Hacı Hüsam Efendi ( 1797)- (1872) İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)

Görev Tarihi: 15 Kasım 1855-6 Mart 1856 (5 Rebiülevvel 1272-28 Cemaziyelahir 1272)

Görev Süresi: 3 ay 23 gün


1797 yılında İstanbul’da Fatih civarında Haydar Mahallesi’nde doğdu. Enderun’da yetişen Mustafa Efendi’nin oğludur. Sıbyan mektebinde okudu. Özel hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi. 15 yaşındayken Muhasebe Kalemi’ne çırak olarak girdi. 5 yıl orada çalıştı. Divan-ı Hümayun Kalemi’ne memur oldu. 1823’te Çavuşbaşı Kesedarlığı’na terfi etti. Tuğrakeşlik Hacelik gibi makamlardan sonra Devlet Kethüdalığında mühürdarlık ve Sadaret Kaymakamlığı’nda hazinedarlık hizmetlerinde bulundu.

1837 yılında Su Nezareti’ne 1842’de Ağnam Müdürlüğü’ne 1843’te Tophane-i Amire Nezareti’ne getirildi. Dersaadet Emtia Müdürlüğü ve Midilli Adası Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. 1846 yılında Denizli Kaymakamlığı’na tayin edildi.

Son olarak Ebniye-i Emiriyye Müdürlüğü Selimiye Kışlası Bina Eminliği ve Emtia Gümrüğü Emaneti görevlerinde bulundu. 1855 yılında “İkinci Mecid Nişanı ve 20 bin kuruş maaşla Şehremaneti’ne tayin edildi.

6 Mart 1856 tarihinde bu görevinden azledildi. 3 yıl azledilmiş olarak kaldıktan sonra Refia Sultan Kethüdalığı Bağdat Vilayeti Kapı Kethüdalığı Mısır Vilayeti Kapı Kethüdalığı gibi görevlerde bulundu. 1872 senesinde vefat etti.

alıntıdır