Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Tuğrul Bey

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tuğrul Bey

  Tuğrul Bey'în Hayatı

  Selçuklu Devletinin kurucusu. Oğuzların Kınık boyundan Selçuk Beyin torunudur. Babasının adı Mikail’dir. Muhtemelen 993 yılında doğdu. Babası Mikail gazâ akınında şehit düşünce dedesi Selçuk’un yanında büyüdü. Çocukluğu Cend’de geçti. Büyük bir îtinâ ile yetiştirildi. Âilesinden dînî ve millî terbiye alıp mükemmel silâh kullanmasını öğrendi.


  Selçuk Beyin vefâtıyla amcası Arslan Yabgu’nun Selçuklu âilesinin reisliğini almasına kardeşi Çağrı Bey ile itiraz etmedi. Ancak dedelerinin vefâtından sonra iki kardeş Cend şehrini terk ederek batıya göç ettiler. Burada Mâverâünnehir hükümdarı İlek Nasr’ın kendilerine karşı düşmanca siyâseti üzerine Çağrı Bey ile Karahanlı hükümdarı Buğra Hanın ülkesine gittiler. Tuğrul Bey Karahanlılar ülkesinde hapsedildiyse de Çağrı Bey Buğra Han ordusunu yenip pek çok esir aldı. Alınan esirler karşılığı Tuğrul Bey serbest bırakıldı. Tekrar Mâverâünnehir’e döndüler. Buhara hâkimi Karahanlı Ali Tegin’in aleyhlerine faaliyeti ve yeni durum üzerine Tuğrul Bey çöle çekildi. Çağrı Bey de yeni vatan keşfi için Rum Gazâsına çıktı. İki kardeş Rum Gazâsından alınan ganîmetlerle çok zenginleştiler.

  Arslan Yabgu 1205’te Gaznelilerce esir alınıp Hindistan’da hapsedilince iki kardeş ortak iktidar sistemiyle Selçuklu âilesinin lideri oldu. Liderliği Karahanlı Ali Tegin tarafından şüpheyle karşılanınca ikili liderlik sistemi yerine amcaları Musa’yı Yabgu yapıp üçlü iktidar sistemine geçtiler. 1034 sonbaharında Gaznelilerin müttefiki Oğuzlardan Şah Melik Selçuklulara âni bir baskın yapınca zayıfladılarsa da tekrar toplandılar. On bin kişilik kuvvet toplayarak Gaznelilere âit Horasan’a girdiler.

  Gazneli Mesud’un ordusunu 20 Haziran 1035’te Mesâ’da yendiler. Gaznelilerle antlaşma yapıp; Nesâ Ferâve ve Dihistan’ı aldılar. Ayrıca Tuğrul Beye Gazneli Mesud tarafından hâkimiyet alâmetlerinden olan hil’at at menşur ve sancak gönderildi. Tuğrul Bey antlaşmaylaNesâ’da Gaznelilere tâbi federal bir devlet kurmuş olmasına rağmen resmî îlânı yoktur.  Tuğrul Bey ve diğer Selçuklu hânedan mensupları toprak sâhibi olunca Oğuz boyları ve kabile reisleri yanlarına akın edip toplandılar. Tuğrul Bey çok güçlenip bölgenin nüfûsu artınca; Gazneli Mesud’a önceki üç şehrin dar geldiğini bildirip 1037’de Merv Serahs ve Bâverdi'yi de istedi. Bu şehirlere karşılık da Gaznelilerin maaşlı askeri olma ve Horasan’daki asâyişi temin etme taahhüdünde bulundular. Teklifleri oyalamaya alınınca Tuğrul Beyküçük gruplar hâlinde akın harekâtı yaptırdı. Çağrı Beyin idâre ettiği akınlarda Selçuklular Cüzcan Tâlekan ve Faryâb’dan Rey’e kadar harekâtta bulundular. Selçuklu akınlarını durdurmak için Gazneli Mesud’un gönderdiği ordu Serahs yakınında 1038 Haziranında yenildi. Zafer sonrasında toplanan kurultayda Tuğrul Bey hükümdar îlân edildi. Bu kurultay kararı ve 1038 târihi Selçuklu Devletinin kuruluşu olarak kabul edilir. Tuğrul Bey Nişapur’da kalıp Çağrı Bey Merv’de melikler meliki olarak askerî harekâtları idâre ederek ordu kumandanlığı yaptı.


  Tuğrul Beyin Nişapur’da istiklâlini îlân etmesi Gazne’de hoş karşılanmadı. Çağrı Bey 1039 yılında Gaznelilerle iki kere muhârebe yapıp yenildi. Tuğrul Bey ve diğer Selçuklu hânedanları Gazneli Mesud’un düzenli ordusuna karşı gerilla harpleri yapıp onları yıprattılar. Gazneli Mesud antlaşma istedi. Tuğrul Bey Gaznelilerin türlü metodlarla Selçukluları Horasan’dan çıkarabileceklerini tahmin ederek zaman kazanmak ve hazırlıkları tamamlamak için çöle çekildi. Sultan Gazneli Mesud’un 1040 Baharındaki Tûs ve Serahs istikâmetindeki harekâtı üzerine Selçuklular Tuğrul Beye başvurup harekete geçmesini istediler. Tuğrul Bey 1040 Mayısında çölden çıkıp Serhas’ta Gazneli ordusuyla karşılaştı. Gazneliler ot ve yiyecek sıkıntısı çektiğinden Merv’e hareket edince Tuğrul Beyin kumandasındaki Selçuklular sağdan ve soldan taarruzla Gaznelileri tâciz ettiler. Dandanakan Kalesi önünde yapılan asıl muhârebede Gazneliler bozuldular. 23 Mayıs 1040 târihinde kazanılan Dandanakan Zaferiyle Tuğrul Bey tekrar tahta oturdu. Tuğrul Bey zafer sonrasında ele geçen ganimetle zenginleşip kumandanlara pek çok ihsanlarda bulundu. Kurultay toplandı. Kurultayda devletin temel stratejisi tespit edilip plânlar yapıldı. Bağdat’taki Abbasî Halifeliğine bağlılık ve hürmet ifâde eden mektup gönderildi.

