Rasim Paşa ( 10.09.1285)- (1897) İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
1 Safer 1295-15 Rebiülahir 1295
4 Şubat 1878-18 Nisan 1878
Emanet müddeti: 2 ay 15 gün

1241 (1286) yılında İstanbul’da doğmuştur. Tüccardan Mustafa Ağa’nın oğludur. Yunanistan’da 12 yıl geometri fizik ve sair fenleri tahsil ettikten sonra icazetname almış ve İstanbul’da Arapça ve Farsça okumuştur. İtalyanca Arnavutça Rumca ve Fransızca dillerini de bildiği kaydedilmiştir.

Memuriyete Babıali Tercüme Odası’nda başlamış çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonrea 1867 Safer’inde Vidin Sancağı Mutasarrıflığı’na getirilmiştir. Birkaç ay sonra Rumeli Beylerbeyi payesine terfi etmiş Yanya Tuna Trabzon Aydın vilayetlerinde Valilik yapmıştır.

Diyarbekir Valiliği’ne tayin olunduktan sonra istifa etmiş ardından Şehremaneti görevine tayin edilmiştir.1895’te Trablusgarb Valiliği’ne atanan Rasim Paşa 1896 yılında bu görevden affedilmiştir.1897 yılında vefat eden Ahmed Rasim Paşa Rumeli Hisarı’ndaki Kayalar Kabristanı’na defnolunmuştur.