Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question İsmet İnönü Kimdir? Hayatı Hakkında...
  İsmet inönü hayatı / biyografisi


  Mustafa İsmet İnönü asker siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı. 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğdu 25 Aralık 1973'te Ankara'da öldü. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli bir rol oynamış Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasını sağlayan Lozan Antlaşması'nı imzalamış birçok kez de başbakanlık görevini yapmıştır.

  Öğrenim ve İlk Görevleri

  Babası Malatya'ya aslen Bitlis'ten gelme Kürümoğulları'ndandır. Annesi Cevriye Hanım Deliorman Razgrad'dandır. Ortaöğretimini Sivas Askeri Rüşdiyesi'nde 1980 yılında tamamlayan İnönü Mühendishane-i Berri-i Hümayun'u 1903 yılında topçu teğmeni olarak birincilikle bitirdi. 1906'da Erkân-ı Harbiye Mektebi'ni gene birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne'deki 2. Ordu'nun 8. Alay'ında bölük komutanlığına atandı. Bu görevi sırasında Makedonya'daki örgütlenmesinden etkilenerek İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu (1907). Ama uzun süre cemiyet içinde herhangi bir etkinlik göstermedi; askerliği ön planda tuttu. 1908'de kolağası (önyüzbaşı) oldu ve 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) olarak bilinen ayaklanmayı Selanik'ten gelerek bastıran Hareket Ordusu'nda görev aldı.  1910'da Yemen Ayaklanması'nı bastırmakla görevlendirilen Ahmed İzzet Paşa'nın karargâhında görevlendirildi. Buradaki hizmetleri nedeniyle kendisine dördüncü dereceden Mecidiye Nişanı ve bir yıl kıdem verildi. 26 Nisan 1912'de binbaşılığa yükseltildi ve Yemen Mürettep Kuvvetleri kurmay başkanı oldu. Balkan Savaşı çıkınca (1912) İstanbul'a döndü (1913) Çatalca'daki sağ cenah komutanlığı emrine verildi. 1914'te harbiye nazırlığı ve erkân-ı harbiye-i umumiye reisliğine (genelkurmay başkanlığı) atanan Enver Paşa'nın başlattığı ordunun yenileştirilmesi hareketinde etkin rol oynadı. 29 Kasım 1914'te kaymakam (yarbay) 14 Aralık 1915'te miralay (albay) oldu ve Çanakkale'deki 2. Ordu'nun kurmay başkanlığına atandı. I. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde görevlendirildi. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa da (Atatürk) bu ordunun 16. Kolordu komutanlığına atandı. İsmet Bey 1916'nın yaz aylarında bir süre çarpışmaları yönetti. Ocak 1917'de 2. Ordu komutan vekili Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle 4. Kolordu komutanlığına atandı; stratejik birliklere komutanlık dönemi de bu göreviyle başladı. Mayıs 1917'de Suriye Cephesi'nde 20. Kolordu komutanlığına 19 Haziran'da da 3. Kolordu komutanlığına atandı. Bir süre sonra İstanbul'a geri çağrıldı ve Halep'te 7. Ordu'nun oluşturulmasında görev aldı. Daha sonra bu orduda kolordu komutanlığına getirildi ve 7. Ordu'nun komutanlığını üstlenen Mustafa Kemal Paşa ile gene yakın ilişki içinde oldu.  Mütareke ve Milli Mücadele Dönemleri

  Mondros Mütarekesi'nin (30 Ekim 1918) imzalanmasından az önce rahatsızlanarak İstanbul'a dönen İsmet Bey 24 Ekim 1918'de Harbiye Nezareti'nde müsteşarlığa atandı. 29 Aralık'ta Paris Barış Konferansı'na (1919) hazırlık için kurulan komisyonda askeri müşavir oldu; 4 Ağustos 1919'da yalnızca sekiz gün için Askeri Şûra Muamelat-ı Umumiye müdürlüğüne bir ara da jandarma ve polis örgütünün iyileştirilmesi için kurulan komisyona üye olarak atandı. Bütün bunlar genellikle birkaç günlük görevlerdi.

  İsmet Bey ilk kez 8 Ocak 1920'de yalnızca bazı danışmalarda bulunmak için Ankara'ya gitti ve kısa bir süre Mustafa Kemal'le çalıştı. Yeni kurulan Ali Rıza Paşa hükümetinde harbiye nazırı olan Fevzi Paşa'nın (Çakmak) çağrısı üzerine şubat sonlarında İstanbul'a gitti. 9 Nisan 1920'de Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine Ankara'ya döndü ve İstanbul'la bütün resmî bağlarını kopardı.