  Çağrı Beyin 1060’ta vefâtına kadar ortak iktidar sistemine göre hareket edilmesine rağmen devleti temsil yetkisi Tuğrul Beye âitti. Tuğrul Bey hükümdarlığını ve Selçukluları maddî güçlerle kuvvetlendirdiği gibi mânevî olarak da Halîfe âlim ve tasavvuf ehlinden destek alıyordu. Tebaasının refah seviyesini yükseltip orduyu askerî sisteme göre teşkilâtlandırıyordu. 1040 Dandanakan Zaferi ve 1043’te devlet merkezini Rey’e taşıması sebebiyleBağdat’taki Abbâsi Halîfesi El-Kaim’e tekrar bağlılığını arz etti. Tuğrul Beyin Abbasî Halîfesiyle münâsebeti Sünnî İslâm dünyasında büyük îtibâr kazanmasına sebep oldu. Halîfe El-Kaim Tuğrul Beyin yanına; büyük İslâm âlimlerinden olup sosyal ve devlet idâresi hakkında Ahkâm-üs-Sultâniye isimli eserin sâhibi olan Maverdî’yi gönderdi. Tuğrul Bey ülkesinde hutbeyi Abbasî Halîfesi adına okuttu; halîfenin zâlim Büveyhîler ve âsîlere karşı yardım talebini kabul etti. Halîfeye bildirdiği arz; samimiyetinin ve temiz itikadının ifâdesi olup şunları ihtivâ ediyordu: Halîfeye hizmet etmek şerefine kavuşmak Mekke’de Hac yapmak ve Hac yollarını Bedevîlerin taarruzundan korumak Suriye ve Mısır’da Fâtimîlerle harp etmektir. 1055’te Bağdat’a gelip hutbede adı okundu. Selçuklu Hânedanı ile Abbasîler arasında evlenmeler münâsebetiyle akrabalık kuruldu. Halîfe Çağrı Beyin kızı Hatice Arslan Hatun ile 1056’da evlendi. Tuğrul Bey de Halîfe’nin kızı ile 1062’de muhteşem bir düğün merâsimiyle evlendi. Bağdat’tayken zâlim Büveyhîler ve sapık Fâtimîlere karşı mücâdele edip Musul ve bölgede Selçuklu hâkimiyetini tesis etti. Büveyhli hükümdarını öldürerek Bağdat ve Sünnî âlemini katliam ve tahripten korudu.

  Selçukluların batısındaki Bizans ülkelerine fetih harekâtı ve akınlarında bulundu. Erzurum Hasankale’ye gelip Malazgirt’i fethetmek istediyse de kışın yaklaşması üzerine baharda gelmek üzere kuşatmayı kaldırdı. Tuğrul Bey hâkimiyet ve tahrik sebebiyle kendine âsî olan üvey kardeşi İbrâhim Yınal’ın isyânını 1058’de bastırıp onu cezâlandırdı.

  Tuğrul Bey devâmlı mücâdeleyle geçen uzun yıllar sonunda çok büyük işler başardı. Dünyânın en büyük devletlerinden birini kurup Türk İslâm âlemine çok hizmeti geçti. Mâverâünnehr’den Anadolu’ya Irak’tan Âzerbaycan ve Kafkasya’ya kadar olan ülkede huzur ve emniyet tesis etti. Yirmi sekiz ülkeye kendi hâkimiyetini kabul ettirdi. Zirâî ticârî faaliyet neticesinde iktisâdî hayat gelişip refah seviyesi yükseltildi. Bizans akınlarında çok ganimet alınıp büyük gelir elde edildi. Devlet teşkilâtı muazzam şekilde tesis edilip kuvvetli temeller üzerine oturtuldu. Selçuklu Devlet Teşkilâtı devrinde ve sonra kurulan Türk ve İslâm devletlerine örnek oldu. Tuğrul Bey yirmi beş yıl adâlet ihsan ve gazâlarla geçen hükümdârlıktan sonra hastalandı. Yetmiş yaşlarındaRey yakınlarındaki yazlığında 5 Eylül 1063 târihinde vefât etti. Tuğrul Beyden sonra Selçuklu tahtına yeğeni Alparslan geçti. Tuğrul Bey âdil vakur cömert samimi iyi ve yumuşak huylu bir şahsiyetti. Halkı tarafından sevilen bir hükümdar ve ordusunca tam bağlanılan kuvvetli bir kumandandı. “Kendime bir saray yapıp da yanında bir câmi inşâ etmezsem Allahü teâlâdan utanırım” sözü Tuğrul Beyin duygularını çok güzel ifâde etmektedir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Türkiye cumhuriyetinin kurulmasından 868 yıl önce laikliği ilk uygulayan selçuklu sultanıdır.
  BOSS, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tarihi seven tek insan ben değilim sanırım

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş