Tasavvufun Günümüzde Uygulanması--Cemanur Sargut
Tasavvuf insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. İslam tasavvufunda bu yolculuğa sülûk denir ve tasavvufta varılması gereken nokta İslam’da “Kendini hiçlikle bilen Rabbini varlıkla bilir” noktasına ulaşmaktır.

Hiçlik kişinin her sahip olduğu özellikte (isim ve sıfat) dengelenmesi ve yaratıcının sonsuzluğunda kendi yerini idrak etmesidir. Bu hal şahsiyetsiz tembel bir kişilik yaratmaz. Bilâkis yaratıcısından emin olan maddi olayların yıkamadığı kuvvetli şahsiyetler oluşturur.

Böyle dengeli kişilikli insanın beşer halinden varolabilmesi için mesela;

1. Ben bir bedene sahibim ve bedenimin sağlıklı yorgun enerji dolu ya da hasta hali beni etkilemez çünkü bedenim sadece içinde Allah’ın manasını taşımak için vardır ve bu yüzden ben bedenime değer veriyorum ama tapmıyorum

2. Ben duygulara sahibim ama bu duygular bende yaratıcının manasını idrak etmem için üzerimde hak olan yaratıcıya ait isim ve sıfatları ortaya çıkarmak için vardırlar yani aracıdırlar

3. Ben bir akla sahibim ama aklımı kural koymak için değil yenilikleri öğrenmek ve algılayabilmek için (tefekkür) kullanırım. Kıyasların aklı işlettiğini bildiğim halde zıddı olan bir şeyin aslında var olmadığını idrak ettiğimden kıyasları birliğe ulaşmada aracı olarak kullanırım

4. Ben bir egoya sahibim ama ben sonsuza nisbetle hiçim. Buna rağmen hiçlikte tecelli edene göre herşeyim. Allah’ın beni saymış olması ve yaratmış olması ve benden tecelli etmesi bana güven sağlar. Buna rağmen mükemmel olma isteğimde hiçbir zaman başarılı olamayışım bana hiçliğimi öğretir

5. Ben bir kalbe sahibim. Ancak bilirim ki kalbim bir et parçası olmayıp Allah’ın ışığının vurduğu yerdir. Çünkü Kuran’ da Allah “Ben yerlerin ve göğün nuruyum ışığıyım” buyuruyor. İşte bu ışık sayesinde kalbim aklımın algılayamadığı derinlikleri ve sonsuzluğu idrak eder. Ve kalbim Allah’ın mekânı olur. Orada tecelli eder. Bu tecelli sayesinde ben herşeyin Bir’den ibaret olduğunu ve bütün sayıların birin tekrarı olduğunu idrak ederim
6. Ben Allah’ın ruhumdan ruh üfledim dediği sonsuz bir zenginliğe sahibim ve bunu idrak ettiğim zaman huzurlu olurum ve Allah’ın huzurunda olurum der.

Bütün bu idrakler insanın vücudu içinde dengeyi kurmasıyla alakalıdır. O halde önce bedenimizi sağlam ve esnek tutmak midemizi yeterli ve dengeli gıdalarla beslemek tutkularımızı aşırılıktan korurken tutkusuz olmaktan da kaçınmaktır.

(Mesnevi’ de Hz. İsa’ya sorarlar; “En korktuğunuz şey nedir?” “Allah’ın gazabıdır” der. “Peki bundan nasıl korunuruz?” deyince “Kendi öfkenizi yenerek.” diye cevap verir. Korkular nefsin eseridir diyor Hz. Mevlâna. Allah’ına güvenen ve Allah’ın evebeyn olarak hakiki koruyucu olduğuna inanan kişi için tek korku bu yüce sevgiliyi kırma korkusudur. O bile annesinin ilgisini çekmek için şımaran çoçuğun korkusuna benzerse insanı acı çekmekten uzak tutar. Ama bu hal ve bu idrak tedbirsiz kalmak değildir. Tedbiri alıp sonucu hakkında üzüntü duymamaktır. Dünyadaki bize ait gözüken şeylerin yok olabileceğini düşünerek Epiktet’in dediği gibi “Çömlek seviyorsan itiraf et kırılınca üzülmezsin” diyebilmektir.

Kuran’ ın cehennemin kapıcısına verdiği adın Malik yani mülk sahibi cennetin kapıcısına verdiği adın da Rıdvan yani razı olan olduğunu bilerek dünyada bize verilen şeylerin emanet olduğunu hissedip mülk haline geçirmemek (benim dememek) ama korumak başımıza gelen hadiselerde ise sıkıntı ve bela duyma yerine terbiye olduğumuzu hissederek sevinmek derecesine ulaşmaktır.)

Bunların sonucunda insan insan olmanın zevkini yaşar. Hedefimiz kendimizi yok etmek değil kendimiz aracılığıyla insanî ve gizli ruhları görebilmektir.

Tasavvuf hakkında konuşulması gereken değil yaşanması gereken içsel yolculuktur. Tassavvuf şeriatın iç yüzünü araştırır ve insanı şeriata değil şeriatı insana hizmet eder hale geçirir

Namaz bütün sufizm yollarında geçerli olan içsel huzur kendindeki yaratıcıyı bulmak (Hak) o yaratıcı önünde eğilmek ve onunla birlikte miraçta bulunmaktır.

Zekat insanın toplum içinde yaşayabilmesi için tek çarenin fazlalıklarını onlarla paylaşmanın zevkine varmak olduğunu öğretir.

Oruç vücudu aşırılıklardan alıkoyan ve sabrı öğreten fakirin halini idrak ettiren ve lâyıkıyla yapabilen için Kuran’la müjdelenen ibadettir. (Ramazanın sabrının neticesi Kadir gecesidir yani Allah kendi manasını taşıyan ilmi insanlara lütfetmiştir).

Hac insanlar arasındaki ayırımı ortadan kaldırarak Allah’ın manasını taşıyan ve içi putlardan (Allah’tan gayrıdan) temizlenmiş gönül etrafındaki tavaftır.

Görüyoruz ki tasavvuf maden bitki ve hayvan vasıflarıyla yaratılmış beşerin insan olma sanatıdır. Günümüzde dinler tasavvufun birleştiriciliğinde ve gözlükleriyle birbirlerinin tamamlıyıcısı olarak görülebilirlerse herşeyin tekten ibaret olduğu bilinir. Bu bakış açısından farklılıklar birliğin güzelliğini yansıtan aynalar olarak kabul edilir ve sloganlar atılarak yaşanmak istenen savaşsız toplumlar kendi iç savaşlarını bitirmiş insanlar sayesinde sağlanabilir.

Cemalnur Sargut-Tasavvufun günümüzde uygulanması

ALINTIDIR