  23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Edirne milletvekili olarak katılan İsmet Bey 3 Mayıs'ta İcra Vekilleri Heyeti'nde erkân-ı harbiye-i umumiye vekili (o dönemde genelkurmay başkanı) oldu. Bu görevi üstlendiğinde albaydı ve kendisinden hem rütbe hem kıdemce çok ileride komutanlar da vardı. İsmet Bey 6 Haziran'da İstanbul'da divanı-harp tarafından gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı.
  10 Kasım 1920'de milletvekilliği ve vekillik görevi saklı kalmak üzere Garp Cephesi Kuzey Kesimi Komutanlığı'na atandı; 4 Mayıs 1921'de de Garp Cephesi komutanı oldu. Çerkez Ethem ayaklanması'nın ve iç isyanların bastırılmasında etkin rol oynadı. Ocak ve Nisan 1921'de I. ve II. İnönü savaşlarında Yunan ilerlemesini durdurdu. 1921-22 yıllarında Sakarya Savaşı Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Savaşı'nda etkin rol oynadı.
  Siyasal Yaşamı


  Saip Tuna'nın İsmet İnönü portresiMilli Mücadele'nin sonunu belirleyen Mudanya Mütarekesi görüşmelerinde (3-11 Ekim 1922) Türk tarafını temsil eden İsmet Paşa 26 Ekim 1922'de hariciye vekili oldu. Lozan görüşmelerinde murahhas heyetin başkanlığını yaptı; yeni devletin bağımsızlığını ve egemenliğini onaylayan Sevres Antlaşması ve Mondros Mütarekesini geçersiz kılan Lozan Antlaşması'nı imzaladı.

  İkinci dönem (1923-27) TBMM'de Malatya milletvekili olarak bulunan İsmet Paşa Fethi Bey'in (Okyar) kurduğu İcra Vekilleri Heyeti'ne gene hariciye vekili olarak girdi. 23 Ağustos'ta Lozan Antlaşması'nın TBMM'de kabulü siyasal-diplomatik başarılarının en önemlisi oldu.

  29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile sonuçlanan süreçte Mustafa Kemal'le yakın siyasal işbirliği içindeydi. İlk Cumhuriyet hükümetini kurdu (30 Ekim); aynı zamanda Halk Fırkası (sonradan Cumhuriyet Halk Partisi-CHP) genel başkan vekilliğini üstlendi. Böylece hükümet ve parti üzerinde otorite kurma olanağı elde etti. Muhalefet partisi olarak kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TPCF) karşısında istediği yetkileri elde edemediği için 8 Kasım 1924'te başvekillikten istifa etti; 21 Kasım 1924'te yeni hükümeti Fethi Bey kurdu. Doğudaki Şeyh Said Ayaklanması üzerine 3 Mart 1925'te İsmet Paşa yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ayaklanmanın bastırılmasında hükümet başkanı olarak önemli rol oynadı. Bu tarihten sonra yeni devletin ve tek parti yönetiminin oluşumunda Mustafa Kemal ile birlikte en önemli siyasal kişilik olarak belirdi.

  1934'te Soyadı Kanunu çıktığında Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği İnönü soyadını alan İsmet Paşa 1924'ten 1937'ye değin başvekillik görevini aralıksız sürdürdü(aslinda 1925-1937 yillarinda basbakanligi araliksiz sürdürmüstür - cünkü Fethi Bey 21 Kasim 1924/3 Mart 1925 arasi Basbakandir. Onun icindir ki Ismet Pasanin buradaki '1924'ten 1937'ye değin başvekillik görevini aralıksız sürdürdü'gü dogru degildir. Ama ne hikmettir bir cok sitede bu yanlis tekrarlanmaktadir). Bu dönemde ülkedeki bütün önemli siyasal gelişmelere damgasını vurdu. Siyasal muhalefetin etkisizleştirilmesinde Kemalist reformların ilanında ve uygulanmasında iktisat politikasında devletçilik ilkesinin kabulünde ve uygulanmasında çok önemli rolü oldu.

