Mevlânâ Celaleddin-i Rumi Mevlânâ Celaleddin-i Rumi (d. 1207 - ö. 1273) İslâm ve tasavvuf dünyasında tanınmış bir Fars şair düşünce adamı ve Mevlevi yolunun öncüsüdür.

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi (Rumi adı Anadolu'ya yerleşip orada yaşadığı için (o dönemde Anadolu'ya Diyarı-ı Rum deniliyordu); "Efendimiz" manasına gelen Mevlânâ ise kendisine karşı duyulan büyük saygının belirtisi olarak verilmiştir) dönemin İslam kültür merkezlerinden Belh kentinde hocalık yapan ve Sultan-ül Ulema (Bilginler Sultanı) lakabıyla anılan Bahaeddin Veled'in oğludur. Mevlânâ babası Bahaeddin Veled'in ölümünden bir yıl sonra 1232 yılında Konya'ya gelen Seyyid Burhaneddin 'in manevi terbiyesi altına girmiş ve dokuz yıl O'na hizmet etmiştir.

Felsefesi ve eserleri


Felsefesi


Divan'ı Kebir
'in bir sayfası

Mevlânâ İslam dinini şiir sanat raks müzik yoluyla en ince yorumlayan kişidir. Bu yorum İslam ve İslam dışı bütün insanlık tarafından benimsenmiş esin kaynağı olmuştur. İngiliz doğubilimcisi A.J. Arberry Mevlânâ'yı "dünyanın en büyük ozanı" olarak nitelerken Goethe onun etkisinde kalmış Rembrandt tablosunu yapmış Muhammed İkbal felsefesini onun düşünceleri üstüne kurmuş İngiliz doğubilimcisi Nicholson 30 yıl çalışarak
Mesnevi yi İngilizceye çevirmiş ve yapıtın Batı dünyasından tanınmasını sağlamıştır. Mevlânâ yüzyıllardır etkisini canlılığını yitirmeyen bir büyük ozan ve düşünce adamı niteliğini korumaktadır. Kişi inanç ve düşünce özgürlüğüne olağanüstü bir değer vermesi bütün insanları (suçlu-suçsuz mecusi-putperest kara-sarı efendi-köle) saygıya ve sevgiye çağırması onun en büyük özelliğidir.

Mevlânâ tam bir vahdet-i vücud (varlık birliği) savunucusudur. Ona göre her varlık Hak'kın bir ayrı tecellisidir ve yaradılmışlara uygulanan her eylem aslında Yaratan'a uygulanıyor demektir. Onun için soyut bir Allah sevgisi yerine somut bir sevgi yani Hak'kı halkta ve halkı Hak'ta sevmek gerekir.

Mevlânâ biçimci değildi her türlü kısıtlamanın karşısındaydı. Edep vefa sabır eğitim gibi ahlak kavramlarının gerçek anlamını aramayı ve insanlara bunu öğretmeyi iş edinmişti. Ona göre asıl konu "insan"dı. Din felsefe ahlak insanı daha mutlu etme yolunda gelişen araçlardı. Bu araçlara takılıp kalmak gelişmeyi ve gelişme hızını kesecek yanlış davranışlardı. Doğru olan gerçeğe giden yolu bulmaktı ve bu yol "aşk" tan geçerdi: Sonsuz bir sevgi. Bu sevgi hoşgörü ve vefa kavramlarıyla desteklenecek beslenecekti.

Mevlânâ için sözünü ettiği bu aşk anlatılmaz yaşanır; yaşayarak öğrenilirdi. Bu nedenle bir gün kendisine "aşk nedir efendim" diye soran bir öğrencisine "Ben ol da bil" yanıtını verdi.

Mevlânâ'nın ilkelerinden ve İslam inancına getirdiği yorumdan Mevlevi tarikatı doğdu ama Mevlânâ bir tarikat kurucusu değildir. Mevlevilik onun ölümünden sonra oğlu Sultan Veled ile halifesi Hüsamettin Çelebi'nin birlikte hazırladıkları bir örgütlenmeye göre kurulmuştur

2007 UNESCO Dünya Mevlana Yılı


Mevlânâ'nın 800.doğum yılı olan 2007 UNESCO tarafından dünya Mevlânâ yılı ilan edilmiştir. Bu karar Mozart yılı olan 2006'nın mart ayında alınmıştır.


Eserleri


  • Mesnevi
  • Divan-ı Kebir (Büyük Divan)
  • Fihi Ma-Fih
  • Mecalis-i Seb'a (Mevlana'nın 7 vaazı)
  • Mektubat (Mektuplar)

alıntıdır