Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Din ve Bilim Ayrımı


  Din ve Bilim Ayrımı


  Soru 1.
  Dinleri bir ruhsal rahatsızlığa benzeten görüşler var. Buna bir açıklık getirebilir misiniz?


  Yanıt: Ruhsal rahatsızlıklardan saplantı-zorlantı bozukluğu (obsesif-kompulsif nevroz) ile dinler arasında bir bağ olduğunu ilk olarak Sigmund Freud ortaya atmış ve bu konuda "Bir Yanılsamanın Geleceği" başlıklı bir kitap yazmıştı. Dikkat edilecek olursa hem dinlerde hem saplantı-zorlantı hastalığında düşünceye büyüsel doğaüstü bir güç yüklenmektedir.

  Örneğin güzel bir çocuk görüldüğünde çok insan "maşallah" der ve bu sözcükle çocuğun kötülükten hastalıktan korunduğuna inanılır. Bu inanışa göre “Maşallah” sözcüğünün büyüsel bir gücü vardır. Duaların kötülükten hastalıktan belalardan koruyan bir gücü olduğuna inanıldığı için sık sık dualara başvurulur.

  Dualar da büyüsel güç yüklenen belirli kalıplarla yinelenen sözcük kümeleridir. Saplantı-zorlantı hastalığı olan bir kişi aklına gelen bir düşüncenin uğurlu ve yapıcı ya da uğursuz ve yıkıcı gücü olduğuna ilişkin inançlar oluşturabilir. Örneğin belli sayıların uğurlu belli sayıların uğursuz olduğuna inanır. Aklına uğursuz bir sayı geldiğinde bunun uğursuzluğunu gidermek için hemen aklına uğurlu sayıları getirmeye başlar ya da bu yıkıcı gücü silebilmek için bir takım yineleyici devinimler (örneğin sayı saymalar dua okumalar el yıkamalar...) yapabilir.

  Hem saplantı-zorlantı bozukluğunda hem dinlerde kalıplaşmış yineleyen törensel sözler devinimler vardır. Örneğin saplantılı bir hastada bilinçdışı yasak bir eğilim bir dürtü kişi için kirli günah olarak algılanabilir suçluluk duygusu doğurabilir. Böyle bilinçdışı yasak bir dürtünün varlığından kirlilik günah gibi duygulardan kendini temizleyebilmek için kişide saplantılı biçimde el yıkama hastalığı başlayabilir. Belli bir düzen içinde abdest almak kimi dinlerin başka tür kalıplaşmış törenleri buna benzetilebilir. Freud’un dinleri bir saplantı-zorlantı hastalığına indirgeyen bu yorumu çağdaş ruhbilimde ve ruh hekimliğinde fazla destek bulmamıştır.

  Soru 2. Bilim ve din arasındaki ayrımı açıklayabilir misiniz?

  Yanıt: Bilim ve dinin temelde iki ortak kökeni olduğunu vurgulamak isterim:
  a) İnsanoğlu doğadaki tehlikeleri bilinmeyen belirsiz olan durumları şeyleri tanımak böyle durumlara açıklık getirmek bilinmeyeni bilinir yapmak için hep uğraşmıştır.

  b) İnsanoğlu ölümle savaşmış ölümsüzlüğe erişmek için uğraşmıştır.

  İnsanoğlunun çağlar boyunca bilinmeyenle ve ölümle savaşımı iki temel yönde gelişmiştir.

  Yönlerden birincisi doğayı tanımak bilinmeyen durumları şeyleri bilmek için insanın araştırması kendine yeni teknolojiler geliştirmesi ve doğa karşısındaki savaşımında bugünkü uygarlık ve bilim düzeyine erişmesidir. Bunu yapabilmesi için gerekli olan yetileri barındıran evrimsel yapı insanda vardır. Bu evrimsel yapının kazanılması insanda önbeynin çok gelişmiş olmasına bağlıdır.

  Bu evrimsel yapıda insana geniş olanaklar sağlayan çeşitli bilişsel ve uyumsal yetiler bulunmaktadır. Bu yetileri ile insanoğlu doğumdan sonraki yıllarda sürekli gelişir toplumsal yaşam içinde uzun süre öğrenmesine değişmesine olanaklar sağlanır. Öğrenebilme ve değişebilme insanı hayvanlardan ayıran en önemli evrimsel niteliklerdendir. İşte insanın özgür ve özerk bireyler olarak yetişmesi gelişmesi kendisine evrimsel olarak sağlanmış bulunan öğrenebilme ve değişebilme yetilerinin uygun toplumsal ortamı bulmasına bağlıdır.