  İnönü Eylül 1937'de Atatürk'le aralarındaki bazı görüş ayrılıkları yüzünden ve onun isteğiyle başvekillikten ayrıldı. CHP'nin genel başkan vekilliğinden de alındı. Görüş ayrılıkları büyük ölçüde İnönü'nün devletçilik uygulamalarından doğmuştu. Atatürk devletçilik uygulamalarının İnönü'nün düşündüğü biçimde genişletilmesinden yana değildi ve aynı görüşü paylaşan iktisat vekili Celal Bayar'ı İnönü'ye karşı siyasal bir seçenek olarak görüyordu. İnönü ikinci kez başvekillikten ayrılınca yerine Celal Bayar atandı. İnönü bu dönemde yalnızca TBMM'de Malatya milletvekili olarak görev yaptı.

  Cumhurbaşkanlığı ve Çok Partili Dönem

  İsmet İnönüİsmet İnönü Atatürk'ün ölümü üzerine 11 Kasım 1938'de cumhurbaşkanlığına seçildi. Etkin siyasal yaşamdan çekildikten bir yıl sonra cumhurbaşkanı seçilebilmesi büyük ölçüde Cumhuriyet'le özdeşleşmiş olmasıyla ilgiliydi. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra CHP genel başkanlığına da getirildiğinden yönetim üzerinde geniş otorite sahibi oldu. CHP'nin 26 Aralık 1938'de toplanan I. Olağanüstü Kurultay'ında partinin "değişmez genel başkan"ı seçildi. Ayrıca kendisine "Milli Şef" sıfatı verildi.

  Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra başlayan II. Dünya Savaşı (1939-45) döneminde İnönü ülkeyi savaştan uzak tutmaya çalıştı. Savaş yıllarındaki ekonomik ve toplumsal sıkıntılar ise dönemin unutulmayan mirası olarak kaldı. Gene bu dönemde Hasan Ali Yücel'in öncülüğündeki Köy Enstitüleri kuruldu ve geliştirildi.

  II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından gerek uluslararası siyasetteki gelişmeler gerekse ülke içindeki yeni oluşumlar rejimin genel niteliğinde önemli değişiklikleri gündeme getirdi. Ismet Inönü çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisini engelleme girişiminde bulundu. Parti başkanının mallarını kamulaştırdı. Dünyada sayılı olan uçak fabrikalarından olan NUD uçak fabrikasının kapısına kilit vurdu. Basında "kuzu partisi" olarak bu partiyi lanse ettirdi. 1945 yılında kurulan Milli Kalkınma Partisinden sonra 1946'da kurulan Demokrat Parti ile çetin bir seçim yarışına girdi. Ismet Inönü'nün çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisine olan tutumu çok partili rejimi ne kadar destekleyip desteklemedigi konusunda şüphe uyandırmaktadır.

  14 Mayıs 1950 genel seçimlerinden sonra CHP iktidarı Demokrat Parti'ye (DP) bırakırken İsmet İnönü de cumhurbaşkanlığından ayrıldı ve ana muhalefet partisi genel başkanı olarak siyasal rolünü sürdürdü. On yıllık muhalefet döneminde partisinin başında kaldı ve iktidarın zamanla sertleşen siyasal baskılarına karşın CHP'nin yeniden güçlenmesine katkıda bulundu.

  DP 27 Mayıs 1960 hareketiyle iktidardan uzaklaştırıldı. Yeni anayasa kabul edilip 15 Ekim 1961 genel seçimlerinden CHP birinci parti olarak çıkınca İnönü yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu dönemde CHP-AP CHP-YTP-CKMP ve CHP-Bağımsızlar koalisyon hükümetlerine başkanlık etti. Yeni kurulan siyasal sistemin sağlıklı biçimde işlemesi için çaba gösterdi. 27 Mayıs hareketinin doğurduğu sorunlarla da uğraşarak 22 Şubat ve 21 Mayıs 1963'te iki darbe girişimini önledi. 1964 Kıbrıs olayları sırasında ABD'nin Türkiye'nin adaya müdahalesini önlemesi üzerine dış politikada çok yönlü arayışlara girdi. Planlı ekonomi sendikalar grev ve toplu sözleşme yasalarının çıkarılması Ortak Pazar üyeliği SSCB ile iyi ilişkiler kurulması da bu döneme rastlar. İnönü hükümeti 6 Şubat 1965'te yerini Suat Hayri Ürgüplü hükümetine bıraktı. 10 Ekim 1965 seçimlerinde partisinin seçimi kaybetmesi üzerine parti içi görüş ayrılıkları derinleşti. İnönü'nün desteklediği "ortanın solu" politikası parti tarafından benimsendi.

