1)Püskürük (volkanik mağmatik )kayalar:
Mağmanın yer kabuğunun yarıkları içinde veya yeryüzüne kadar çıkarak soğuması ile oluşan kayalardır.

Soğumanın gerçekleştiği yere göre iç ve dış püskürük kayalar şeklinde gruplara ayrılır.
a)İç püskürük kayalar: Granit siyanit gabro ve diyorit gibi.
b)Dış püskürük kayalar: Andezit bazalt volkan camı (obsidiyen) trakit inci taşı katrantaşı sünger taşı gibi.
Ortak Özellikleri: Kristallidir ve kütle halindedir
2)Tortul (sediment) kayalar: Dış kuvvetlerin etkisiyle fiziksel veya kimyasal çözülmeye uğrayan kayaların çukur alanlarda çökelmesiyle oluşan kayalardır.
Oluşum bakımından;
a)Mekanik (kırıntılı) tortul kayalar:
Kum taşı (gre) kil taşı (şist) çakıl taşı (konglomera) örnektir. Çakıllar köşeli ise buna breş denir.
b)Kimyasal tortul kayalar:
Kalker ( kireç taşı) Jips (alçı taşı) kaya tuzu dolamit traverten sarkıt ve dikitler örnektir.
c)Organik tortul kayalar:
Mercan kaya antrasit taşkömürü linyit turba ve tebeşir buna örnektir.
Ortak Özellikleri: Tabakalıdır fosil bulundururlar.
Not: Petrol antrasit taşkömürü linyit turba hariç diğer madenlerin oluşmasının temel sebebi volkanizmadır.
3. Başkalaşım (metamorfik) Kayalar:
Tortul ve volkanik kayaların yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanmasıdır.
Başkalaşım
Kalker--------Mermer
Kil taşı--------Mikaşist
Kum taşı------Kuvarsit
Granit---------Gnays