  İnsanoğlunun doğayla ve ölümle savaşımındaki ikinci yön ise doğa karşısında çoğu kez güçsüz çaresiz kalan ilkel insanın derin korkular ve güvensizlik duyguları içinde doğa üstü güçlerin varlığına inanarak anlayamadığı bir olguyu açıklama aydınlatma anlayabilme ve bunlara göre savunma yolları aramasıdır. Birinci yön insanın bilimsel ikinci yön ise dinsel yanını oluşturmuştur. Hastalıkları ve doğal yıkıcı güçleri kendi gücü teknolojisi ile yenemeyince insan kendi düşüncesinde bunların oluş biçimlerine bunlardan nasıl kurtulabileceğine korunabileceğine ilişkin inançlar kavramlar ve uygulamalar geliştirmiştir.

  İlkel insanın hastalıklara korku verici olaylara sıkıntıya bunaltıya karşı savaşı kendi içindeki yansıtmalarla yarattığı gizemci ve büyüsel düşünce yardımı ile olmuştur. Kaynağı nedeni bilinmeyen bir hastalık bir doğal yıkımolay (afet) doğa üstü güçlerle açıklanıyor; kısıtlı da olsa bir çözüm yolu önerilebiliyordu. Bir olgunun nedenini bilmiyorum bilmek isterim diyebilmek bilimsel düşüncenin önemli bir adımıdır. Oysa ki güçsüz ve güvensiz ölümlü insan kolaylıkla bilmiyorum diyemez. Kendisini güçsüz güvensiz kılan nedenleri kolayca tanıyamaz; bunun yerine doğa üstü bir başka deyimle kendinden üstün ve kendinin ötesinde güçlere inanarak böyle bir sorunu çözmeğe çalışır.

  En derinde bilim ve dinlerin kökeninde bu iki temel gereksinim olsa bile toplumsal gelişme sürecinde dinle bilim arasında yollar ayrılır. Din özünde soruşturmadan inanmaya bilim ise kuşkucu soruşturmaya araştırmaya dayanan dizgeler olarak gelişir. Bunun en açık örneği yaratılış inancına karşı evrim kuramında görülür. Semavi dinlerde (Musevilik Hıristiyanlık Müslümanlık) evrenin ve insanın nasıl yaratıldığına ilişkin tartışılmadan inanılması gereken bir öykü vardır. Bu inanca bağlı iseniz verilmiş olan öyküyü sorgulayamazsınız doğru olup olmadığını araştıramazsınız. Bilimsel evrim kuramını ise hep sorgulayabilirsiniz sürekli araştırabilirsiniz yeni yeni bilgilerle kuramı destekleyebilir ya da çürütmeye çalışabilirsiniz. Böylece sürekli yeni bilgiler üretirsiniz.

  Günümüzde sık görülen yalın bir örnek vermek isterim. Hastalığının inançla düzeleceğine inanan bir kişi nedenini açıklayamadığı bir ağrı bir sıkıntı için hocaya gider. Hoca da Cumhuriyet yasalarına ve İslamiyete ters düşse bile bu sıkıntının cinlerden olduğunu söyler; dualar okuyup üfler muska yazar. Dikkat edilirse burada nedeni bilinmeyen bir sıkıntıya hoca kendine göre bir açıklama getirmiştir. Cinler! Hasta cinlere karşı duaları okuyup üflemeleri muskayı alınca rahatsızlığının geçeceğine inanır.

  Gerçekten telkinle geçebilecek bir ağrı bir sıkıntı ise geçici bir rahatlama olabilir. Ama hastalıkların çoğu yalnızca inanışla telkinle iyileşmez. Bu nedenle geri kalmış toplumlarda yaygın olan bu tür bilim dışı inanca dayalı uygulamalar yüzünden çoğu kez hastalıklar uzar daha da kötü olur.

  Hastalık konusunda bilime inanan kişi hekime gider. Hekim bu nedeni bilinmeyen ağrıyı sıkıntıyı değişik yöntemlerle incelemeye nereden kaynaklandığını bulmaya çalışır; bilimin değişik yöntemlerini teknolojilerini kullanır. Rahatsızlığın kaynağını saptayan hekim bilimsel verilere dayanarak reçete yazar öneriler yapar.

  Dikkat edilecek olursa her ikisinde de bilinmeyen bir şeye açıklama getirilmektedir. Birincisinde açıklayıcı etken cinlerdir. Bu gerçekliği doğruluğu soruşturulan araştırılan bir nesne değildir tümüyle inanca dayalıdır. Hekim ise bilimsel araştırmalara dayalı bilgileri ele alarak sorunu çeşitli yönlerden sorgulayarak bir sonuca varır; hastasına bilimsel kanısını söyleyerek reçetesini verir. Hekimin tanısı verdiği ilaç her zaman sorgulanabilir üzerinde kuşkuya düşülebilir tartışılabilir; sonunda doğru ya da yanlış olduğu da anlaşılabilir.

