecek ve dinlerine dokunacak nakışlıktır. Şahsiyetsiz insanlara da en hafif gelen şeydir.

  Şiir:


  Faziletlerin esası adalet anlayış cömertlik ve güçtür.

  Diğerleri bunlardan mürekkeptir.

  Kim bunları kazanırsa insanlar içinde baştır.

  Bu baş ile de içinde yaşadığı işlerin karışığını açacak vuzuha kavuşturacaktır.

  Fasıl


  Nefsin en garib ahlâkından olarak şunu söyleyeyim.

  Akıllı kimse zulme uğradığını göstererek ve şikayet ederek ağlayan birini görünce hemen ona merhamet ederek zulme uğradığına hüküm vermesin. Son derece zalim olduğu halde kendisini böyle gösterenle karşılaştım zulme uğradığı halde şikayet göstermeyen sakin kimseler de gördüm. Bunlar hakkında iyice tahkik etmeden karara varmak yanıltır araştırılmalıdır. Her iki taraf için de insafın icabı ne ise onu göstermeli.

  Acaip şeylerden biri de; gaflet kötülenmiştir ama görmemezlikten gelmek iyidir. Fakat görmemezliğin nerelerde kullanılacağı bilinmezse veya bilmeden farkına varmadan kullanılırsa cehaletten sayılır ki kötülenmiştir. Uyanık insan gafleti yersiz kullanmaz. Görmemezlikten gelmek bazı arzu edilmeyen şeylere mahal verilmemesi için hilim ve ağırbaşlılıkla karşılamaktır.

  Acıyı söylemek veya gizli tutmak ta böyledir. Sabır göstermek veya sabra lüzum görmemek te böyledir. Musibete maruz kalan birinin sızlanması ve bunu açıkça ortaya koyması hoş görülmemiştir. Burada nefse karşı irade zafiyeti ve faydası olmayan bir şeyi izhar etmek vardır. Bu yüzden Şeriat'ta da kötülenmiştir. İnsan için gerekli olan vekarı gösterememek ve ondan kopmuş olduğunu göstermektir bu. İleride vukuu muhtemel daha acı musibetlere karşı hazırlıklı olmadığının ifadesidir. Mademki bu durumun açıklanması mezmumdur kötülenmiştir bu durumda açıklamama övülmüştür. Bu ise sabır ve nefse hakimiyetini göstermek fayda vermeyecek şeyden uzak kalmaktır.

  Sabrı gizlemek hissin zafiyeti kalbin kasveti acımanın kıtlığıdır ki kötü ahlaktır. Bu hal ancak kötü tabiatlı nefislerde ve yırtıcı hayvanlar tabiatında olur. Acı duymak duyarlılık ve merhamettendir. Binaenaleyh itidal; nefsin acı duyması ve cesedin sabır göstermesidir. Yani yüzünde ve hareketinde sızlanma göstermeden acıyı kalben duymaktır. Kötü düşünceli insanlar bu kötü düşüncelerinde edindikleri zararı bilselerdi düşüncelerini düzelterek ileride başarılı olmaya çalışırdı.

  Tevfik yalnız Allah'tandır.

  Nefislerin Şöhrete Karşı Meyli

  İnsanın sözünün söylenmesinden ve adının anılmasından memnun olmaması kabil değildir. Bundan kimse kendini kurtaramaz. Himmeti tamamen düşmüşse bu müstesna...

  Ama sözlerinin duyulmasıyla veya gizli kalan işlerinin görülmesiyle nefsinin arzularını doyurmak istiyor da bu arada kendisinin bulunduğu yerden başka alemin bir çok yerlerinde gizli kalan kıymetli söz veya işleri düşünmüyorsa bu akılsızca bir iştir mecnunluktur. Eğer kendisine ait olmasa bile bu kıymetli şeylerin gizli kalmasında üzüntü duyuyorsa bu hususta da kendisininkileriyle başkalarınınkiler arasında bir fark yoktur ki o zaman nefsine şöyle söylesin; Ey nefis senden gizli bir şey şuracıkta bulunsa bundan haberin olur mu? Tabii ki cevabın "hayır" olacak. O halde sence gizli kalan şey mademki seni meşgul etmiyor şimdi de öyle ol da nefsini rahat tut. Böylece ızdırabım artmış lüzümsüz arzudan kurtulmuş olursun ki bu çok büyük kazançtır. Fazilet sahipleri bundan müstağni kalamaz noksan olandan başkası da bunu lüzumsuz göremez.

