Mirat-ül İrfan (İbnü'l-Arabi) (Allah'ın Varlığı Üzerine)
Hamd Allah'a aittir... Su sebepten: O'nun vahdaniyetine gölge düsürecek bir KABL; yani EVVEL yoktu. Çünkü KABL; yani EVVEL o idi. Keza bir BAAD de; yani: Onun zatına ve sıfatına leke sürecek bir BAAD; yani SON da yoktu.. Çünkü son dahi o idi.. Aynı sekilde onu bir evveliyet ile tavsif etmek mümkün olamaz . Keza; onu bir baadiyet; yani: son ile de tavsif etmek mümkün degildir. Ve.. ne üst; ne de alt.. Bu vasıflar da onun sanına yakısmaz. Onun zatı için: Bir yakınlık düsünülemez. Uzaklık da öyle. Hele bir sekil.. asla!.. Ondan bir zaman mefhumu ile haber sormak da imkansızdır. Hasıl-ı kelâm: Onun için ne vaktin ne zamanların ne yerin ne altın ne de üstün ne de onunla beraber bir mevcudun varlıgı düsünülebilir. Onu istiab edecek; yani: içine alacak ve barındıracak bir mekan da düsünülemez..

***
Evet.. O yukarıda anlatıldıgı gibi idi. El'an; yani su anda dahi öyledir. Yüce Allah öyle bir varlık idi ki: Onunla beraber bir sey yok idi.. El'an: yani su anda dahi öyledir . Yani: VAHD..Yani Birinci.. Ama sayı ve hesap ile degil..

Yüce Allah zatında ve sıfatında münferittir.. Ama bir ferdaniyet mefhumunu düsündürecek belirti olmadan.. O isim ve müsemmadan terkib edilip bir araya gelmis dedegildir. Çünkü: isim de müsemma da odur.. sim onun gayrına mal edilemez.. Çünkü: Onun gayrı diye bir sey yoktur. sbu sebepten: isim de müsemma da odur.. Evvel odur. Amma bu evveliyet için bir baslangıç düsünülemez.. Keza ahir de odur. Ama bu ahir için bir bitis tevehhüm eylenmesin.. Yani: Bitis diye bir sey yoktur.. Aynı sekilde zahir de odur. Ama söyle veya böyle; diye bir zuhur vasfını tabir de mümkün degildir .

Keza batın da odur. Yani: Gizli. Ne var ki; bu gizliligi de anlatmak için herhangi bir vasfa büründürmek mümkün degildir. Taayyünatın yani: Herhangi bir seyin kendi basına olusu ve baskasına benzeyis sekillerinin tümü odur. Varlıgın ilk harfi keza odur. Yani Varlıgın baslangıcı.

Keza sırrın baslangıcı da ona varır.. Aynı sekilde ahirin yani: Sonun harfi de yine odur.. Onunla baslar. Yani: Onun bas harfi ile.. Böylece ahirin de sırrı o olmus olur . ZAHiR harflerinin tüm varlıgı onunladır. Yani: Onun ismidir. ismi ise onun zatına çıkar . BATIN harflerinin varlıgı da onunla vücud buldu. Çünkü bu da onun bir ismidir.. Sıfatıdır..

Hasıl-ı kelâm: Evvel ahir zahir batın yoktur; ancak o vardır. Sunu da unutmamalı ki; sayılan harflerin hiç biri onun varlıgına kayıp gitmemistir. Keza onun varlıgı da bu harflere kayıp gelmemistir. Ne gelmek vardır; ne de gitmek .
Bütün bu manaları anlattıgımız sekli ile anla ki: Hululiye mezhebinin düstükleri hataya düsmeyesin. O esyalardan her hangi bir seyde olamaz. Aynı sekilde herhangi bir sey de onda degildir. Yani: ne bir giris var; ne de bir çıkıs..

Bu durumda anlatılan manaya uyan odur ki: Onu anlattıgımız vasıfla anlayasın. öyleyse anlatılan manaların dısında hiç bir seyi karıstırma.. Söyle ki: ilmin delaletini bu manada kabul etme.. Aklın yararlı olacagını sanmayasın. Fehim bu makamda hiç bir is göremez.. Hele vehmin bu durakta sözü dahi edilmez .. His yani Duygu; ancak dıs alemde sözünü geçirebilir. Yüce o atıl batıl kalır. Dıs göz nedir ki ?.. O da bir is göremez. Keza batın gözü de.. draki de bırak.. Onu bir kalem geç.. Sunu unutma ki: Onu ancak o görebilir.. Onu ancak o idrak edebilir.. Onu ancak o bilebilir..