  Soru 3: Dinle bilim arasında bir çatışma olması gerekir mi?

  Yanıt: İnsanların büyük bir kesiminde üstün bir yaratıcıya inanma gereksinimi olduğu yadsınamaz. Ama insanın sürekli soruşturan evreni evrimi yaratıcı gücü her şeyi araştırmak bilmek isteyen yanını da tanımak gerekir. Özgür bir sorma araştırma bilme ortamında bilimin insanların inançlarına karışmak gereksinimi olamaz. Aynı şeyi dinsel inanç için de söyleyebilmemiz gerekir. Ancak dinsel inanç kişinin kendi içindeki inancın dışında egemen bir toplum düzeni bir siyasal görüş olunca ya da olma yolunda eylemlere başvurunca o zaman bilime karışır bilim üzerinde de egemenlik kurmak ister.

  Neden? Çünkü günümüzde Semavi dinler diye bilinen Hıristiyanlık’ta İslamiyet’te Musevilik’te soruşturulmadan inanılması gereken "dinsel gerçekler" ve uyulması gereken toplumsal kurallar vardır.

  Örnekler: Evrenin insanın yaratılışı ölümden sonra yaşam cennet cehennem cinler periler peygamberlerin mucizeleri yaşam biçimi kadının toplumdaki yeri ile ilgili yasalar vb.

  Bunlar kişileri bağlayan birer inanç olarak kaldıklarında sorun yok. Ama din toplumları bağlayan onların düşünce ve yaşamlarına düzen veren bir kurallar yasalar dizgesi olunca ya da olmaya kalkınca bilimle ters düşebilir. Örneğin bilimsel bir çalışma insanın yaratılışını kutsal kitaplardakinden farklı olarak ortaya koyuyorsa bilim toplumun düşünce ve yaşam düzenine egemen olan dine karşı gelmiş olacaktır. Yüzyıllar boyunca bilimsel sorgulamaya araştırmaya karşı dinsel inanışların baskı olarak kullanıldığını gösteren örnekler çoktur.

  Din bir siyasal ideoloji bir devlet düzeni olmadıkça bir başka deyişle toplumda laik düzen egemen kaldıkça dinle bilim arasında önemli bir çatışma kalmaz. Ama bir ülkede aile içinde okulda din öğretisi soru sormayı akıl yürütmeyi araştırıcı olmayı kısıtlayacak ya da önleyecek derecede yaygın ve güçlü olursa o ülkede bilimsel düşüncenin bilimin ilerlemesini bekleyemeyiz.

  Hıristiyan toplumların tarihine bakacak olursak Orta Çağ’ın sonuna doğru yüzlerce yıldır toplumda egemen olan ağır baskıcı din yönetimine ve öğretimine başkaldırı ile özgür düşünebilme dogmalara karşı çıkabilme çağı başlamıştır. Sanatın bilimin hızla ilerlemesi de ancak bundan sonraki yüzyıllarda gerçekleşmiştir. İslamiyet'in ilk dönemlerinde böyle özgür düşünme araştırma ortamı bulunduğu kabul edilirse de bir devlet ve toplum düzeni olarak İslamiyet'in yüzlerce yıldır özgür düşünceyi bilimsel gelişmeyi kısıtlayıcı bir inanç dizgesi olarak egemenliğini sürdürdüğü ya da sürdürmek için çabaladığı açıktır.

  Soru 5: Din öğretimi sırasında çocuklara anlatılanlar üzerinde ne düşünüyorsunuz?

  Yanıt: Üzülerek söylemeliyim kidin öğretimi içinde çocuklarımıza biz yalnızca dinin değişik kurallarını cin şeytan ruh melek cennet cehennem gibi kavramları öğretmekle kalmıyoruz. Onlara her şeyden çok korku ve suçluluk duyguları aşılıyoruz. İnsana güven veren sevgi aşılayan bir inanç yerine güvensizlik korku suçluluk duygusu aşılayan bir öğretimin sağlıklı olabileceğini düşünemiyorum.

  Prof. Dr. M. Orhan Öztürk

  ALINTIDIR.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Soru 5: Din öğretimi sırasında çocuklara anlatılanlar üzerinde ne düşünüyorsunuz?

