Refik Ali Rıza Bey - (1878) Refik Ali Rıza Bey İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
23 Zilhicce 1292-14 Muharrem 1293
20 Ocak 1876-10 Şubat 1876
Emanet müddeti: 1 sene 20 gün.

Memuriyet görevine Sadaret Mektubî Kalemi’nde başlamıştır. Dahiliye Müsteşarlığı Hazine-i Hassa Nazırlığı gibi görevlerden sonra Sadaret Bahriye ve Serasker Müsteşarlığı yapmıştır.İkinci kez Serasker Müsteşarlığı’na getirildikten sonra Şehremini olmuş 11 Şubat 1876’da yeniden Sadaret Müsteşarlığı’na getirilmiştir.Refik Ali Rıza Bey 1295 (1878) yılında vefat etmiştir. Kabri Eyyüb Sultan’da Ebussuud Efendi Türbesi civarındadır.