***
Yani: Yüce Allah kendisini kendi özü ile anlayabilir. Burada; özet olarak anlatılmak istenen mana sudur: Onu ondan gayrısı göremez.. Onu ondan gayrısı idrak edemez.. öyle ki: Tek kisi.. tek kisi dahi bu mananın dısında bir seye sahip olamaz..

***
Yanlıs anlasılmasın.. Onun zatında bir hicabı vardır; yani perdesi.. Ne var ki bu perde onun vahdaniyetidir. Yani: Birligi.. tekligi.. Baska degil.. Kendi hicabından baska bir sey onu perdeliyemez. Söyle ki: Onun varlıgı vahdaniyeti ile gizlenir. Ama sekilsiz.. keyfiyetsiz.. Onu hiç kimse göremez.. Ama hiç kimse.. Ne yeni bir seriatle gelen mürsel peygamber; ne bir veli.. Allah dostu.. Ne de ona yakınlıgı olan bir melek.. Bu da ona karsı kendiliginden bir marifete sahib olamaz.. Onun peygamberi odur .. Yani: Kendisi onun risaleti odur .. Yani: Elçisi odur. Yani kendisi.. O bir elçi gönderdi: Kendisinden.. Kendisiyle kendisine.. Ne sebep ne vasıta.. Bunlar yok.. Çıkar bunları aklından.. Elçiyi gönderen.. elçinin getirdikleri.. elçinin kendisi.. Ve elçinin geldigi kimse..

Bunların hepsi aynı varlıktır; tek seydir. Aralarında hiç bir fark degisiklik ve ayrılık yoktur . Bir beka vücudunun harflerini düsünün.. Bu onun varlıgıdır; vücududur .. Baska yok.. Onun gayrı için bir vücud düsünülemez.. Hatta yoklugu da; yani: fenası da hatta ne ismi ne de müsemması düsünülebilir. Sakın ha .. çok sakın .. Bu manaları inkara kalkmayasın; sonra.. yanarsın.. Çünkü delilimiz kesindir; saglamdır. Çünkü Resulüllah S.A. efendimiz söyle buyurdu: "Bir kimse ki nefsini bildi; gerçekten Rabbını bilen o oldu .. Çünkü Resulüllah S.A. efendimiz söyle buyurdu: "Rabbımı Rabbım'la bildim.." Ona Allah-ü Taala salât ve selâm eylesin.. Durum anlatıldıgı gibi olunca: Düsün.. Sen nesin ? Süphesiz; sen sen degilsin.. Sen osun.. Ama sen sen olaraktan degil.. O bir giris sekli ile sana dahil degildir. Ama bir çıkıs sekli ile de senden hariç degildir.. Keza; sen de onun haricinde degilsin. Bu anlattıgım mana ile: Senin mevcud oldugunu kasd etmiyorum.. Keza sıfatını da.. Sunu anlatmak istiyorum: sen hiç bir zaman var olmadın. Olman da mümkün degil.. Her seyi bir yana at.. Hiç bir seyle olma.. Hatta sen sen olma.. Hele nefsinle hiç olma.. Onunla yani: Hak'la da olma. Hatta onda da olma. Onunla birlikte de olma.. Fakat sunu da unutma ki: Sen ne bir fanisin; ne de bir mevcud.. Sen osun ; o da sen..

Bu arada su manayı da anla: Allah-ü Taâlâ alemlerden hiç birine muhtaç degildir; ganidir.. Bunun böyle olması için ne bir illet lazım gelir; ne de bir sebep..Simdi.. Varlıgını ki anlatılan manada anladın.. Yani varlıgına karsı bir irfan duygusuna sahib oldun: Süphesiz varlık yönü ile Allah-ü Taâlâ'yı anladın sayılır.. Yani: Ona karsı bir irfan duygusuna sahib oldun demektir.