  Yanıt: Üzülerek söylemeliyim kidin öğretimi içinde çocuklarımıza biz yalnızca dinin değişik kurallarını cin şeytan ruh melek cennet cehennem gibi kavramları öğretmekle kalmıyoruz. Onlara her şeyden çok korku ve suçluluk duyguları aşılıyoruz. İnsana güven veren sevgi aşılayan bir inanç yerine güvensizlik korku suçluluk duygusu aşılayan bir öğretimin sağlıklı olabileceğini düşünemiyorum.
  bu kısıma katılıyorum sağlıklı ve faydalı bir konu olmuş ellerinize sağlık yağmur hanım
  AnarsistGüzel., Bunu Beğendi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Şu konu ile iki kelam etmek isterim

  din ve bilim birbirinden ayrıdır biri dünyevi diğeri ise uhrevidir.
  Bilimsel gerçekler kanıtlanmışlardır ve teoriler üstünden araştırılır. Dini gerçek(!) tamamen doğmatiktir ve bilim asla doğmaları kabul etmez sorulara cevap bulmak zorundadır.

  Bilimin amacı dini yok etmek değildir din zira insan eliyle ortaya çıkmıştır ki bunu insanoğlunun açıklama getiremediği doğaüstü olaylarda hep bir tanrı kavramı katmasından da anlayabiliriz.

  nedir bu? mesela; Güneş açtı güneş e taptı insanoğlugece oldu tanrının onlara küstüğünü düşündüyağmur yağdı tanrı ağlıyor dediler..
  her dönemde bu tarz tanrı ile ilgili inançlarla ilgili çeşitli fikirler türedi. İnsan anlamını bilmediği şeylerde kolaya kaçıp tanrı sıfanını yükledi.
  Tanrı istedi böyle oldu diye düşündü.
  Çünkü kısıtlı bir akıl ancak kabul edebilir doğmaları.

  Sonrasın da ise insan merakına yenik düştü doğası gereği araştırmalar yaptık araştırdıkça öğrendi kendi benliğini kimliğini bulmak istedi araştırdı
  araştırdıkça ortaya ilginç fikirler çıktı;

  mesela;evrim teorisiadı üstünde bir teori bugün bilim dünyası kendisini kabul etmiş ve üstüne yeni bir teori geli geçerlilik sağlayamamıştır.

  Evrim asla insan maymundan geliyor demez zira darwin bu kapsamlı araştırma için 2 yılın yeteceğini düşünmüş ama araştırması tam 5 yılına mal olmuştur. Keşifler yapmış farklı türler üstündeki değişimleri anlaşılır kılmaya uğraşmıştır
  bugün dahi insanlarda olan ve işe yaramayan bir takım vücut özelliklerimiz bile evrimin kanıtı gibidir yoksa Allah tasarımlarını kusurlu mu yaratıyor diye düşünebiliriz.

  Nedir bu özellikler; erkekte meme hiç bi işe yaramaz iken erkeklerinde memeleri var bildiğiniz kadın memesi gibi durmasa bile erkeklerinde memeleri var uçları da

  Kuyruk sokumu ve hemen altında ki kemik..
  bununla ilgili okuduğum bir makale de insanoğlunun 200 milyon yıl evvel kuyruğunun olma ihtimalinden bahsediliyordu.Neden olmasın?

  Din ise bilimden tamamen ayı bir kavram asla kıyaslanamayacak elma ve armut kadar alakasız şeyler.
  Din de sorgulama yapılamaz Zira din de allah varmı? ya yoksa diyemezsin. Dindarım ben diyorsa insan şüphesiz Alalh ın varlığını kabul etmiştir ve ona ithaat etmek zorundadırlar.
  Bu tarz bir yaklaşım benim kendi doğama aykırı zira ben merak edip sorgulayan biriyimdir. Allah var mı ya yoksa diye sorarım.

  Din eğitimi ise kesinlikle aile nin isteğine göre olmamalı diye düşünüyorum. Zira devlet eliyle de şekilledirilmiş tek tip nesiller hiç bir getiri sağlamaz.
  Değişim gelişmekle başlar çünkü.

  Dini kavrama fikri zaten ergenlik döneminde gerçekleşir. Her insan kendi inandığını en doğru diye düşünür kabul eder hatta bi adım ötesi diğer insanlara da kabul ettirme arzusu içinde olur.

  Lakin tüm dünya da okullarda din eğitimi verilmediği zaman o zaman güzel şeyler olacak diyen bir filozof vardı şimdi adı aklımda değil ama kendisine %100 katılıyorum.

  Ben hiç bir dine inanmıyorum zira dinlerin insanları körelttiğini düşünüyorum benim için şu an yaşadığım bu an vardır. Öleceğim ve herşey bitecek diye düşüyorum. Çünkü akımın yattığı belirsiz olmayan şeyler bana makul gelir.
  hep bir acaba ile yaşamaktan nefret ederim belirsizlik içindeki şeyler beni korkutur ki

  kutsal kitaplarda yasak olan şeyler sözde uhrevi dünyada cennet vaadedilerek serbest kılınır.

