Terbiye Yolunun Temel TabirleriTasavvuf Kur’an ve sünnet çerçevesinde terbiye veren kudsî nuranî insanî eğitimin genel adıdır. Hedefi insan-ı kamil yetiştirmektir. (0)


Tasavvuf insan terbiyesini hedefe alan ve insanı gündemde tutan bir sistemdir. Dünyada insan bulunduğu sürece insan da güzel ahlakla mükellef olduğu müddetçe –ki bu kulluğun bir gereğidir- tasavvuf var olacaktır.

Tasavvufun Kaynağı Kur’an ve Sünnettir.

Hedefi Allah rızası olan bir hareketin ilahi ölçülere uyması şarttır. İlahi ölçüler Kur’an ve Sünnet ile belirlenmiştir. Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu ölçülerin tamamına İslam denir.

Allahu Teala İslam’dan başka bir din yol felsefe ve hareketi kabul etmeyeceğini açıkça bildirmiştir.[1] Peygamber olarak gönderilen resulü Muhammed Mustafa (s.a.v) ise dini hayatımızda kendisinin konumunu şöyle belirlemiştir:

“Kim hakkında bizim (açık veya işaret yollu) emrimiz (ve müsaademiz) olmayan bir iş yaparsa o (kişi ve işi Allah katında) reddedilir.”[2]

Bütün hak mezhepler ve meşrepler asla bir din değildir. Ancak dinin tefsirinden ve yaşanmasından ibarettir. Hiçbirisi dini tahrif ve tahrip etmez. Aksine dine hizmet eder. Her iki ekol de İslam’ın sukut ettiği ve içtihat yapılmasına imkan verdiği konularda din adına sözcülük yapmış mühim vazifeler görmüştür.

Tasavvuf yeni bir din değildir dini yeni bir anlayışla takdim şeklidir. Bu takdim her devre göre az-çok değişse bile değişmeyen şey onun temel usulü ve hedefidir.

Tasavvuf terbiyesi Allah ve Rasulünün (s.a.v) öğrettiği edep üzere kurulmuş manevi bir ahlak eğitim sistemidir. Bu sistemin hedefi takva ve edeple Allahu Teala’nın rızasına ulaşmış olgun insan yetiştirmektir.

Tasavvuf terbiyesinin merkezinde olgun bir mümin (mürşidi kamil) bulunur. Bu kişiye mürşit denir. Mürşit insanları terbiye yetkisini halktan değil Cenab-ı Hak’tan alır. İnsanları terbiye etme işi ilim ve irfan ister. Gerçek anlamda terbiye görmeyen kişi bir başkasını terbiye edemez.

Bu anlamda büyük mürşit Ebu Hafs Haddad (k.s) tasavvufun ne olduğunu kısaca şöyle tarif etmiştir:

“Tasavvuf bütünüyle edepten ibarettir. İnsanın yaşadığı her anın her halin ve her makamın kendine göre bir edebi vardır. Bu edebe her zaman riayet eden kimse Allah dostu olur.

Edebi korumayan kimse her ne kadar kendisini güzel bir halde zannetse bile esasen onun Allah katında yeri ve bir değeri yoktur. Bu kimse kendisinin ilahî huzurda kabul gördüğünü düşünse de aslında oradan çok uzaktadır.” [3]

Tasavvuf yolunun büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadî Hazretlerinin şu sözü ne kadar anlamlıdır!..

“Biz tasavvufu ondan bundan nakil ve kuru laf ile elde etmedik. Ona Allah için açlık çekerek dünyalık isteklere rağbeti terk ederek ve sevip alıştığımız şeylerden uzaklaşarak sahip olduk.”[4]

İnsanın terbiye edilip eğitildiği bu okula samimiyetle girilir. Sabredip bu eğitime devam edenler Allah’ın izniyle hedefe ulaşır ilahi dostluk diplomasını alır. Nihayet bu okuldan edeple mezun olur.

Tasavvuf güzel ahlaktan ibarettir. Güzel ahlak Allahu Teala’nın edebi ile edeplenmektir. Bu içi ve dışıyla Allah adamı olmak demektir. Bu güzelliği elde etmenin yolu samimiyetle Allah’ın Sevgilisi Hz. Muhammed ’e (s.a.v) uymaktır.

Ona uyan Yüce Allah’a dost olur. Allah’a dost olan kimse dünya ve ahiretin şerefini bulur ebediyyen kurtulur. Bu sonuç her insan için en büyük hedeftir. (1)

Tasavvuf bir mürşidin etrafında Allah için Allah yolunda cemaat olmaktır. Tasavvuf başında mürşidi yanında mümin kardeşleri olduğu halde topluca Allah’a gitmektir. (7)

Cüneyd-i Bağdâdî (k.s.) Hz. Leri Tasavvufu şöyle tarif etmiştir:

Tasavvuf on şeyi içerisine alan bir isimdir.

Birincisi dünyâdan (lâzım olan) az bir miktârı edinmek.

İkincisi kalbin Allahû Teâlâ’ya güvenip dayanması.

