Alüvyon
Akarsular tarafından taşınan kil kum çakıl gibi kütle parçalarının suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortular. Alüvyonlar geniş vadilerin bir çoğunda tabanda geniş yer kaplar veya daha geniş yerlere yayılarak alüvyon ovalarını teşkil ederler. Büyük ve küçük Menderesler Gediz Seyhan Ceyhan ırmaklarının vadileri alüvyon ovalarıdır. Alüvyonlar aynı zamanda alüvyon gölleri denilen küçük göller de meydana getirirler. Bafa Köyceğiz Meriç vadisi gölleri gibi. Alüvyonların nehir deltasında meydana getirdikleri göllere ise Delta gölleri denir.

Alüvyonlar eski ve yeni olmak üzere iki gruba ayrılırlar:

  • Eski alüvyonlar nehrin suları kabardığı zaman su altında kalmayan akarsu kenarında bulunan verimli arazideki alüvyonlardır. Buralar insanların yerleşmesine müsait yerlerdir.
  • Yeni alüvyonlar ise henüz gelişmekte olup zaman zaman su baskınlarına uğrayan yerlerdeki alüvyonlarıdır.