  Tanrı yarattığı insanla bir nevi pazarlığa oturur ve kendisine kulluk etmesini ister bu bana mantıklı gelmiyor o zaman bana bilinç vermeseydi ve beni robot olarak yaratsaydı derim.
  İnsandan ziyade bir de şeytan kavramını insanlara öğretmiştir kutsal kitap.

  İnsan yaptığı bir çok kötü şeyleri daha doğrusu din kavramında ki kötü şeyleri şeytana mal eder ve böylece içinde ki vicdani rahatsızlıkta bir nevi kurtulmak ister.
  bu olabilir mi?
  aklım ve mantığım bunu asla kabul etmiyor.

  Madem kader var Allah herşeyi biliyor o halde neden biz bütün bunları yaşıyoruz?
  neyse efendim amaç dini kötülemek değildir.

  Dinin bilim karşısında ki en azından bizim gibi ülkelerde ki üstünlüğünü tamamen okumadan öğrenmeden ezber yetiştirilen bireydir.

  karl marx haklı zira din toplumları uyuşturmak için iyi bir afyondur.
  bunu ortadoğu da ki bir türlü gelişemeyen ama milyonlarca dolarlık gelirleri olan ülkelere bakamız yeterli bir sebep.
  Kadınlar için yapılan türlü yasaklar
  dini yaşamayı bilmiyorlar diyen arkadaşlar oldu tartışmalarımda dini siz mi doğru yaşıyorsunuz diyorum Allah size kapanmanızı emrediyor oysa siz kapalı değilsiniz diyorum zira kadının yaratılışında riyakarlık vardır diyen kadın şeytandır ve korunmaya muhtaçdır diyen yine Allah değil midir?

  bu da başka bir çelişki.

  Ayrıca 3 semavi dinin kitaplarının içeriğinde yazanlar birbirlerine benzer.

  ah bir de;
  ahlak göreceli ve ucu açık bir kavramdır.
  ahlakı dine bağlayan beyinleri türetmiştir din kültürü ve ahlak bilgisi >>>>>>>> ne yani dini olmayan her birey ahlaksız mıdır?
  sırf sizin emir ve yasaklarınıza uymuyor ahlaksız mı ilan edilecek?
  Konu Hayal Kentli tarafından (17.Aralık.2012 Saat 16:35 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood nedeniyle mesajlar birleştirilmiştir.
  NoyaN and Hayal Kentli like this.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bir kere yanlış bilinen genel bir görüş var. Dinin bilime engel olduğu düşünülür. Bilim sunmak için inançsız olmak mı gerekir? Müslüman Hristiyan Yahudi veya Musevi bilim adamı yok mu? Onlar inanmıyorlar mıydı? Mesela İslamiyet bilimin önüne set koymaz. Sadece öyle olduğunu iddia eden insanlar vardır.

  Alıntı La mariposa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  din ve bilim birbirinden ayrıdır biri dünyevi diğeri ise uhrevidir. Bilimsel gerçekler kanıtlanmışlardır ve teoriler üstünden araştırılır. Dini gerçek(!) tamamen doğmatiktir ve bilim asla doğmaları kabul etmez sorulara cevap bulmak zorundadır.
  İnsanoğlunun doğa üstü şeylere cevap veremediği için Allah'ı inkar edenler bilimin doğa üstü olaylara cevap veremediğinde neyi inkar ediyorlar çok merak ediyorum. Sonuçta bilim dediğiniz de insandan çıkma. Bilimin cevap veremediği her şeye ilim cevap verir. Kuran-i Kerim'i okudunuz mu veya nasıl okudunuz bilmiyorum ama bilim ondan çok şey almıştır. Bilimin bihaber olduğu birçok beşeri olayı Kuran asırlar öncesinden müjdelemedi mi? Yoksa her zamanki klasik savunmalarda olduğu gibi profesyonel ve zeki insanların kalemleri miydi bu sihir? Yani dinlerin insan eliyle çıktığı düşüncesiyle inançsız olduğunu söyleyen siz bilimin kimin elinden çıktığına inanıyorsunuz? Asırlar evvel beşeri özellikler üzerine müjde veren Kuran-i Kerim eğer insan eliyle yazılmışsa o insanlara büyücü filan mı demek istediniz?

  Bilimin amacı dini yok etmek değildir din zira insan eliyle ortaya çıkmıştır ki bunu insanoğlunun açıklama getiremediği doğaüstü olaylarda hep bir tanrı kavramı katmasından da anlayabiliriz.