  Eğer biri isminin ve şöhretinin uzak yerlere giderek yaşamasını şiddetle arzu ediyorsa nefsine desin ki; Ey nefis Dünyanın her tarafından adının ve şöhretinin en güzel biçimde söylendiğini kabul et ki sen bunu işitmiyeceksen veya bundan haberin olmayacaksa ne anlayacaksın? Öldükten sonra bunlar söylenmiş- söylenmemiş bir şeyi değiştirmiyeceği gibi sağlığında da bunları sen işitmedikten sonra bir şey ifade etmez.

  Burda iki büyük şey düşünülsün; Biri bunca büyük Peygamberler yeryüzünde yaşadılar da kimsenin yanında bunlardan bir resim hatıra kaldı mı? Sonra bunca faziletliler salihler peygamber ashapları filezof ulema padişahlardan ne tanıdıkları kaldı ne de hatıraları...

  Hatıraların fazla veya noksan olmasından da onlar bir fayda veya zarar da görmüyorlar.

  Bunları bilemeyen şunu bilsin ki en eski padişahlardan bilinen beni İsrail padişahlarının tarihidir. Sonra Yunan ve İran tarihleridir. Bunlar ancak ikibin yıllık tarihtir. Bunlardan önce yeryüzünde bunca imaretler yapan uzun yaşayan insanların adışanı kesilmedi mi?

  Allah Teala;

  "Kimi peygamberlerden size haber vermedik" (Nisa: 164)

  " ...ve onlardan sonrakileri ki Allah'tan başkası bilemez" (İbrahim:9) buyurmuşlardır.

  İnsan namı bir zaman söylense bile yine unutulacak değil mi? İnsanların söylemesi Allah katında derece mi kazandırır veya fazilet mi? Sonra insan bir düşünsün onun hayır ya da şer ile anılması Allah katındaki derecesine tesir eder mi? Ya da hayatında bilfiil yapmadığı kazanmadığı fazileti kazandırır mı? Madem ki bundan fayda sağlanmayacaktır o halde övülmenin peşinden koşmak aldanmaktır gayesiz ve manasız bir şeye kapılmaktır.

  İnsanın esasen önem vereceği şey hayatında güzel işler ve hayırlar yapmak suretiyle güzel isim ve teveccüh kazanmaya çalışmasıdır. Allah katında faydası görülecek şey de budur. Ebediyyen zayi olmayacak ta budur. Tevfik Allahtandır.

  İyiliği görülene teşekkür farzdır vacibdir. Bu yapılanın karşılığı da misli veya daha fazlasıyla karşılık vermektir. Yerinde onu müdafaa etmek sağlığında ve ölümünden sonra da şahsına ve yakınlarına ilgi gösterilmek suretiyle vefakârlıktır. Daha sonra da evlatlarına bu hususta vasiyetlerde bulunmak ve onların iyiliklerini söylemek kusurlarından hiç bahsetmemektir. Günah işlemesine yardımda bulunmak ve dininde veya dünyasında zararına olacak hareketlerini görmemezlikten gelerek nasihati ihmal etmek teşekkürden değildir. Bilakis iyiliğini gördüğü birine bâtıl işinde yardım edersen nankörlük ve hiyanet etmiş olursun.

  Allah'ın ihsan ve in'amı her iyilik edenin iyiliğinden üstündür ki o bizim gözümüzü açtı ve gösterdi kulağımızı deldi hissiyat verdi konuşturdu ve kendisine muhatap olmamıza ehliyet kazandıran temyiz verdi. Yerde ve gökte olan her şeyi bizim emirlerimize musahhar kıldı. Unsurlara ve yıldızlara hakim kıldı. Yalnız laanın imarıyla mükellef meleklerden kısmen faziletli sayılacak ahlak verdi. Bunlar yanında hangi nimet sahibinin nimeti ölçülebilir?