Anlatılan bu mananın dısında her sey bosuna sayılır. Yani: Faydasız.. sıfır. Bu manada ârif zatların pek çogu: yüce Allah'a karsı marifet duygusunu varlıgın yokluga geçisi ile hasıl olacagına kail oldular. Yani: Marifet duygusunu fena haline izafe ettiler.. Sonra.. Fenadan da geçtiler; fenanın yani yoklugun da ötesinde aradılar.. Kanaatları buydu..

Halbuki bu duygu; açıktan bir yanlıstır ve bir yanılmadır. Sebebine gelince: Allah'a karsı marifet duygusu; ne varlıgın fenasına ne de bu fenanın da fenaya varmasına baglıdır . Yani: Ne Mevcud varlıgın yok olmasına ne de bu yok olmanın da yok olmasına baglıdır.. Hiç bir zaman irfan duygusu; anlatılan hallerle elde edilemez. O sey ki hiç bir sey degildir; ona bir vücud yani varlık verilemez. Sonra.. o sey ki varlıktan yana bir nasibi yoktur; onun için de bir fena hali olamaz..

Ancak fena hali; bu varlıgın isbatından sonra gelebilir. Ki fenaya müncer olacak bu varlık bir yönüyle mevhumdur.. Simdi kendine gelmek zamanıdır . Sen ki: kendini ne bir varlıga sahip ne de bir fena haline varacak biri bildin.. Ve bu manada bir marifet duygusuna sahip oldun.. ste o zaman: Yüce Allah'ı gerçekten anladın sayılır.. Yani : Marifet sahibi oldun ; demektir..

Bu mananın dısında bir sey ummak bosunadır.Simdi.. Marifeti yani: Allah-u Taâlâ'ya karsı irfan sahibi olmayı vücudun yokluga gitmesinde beklemek üzerine bir sözümüz var.. Keza fenanın da fena bulması üzerine.. Kısaca diyelim: Bu sirkin; yani; Hak varlıga ortaklıgın bir isbatıdır.. Yani: Arada bir yabancı varlıgı kabul etmektir.. Halbuki:Resulüllah S.A. efendimiz : "Bir kimse ki nefsini bildi; gerçekten Rabbını bilen o oldu .." Buyurdu.. Ki bu manadaki inceligi anlamak gerek.. Bu arada hiç bir yabancı görmemek gerek.. Zira bir yabancının isbatı neticede onun yok edilmesini güçlestirir.. Sebebine gelince : "Bir seyin sübutu gerekmeyince onun fenası da gerekmez." Kaidesi esastır.. Bu durumda sana düsen odur ki: Ne bir seyi yok göresin; ne de var.. Senin bu mevhum varlıgın bir sey olma vasfına dahi haiz degildir.. Madem ki o varlıgın böyledir; yani: Bir sey degildir; o halde o: hiç bir seye izafe edilemez.. Yani: Baglanamaz.. Ne bir faniye; ne de bir faninin gayrına.. Ne mevcuda; ne de maduma.. Yani: Ne varlıga.. ne de yokluga. iste.. Resulüllah S.A. efendimiz gerçekten de bu manaya isaret etmektedir . Söyle ki: Sen su anda madumsun . Yani: Yoksun.. Nasıl ki daha önce de yoktun.. Yani: "Ol.." Emri gelmeden evvel.. Su manaları da unutma: Ezel su andır.. Ebed su andır.. Kıdem su andır.. Yani: Ezel ebed kıdem su içinde bulundugumuz ve göz açıp kapayacak kadar bir zaman içinde elden çıkardıgımız vakte sıgdırılmıstır.

isbu vaktin içinde kendini ara. Unutma ki: Bütün bu gelip geçen anlarda Hakkın gayrısı yoktur..Simdi anlatacaklarımızı da iyi anlamaya çalıs.. Allah: Ezelin vücudu odur; yani varlıgı.. Allah: Ebedin vücudu odur; yani varlıgı.. Allah: Kıdemin vücudu odur; yani varlıgı.. Bütün bunları anlamaya çalısırken sakın; ezele ebede ve kıdeme kendiliginden bir varlık vermeyesin.. Anlatmaya çalıstıgımız bu mana dogrudur . Eger dogru olmasaydı; Allah-ü Taala tek ve saltanatında ortaksız olamazdı. Halbuki onun sanına yakısan tek olması ve varlıgında ortagı olmamasıdır..


Alıntıdır.
***