  İnsanoğlunun açıklama getiremediği olayların yaratıcısı kimdir? Kainattaki her şey şans eseri oluşuyorsa böylesine mükemmellik rastlantı mıdır? Bilim yağmurun oluşumunu nereye kadar açıklayabilir mesela? Yada bilim adamları yani insanlar doğa olaylarını nereye kadar açıklayabilirler? Kolaya kaçılan görüş şudur ki kainat ve canlıların genetik kusursuzluğundan bahsetmek yerine hep kötü olaylardan yola çıkarak Allah suçlanıyor. Dinler insan eliyle çıkmıştır diyorsunuz. Hiçbir din (değiştirilmiş 3 büyük kitap dahil) kötülüğü emretmediği halde bu hataya insanları düşüren Allah mıdır gerçekten?

  nedir bu? mesela; Güneş açtı güneş e taptı insanoğlugece oldu tanrının onlara küstüğünü düşündüyağmur yağdı tanrı ağlıyor dediler..
  her dönemde bu tarz tanrı ile ilgili inançlarla ilgili çeşitli fikirler türedi. İnsan anlamını bilmediği şeylerde kolaya kaçıp tanrı sıfanını yükledi.
  Tanrı istedi böyle oldu diye düşündü.
  Çünkü kısıtlı bir akıl ancak kabul edebilir doğmaları.
  Bu paragrafla başlayarak konuya giriş cümlelerinize göre çok farklı bir gidişat çizmişsiniz. Yine de katılmadığım noktalar yok değil. Sebebi ise bu tapınmaların tarihsel farklılıklarından kaynaklanıyor.


  Sonrasın da ise insan merakına yenik düştü doğası gereği araştırmalar yaptık araştırdıkça öğrendi kendi benliğini kimliğini bulmak istedi araştırdı
  araştırdıkça ortaya ilginç fikirler çıktı;

  mesela;evrim teorisiadı üstünde bir teori bugün bilim dünyası kendisini kabul etmiş ve üstüne yeni bir teori geli geçerlilik sağlayamamıştır.

  Evrim asla insan maymundan geliyor demez zira darwin bu kapsamlı araştırma için 2 yılın yeteceğini düşünmüş ama araştırması tam 5 yılına mal olmuştur. Keşifler yapmış farklı türler üstündeki değişimleri anlaşılır kılmaya uğraşmıştır
  bugün dahi insanlarda olan ve işe yaramayan bir takım vücut özelliklerimiz bile evrimin kanıtı gibidir yoksa Allah tasarımlarını kusurlu mu yaratıyor diye düşünebiliriz.
  Buraya kadar eyvallah. Yalnız;

  Nedir bu özellikler; erkekte meme hiç bi işe yaramaz iken erkeklerinde memeleri var bildiğiniz kadın memesi gibi durmasa bile erkeklerinde memeleri var uçları da

  Kuyruk sokumu ve hemen altında ki kemik..
  bununla ilgili okuduğum bir makale de insanoğlunun 200 milyon yıl evvel kuyruğunun olma ihtimalinden bahsediliyordu.Neden olmasın?
  Bu mantıkla bakarsak insanoğlu tüylere de sahip. O halde Darwin'in teorisini yeniden mi düşünmeliyiz? Tırnaklarımıza bakarak milyon yıl öncelerinde dev bir yırtıcı kuş olmaktan mı şüphelenmeliyiz? Yada bütün bunlar doğru olsaydı bize gerçekten ne kazandıracaktı?

  Din ise bilimden tamamen ayı bir kavram asla kıyaslanamayacak elma ve armut kadar alakasız şeyler.
  Din de sorgulama yapılamaz Zira din de allah varmı? ya yoksa diyemezsin. Dindarım ben diyorsa insan şüphesiz Alalh ın varlığını kabul etmiştir ve ona ithaat etmek zorundadırlar.
  Bu tarz bir yaklaşım benim kendi doğama aykırı zira ben merak edip sorgulayan biriyimdir. Allah var mı ya yoksa diye sorarım.
  Allah sadece kendisinin fazla düşünülmemesini tavsiye eder. Dikkat edin tavsiye eder diyorum. Yasak bile koymuyor. Hangi dinde sorgulamanın yasak olduğu söyleniyormuş merak ettim. Aksine din sorgulamayı araştırmayı isaret eder. Aksini iddia eden insanların olması İslamiyete gölge düşüremez.