  Silahlı Kuvvetler'in 12 Mart 1971'deki müdahalesinden sonra CHP'nin tutumu konusunda parti içinde önemli görüş ayrılıkları belirdi ve İnönü parti genel sekreteri Bülent Ecevit'le anlaşmazlığa düştü. Ecevit'e göre müdahalenin amacı CHP içinde egemen olan "ortanın solu" politikasına son vermek ve partinin iktidar olmasını önlemekti. İnönü ise müdahaleye açıkça karşı çıkılmasını onaylamıyordu. Yeni kurulacak hükümete partinin üye verip vermeyeceği konusunda beliren anlaşmazlık sonucunda Ecevit istifa etti. Ecevit'le yoğun bir mücadeleye giren İnönü Mayıs 1972'de toplanan V. Olağanüstü Kurultay'da politikasının partisince onaylanmaması durumunda istifa edeceğini açıkladı. Kurultayda parti meclisi Ecevit'in yanında yer alınca da 8 Mayıs 1972'de CHP genel başkanlığından ayrıldı. Türk siyasal yaşamında parti içi mücadele sonucunda değişen ilk genel başkan olan İnönü 4 Kasım 1972'de CHP üyeliğinden 14 Kasım 1972'de de milletvekilliğinden istifa etti. Başvurusu üzerine tabii senatör olarak Cumhuriyet Senatosu'nda görev aldı.

  25 Aralık 1973'te ölen İnönü 27 Aralık'ta devlet töreni ile Anıtkabir'de toprağa verildi. Anılarının bir bölümünü Hatıralarım Genç Subaylık Yılları 1884-1918 (1968) adı altında toplamış ayrıca çeşitli tarihlerdeki söylev ve demeçlerini içeren İsmet Paşa'nın Siyasi ve İçtimai Nutukları 1920-1933 (1933) İnönü Diyor ki (1944) İnönü'nün Söylev ve Demeçleri I 1920-1946 (1946) gibi kitapları yayımlanmıştır.

  Alıntıdır


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  İsmet İnönü ( 1884)- (25.12.1973)
  2.CUMHURBAŞKANI


  GÖREV SÜRESi

  11 KASIM 1938
  22 MAYIS 1950

  1884 yılında izmir'de dogdu. ilk ve orta ögrenimini Sivas' ta tamamladıktan sonra Mühendishane idadisini (Askerî Lise) bitirdi.

  1903 yılında Kara Harp Okulu'ndan 1906 yılında Harp Akademisi'nden mezun olarak ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı.

  1910-1913 yılları arasında Yemen isyanı'nın bastırılması harekâtına katıldı.

  Bu ve bundan önceki görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan anlasmalarda görev aldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi'nde Kolordu Komutanı oldu.Suriye Cephesi'nde savaştı; Millî Mücadele sırasında Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte çalıştı. Edirne milletvekilligi ve bakanlık yaptı. Albay ismet Bey mebusluk ve bakanlık da uhdesinde kalarak Garp Cephesi Komutanlıgı'na getirildi. 25 Ekim 1920'den sonra Batı Cephesi Komutanı olarak Çerkez Ethem kuvvetleriyle çatıştı..Birinci ve ikinci inönü Savaşlarını yönetti. Tuggeneral rütbesine yükseldi.

  Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'dan sonra kazanılan zafer üzerine Mudanya Mütarekesi'nde Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti. Lozan Barış Konferansı'na Dışişleri Bakan ve Türk heyeti başkanı olarak katıldı.  24 Temmuz 1923'te Lozan Andlaşması'nı imzaladı.

  Cumhuriyetin ilânından sonra 1923-1924 yıllarında ilk hükûmette Başbakan olarak görev aldı 1924-1937 yılları arasında bu görevini sürdürdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra 1938 yılında TBMM tarafından Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi.ikinci Dünya Savaşı sırasında cumhurbaşkanıydı. 1950 yılında yapılan seçimleri kaybettikten sonra 1960 yılına kadar Ana Muhalefet Partisi Başkanı olarak siyasî hayatını sürdürdü. 27 Mayıs harekâtından sonra Kurucu Meclis üyeligine seçildi ve 10 Kasım 1961 tarihinde Başbakanlıga atandı.

  1965 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra milletvekili olarak siyasî hayatına devam etti 1972'de Parti Genel Ba?kanlıgı ve milletvekilliginden istifa ederek; ölünceye kadar (25 Aralık 1973) Anayasa geregince Cumhuriyet Senatosu tabiî üyeligi görevinde bulundu.

  ESERLERİ

  Hatıralar
  Cilt: 1
  İsmet İnönü
  Bilgi Yayınevi / İsmet İnönü Dizisi

  "İsmet İnönü" hatıralarını yazmayı hiç düşünmedi. Eğer 1950'li yıllarda Metin Toker hapsedilip Akis dergisinin başından uzaklaştırılmasaydı ve 1960'lı yıllarda Ulus gazetesi güç duruma düşmeseydi "İsmet İnönü - Hatıralar" adı altında bugün bütününü yayımladığımız bu eser de hazırlanamayacaktı. Birinci kitabın birinci bölümünü "İsmet İnönü" kızı Özden Toker'e dikte ederek
  yazdırdı ve bu bölüm 1959'da Akis dergisinde tefrika edildi. Birinci kitabın ikinci bölümüyle çıkacak olan ikinci kitabın tamamı için "İsmet İnönü" değerli yazar ve tarihçi Sabahattin Selek'in yardımlarından yararlandı. Milli Mücadele Yıllarını Lozan Konferansını ve Cumhuriyet dönemini kapsayan o kısımları Sabahattin Selek "İsmet İnönü"nün sesinden teybe aldı. Bunların bir parçası hiç değiştirilmeden 1968'de Ulus gazetesinde yayımlandı.

  Hatıralar
  Cilt:
  2
  İsmet İnönü
  Bilgi Yayınevi / İsmet İnönü Dizisi

  ... Nihayet Cumhuriyetin kuruluşunda 1937'ye kadar başbakan olarak hizmet gören "büyük devlet adamı" ile karşılaşıyoruz. "İnönü" burada Atatürk ile geçici ayrılışının nedenlerini çok samimi bir dille açıklamaktadır. Öğreniyoruz ki anlaşmazlığın temelleri biraz daha eskidedir. "İsmet İnönü" cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra kendi el yazısıyla tuttuğu notlarda da olayın ilginç ayrıntılarını anlatmaktadır ve bu notlar ikinci cildin bitimindeki ekler arasında yer almaktadır.

  Bütün bu cilt boyunca da "büyük edip" o kendine has dikkat çekici üslubunu sürdürmektedir. Denilir ki siyasi karşıtları onun demeçlerini birkaç defa okuyarak inceliğini sezerlerdi. Bu "İnönü"nün üslubunun güç anlaşılır olmasından değil kıvrak cümlelerle ve kaba konuşmaktan daima kaçınarak fikirlerini sizin de bir çaba göstermenizi bekleyerek söylemesinin bir sonucudur.

  HAKKINDA YAZILANLAR

  Yarı Silahlı Yarı Külahlı Bir Ara Rejim 1960-1961
  Metin Toker
  Bilgi Yayınevi


  Kitaplar yaşayan varlıklardır. Hele kitap dizileri büsbütün öyledirer. Bir planlama yaparsınız. Ele alacağınız zamanı parsellersiniz. "5 kitap olacak" dersiniz "6 kitap olacak" dersiniz. Bir bakarsınız biçtiğiniz süreçlerin içinden bir tanesi olağanüstü bir ilginin odak merkezini oluşturmuş. Onun üzerine mecburen -meşhur bir şarkıda söylendiği gibi "mecburiyet"ten- o dönemi bir ayrı ilgiyle ele almak durumunda kalırsınız. Özellikle televizyonda yayınlanan bir dizi 1960-1961 dönemini o hale getirdi. 1960-1961 arası mutlaka bir "inanılır ve belgesel nitelik taşıyan başvuru kitabı" olmak görevini üstlenmeliydi. Bundan dolayıdır ki ilk planlamadaki 5. kitap "Darbeden Demokrasiye (1960-1965)" ikiye bölündü ve ortaya bu Milli Birlik Komitesi iktidarını kapsayan "Yarı Silahlı Yarı Külahlı Bir Ara Rejim (1960-1961)"e yer açtı. Dizinin yazarının "külahlı bir fotoğraf"ının bu sayfada yer alması da kitabın adının getirdiği ilhamın sonucudur. Böylece dizinin kitap sayısı altıdan yediye çıkmış bulunuyor. 6. kitap "İnönü'nün Son Başbakanlığı (1961-1965)" başlığını taşıyacaktır. Dizi "İsmet Paşanın Son Yılları (1965-1973)" başlıklı 7. kitapla son bulacaktır.