  Kendine iyilik eden birine kendisi istiyor diye bâtıl bir işte kendi isteği ve kudretiyle yardım ederse en büyük nimeti ihsan edene karşı nankörlük ve en büyük nimetini de nankörlükle karşılamış olur. Şükrü hakedeni bilememiş hamdin hakkını ödememiş olur ki o da Allah Teala'dır.

  İyilik edeni bâtıldan alıkoyar ve acı da olsa hakkı tutarsa hakkım ödemiş görevini yapmış olur.

  İlim Meclisinde Bulunmak

  Bir ilim meclisinde bulunuyorken ondan faydalanmayı düşün orayı lüzumsuz görme birinin yanılmasını bekleme bu rezillerin işidir. Böyleleri hiç bir zaman ilimden hisse alamazlar. Faydalanmak niyetiyle bulunursan her halde kazançlısın. Eğer bu niyetle gitmeyeceksen evinde oturman daha selamettir. Oraya varırsan şu üç şeye riayet et ki bunun dördüncüsü yoktur.

  1 - Cahiller gibi dinle mecliste bulunmaktan ecir ve sevap kazanırsın.

  2 -
  Fuzuli şeylerle meşgul olmadığından takdir edilirsin.

  3 - Meclistekilerin sevgisine mazhar olmaktan takdir edilirsin.

  Eğer bunları yapmazsan öğrenmek isteyenin sorusunu sor güzellik kazanırsın. Bunun beşincisi ise ilmini artırmaktır. Öğrenmek isteyenin sorusu bilmediğini sormaktır bildiğini sormak akılsızlıktır hafifliktir fuzuli konuşmak ve faydasız yere zaman kaybetmektir. Belki bundan düşmanlık ta doğabilir. Sonra bunlar fuzuli şeylerdir fuzulilik sevimsizliktir. Sorduğun şeye yeterli cevap aldınsa sözü orada kes uzatma! Yeterli cevap verilmedi ya da verilen cevabı anlamadınsa anlamadığını söyle açıklamasını iste açıklama yapmaz veya önceki sözünü tekrarlarsa orada kal üzerine varma aksi halde soğukluk doğar eline de bir şey geçmez.

  Bunun bir üçüncü şıkkı vardır ki o da bilen birinin müdahelesi şeklidir. Bunun da yolu açık delil ile itiraz etmektir. Eğer bu hususta hazırlığın yoksa yapacağın şey sözünü tekrarlamaktan ibaretse ya da hasmın muarazanı değerlendirmeyecekse susacaksın. Zira bu muarazadan lafı kabartmaktan başka fayda temin edemiyeceksin ne bir şey öğretmiş ne de bir şey öğrenmiş olacaksın belki düşman kazanmış olacaksın kim bilir ne zararlara maruz kalacaksın. Sen sen ol da inada ve kibir yarışma kalkışarak hasmı yenme havasına kapılma. Eğer bunda ilim hakim değilse hakim olacak inat ve kibir yarışıdır ki bunların her ikisi de ahlaksızlığın ve dinî zafiyetin delilidir. Bunlar da akıllı ve faziletli kişinin işi değildir.

  Birinden dokunaklı bir söz duyar ya da bir mektup alırsan sakın öfkeyle kalkıp galip gelme hırsıyla karşı çıkmadan önce kesin delillerle yerini tesbit et. Şayet beğendiğin bir söz ise yine yerini kesin olarak tesbit etmeden önce doğrulayıp güzel göstermeye kalkışma. Zira her iki durumda da nefsine zulmetmiş ve hakikatten uzaklaşmış olursun. Fakat sağlam bir kalp ve fikirle yönel kabul veya reddetmeden önce incele kabul etmekle veya reddetmekle ne kazanacak veya ne kaybedeceksin bunun hesabını yap.

