Devleti nizama koyan vezir

Nizam-ül-mülk


Batılılar her başarılı erkeğin arkasında bir kadın arar Doğulular ise "hocası kim" diye sorarlar. Doğrusunu isterseniz Ahmed ibn-i Kemal Paşa'nın gölgesine girmese Yavuz Yavuz olamaz Akşemseddin ve Molla Gürani cesaret vermese Fatih İstanbul'a yaklaşamaz... Timur'un ardında Şah-ı Nakşibend Hazretleri vardır Osman Gazi'nin elinden Şeyh Edebali tutar. Zenbilli Ali Efendi Ebu Suud Efendi Yahya Efendi ve Aziz Mahmud Hüdai sultanların ufkunu açarlar ki zaten onlar "hünkar şeyhi" diye tanınırlar.

İşte Anadolu kapılarını aralayan Alpaslan'ın da (babası Çağrı bey ve oğlu Melikşah'ın da) hayatını okursanız adres "Nizam-ül mülk"e çıkar.
Hasen bin Ali Horasan illerinde doğar. Asrın müceddidi İmam-ı Gazali hazretleriyle aynı beldenin (Tus) çocuğudur ve aynı dönemde yaşar. Hasen ilimden konuşulan bir evde büyür ve kardeşi (Ebü'l Kasım) ile birlikte medreseye koşar. O farklı bir çocuktur arkadaşlarının "be bi bü-ce ci cü" diye heceledikleri günlerde büyüklerin sohbetine oturur girift mevzulardan hisse kapmaya bakar.

Alpaslan'ın hocası
Yıllar geçer onu kim keşfederse keşfeder devlet kapısına sokar. Hasen bin Ali kör-topal yürüyen işleri anında düzene koyar Horasan Valisi Ebu Fazıl fevkalade rahatlar ki bu gayret Gazne sultanının gözünden kaçmaz.
Hasen bin Ali çok insan tanır ama Çağrı Bey'in yeri başkadır. Çağrı Bey oğlu Alpaslan'ın yetiştirilmesi işini ona bırakır iyi de yapar.
O yıllarda bütün kilit noktalar mutezilenin işgalindedir. Hele Vezir Künduri süzme zalimdir. İbn-i Muvaffak gibi bir alime etmediğini bırakmaz. Cüveyni ve Kuşeyri gibi az yetişen büyükleri zincire vurup sokak sokak dolandırır ve ite kaka içeri tıkar.

Hasen bin Ali Tuğrul Bey'in vefatı ile kardeşler arasında baş gösteren taht mücadelesini tatlıya bağlar ve Alpaslan'ın yanında hizmete başlar. Alpaslan'ın ilk işi Kunduri'nin kafasını vurmak olur ve hocasını vezir yapar. Halife Kaim bi-emrillah bu vezirin büyük işlere imza atacağına inanır zaten "Nizam-ül mülk" adını o takar.

Siyasetin kitabı...
Alpaslan Malazgirt'e giderken vezirini Hamedan'a yollar. Eğer muharebe istedikleri gibi sonlanmazsa dizginleri ele almasını ve devleti derleyip toparlamasını arzular.
Nizam-ül mülk adli idari mali askeri sahalarda birçok yenilikler yapar şairlere ediplere hattatlara mimarlara sahip çıkar. Yetim ve dulları arar fakiri fukarayı kollar. Bağdat Belh Nişabur Hirat Isfahan Basra ve Musul gibi kentlere Nizamiye medreseleri kurar buralara İmam-ı Gazali gibi zirveleri atar.
Ünlü vezir abdestsiz yere basmaz senenin çoğu günleri oruç tutar. İşi ne kadar çok olursa olsun ezanı dinler müezzin minaredeyken parmağını bile oynatmaz. Efendimize öyle bir muhabbeti vardır ki Muhammed adlı emir erini çağırırkan ayağa kalkar.

Koca devlet elinin altındadır ama dünyaya dalmaz. Önemli mevzuların tartışıldığı bir gün garibin teki içeri girmek ister muhafızlar mani olurlar. Adamlarına "sakın ha" der "bu kapı onların kapısı kimseyi çevirmeyin yoksa Hasen çıra gibi yanar."

Nizam-ül mülk kolay öfkelenmez kimseye kızmaz. Bir keresinde sakarın teki kıymetli evrakın üstüne mürekkep hokkasını devirir üstü başı batar mübarek bir şey olmamış gibi işine bakar.
Sefere çıktıkları günlerden birinde şiddetli bir rüzgar çıkar. Çadırı yırtılır kağıtları uçar yatağına kürek kürek kum dolar. Kırk tane hizmetçisi olmasına rağmen birini bile çağırmaz hem hiçbirini "siz neredeydiniz" diye azarlamaz.

Haşhaşi fitnesi
Nizam-ül mülk Sabbah'ın fedaileri ortada dolanırken bile kapısını kapamaz. Dostları onu çok uyarırlar ama halkla arasına mesafe koymaz. Bir ramazan günü yine sofralar kurdurtur adsız sansız garipleri sultanlar gibi ağırlar. Tam teravih namazı için mescide gidiyordur ki birinin yaklaştığını görür. Belki bir ihtiyacı vardır diye bekler hatta elini omzuna koyar. Adam ansızın hançerini çıkarır ve büyük vezirin göğsüne saplar. Sadece onu katletmekle kalmaz Melikşah'ın da kolunu kanadını kırar. Nizam-ül mülk'ün ölümü güzel olur onu Isfahan'da (Mahalle-i giran) toprağa bırakırlar. Ama Nizam-ül-mülk'ün tecrübeleri zayi olmaz Türk sultanları onun kaleme aldığı "Siyasetname"den çok yararlanırlar.

Demedik mi?
Nizam-ül mülk hacca gitmeyi çok ister ancak Melikşah "baba" diye çağırdığı veziri olmadan adım atamaz. Yine de onun mukaddes beldeleri görme arzusuna mani olmaz. Mütevazı bir kafile kurup yola çıkarlar. Bir fersah kadar yol alıp Dicle kenarında konaklarlar. Gece bir derviş gelir elindeki kağıdı kafiledekilerden birine verir ve Nizam-ül Mülk'e ulaştırılmasını ister. Kağıdı alıp vezire götürürler okuyunca beti benzi atar. Hemen dışarı çıkar sağa koşar yok sola koşar yok sanki derviş sırra kadem basar. Kağıtta ne mi yazmaktadır? "Rüyamda Efendimizi gördüm. Bana "vezir Hasen nereye gidiyor? Ona sultanının yanında kal ve ümmetimin yardımına koş demedik mi?" buyurdular.
Gerisini söylemeye lüzum var mı? Nizam-ül mülk derhal geri döner ve kaldığı yerden işine bakar...

Nizam'ül mülk kimdir ?


Nizam’ül Mülk : Asıl adı Ebu Ali El Hasan dır.
Nizam’ül Mülk takma adını ona dönemin “Halifesi” Abbasi devletinden Kâim bin Emrillah vermiştir. Bu takma ad zamanla onunla özdeşleşmiştir. Kelime anlamı olarak. Mülkün Düzeni yani Devletin Düzeni ve Koruyucusu anlamına gelir. Sanki halife o yıllardan onun devletler tarihi için yapacağı katkıları sezmişcesine ona bu ismi vermiştir.
Kendisi Farsi kökenlidir. Ancak Türk olduğu da iddia edilmektedir. Bunun dışında Farsiler gibi Şia inancı değil Türkler gibi Sünni İslam inancını taşıyan bir kişiliktir. Ki bu Kendisinin ölümüne sebep olan Terör örgütü lideri Hasan Sabbah la ayrıldıkları hususların başında gelir.

Nizam’ül mülk 21 Zilkade 408 / 10 Nisan 1018 yılında İran'ın Horasan şehrinde doğmuştur.
Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yardımcısı olarak başladı. Sonrasında Selçuklular’ın Belh valisinin yanında devam etti.
Kendisindeki müthiş dehayı gören Alparslan 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atadı. Yıllar içinde devletin en önemli 2. adamı konumuna ulaştı. Nizam’ül mülk’ün akıllı tedbirli ve adâletli idâresi sâyesinde de Melikşâh’ın saltanatı aynı zamanda Büyük Selçuklu Devletinin de en parlak ve en şanlı devri olmuştur.

Dünya devletlerinde eşine o zamana kadar rastlanmamış bir çok yeniliğe imza attı. Bunların “bazılarını” sıralayacak olursak;
• Dönemin en büyük eğitim yuvaları olan ve Kendi adını taşıyan “Nizamiye Medreseleri”nin kurucusudur. Bu medreselerin bölgede bir çok şubesini de kurdurmuş ileride dünyaya yön verecek insanların yetiştirilmesine vesile olmuştur. Bağdat da ki medresenin başına büyük İslam alimi İmam-ı Gazali’yi getirmiştir.
• Dünyada ilk kez talebelere Yurt ve Burs hizmetlerinin verilmesini sağlamıştır.
• İkta sistemi adı verilen ekonomik düzenin kurucusudur.
• Devletler tarihinde ilk kez resmi olarak Gelir-Gider raporlarını hazırlayan kişidir.
• Devlete bağlı resmi ilk istihbarat teşkilatının kurucusu olarak kabul edilir.
• Dünyadaki bilinen ilk ve en büyük devlet yönetimini içeren bilgilerin yer aldığı “Siyasetname” adlı eserin yazarıdır. Bu eser bırakın sadece o dönemleri günümüz devletlerinde bile tez olarak hazırlanıp devlet yönetiminde kullanılan bir eserdir.
• Daha sayamadığımızı nice yeniliklerle Bir Cihan İmparatorluğu haline gelmiş Osmanlı Devletinin kuruluşuna ve güçlü kalmasına vesile olmuştur.
• Günümüzdeki askeri birliklere Nizamiye denmesinin sebebidir.

Tarihin sayfalarına kazınan sözlerinden bazıları;
• Adalet mülkün temelidir. (Günümüzde mahkeme salonlarımızda yazar)
• Acelecilik kudretlilerin değil zayıfların işidir.
• Bütün insanların kabiliyetine göre bir işi olmalı Bunun aksine Devlet başkanı izin vermemeli.
• Ordu Devlet başkanının emrine her zaman amade olmalı.
• Devlet başkanı herhangi bir kimseye büyük bir makam verirse birini gizlice onun faalitetlerini bildirmesi için müfettiş olarak görevlendirmelidir.
• İlmin değeri diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer.
• Yükselmiş ve büyük kimseler o makama gelinceye kadar birçok sıkıntı çekmiş olmalıdırlar.
• İtaatkar bir hizmetkar yüz evlattan daha iyidir. Zira evlatlar babanın ölümünü hizmetkar uzun ömrünü ister.