Üçüncüsü Allahû Teâlâ’nın beğendiği şeylere rağbet.

Dördüncü helâl lokma yemek.

Beşincisi kalbin Allahû Teâlâ ile meşgul olması.

Altıncısı Gizlide ve gizli Allahû Teâlâ’yı hatırlamak.

Yedincisi İhlâs sahibi olmak.

Sekizincisi şek ve şüpheden kât-i imâna sâhib olmak.

Dokuzuncusu Allahû Teâlâ’ya tam teslimiyet

Onuncusu ihtiyaçları başkasından istememek şikayette bulunmamak.

İbn-i Hafîf (k.s.) Hz.leri: “Tasavvuf Allahû Teâlâ’ya giden yolu bulmaktır.” Demiştir.

Şiblî (k.s.) Hz.leri: “Tasavvuf; tam olarak beş duyu organını günahlardan korumak her nefes alış verişinde günah işlememeye dikkat etmektir.” Diye belirtmiştir.

Şirvânî es-Sagir (k.s.) Hz.leri: “Tasavvuf yolunda bulunmak; gönül kalb hâlidir. Dil ile bâzı şeyleri söylemek kâfi değildir.” Demiştir.

Seyyid Şerif Cürcani (k.s.) Hz.leri tasavvufu: “Tasavvuf; şeriatın zahirini ve batınını ahkâmını ve adabını bilip onunla amel etmektir.“ Şeklinde tarif etmiştir.

Sehl b. Abdullah Et Tüsterî (k.s.) Hz.leri tasavvuf ehlinin esaslarını şöyle sıralamıştır:“Bizim (Tasavvuf ehlinin) esasları şu altı prensiptir: Allahû Teâlâ (c.c.)’ın kitabına sımsıkı sarılmak Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in sünnetine asla muhalefet etmemek helâl yemek insanlara ezâ ve cefâ etmekten kaçınmak günahlardan sakınmak tevbe etmek ve insanların haklarına riayet etmektir.“

Kuşeyrî (k.s.) Hz.leri Tasavvufu:“ Tasavvuf yolunun temeli ve esası; şeriatın âdâb ve erkanına riayet etmekten eli harama veya mübah olduğu şüpheli olana uzatmaktan iç ve dış organları haram olan şeylerden korumaktan Allahû Teâlâ ile nefes zamanlarını gaflet saymamaktan genişlik ve rahat zamanı şöyle dursun zaruret zamanlarında bile mübah olduğu şüpheli olan bir susam tanesini dahi helal saymamaktan ibarettir.“ Diye tarif etmiştir.

Ma’rûf el-Kerhî (k.s.) Hz.leri Tasavvuf hakkında:“ Tasavvuf hakikatlere sarılmak ve mahlûkâtın elindekilerden yüz çevirmektir.“ Demiştir.

Ebû Hafs el-Haddâd (k.s.) Hz.leri tasavvuf hakkında: ”Tasavvuf edebten ibârettir. Her bir vaktin edebi vardır. Her bir makâmın edebi vardır. Her bir hâlin edebi vardır. Vaktin âdâbına dikkat eden kâmil insanların mertebesine ulaşır. Edebe dikkat etmeyen ise kurbiyet mertebesinde olduğunu zannetse de uzakmakbûl olduğuna inansa da merdûddur.” Demiştir.

Amr b. Osman el Mekkî (r.a.) Hz.leri tasavvufu: “Tasavvuf kulun her vaktinde olabileceği en hayırlı işle meşgul olmasıdır.” Şeklinde tarif etmiştir.

Ebu’l-Kâsım el-Cüneyd (k.s.) Hz.leri:“Tasavvuf kula verilen bir hâldir.“ Demiştir.

Ebû Muhammed el-Cerîrî (k.s.) Hz.leri: “Tasavvuf ahlâktır.“ Şeklinde tarif etmiştir.

Câfer el-Huldî (r.a.) Hz.leri: “Tasavvuf nefsi kulluğa zorlamak beşeriyetten çıkararak külliyen Hakk’a yönelmektir.“ Demiştir.

Abdullah b. Muhammed Mürteiş (k.s.) Hz.leri: ”Tasavvuf güzel ahlâktır. Bu da üç kısımdır: Birincisi Hakk ile beraber olmak yâni Allahû teâlâ’nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır.

İkincisi halk ile beraber olmak. Bu da büyüklere karşı saygı ve edeb küçüklere karşı şefkat emsallere ise insaflı ve âdil davranmakla olur.

Üçüncüsü nefse sâhib olmak. Bu ise nefsin boş isteklerine hevâ heves ve şeytana uymamakla olur. Kim bu üç hûsusu nefsinde doğru bir şekilde tatbik ederse güzel huylulardan olur.” Şeklinde açıklamıştır.

Abdülkâdir Sühreverdî (k.s.) Hz.leri: “Tasavvufun başı ilim ortası amel sonu mevhibe yâni Allahû Teâlâ’nın lutf ve ihsânı olan mânevî ilimdir. İlim murâdı maksadı açar. Amel istemeye yardımcı olur


Alıntı