MİRZA TAKI HANEmîr-i Kebîr Muhammed Takı Han Ferâhânî (ö. 1268/1852) İranlı ıslahatçı devlet adamı.

1222 (1807) yılında İrâk-ı Acem'de Ferâhân yakınlarındaki Hezâve'de doğdu. Emîr-İ Kebîr Atabeg ve Emîr-i Nizâm un-vanlarıyla anılır. Hayatının ilk dönemi hak*kındaki bilgiler kısıtlıdır. Bir aşçı olan ba*bası Kerbelâyî Muhammed Kurban Ferâ-hân'da Kâim-i Makam Mirza Büzürg'ün hizmetinde bulunduğundan ailesi onunla birlikte önce Tahran'a ardından Tebriz'e yerleşti. Mirza Büzürg babasının yardım*cısı olarak çalışan Mirza Takî'nin zekâ ve kabiliyetini farkedince oğullarıyla birlik*te ders almasını ve iyi bir eğitim görme*sini sağladı. Mirza Taki öğrenimini ta*mamladıktan sonra Mirza Büzürg tara*fından kâtiplik görevine getirildi. Bu sı*rada donemin siyasî şahsiyetlerini yakın*dan tanıma fırsatı buldu. Mirza Büzürg 1237'de (1822] ölünce yerine geçen oğlu Ebü'I-Kasım zamanında önce Azerbay*can ordusunda askerî kâtip (leşkernüvîsî) ardından 1251'de (1835] Azerbaycan or*dusunun malî işlerinden sorumlu bulu*nan müstevfî-i nizâmı olarak tayin edildi. Ordudaki bu görevi ona sadrazamlığı sı*rasında yapacağı malî reformlar için tec*rübe kazandırdı.

Mirza Taki bu dönemde üç resmî seya*hat yaptı. İlkinde Rus elçisinin Tahran'da Öldürülmesi münasebetiyle özür beyan etmek için 1829-1830 yıllarında Hüsrev Mirza başkanlığında bir heyetle Rusya'ya gitti. On ay süren bu gezi esnasında Tif*lis Moskova ve Saint Petersburg'da okul*ların yanı sıra bazı sanayi kuruluşlarını görme fırsatı buldu; izlenimleri ona İran'*da yapacağı reformlar için geniş bir ufuk sağladı. 12S3'te (1837) ikinci gezisinde Veliaht Nâsırüddin Mirza ile birlikte Erivan'a gitti. Orada Rus Çarı I. Nicholas'la görüştü. Üçüncü gezisini 1843-1847yılla*rı arasında "müşîrüddevle" unvanıyla baş*kanı olduğu bir heyetle birlikte Osmanlı-İran sınır ihtilâflarını görüşmek üzere Er*zurum'a yaptı. Osmanlı Rus ve İngiliz temsilcileriyle sürdürülen görüşmeler so*nunda İran-Osmanlı sınırını tesbit eden 16 Cemâziyelâhir 1263 [934] tarihli Erzurum Antlaşması imzalandı. Mirza Taki Türkiye'de görevli bulunduğu zaman içerisinde Osmanlı Devleti'nin ger*çekleştirdiği Tanzimat ıslahatının sonuç*larını görme fırsatı buldu. İran'a dönünce vezîr-i nizâm ve on beş yaşındaki Veliaht Şehzade Nâsırüddin'e lalabaşı olarak ta*yin edilen Mirza Taki. 1264 (1848) yılında Muhammed Şah'ın vefatı üzerine veliaht tarafından emîr-i nizâmlığa (başkuman*danlık) getirildi ve tahta çıkma töreni için gereken hazırlıkları yapma göreviyle Tah*ran'a gönderildi. Nâsırüddin Mirza tahta çıktıktan sonra onu sadrazam tayin etti ve kendisine "emîr-i kebîr" ve "atabeg-i a'zam" unvanlarını ver*di [935] ayrıca kız kardeşiyle evlendirdi.

İran'da sadâret makamına ulaştıktan sonra siyasî ekonomik ve sosyal alanlar*da birçok problemle karşılaşan Mirza Taki Han bunları çözüme kavuşturmak ve ül*keyi daha iyi bir seviyeye ulaştırmak için bir dizi ıslah hareketi başlattı. Buna ze*min hazırlamak amacıyla kötü gidişten sorumlu tuttuğu birçok eski vali ve yöne*ticiyi görevden aldı. Mirza Âkâ Han Nûrî başta olmak üzere pek çok kişi onun sa*dârete getirilmesinden hoşlanmadı ve makamından uzaklaştırılması için entri*kalara başladı. Tahran'da toplanan Azer*baycanlı askerler Mirza Takî'nin görevden alınıp idam edilmesini istedilerse de bu girişim sonuçsuz kaldı (1849). Bâbîliğin kurucusu Seyyid Ali Muhammed Bâb'in çıkardığı isyan da bastırıldı ve kendisi Teb*riz'de idam edildi (1266/1850). Bunları di*ğer bazı isyan hareketleri izledi. Meşhed'de baş kaldıran Hasan Han Sâlâr'la yapılan görüşmelerden bir netice alınamayınca üzerine kuvvet yollanarak isyan bastırıldı (1266/1850). Ayrıca Mâzenderan'da Mol*la Hüseyin Büşrûyîve Molla Muhammed Bârfürûşî Zencan'da Molla Muhammed Zencânî ve Neyrîz'de Seyyid Yahya Dârâ-bfnin isyanları da bastırılarak liderleri idam edildi. Mirza Taki bu şekilde bütün eyaletlerde dirlik ve düzeni sağlayıp yeni ıslah hareketleri için bir zemin oluştur*maya çalıştı.

Mirza Takî Han ülkede hemen ıslahat*lara başladı. İlk olarak gelirleri arttıran ve harcamaları buna göre ayarlayan dengeli bir bütçe programını yürürlüğe koydu; endüstri ve tarımı özendiren çeşitli ka*rarlarla devlete yeni gelirler sağladı. Bir*çok kişiyi teknik eğitim almak ve öğrenim görmek üzere Rusya'ya gönderdi. Ülke genelinde imar faaliyetlerine girişti ve ön*celikle Tahran'da bir çarşı ile [936] şehre su getiren bir kanal Şîraz'da bir hi*sar İsfahan'da ticarî merkez Muhamme-re'de kışla inşa ettirdi. Modern bir ordu kurmak ve askerin eğitiminde Ruslar'la İngilizler'in etkisini azaltmak için İtalyan ve Avusturyalı subaylardan faydalandı; silâh ve mühimmat ithalâtını asgari se*viyeye düşürmek amacıyla Tahran Hora*san ve Azerbaycan'da fabrikalar kurdu. Yaptığı en önemli hizmetlerden biri ülke*de Avrupa tarzında ilk öğretim kurumu olan Tahran Dârülfünunu'nu kurmasıdır (1268/1852). Modern anlamda Rûznâ-me-i Vekâyf-i İttifâkıyye adlı ilk resmî gazetenin 1267'de (1851) yayımını da o sağladı.

Dürüst bir devlet adamı olarak bilinen Mirza Takî Han Kaçar hanedanına intisap ettikten sonra hızlı bir şekilde yükselme*siyle diğer devlet adamlarından birçoğu*nun kinini üzerine çekmiş bilhassa malî alanda yaptığı reformlarla ciddi düşman*lar kazanmıştı. Sonuçta reformları daha birinci yılını doldurmadan aleyhindeki pro*pagandalar yoğunlaştı çok yoğun ve ve*rimli geçen sadâret görevine 20 Muhar*rem 1268'de [937] Nâsırüddin Şah tarafından son verildi. Yaklaşık iki ay sonra gönderildiği Kâşân'a bağlı Fîn ka*sabasında şahın emriyle öldürüldü.[938]