  Sendeki çoğa göz dikmeden kendisindeki az ile yetinen zenginlikte seninle eşit olmuştur sen istersen Karun kadar zengin ol. Eğer kazanmak için senin iştah kabarttığın şeylere tenezzül etmiyor kendini koruyorsa senden zengindir. Dünya işlerinde senin eğildiğin kimselere el açıp eğilmiyorsa senden çok daha azizdir.

  Hayrı öğrenip onunla amel etmek insanlara farz kılınmıştır. Bu ikisini birleştirebilen iki fazilete birden sahip olmuştur. Öğrenmiş te onunla amel etmemişse öğrenmekle güzel iş yapmıştır amel etmemekle de kötülük etmiştir iyiyle kötüyü karıştırmıştır. Bu hem öğrenmeyen ve hem de amel etmeyenden iyidir. Burda durumu daha kötü olan öğrenmenin yolunu kapatarak mani olandan daha az kötüdür. Eğer serden uzak durandan başkası şerri nehyetmeyecek ve hayrı işleyenden başkası hayrı emretmeyecek olursa peygamberlerden başkası ne şerri nehyeder ve ne de hayrı emreder. Bunun aksi görüşte olanın tabiatı bozuk görüşü fesattır.

  Ebu Muhammed der ki -Allah ondan razı olsun- burada bir adam itiraz etti ve dedi ki:

  Hasan (r.a) dedi ki:

  Bir şeyi nehyeden kimse o şeyi asla işlemez bir şeyi de emrettiyse onu da mutlaka yapar işte hikmet te budur. Ve denildi ki bir alim için en çirkin şey bir şeyi emrettiği halde kendisinin yapmaması ya da bir şeyi nehyettiği halde kendisinin işlemesidir. Ebu Muhammed der ki bunu söyleyen yalan söyledi bundan daha şerlisi hayrı emretmeyecek ve kendisi de yapmayacak şerri nehyetmeyecek ve kendisi de işleyecek olmasıdır. Ebu'l Esved Düelî şöyle demiştir:

  (Şiir)

  Senin işlediğin şeylerden başkalarını nehyetme bu senin için büyük ayıptır.

  İlk önce nefsinden başla onu azgınlığından vazgeçir.

  Onu yaptıktan sonra sen artık hekimsin.

  İşte o zaman vaazın da kabul görür peşine de düşülür ve ilminden de istifade edilir.

  Ebu Muhammed der ki; Ebu'l Esved bunu söylerken şunu kastetmiştir:

  "Kötülüğü başkalarına nehyedip kendin işleme"

  Bu doğrudur ve kabahati kat kattır. Cenab-ı Hak da:

  "İnsanlara iyiliği emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz?" (2/44)

  Ebu'l Esved'in dediğini böyle anlamak gerekir.

  Ama birisi kötülüğü nehyedecek sen de ona nehyedemezsin diyeceksin bu bir aşağılıktır kötülüktür biz bundan Allah'a sığınıyoruz. Bunu ancak kendilerinden hayır beklenmeyenler yapar.

  İmam Hasan'dan sahih olarak sabit olan şöyledir; Birisinin "Şer işleyen kimsenin o şerri nehyetme hakkı yoktur" dediğini işitmiş ve şöyle müdahele etmiştir:

  Böyle konuşanların zafer kazanmasını İblis ne kadar isterdi ki hiç kimse şerri nehyetmesin ve hayrı emretmesin. Hasan çok doğru söylemiş bizim de biraz önce söylediğimiz budur. Allah bizleri hayrı gören işleyen nefsine istikamet veren kimselerden eylesin. Kusuru olmayan kimse yoktur kendi kusurunu araştıranın başkalarının kusuruyla uğraşmaya zamanı kalmaz.

  Allah bizleri Rasûlullah'ın sünnetinde yaşayıp o yolda can vermeye muvaffak kılsın! Amin

  Şair der ki:

  Takva olmadığı halde takvayı emreden insanları tedavi eden hasta doktor gibidir.

  Ben de derim ki; Kötülüğü gördüğü halde önlemeye çalışmayan hastayı gördüğü halde müdahele etmeyen cimri doktora benzer.

  Alıntıdır

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş