Kuzeybatı Avrupa
Norveç İsveç ve Finla
ndiya'da işlenmeye el�*verişli olmadığı için kimsenin yaşamadığı ge�*niş topraklar uzanır. Finlandiya'da neredey�*se hiç toprağın olmadığı geniş kayalık alanlar vardır. Toplam büyüklüğünün İngütere'rıinkinin dört kan olmasına karşın bu üç ülkenin nüfu�*su İngiltere'nin nüfusunun dörtte biri kadar�*dır. Toprakların büyük bölümü orman kuşağı içinde yer alır. Kerestesi için çam ladin ve huşağacı yetiştirilir. Orman kesildiği zaman açılan alan tarıma elverişli değildir. İsveç'te büyük çoğunluğu yurtdışına satılan çok zen�*gin demir cevheri yatakları olmasına karşın bu üç ülkeden hiçbirinde söz etmeye değer kömür yataklan yoktur.

Kuzeydeki morina ve ringa balığı avcılığın�*da Norveç'in iyi bir konumu vardır; denizcile�*ri bütün denizlerde çalışır. Birçok Norveçli de daha iyi bir yaşam sağlamak için Kanada ve ABD'ye gitmiştir. İsveç ırmaklardaki su gü�*cünü ve maden kaynaklannı kullanarak fabri�*kalar kurabilmiştir. Ama Finlandiya'nın ke�*reste dışında çok az kaynağı vardır. Hem İs�*veç hem de Finlandiya'nın limanlan kışın buz yüzünden çalışamaz duruma gelir. İzlanda'nın büyük bölümü çıplak volkanik dağlarla kaplı�*dır ama çayırlarda koyun ve sığır yetiştirilir. İzlanda'yı çevreleyen denizler balık yönünden çok zengindir.

alıntı