  Din eğitimi ise kesinlikle aile nin isteğine göre olmamalı diye düşünüyorum. Zira devlet eliyle de şekilledirilmiş tek tip nesiller hiç bir getiri sağlamaz.
  Değişim gelişmekle başlar çünkü.
  Bu sizin kişisel görüşünüzdür ve mahremine kimse dokunamaz. Bence ise dini eğitim yoktur. Dini öğretim vardır. Dinin nasıl öğretildiğidir sorun olan. Eğitmek gelişimle ilişkilidir. Öğretmek ise paylaşmakla ilgilidir. Dünyada her dinin çok iyi niyetli ve usta paylaşımcıları da mevcuttur.

  Dini kavrama fikri zaten ergenlik döneminde gerçekleşir. Her insan kendi inandığını en doğru diye düşünür kabul eder hatta bi adım ötesi diğer insanlara da kabul ettirme arzusu içinde olur.
  Genelleme yapamayız ki? Her insan birbirine bir şeyleri kabul ettirmeye kalksa I. Dünya Savaşı çok daha erken başlardı ve önüne rakam konmayıp hala devam ediyor olurdu. II. Dünya Savaşı'ndan da bahsedilemezdi.

  Lakin tüm dünya da okullarda din eğitimi verilmediği zaman o zaman güzel şeyler olacak diyen bir filozof vardı şimdi adı aklımda değil ama kendisine %100 katılıyorum.
  Çok doğru. Zaten en azından benim dinim buna müsait değil. Müsait olmamasından kasıt inandığım dinin kutsallığından her zaman ve her yerde öğretimi ve uygulaması yapılamayacağındandır.

  Ben hiç bir dine inanmıyorum zira dinlerin insanları körelttiğini düşünüyorum benim için şu an yaşadığım bu an vardır. Öleceğim ve herşey bitecek diye düşüyorum. Çünkü aklımın yattığı belirsiz olmayan şeyler bana makul gelir.
  hep bir acaba ile yaşamaktan nefret ederim belirsizlik içindeki şeyler beni korkutur ki

  kutsal kitaplarda yasak olan şeyler sözde uhrevi dünyada cennet vaadedilerek serbest kılınır.
  Sizinle aynı yaşam standartlarına sahip bir Müslümanla kendinizi karşılaştırırsanız insanlığı dinin mi yoksa başka etkenlerin mi körelttiği konusunu yeniden düşüneceksiniz. İnsanlığı din değil aklı kullanamamak köreltir. Aklını kullanamayan kendi dinini nasıl doğru anlayabilsin? Aklını kullanamayan müslüman dinini terk etse ona akıl kullanma kabiliyeti mi malum olacak? Din eğer doğru anlaşılırsa insanın sağlığından tut yaşam biçimine kadar birçok fonksiyonu düzene sokar. Din bununla beraber öldükten sonra yeniden dirildiğimiz hayata hazırlar. Dinin görevi budur. Din beşeri dertleri dualarla beraber sihirsel güç gibi yok etmez. Sadece başa çıkmayı öğretir. Yoksa inançsız bir insanla inanan bir insanın farkı yoktur. Her ikisi de kendince dertleriyle boğuşur.

  Tanrı yarattığı insanla bir nevi pazarlığa oturur ve kendisine kulluk etmesini ister bu bana mantıklı gelmiyor o zaman bana bilinç vermeseydi ve beni robot olarak yaratsaydı derim.
  İnsandan ziyade bir de şeytan kavramını insanlara öğretmiştir kutsal kitap.
  Kulluktan neyi anlıyorsunuz? Allah'ın insanların hizmetine ihtiyacı olduğu gibi bir şey mi hayal ettiniz? Kulluk Allah'ın beklediği teşekkürdür. Neden teşekkür bekler? Çünkü inanan ve inanmayan kendisine küfreden ve şükreden herkese ayırt etmeden yaşam faaliyetleri için uygun imkanlar sunar. Hemen aklınıza insanların neden zulüm gördüğü gelirse o konunun Allah'la değil insanların Allah'ın uyarılarına kulak asmamasıyla ilgisi var. Robot olarak yaratacak olsaydı dünyaya göndermezdi zaten. Çünkü robotlaştırılmış bir mekanizma asla sınava tabi tutulamaz. Mesela bilim bunu savunur.

  İnsan yaptığı bir çok kötü şeyleri daha doğrusu din kavramında ki kötü şeyleri şeytana mal eder ve böylece içinde ki vicdani rahatsızlıkta bir nevi kurtulmak ister.
  bu olabilir mi?
  aklım ve mantığım bunu asla kabul etmiyor.
  İslamiyette yapılan hataları şeytana veya Allah'a mal etmek insan hatasıdır. Şeytan elbette girişimlerde bulunuyordur. Fakat bu tuzağa düşmek insanı masum kılmaz. Bu suçu şeytana atmak da insanın kendi kendini kandırmasından öteye geçmez.

  Madem kader var Allah herşeyi biliyor o halde neden biz bütün bunları yaşıyoruz?
  neyse efendim amaç dini kötülemek değildir.
  Kadere hangi açıdan baktığınıza bağlı. Kader sadece yaratıcının yazdığı ve yaşanması mecburi olan bir kodlama olmayıp çoğu zaman özgür irade paralelinde yapılan seçimlerdir. Bu seçimleri insanlar yapar. İnsanın kendi belirlediği kaderle Allah'ın belirlediği kader farklıdır.

  Dinin bilim karşısında ki en azından bizim gibi ülkelerde ki üstünlüğünü tamamen okumadan öğrenmeden ezber yetiştirilen bireydir.
  Üstünlük sadece takvadadır. Bizim inançlarımız bunu takva olarak belirtir. Size göre dini soyutlayıp söylemem gerekirse üstünlük dürüstlüktedir her açıdan insanlığa yararlı iyi bir birey olabilmektedir.

  karl marx haklı zira din toplumları uyuşturmak için iyi bir afyondur.
  bunu ortadoğu da ki bir türlü gelişemeyen ama milyonlarca dolarlık gelirleri olan ülkelere bakamız yeterli bir sebep.
  Kadınlar için yapılan türlü yasaklar
  dini yaşamayı bilmiyorlar diyen arkadaşlar oldu tartışmalarımda dini siz mi doğru yaşıyorsunuz diyorum Allah size kapanmanızı emrediyor oysa siz kapalı değilsiniz diyorum zira kadının yaratılışında riyakarlık vardır diyen kadın şeytandır ve korunmaya muhtaçdır diyen yine Allah değil midir?
  Bu iş siyasete girer. Çünkü Ortadoğu'da olan bitenlerin hepsi siyasetle alakalı. Siyaset derken 3-5 tane partiden bahsetmiyorum. Oraya giden küresel güçlerin ne için gittiklerini ve amaçlarını elde etmek için din savaş ölüm tehditleri para gibi bir çok iğrenç yöntemi deniyorlar. Bu kötülüklerin arkasında ne onların dinlerinin ne de İslamiyetin suçu var. Çünkü hiçbir din bu iğrençliği işaret etmez.

  bu da başka bir çelişki.

  Ayrıca 3 semavi dinin kitaplarının içeriğinde yazanlar birbirlerine benzer.
  Hepsi tek bir yaratıcı tarafından gönderildiği için olabilir mi? Ama emin olun Kuran haricinde hepsi özgün halindeyken daha çok benziyordu. Neden değiştirildiğini sorarsanız aklıma yine siyasi sebepler geliyor.

  ahlak göreceli ve ucu açık bir kavramdır.
  ahlakı dine bağlayan beyinleri türetmiştir din kültürü ve ahlak bilgisi >>>>>>>> ne yani dini olmayan her birey ahlaksız mıdır?
  sırf sizin emir ve yasaklarınıza uymuyor ahlaksız mı ilan edilecek?
  Ahlak yaradılışta var olan bir potansiyeldir. Yalnız dinlerin ve peygamberlerin gönderilme sebebi ise bu potansiyelin kötüye kullanılmaya çok müsait olmasından kaynaklanır. Dinler mevcut ahlak potansiyelini korumak ve şekillendirmek amacıyla indirilmiştir. İnsanoğlu bu güzelliği yanlış kullandığı zaman suçu Allah'a Peygamberlere ve dinlere atamayız.

  Necip Fazıl'ın verdiği güzel bir cevap var. Adamın biri vapurda Necip Fazıl'a rastlar. "Üstadım ne gerek vardı Peygamberlere biz kendi yolumuzu bulurduk" der. Üstad ise kafasını kitaptan kaldırmadan "ne gerek vardı vapura yüzerek geçsene karşıya?" cevabını verir.

  Yani işin özünde dinlerin ve peygamberlerin aslında kolaylaştırmaya yönelik görevleri yatıyor. Söyler misiniz hangi peygamberin hangi davranışı insanı köreltiyor?

  Dini olmayan insanların ahlaksız olacağını iddia edenlerin dininden şüphe ederim zaten. İslamiyet dini olmayanların zararının sadece kendisine olduğunu söyler. Tabi insanlık adına zararlı amaçların peşinden koşmadığı sürece.

  Ayrıca önemli bir uyarı. Kuran-i Kerim'de geçtiğini iddia ettiğiniz şeyleri sure ismi ve ayet numaralarıyla veriniz.
  Joker and Quinn like this.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sağlam tartışacağız gibime geliyor.
  şimdi çıkmalıyım.
  eve gittiğimde ancak size cevap verebilirim.
  Umarım güzel bir fikir alışverişi olacak.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş