Server Paşa ( 1821)- (1886) İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
7 Mart 1284-6 Temmuz 1286
19 Mart 1868-18 Temmuz 1870
Emanet Müddeti: 2 sene 4 ay

Bab-ı Seraskeri Nizamiye Hazinesi başkatibi Said Servet Efendi’nin oğludur. 1237 (1821) tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Önce Harbiye Nezareti kalemlerinden birine tayin olunup derece derece yükselerek Kalem Mümeyyizliğini kazandıktan sonra Hariciye’ye intisab etmiş 1850’de Viyana Sefareti Başkatipliği’ne tayin olunmuş birkaç yıl sonra da Paris Sefareti Başkatipliği’ne memur edilmiştir.

1854-55 tarihinde Petersburg Maslahatgüzarlığı’na atanan Server Paşa 1860’ta İstanbul’a gelerek Ticaret Müsteşarı olmuş 1863 senesinde 6. Belediye Dairesi reisliğine getirilmiş bu görevde bulunurken Komiser ünvanıyla Girid'’e vali vekilliği yapmıştır.

19 Mart 1868’de Şehremaneti’ne tayin olunan Server Paşa Sadrazam ve Hariciye Nazırı Ali Paşa’nın vefatından sonra Hariciye Nezareti’ne tayin olunmuş 1872’de de Paris Sefaret-i Seniyyesi’ne atanmıştır.

Nafıa Nezareti ve Şura-yı Devlet Reisliği gibi görevlerde de bulunan Server Paşa Meclis-i A’yan’ın ilk teşkilinde a’yanlığa seçilmiş ve daha sonra A’yan Reisliği’ne getirilmiştir.Daha sonra tekrar Hariciye Nezareti’ne getirilen Server paşa bu görevinden istifa ettikten bir süre sonra Dahiliye ve Adliye Nazırlığı görevlerinde bulunmuştur. 1885 senesinde Adliye Nazırı olan Server Paşa 1886 senesinde vefat etmiş ve Sultan Mahmud Türbesi bahçesine defnedilmiştir.

alıntıdır