  Tek Partiden Çok Partiye 1944-1950
  Metin Toker
  Bilgi Yayınevi

  1944-1950 arası Türk politika tarihinde bir dönemeç noktasıdır. Tek partiden çok partili hayata geçilirken bu döneme damgasını vuran kimi politikacıların önemli olayların çoğu bugün iyi bilinmez çünkü gizli kalmıştır. Metin Toker İnönü ve Bayar başta olmak üzere Nihat Erim Tevfik Rüştü Aras Hikmet Bayur Refik Koraltan Samet Ağaoğlu Sıtkı Yırcalı ve Basri Aktaş gibi o dönemin ünlü politikacılarıyla o yıllarda uzun görüşmeler yapmış elde bulunan belgeleri bilgileri değerlendirerek bu yapıtı hazırlamıştır. Tek Partiden Çok Partiye Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları'nı aydınlatacak dizinin ilk kitabıdır.


  Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları 1944-1973

  Cilt:
  2
  DP'nin Altın Yılları 1950-1954
  Metin Toker
  Bilgi Yayınevi / Metin Toker'in Kitaplar Dizisi

  "Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları 1944-1973" dizisinin 2.kitabı "DP'nin Altın Yılları 1950-54" özellikle gençlere politikacılara ve meraklılara bir başvuru kitabıdır.

  Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları 1944-1973

  Cilt:
  3
  DP Yokuş Aşağı 1954-1957
  Metin Toker
  Bilgi Yayınevi / Metin Toker'in Kitapları Dizisi

  Metin Toker milli tarihimizden önemli bir devri anlatıyor. Metin Toker bu devrin olayları içinde onların yakınında yaşamıştır. Bu devir Demokrasi Devriminin hikayesidir.

  Cumhuriyet tarihimizde tam bir dönüm noktasıdır. -İsmet İnönü-
  (Önsöz)

  Menders'i en çok düşündüren Akis istihbaratının kudreti oldu. Konyak kadehindeki soğutulmuş rakısından bir yudum daha alan Menderes "Çalıştığım ekipten emin değilim" dedi. Menderes'e göre ekipte ağzını tutamayanlar vardı.. Akis bilmemesi bilememesi icap eden meseleleri biliyordu. Menderes "Bu haberleri Akis'e ya ben ya siz veriyorsunuz" cümlesini sarfetmekten dahi
  çekinmedi.

  Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları 1944-1973
  Cilt:
  6
  İnönü'nün Son Başbakanlığı 1961-1965
  Metin Toker
  Bilgi Yayınevi / Metin Toker'in Kitapları Dizisi

  ... Bir gurup asker ülkenin meşru iktidarını devirmek ve onu ele geçirmek için sokağa döküldü mü mutlaka başka bir asker gurubu da onun karşısında tavır alır. Bunların hepsi doğrudur. Ama karşıt gurubla birlikte sergüzeştçi gurubun üzerine yürüyebilmek için iktidarın başındaki adamın "Ancak benim Meclis kapısındaki cesedimi çiğneyerek amaçlarına varabilirler" diye kendisini ortaya atması lazımdır. O tarihteki Başbakan "İsmet Paşa" değil de Ahmet Bey veya Mehmet Bey olsaydı ama Ahmet Bey veya Mehmet Bey öyle davranacak yüreğe sahip bulunsaydı sonuç değişir miydi? Metin Toker'in buna yanıtını işte bu kitapta bulacaksınız.

  Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları 1944-1973
  Cilt:
  7
  İsmet Paşa'nın Son Yılları 1965-1973
  Metin Toker
  Bilgi Yayınevi / Metin Toker'in Kitapları Dizisi

  Abdi İpekçinin İsmet İnönü ile yaptığı ve 12 Eylül 1970 günü yayımlanan mülakat.

  Abdi İpekçi: Bu sıralar ne okuyorsunuz Paşam?

  İsmet İnönü: Şimdi Metin Toker'in kitaplarını okuyorum. Güya bildiğim tanıdıım insanın kitaplarını okuyorum. Ama tamamiyle birbirleriyle tamamen münasebeti olmayan adamların serbest fikirleriyle okuyorum kitapları. Çok enterasandır. Çok emekle yazılmış kitaplardır. Hem tek partiden çok partiye geçiş hem benimle 10 yıl İsmet Paşa ile 10 yıl diye kitap var. Cilt cilt. Bitirmeye çalışıyorum.

  İsmet İnönü / Televizyona Anlattıklarım
  İsmet İnönü Nazmi Kal
  Bilgi Yayınevi / İsmet İnönü Dizisi


  "İsmet İnönü'nün Cumhuriyet'in 50. Yılı Konuşmasından": ... Ellinci seneyi o şartlar içinde idrak ediyoruz ki. Artık her fikir gerek yazı ile gerek özle çok partili siyasi haytta söylenebilecek devreye geldik. Burada muhtelif cereyanlar zaman zaman söylenir mi söylenme daha ileri teşebbüslere varır mı bu yüzden memleketin huzuru ve idaresi temelinden sarsılır mı? Bu endişeleri idare edenler kafalarında bir ihtimal olarak bulundurmaları lazımdır.

  İsmet İnönü Yeni Bir Yorum Denemesi
  (İsmet İnönü The Making of a Turkish Statesman)
  Metin Heper
  Tarih Vakfı Yurt Yayınları / Türkiye Araştırmaları Dizisi


  Türkiye siyasetine giriş olarak da okunabilecek bu özgün siyasi biyografi Türkiye'nin İkinci Adam'ı hakkındaki bazı yerleşik görüşleri yeniden gözden geçiriyor. İnönü Cumhuriyetin kuruluşunda Batılılaşma sürecinin devam ettirilmesinde demokrasiye geçişte ve demokrasinin yerleştirilmesinde kritik bir rol oynamıştır. Kitapta İnönü'nün Atatürk'ün tamamlayıcısı olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde durduğu laiklik gibi temellerin sadık muhafızlığını sürdürürken zamanla liberal görüşleri de benimsediği savunuluyor. Prof. Dr. Metin Heper'e göre eğer yurttaşları İnönü'yü daha fazla dikkate alsalardı daha liberal bir demokrasi anlayışına sahip olacaklar belki de siyasette daha basiretli davranacaklardı.

  Mevhibe 2. Kitap/
  Çankaya'nın Hanımefendisi
  Gülsün Bilgehan
  Bilgi Yayınevi


  ... "Mevhibe"nin birinci cildini tamamladığımda Osmanlı İmparatorluğu'nda doğan kendi halinde küçük bir kızın nasıl bir gün Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci kadını haline geldiğini yazmıştım ve serüvenin burada bittiğini düşünüyordum. Yanılmışım... Bayan İnönü'nün hayatının diğer yarısının da sürükleyici bir roman kadar hareketli olduğunu ancak yeni kitap için çalışırken öğrendim. O döneme ait eserleri karıştırırken gazeteleri okurken yüzlerce mektubu tek tek gözden geçirirken 11 Kasım 1938'den 7 Şubat 1992'ye kadar anneannemin yaşadıklarını gün gün izledim. Acılarını heyecanlarını sevinçlerini hissettim çoğu zaman kendimi onun yerinde buldum. Bir defa daha bu hikayeyi tamamlamak için bana ne kadar çok belge bıraktığına hayret ettim. Tavan arasındaki sandıklardan ansızın çıkan geçen asırdan kalma eski Türkçe mektuplar dosyaların içine saklanmış Avrupa modaevlerinden Bayan İnönü'nün zevkine sunulmuş elbise modelleri imzalı fotoğraflar albümler İsmet Paşa'nın yetişmekte olan evlatlarına yazdığı eğitim alanında ders niteliği taşıyan öğütler ve rastladığım her yerde eski dostlarından bana aktarılan anılarla Özden Toker'in yaşantısının en hızlı devrelerini yansıttığı günlükler... "Mevhibe"nin devamı yine tarih içinde bir gezinti oldu. Kahramanım artık sadece "Hanımefendi" diye anılıyordu. Bu defa Çankaya Köşkü'nde İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntılarını Pembe Köşk'te demokrasiye geçişin sancılarını çekti. Bir anne olarak çocuklarını siyaset hayatının etkilerinden kurtarmaya çabalarken diğer taraftan Cumhuriyetin birinci kadını olarak kocasının yanı başında her toplumsal etkinlikte yerini aldı. Başına gelenler Türkiye'de çok partili demokrasiyi yerine oturtma gayreti içindeki diğer politikacı ailelerinin yaşadıklarından örneklerdi. O bu sınavı şerefi ile verebilmiti. Tek dileği gelecek kuşakların aynı acıları çekmemeleriydi...
  Çağdaş Devlet Adamı
  İsmet İnönü
  Ali Rıza Cihan Abdullah Tekin
  Tekin Yayınevi

  Yaşamının akışı içinde laiklik ilkesinin önemine büyük özen gösteren ve bu ilkenin doğrultusuna koşut bir uygarlık sergileyen İnönü ülke için de sorunun bu olduğu kararıyla ekonomik kültürel sosyal ve eğitsel bağımlılıkları bu çizgi içinde ele alarak aydınlığa ulaştırmıştır. Türk toplumunun özgürleşme demokratikleşme ve çağdaşlaşma sürecine etki ve katkıda bulunan insanlar elbette iyi tanınmalı bilinmeli ve unutulmadan da anımsanmalıdır.
  u çalışma bu tür bir amaçla bir görevi yerine getirmeye yöneliktir.

  İkinci Adam
  Cilt:
  2
  1938-1950

  Şevket Süreyya Aydemir
  Remzi Kitabevi / Tarih Anı İnceleme Dizisi

  İkinci Adam'da Tek Adam isimli üç ciltlik eserimizde konu olarak alınan Atatürk hadisesini günümüze kadar izleriz. Şu yönleri ile ki bu hadise Atatürk'ü doğuran şartlar içinde Atatürk'ün zuhuru ile başlamıştır. Bu hadise 1920-1938 devresinde Atatürk'ün bayrağını taşıdığı bütün olaylarda Mustafa Kemal ve İnönü'nün Kader Birliği içinde gelişmiştir. 10 Kasım 1938'de Atatürk fani hayattan çekilince de Atatürk'ü devam ettirmek ve onu ikmal etmek görevi İsmet İnönü'nün omuzlarına bütün ağırlığı ile oturmuştur...

  Atatürk devam ettirilmiş ve ikmal edilmiş midir? İşte bu problemdir ki İkinci Adam'ın bu cildinde bütün olaylarda istifhamını çizen bir konu olarak yaşar.

  İsmet Paşa ve Devlet
  Haluk Besen
  İnkilap Kitabevi / Tarih – İnceleme – Biyografi Dizisi

  İsmet İnönü'nün Kastamonu Gezileri

  1938-1949-1958
  Mustafa Eski
  Çağdaş Yayınları

  İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçildikten kısa bir süre sonra 6 Aralık 1938 tarihinde ilk yurt gezisini Kastamonu'ya yapmıştır. İnönü; 1958'de CHP Genel Başkanı olarak iki kez daha Kastamonu'yu ziyaret etmiştir. Özellikle ilk iki gezisinde birkaç gün burada kalarak ilçelere gitmiş ve halkın dertlerini dinlemiştir. Kastamonu Milli Mücadele yıllarında çok önemli görevler
  üstlenmiştir. İnebolu'ya gelen binlerce ton silah ve cephaneyi bu bölgenin insanları çok büyük özveri ile taşımışlardır. Yüzlerce Kastamonu evladı Garp Cephesinde İnönü ile beraber ülkemizin kaderini paylaşmıştır. İlk seyahatin Kastamonu'ya yapılmasındaki sebebi savaş yıllarında aramak gerekir.

  İsmet İnönü
  Necdet Uğur
  Yapı Kredi Yayınları / Cumhuriyet ve Türkiye Dizisi


  I. Dünya Savaşı'nda komutanlık yapmış Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına tanık olmuş bu yıkıntılar arasından Atatürk'le birlikte onun en yakın arkadaşı ve yardımcısı olarak çağdaş bir Türkiye'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş ulusal bir kahramanın; Türkiye'yi II. Dünya Savaşı yangın ve yıkıntısından kurtarmış uzak görüşlü bir devlet adamının; çok partili siyasal yaşamı başlatmış seçimlerde kaybedince iktidarı uygarca devredebilmiş çağdaş bir muhalefet liderinin; Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yaşamı ve dünya görüşü üzerine birinci elden bir tanıklık.

  Alıntıdır


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Herhalde o zaman da baskı mevcuttur. İsmet İnönü'yü öve öve bitirememiş yazarlar.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İsmet İnönü'nün yaptığı yanlışlar Atatürk'ün üzerine yıkılmıştır.

  Dersim'deki Alevi katliamının sorumlusu da İsmet İnönü'dür..

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu adamın cumhuriyet ilan edildikten sonra bu ülke için yaptığı tek yararlı şey 2. Dünya Savaşına sokmamış olmasıdır. Gerisi tam bir fiyasko. Ama askeri tarafına bişey demiyorum.
  Gözleri Kahve Kokan Yarim;
  Seni Seviyorum...


  Buğu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş