Türkiye'ye Yeterli Yabancı Sermaye Gelmemesinin Nedenleri
Günümüzün küreselleşen dünyasında gerek sanayileşmiş ve gelişmesini tamamlamış ülkeler gerekse gelişme yolunda olan ülkeler yabancı sermaye olarak ifade edilen yabancı özel doğrudan sabit sermaye yatırımlarını kendilerine çekebilmek için büyük çaba harcamaktadırlar. Bunun sebebi yabancı sermayenin bu ülkelerin ekonomilerine sağlamış olduğu sermaye (dış kaynak) yeni teknoloji modern know-how yönetim becerisi (management) pazarlama katkısı ve ihracat imkanı gibi yararlardır.

Yabancı sermayenin ülkeye sağladığı bu yararları maksimize edebilmek için herşeyden önce yabancı sermayeye karşı peşin hükümden uzak bir şekilde yaklaşmak ülkenin çıkarları ile yabancı sermayeli kuruluşların çıkarları arasında akılcı bir denge kurmak gerekir. Nitekim Büyük Önder Mustafa Kemal 1923 yılında İzmir’de toplanan 1nci İktisat Kongresi’ni açış konuşmasında; geçmişin acı tecrübelerine rağmen akılcı bir tutumla yabancı sermayeye karşı olmadığını yasalarımıza uymak şartıyla yabancı sermayeye (Osmanlı’dan miras kötü tecrübeye rağmen) gerekli güvencenin verileceğini açık bir şekilde belirtmiştir (S. Rıdvan Karluk Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları İTO Yayınları No.13 İstanbul 1983 s.51).

Türkiye gibi gelişme yolunda olan ülkelerde ekonomik sorunların başında “kaynak yetersizliği” gelmektedir. Çünkü ekonomik kalkınma için yatırım yapılması bir zorunluluktur. Yatırım olmadan kalkınma (gelişme) sağlanamaz üretim artmaz. Bu sebeple yatırımlar ekonominin kalkınma sürecinde büyük bir öneme sahiptir.

Yatırım denilince ne anlaşılması gerektiği üzerinde biraz durmak gerekir. Bir ekonomide yatırım bir “akım değişken” olup sermaye stoğundaki zaman içindeki değişmedir. Teoride net yatırım genişleme yatırımı yenileme yatırımı brüt yatırım özel-kamu yatırımı uyarılmış-otonom yatırım demografik yatırım gibi farklı özellikte yatırımlar vardır.

Türkiye’de kamu yatırım programlarının hazırlanmasında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından esas alınan yatırımlar yedi adettir. Bunlar; etüd-proje yatırımları yeni yatırımlar idame ve yenileme yatırımları tevsii yatırımları tamamlama-darboğaz giderme yatırımları modernizasyon-iyileştirme yatırımları ile araştırma ve geliştirme yatırımlarıdır.

Birleşmiş Milletler yatırımları 1953 1968 ve 1993 yıllarında Milli Hesaplar Sistemi (SNA) içinde tanımlamıştır. Böylece resmi olarak dünya ölçeğinde istatistiklerin karşılaştırılabilir duruma gelmesi sağlanmıştır. 1993 BM Milli Hesaplar Sistemi ekonomik varlıkları “mali ekonomik varlıklar” ve “mali olmayan ekonomik varlıklar” olarak ikiye ayırmıştır. Mali ekonomik varlıklar arasında bono tahvil hisse senedi para işlevi gören altın kasa-banka avanslar ve alacaklar yer almaktadır. Bu kalemler arasında firma açısından yatırım niteliği bulunan (hisse senedi gibi) kalemler vardır. Mali harcamalar milli hesaplar açısından yatırım kavramının dışındadır.

Çünkü bu tür harcamalar ülkenin mevcut sabit sermaye stokunda herhangi bir artışa yol açmamakta sadece bu stok üzerindeki hakları ve bu hakların el değiştirmesini göstermektedir. Mali olmayan ekonomik varlıklar kendi içinde üretilmiş varlıklar ile üretilmemiş varlıklar olarak ikiye ayrılır. Üretilmemiş varlıklar kapsamına arazi doğal olarak yetişmiş ormanlar ve maden yatakları girmektedir. Milli anlamda yatırım kavramı çerçevesinde yaklaşıldığında bu tür varlıklar yatırım kavramının dışındadır.


