Kara Murad Paşa Sultan İbrahim ve 4.Mehmed dönemlerinin ünlü ocak ağalarından biridir. Eski güçlü imparatorluk günlerinin aksine merkezi yönetimin zayıfladığı bu döneme ait bir üst düzey yöneticiyi seçmemin nedeni padişahların artık eskisi kadar etkili olmadığı bu dönemde bazı insanların özelikle saray yönetimi ve sadaret işlerinde etkilerini giderek artırmaları ve devlete yön vermeye başlamalarıdır. Kara Murad Paşa bu dönemin siyasi ortamında neşet eden yetersiz ancak önemli bir karakterdir. Kara Murad Paşa yeniçeri ağalığından nüfuzu sayesinde sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Arnavut asıllıdır ve 1595 yıllarında dünyaya gelmiştir. 1.Ahmed döneminde(1603-1617) Yeniçeri ocağına girdi ve sonrasında odabaşılığa çok geçmeden de bölük kumandanlığına (yayabaşılığa) terfi etmiştir. 1638'te Bağdat'ın geri alınması için İranlılarla yapılan savaşa katıldı. Burada Zağarcı başı unvanıyla bir süre İran'da yaşamıştır. 1645 yılında Kul kethüdası olan Murad Paşa ocak dâhilinde uzun süreden beri terk edilen usul ve adetleri ihya etmiştir. Akabinde Girit'e giderek Hanya'nın fethinde önemli rol oynamıştır.

Sultan İbrahim'in samur ve anbere olan düşkünlüğü nedeniyle veziriazam Ahmed paşa devlet önde gelenlerinden ve ocak ağalarından para istemiş ancak ocak ağaları Murad Paşa'nın etrafında toplanarak bu isteği reddetmişlerdir. Sonrasında ocak ağaları veziriazamın kendilerini öldürtmek istediğini öğrenmiş önce onu katletmiş sonrasında Sultan İbrahim'i tahttan indirmişlerdir. Tahta çıkan 4.Mehmed ise (1648) Murad Paşa'yı yeniçeri ağalığına yükseltmiştir.

Yeni veziriazam Sofu Mehmed Paşa'nın işlerine karışan Kösem Sultanı öldürmek istemesi valideyi himayesine alan Murad Paşa'yı ileride veziriazam mührünün yeni sahibi yapacaktır. Veziriazamlığı süresinde 1649'da çıkan Celali eşkıyasından Gürcü Nebi ayaklanmasını başarıyla bastırmıştır. Sonrasında iç işlerinde çıkan sıkıntılar nedeniyle suikast tehlikeleri atlatmış ve istifa ederek Budin Beylerbeyliğine getirilmiştir.

Bu zamanda yaşanılan siyasi kargaşalar ve hayati tehlikeler Kara Murad Paşa'yı saraydan uzaklaşmaya teşvik etmiştir. Böylece dört yıl kadar sonra(1653) Kaptanıderyalığa tayin edilmiştir. 1654 yılında Çanakkale Boğazı'nı kapatan Venediklileri Gelibolu'da bozguna uğratmıştır. Devlete en yararlı hizmetleri bu dönemde olmuştur. Murad Paşa siyaset ehli olan biri olarak tahta çıkanlar ve veziriazamların tayininde belirleyici etkileri olan bir yöneticidir. İnsan ilişkileri çok iyi Paşa siyasi konularda ve yönetimdeki ricalin güçlendirilmesinde önemli rol oynamış ve zayıflayan yönetimin basiretini bir süre daha ayakta tutmuştur.

İkinci veziriazamlığı döneminde asker ocaklarına önceden verdiği sözler neticesinde birçok asker ve sipahi istihdam etmiş bunun sonucunda hazineye büyük yük getirmiştir. Gelir-gider dengeleri Tarhuncu Ahmet Paşa zamanından sonraki en zor duruma düşmüştür. Kaptanıderyalığı esnasında ve eşkıyaların bastırılmasında önemli rolü olmuştur. İyi bir tahsil ve iyi yardımcılarla devlete daha yararlı işler yapabileceği söylenebilir.