Aksungur el-Porsuki


Ebü Saîd Seyfüddîn Kasîmüddevle Aksungur el-Porsuki (ö. 520/1126) Selçuklu Hükümdarı Muhammed Tapar ve oğlu Sultan Mahmud'un meşhur emîri.

Sultan Tuğrul Beyin emirlerinden Porsuk'un memlûk’ü olduğu için efendisine nisbetle el-Porsukî diye anılan Aksungur 1105 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar tarafından İrak şahne ligine tayin edildi. Emîr Mevdûd'un Bâtınîler tarafından öldürülmesi üzerine (1113) onun yerine Musul valiliğine getirildi ve Haçlılarla cihada memur edildi. İki aydan fazla bir süre Urfa'yı kuşattıysa da bir sonuç alamadı. Aksungur 1115 yılında daha önce cihad harekâtına katılması istendiği halde katılmayan İlgaziyi cezalandırmak maksadıyla sefere çıktı fakat Dârâ yakınlarında İlgazi'nin âni baskınına uğrayarak mağlûp oldu. Bu mağlûbiyet üzerine Sultan Muhammed Tapar tarafından Musul valiliğinden azledilen Aksungur iktâ'ı olan Rahbeye çekildi ve Muhammed Taparın ölümüne kadar orada sakin bir hayat sürdü.

Muhammed Tapar'ın oğlu Mahmud. İrak Selçukluları tahtına çıkınca onu tekrar Bağdat şahneliğine tayin etti. Sultan Mahmud ile kardeşi Mesud arasındaki taht mücadeleleri sırasında bu görevden alınan Aksungur 1121 yılında ikinci defa Musul valiliğine getirildi. Hille Emîri Dübeys b. Sadakanın Bağdat'a hücumundan çekinen Halife Müsterşid Sultan Mahmud'dan yardım isteyince sultan onu Musul vali ligiyle birlikte Irak şahneliğine tayin etti. Fakat Aksungur taktik hatası yüzünden Dübeys b. Sadaka'ya mağlûp oldu (l122). Irak ve Suriye'de geniş bir alanda hâkimiyet kurmak isteyen Dübeys Haçlılarla iş birliği yapıp Kral Baudouin ile birlikte Halepi muhasara etti. Ancak Aksungur şehrin Haçlılar'ın eline geçmesine mâni oldu ve Halep'i zaptetti (1125) Daha sonra Kefertab'ı da ele geçiren Aksungur Azâz muhasarasında ağır bir bozguna uğrayarak Musul'a döndü ve Câmi-i Atîk'te cuma namazında iken Bâtınîler tarafından öldürüldü. Halep'e hâkim olduktan sonra halka çok iyi davranan gümrük vergilerini kaldırıp zulüm ve kötülüklere son veren Aksungur hayır sever ve dindar bir emîr idi. [738]Bibliyografya


1) İbnü'l-Kalânisi. Târîhu Dımaşk [739] Dımaşk 1403/1983 s. 314 316 330 335 337 338 340 344;

2) İbnü'l-Esîr el-Kâmil X 442 444 501 503 604 610 633 636 ayrıca bk. İndeks; İbn Hallikân Vefeyât I 242-243;

3) Ebü'l-Ferec [740] Târîhu Muhtasari'd-düvet [741] Beyrut 1890 (Ofset); Zehebi. A'lâmun-nübeia XIX 510 512;

4) İbn Kesir el-Bidâye XII 178. 188 190 191 194 195;

5) Ali Sevim Biyografilerle Selçuklular Tarihi İbnü'1-Adîm Bugyetü'l-taleb fi târihi Haieb Selçuklularla İlgili Kısımlardan Seçmeler. Ankara 1982 s. 126 134;

6) M. Altay Köymen. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Ankara 1984 II 29 33 54 59 65 67 130 133;

7) B. Lewis “Three biographies from Kamal al-Din” 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı İstanbul 1953. s. 325 344;

8) C. E. Bosworth “The Political and Dinastic History of the Iranian World” CHIr V 116 121 122;

9) Reşîd el-Cemîli. “Velâyetü Cüyûşbek Cale'l-Mevşil” Âdâbur-râfidîn V Musul 1974 s. 251 262;

10) “Aksungur” İA 1 276 277;

11) Cl. Cahen “Âk Sunkur al-Bursukî” El2 (Ing ). I 314. [742]