Türkiye ekonomisinde özel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının geçmişi elli yıl bile yoktur. Aslında bu süre fazla uzun bir zaman dilimini ifade etmemekle beraber Osmanlı Devleti zamanındaki tecrübeler de dikkate alındığında Türkiye’de yabancı sermayeli doğrudan yatırımların diğer bir deyişle yabancı sermaye uygulamasının yaklaşık bir buçuk asırlık mazisi vardır.

Cumhuriyetin ilânı ile birlikte yeni yöneticiler yabancı sermayeye ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak kaydiyle hoşgörü ile bakmışlardır.

Büyük Önder Cumhuriyetin ilânından önce ve sonra çeşitli tarihlerde vermiş olduğu söylevlerinde geçmişteki acı tecrübelere rağmen yabancı sermaye konusunda peşin yargıdan uzak ve dogmatik kalıpların dışında kalmasını bilmiştir. Atatürk döneminin Ekonomi Bakanı Mahmut Esat (Bozkurt) Bey’de yasalara saygı gösteren yabancı sermayeye Türkiye’nin diğer ülkelerden daha fazla ayrıcalık tanımaya hazır olduğunu bildirmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yabancı sermayeli şirketlerin ülkeye çekilmesine çalışılmasına rağmen bu dönemde yapılan millileştirmeler ülkeye istenilen ölçüde yabancı sermayenin gelmemesine yol açmıştır. Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan 1950 yılına gelene kadar dönemin bir kısmında veya tamamında "bilinçli olarak" yabancı sermayeye karşı bir politika izlenmemiştir.

Bu dönemde dünya ekonomisindeki konjonktürel gelişmeler ile 1929-1930 Dünya Ekonomik Krizi’ne bağlı olarak yabancı özel yatırımlarda önemli bir gelişme olmamıştır. Ayrıca işbaşına gelen Hükümetler ülkenin ekonomik kalkınmasına yabancı sermayenin katkısını teşvik etmeye yönelik önlemler de almamışlardır. II nci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle yeni dünya ekonomik düzenine yön vermek amacıyla ABD'nin etkinliğiyle kurulan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'na (IBRD) Türkiye'nin katılışı ve Marshall Yardımı'ndan yararlanmaya başlaması ABD'den mali ve askeri yardım sağlaması ve en önemlisi Savaş sonrasında oluşan ikili kutupta kapitalist sistemin içinde yer alması sonucunda Türk Hükümeti yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmasını kolaylaştırıcı mevzuat değişikiklerine yönelmiştir. Bu çerçevede özellikle 1946 seçimlerinden sonra yasal düzenlemeler için hazırlıklara başlanılmış Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu ve Petrol Kanunu gibi önemli yasalar daha sonra Demokrat Parti iktidarında çıkarılmıştır.


Türkiye’de yabancı sermaye yatırımlarının benzer diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bir seviyede olduğu görülür. Özellikle 1980’den önceki yıllarda Türkiye’ye gelen yabancı sermaye miktarı çok azdır.

1954 yılında yürürlüğe giren ve çok liberal hükümler taşıyan 6224 sayılı Yasa’ya rağmen 1990 yılına kadar Türkiye’ye istenilen ölçüde yabancı sermayenin gelmemiş olması sadece yasal düzenlemeler ile ülkelerin yabancı sermayeyi çekemeyeceklerini göstermesi bakımından ilginçtir. 1980 yılından sonra görülen yabancı sermaye girişlerinin artışında temel faktör 24 Ocak 1980 tarihinde alınan Ekonomik İstikrar Kararlarıyla Türkiye’nin dışa açık bir politika izlemeye başlaması ülkede politik ve ekonomik istikrarın yeniden sağlanması ile yabancı sermeyeye uygulanan politikaların güven vermesidir.

Türkiye’nin 1998’de dünyada akım şeklindeki doğrudan yabancı sermayeden aldığı pay %1.26’dır. Aynı yıl dünyadaki (akım) yabancı sermaye stok miktarı içindeki payı ise %0.28’dir. Bu değerler Türkiye’de 1954 yılından bu yana uygulanan çok liberal bir yabancı sermaye yasası olmasına rağmen yabancı sermayeden ülkemizin yeterince yararlanamadığını göstermektedir.

Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin refah seviyesini yakalayabilmesi için ortalama en az %10 civarındaki kalkınma hızını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Yabancı sermaye tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik gelişmeye katkıda bulunmaktadır. Bunun bilincinde olan Cumhuriyet Hükümetleri ülkenin ekonomik gelişmesini hızlandıracak yabancı sermayenin ülkeye çekilmesini devamlı teşvik etmişlerdir. Bu bağlamda iş başında olan Hükümetler yabancı sermaye yatırımları ile ilgili temel şu ilkeleri benimsemişlerdir:

- Her türlü mal ve hizmet üretimine yönelik yabancı sermaye yatırım ve faliyetleri; Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması yatırım ve faaliyetin Türk özel teşebbüsüne açık olan bir sahada olması tekel veya özel imtiyaz oluşturmaması kaydıyla serbesttir.

- Yabancı sermaye teşebbüsü aynı alanda faaliyette bulunan yerli teşebbüslerle her bakımdan eşittir.

- Yabancı sermaye mevzuatına göre yabancı ortak payına ilişkin yüzde sınırlaması yoktur.

- Yabancı sermayeli teşebbüsün işletme aşamasında ihtiyaç duyacağı yabancı personelin istihdamı serbesttir.

- Yabancı sermayeli teşebbüsün tasfiyesi veya yabancı ortak hisselerinin satışı durumunda yabancı ortağa isabet eden net gelirin transferi bankalarca bekletilmeksizin yapılır.

- Türkiye’ye giren yabancı sermaye ülke çapında tekel oluşturacak faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda çoğunluk hissesine sahip olamaz (2.5.1995 tarihli düzenleme).

Uygulanan tüm teşviklere ve Türkiye’nin 1 Ocak 1996 tarihinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ni gerçekleştirmesine rağmen Türkiye’ye istenilen ölçüde yabancı sermaye girişi sağlanamamıştır. Gelişme yolunda olan ülkelerde kaynak sıkıntısı olduğu için ekonomik gelişmenin hızlandırılması amacıyla yurtiçi tasarruflar ile “sabit sermaye yatırımları” nın mutlaka arttırılması gerekir. Eğer çeşitli sebeplerle bu artış sağlanamıyorsa dış kaynak açığı mutlaka doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile giderilmek zorundadır.

Prof. Dr. Rıdvan KARLUK
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

~ Türkiyeye yeterli yabancı sermaye gelmemesinin nedenleri.
Türkiye’de 1950’li yıllara kadar yabancı sermaye hemen hemen hiç ele alınmamış 1950-1980 yılları arasında ise ihmal edilmiştir. Ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmadığı ve yabancı sermaye bilincinin oluşmadığı Türkiye yabancı sermaye yatırımı yapacak firma ve kuruluşlarca tercih edilmemiştir.

1980 sonrasında siyasi istikrarın sağlanması dışa açık sanayileşme politikalarıyla ödemeler dengesi açığı ve enflasyonun kontrol altına alınması hükümetlerin yabancı sermayeye karşı olumlu tavrı nedeniyle yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişi hızlanmış son yıllarda yabacı sermaye yatırımlarının gösterdiği artış ile birlikte Türkiye ekonomisi içindeki önemli de yükselmeye başlamış dış borçlar ve dış ticaret açığını karşılama oranları ile GSMH ve toplam sabit yatırımlar içindeki yeri hissedilir derecede yükselmiştir.

Bu olumlu gelişmeler yanında Türkiye yabancı sermaye yatırımları gelişmiş ülke (dış) doğrudan yatırımları içinde çok önemsiz paya sahiptir ve bu paybindeli oranlarla tarif edilmektedir. Ancak son yıllarda Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin artış hızı hem gelişmekte olan ülkelere yapılan yabancı yatırımlarının artış hızından hemde dünya yabancı sermaye yatırımlarının yıllara göre artışından yüksektir. Bu durum Türkiye’nin dünya yabancı yatırım hacmi içindeki yerinin önümüzdeki dönemlerde yükseleceğinin işaretini vermektedir.

Türkiye ekonomisinin yabancı sermaye yatırımlarına duyduğu ihtiyaç (dış kaynaklara olan gerekinimi nedeniyle) önemli ölçüde artmıştır. Türkiye’ye gelen yabancı sermaye yatırımlarının artış hızı yükselmeye devam eder ve dünya global yabancı yatırımlarından ne denli fazla oranlarda pay alırsa Türkiye ekonomisinin bir çok önemli sorunu da o denli azalacaktır.

~ Yabancı sermayeyi Türkiyeye çekebilmek için yapılması gereken çalışmalar..

4.2. Türkiye’de Yabancı Sermayeyi Teşvik Edici Gelişmeler

4.2.1. Finansal Liberalizasyon

1980’lerin başından itibaren gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda görüldüğü gibi Türkiye’de de yeni bir ekonomik gelişim programı başlatılmış ve liberalizasyon programları uygulamaya konulmuştur. Ekonomik liberalizasyondaki amaç piyasa mekanizmasına dayalı dünya ekonomileriyle bütünleşmeyi sağlayacak ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanmasıdır.

Ekonomik liberalizasyon programı dış ticaret finans ve kamu sektöründe yeniden yapılanma çalışmalarını içeren 24 Ocak Kararları sonrasında getirilen hukuki ekonomik düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. Bugün ekonomik liberalizasyonda gelinen nokta Türkiye’nin dış ticaret ve finansal alanlarda hukuki düzenlemeler açısından bazı gelişmiş ülkelerden bile daha fazla serbesti olanakları sunmuş olmasıdır.

Türkiye’deki liberalizasyon programı çerçevesinde finansal sistemde serbest faiz politikası konvertibiliteye geçişle paranın yurtiçi ve yurtdışında serbest dolaşımı vergi teşvikleri kredi kısıtlamalarının esnekleştirilmesi yabancı sermayenin teşvik edilmesi gibi önemli adımlar atılmıştır. Dış mali işlemlerde yapılan liberalizasyonla sermaye giriş ve çıkışlarına ilişkin işlemlerde serbesti sağlanmıştır. Sermaye çıkışına ilişkin düzenlemeler sonucunda yurtdışına sermaye transferi ve yabancıların yurtiçindeki finansal piyasalardan borçlanabilmesi mümkün kılınmıştır. Yurtiçinde yerleşik kişilerin döviz cinsinden borç-alacak ilişkilerine yurtiçindeki bankaların ve diğer kuruluşların yine yurtiçindeki kişi ve kuruluşlara döviz cinsinden yada dövize endeksli borç verebilmeleri ve döviz cinsinden işlem yapabilmelerine serbesti getirilmiştir.

Türkiye’de finansal işlemlerde 1980’lerden bugüne kadarki uygulamalar sonucunda özellikle yabancı yatırımcılar yerel menkul kıymet piyasalarında hisse senedi tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını alıp-satabilmekte bunlarla ilgili sermaye transferleri döviz mevduatı hesapları açtırma ve repo piyasalarına girebilme serbestisi içerisinde hareket edebilmektedirler. (İMKB 1994 : 83-84).

4.2.2. Özelleştirme

Özelleştirme dar anlamda KİT’lerin satış vb. yollarla kamu kesiminden özel kesime devrini ifade ederken geniş anlamda ise gerçek bir piyasa ekonomisinin uygulanabilmesi için gerekli ortamın sağlanması amacıyla kamusal iktisadi ve hukuksal tüm engellerin kaldırılmasına ve özel sektöre devrine yönelik olarak yapılan karar ve işlemleri kapsamak üzere kullanılmaktadır.(YAYMAN 2000 : 137).

Yabancı sermaye yatırımları yanında özelleştirme de 1980’li yılların başından itibaren önem kazanmış piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bulunan ülkelerin geniş kapsamlı özelleştirmeye yönelmesiyle birlikte 1990 yılından itibaren önemi daha da artmıştır. Devlet mülkiyetinde bulunan girişimlerin özelleştirilmesi ile ekonomide kaynak dağılımının piyasa ekonomisi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi ve bu yolla ekonomik gelişmeye katkıda bulunulması hedeflenmektedir. (KARABALIK 1998 : 75).

Türkiye özelinde özelleştirmenin ekonomik amaçları olarak serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek ve ona işlerlik kazandırmak sosyal amaçları ise sermaye mülkiyetini tabana yaymak suretiyle servetin geniş kitlelere yayılmasını sağlamaktır. Ayrıca sosyal ve ekonomik amaçların yanında; sermaye piyasasını geliştirmek KİT’lerin Hazine ve Merkez Bankası üzerindeki yükünü hafifletmek KİT’lerdeki gizli işsizliği ortadan kaldırmak yabancı sermayenin ülkeye girişini temin etmek ve devlete gelir sağlamak da nihai hedef olarak gösterilmiştir.(YAYMAN 2000 : 138).

Hükümetlerin özelleştirmeden beklentileri başlıca iki başlık altında toplanabilir:

·Temel olarak özelleştirme özel sektör firmalarının devlet firmalarından daha iyi yönetildiği ve onlara nazaran uluslar arası rekabet gücüne daha fazla sahip oldukları görüşüne dayanmaktadır.

·Özelleştirme aynı zamanda mali sistemin gelişimini hızlandırmakta özellikle sermaye piyasalarının oluşumunu ve gelişmesini sağlamakta ve ülkenin ülkenin mali yönden güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Hükümetler özelleştirme kapsamında yeniden yapılanma ve yapısal reform vasıtasıyla etkinliğin artırılması ve ekonomide rekabetin yerleştirilmesini amaçlayan politikalar uygulamaktadır. Yapısal reform ise sıklıkla iç piyasanın yeniden düzenlenmesi ve çok sayıda sektörün uluslar arası rekabete açılmasını kapsamaktadır.

Rekabetin teşvik edilmesi yanında özelleştirme ile firmaların mali piyasalardaki rekabet güçleri ile temas halinde olmaları amaçlanmaktadır.

Telekomünikasyon ve ulaştırma gibi hala devlet kontrolünde olan sektörlerde ise yeniden yapılanma ve modernizasyon artan bir şekilde önem kazanmaktadır. Yabancı sermayeli firmalar ise joint-venture yoluyla yatırıma yönelirken devlet müdahalesinin en az olduğu sektörleri tercih etmektedirler.

Mülkiyetin özelleştirme yoluyla kamu ve özel sektör arasında olduğu kadar yabancı ve ulusal yatırımcılar arasında dağıtımı hükümetlerin hedeflerine bağlı olarak değişmektedir. Özellikle yabancı yatırımcılar sözkonusu olduğunda hükümetler; özelleştirilen firmanın hisselerinden önemli bir payı ve firmanın faaliyetleri ile ilgili kararlarda veto kullanma hakkını ellerinde tutmakta bazı durumlarda ise yabancı sermayeli firmaya oylama hakkında ve yönetimde sınırlamalar getirmektedir.

Hükümetler yabancı yatırımcının yönetim deneyimini know-how getirebilme yeteneğini ve ekonominin geneline etkinlik kazandırabilmesini gözönünde bulundurarak özelleştirilen alanlarda yabancı yatırımcıları özellikle tercih etmektedir.(KARABALIK 1998 : 75-77).

Özelleştirme programları sağlıklı bir şekilde hazırlandığında özelleştirmeyi belirli iktisadi sosyal ve siyasi amaçları gerçekleştirmek için etkin bir araç olarak kullanmak mümkündür.(AŞIKOĞLU 1992 : 278).

4.2.3. Vergi Politikaları

Bir ülkede uygulanmakta olan vergi politikaları o ülke ekonomisinde bir kesimden diğer kesime kaynak aktarımı için kullanılan önde gelen araçlardan biridir. Tüm dünyada gelişmesi istenen piyasalara en büyük destek ve teşvik vergi politikaları yoluyla yapılmaktadır. (İMKB 1994 : 86-87).

Yabancı sermayeli kuruluşlardan kar payı ve temettü alan yabancı ortaklar gerçek kişi yada kurum olabilirler. Vergilendirmede ayrıca bunların tam ve dar mükellef olmaları önem arzetmektedir. Çünkü vergi kanunlarımız mükellefiyetleri bu ayrıma tabi tutmakta vergilendirmeyi de buna göre yapmaktadır.

Kar payı ve temettü elde eden yabancı gerçek kişi ortak Türkiye’de yerleşik ise tıpkı yerli gerçek kişiler gibi tam mükellef olarak tüm kazançları üzerinden vergilendirilecek ve yerli gerçek kişilere göre özellik arzeden bir durum ortaya çıkmayacaktır. Özellik gösteren yabancı kişi ortağın Türkiye’de yerleşik olmaması durumudur. Böyle bir durumda yabancı gerçek kişi dar mükellef olacaktır.

Türkiye’de yatırım yapan yabancı sermaye kuruluşları veya yabancı sermaye iştirakinin bulunduğu şirketlerin yabancı ortakları yurt dışında bulunan kurum statüsündedir ve kanuni ve iş merkezleri çoğunlukla yurt dışındadır. Bu itibarla söz konusu yabancı sermaye kuruluşları Kurumlar Vergisi Kanunu uygulaması açısından dar mükellef sayılmaktadır.

Dar mükellef kurumların vergilendirilmesinde şu hususların gözönünde bulundurulması gerekir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar yalnız Türkiye’de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirilirler.

Dar mükellef konusuna giren kurum kazancı diğer gelir unsurları yanısıra Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratlarından oluşur.

Görüleceği üzere dar mükellef kurumların Türkiye’de menkul sermaye iradı elde etmelerinin tek koşulu sermayenin Türkiye’de yatırılmış olmasıdır. Bunun anlamı ise Türkiye’de sermaye olarak konulması borç olarak verilmesi ve benzeri şekillerde Türkiye’de nemalandırılmasıdır.

Bilindiği üzere tam mükellef kurumların kurum kazancının istisnalar dışındaki kısmı dağıtılması halinde gelir vergisi stopajına tabi bulunmaktadır. Stopaj yapan şirketin ortağı dar mükellef kurum olduğu takdirde kurumlar vergisi sonrası kazancın dağıtılması halinde dar mükellef kurumun payına isabet eden kısmı da stopaja uğramış olmaktadır. Diğer bir ifadeyle ortağın dar mükellef kurum olması bu stopajı önlememektedir.

Dar mükellefiyete tabi kurumların tam mükellef kurumlardan elde ettikleri kar payları Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8/1 inci maddesinde yer alan iştirak kazançları istisnası nedeniyle vergi dışı kalmaktadır. Risk sermayesi gayrimenkul A tipi yatırım fonları ve daha az hisse senedi içeren yatırım ortaklıkları ve fonlarının kazançları Kurumlar Vergisi’nden muaftır (%0). Ancak bu kazançlar üzerinden değişik oranlarda Gelir Vergisi kesintisi yapılacaktır.

Yabancı sermayeli kuruluşların yabancı ortaklarının hisselerine tekabül eden kar ve temettüden yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli vergiler düşüldükten sonra kalan net miktar bazı belgeleri bankalara ibraz etmeleri halinde yurt dışına transfer edilir. Bankalar transfer işlemini müteakip bu belgeler ile transfer edilen meblağla ilgili döviz satış bordrosunun birer nüshasını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderirler. (UFUK 2001 : 20-23).

ALINTIDIR.