Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm

Günlük yaşantımızın her anında ihtiyacımız olan enerjiyi bize enerji kaynakları sağlar. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere enerji kaynaklarımızı ikiye ayırabiliriz.

A. Yenilenemez Enerji Kaynakları: Fosil yakıtlar ve radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların bu şekilde isim almalarının nedeni kullandıkça bitmeleri ve yenilerinin gelmesinin çok uzun sürmesidir.

1. Fosil yakıtlar:Kömür petrol doğalgaz gibi fosil yakıtlar en çok termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız benzin mazot LPG plastik naftalin boya teflon gibi maddeler petrol kaynaklıdır. Kömür petrol doğalgaz gibi binlerce yılda oluşmuş fosil yakıtlar insanlığın gelişmesi ile hızla azalırken atıkları ile hava su ve toprak kirliliğine yol açar. Fosil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde CO2 ve CO bileşiklerinin birikmesine neden olur. Bu gazların havada çok fazla birikmesi sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olması açısından oldukça tehlikelidir.


2. Nükleer Enerji:Uranyum plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer santrallerde üretilir. Nükleer santraller Dünyanı pek çok yerinde bulunmasının yanında atmosferin kirlenmesine sebep olur. Nükleer enerji santrallerinde elektrik ucuzdur fakat santralin maliyeti oldukça pahalıdır.

B. Yenilenebilir Enerji Kaynakları:yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zara vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

Bazı yenilenebilir enerji kaynakları tabloda verilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı
Kaynak veya Yakıtı

Hidroelektrik enerjisi
Nehirler

Rüzgâr enerjisi
Rüzgârlar

Jeotermal enerji
Yeraltı suları

Güneş enerjisi
Güneş

Biokütle enerjisi
Biyolojik atıklar

Dalga enerjisi
Okyanus ve denizler

Hidrojen enerjisi
Su ve hidroksitler1. Hidroelektrik Enerji:Nehirlere kurulan barajlar sayesinde suyun hareketinden yararlanarak elektrik üretilir. Bu üretim şu şekilde gerçekleşir: akarsuyun önü kesilir ve bir baraj gölü oluşturulur. Böylece suyun yüksekliği artırılarak potansiyel enerji kazanması sağlanır. Suyun potansiyel enerjisinden yararlanarak elektrik üretilir. Dünya enerjisinin % 20 si hidroelektrik santrallerde üretilir.


2. Jeotermal Enerji:Latincede “jeo=yer” “termal=ısı” anlamındadır. Yeraltında magmada artan sıcaklık ile yeraltı sıcak sularından ve buhardan yararlanılarak elde edilir. Elektrik üretimi de jeotermal buharın gücü ile üretilebilir. Eski çağlardan günümüze jeotermal enerjinin ilk kullanım alanı kaplıcalardır. Jeotermal enerji ayrıca konutların ve seraların ısıtılmasını dokuma sanayisi konservecilik gibi birçok alanda yaralanılır. Jeotermal enerji kullanımı çevreye ve atmosfere atık madde verilmesine sebep olmaz.


3. Güneş Enerjisi:Güneş diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da temelini oluşturur. Dünyadaki hayatın temel enerji kaynağı da güneştir. Güneş pilleri ışık enerjisini soğurarak elektrik enerjisine dönüştürür. Uzaya fırlatılan uydular ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini güneş panellerindeki güneş pillerinden oluşturur. Güneş’in Dünya'ya gönderdiği bir günlük enerji tüm insanlığın bir gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjinin neredeyse on bin katıdır.


4. Rüzgâr Enerjisi:Rüzgârın hareket enerjisinden geçmişte yel değirmenleri ile yararlanılırdı günümüzde ise rüzgâr jeneratörleri ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Bir rüzgâr jeneratörü bir evin okulun hatta bir köyün elektrik enerjisini karşılayabilir.


5. Biyokütle( Bitki ve hayvan atıkları) Enerjisi:Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denir. Örneğin çiftlik hayvanlarını dışkıları ekinler ölü ağaçlar odun parçaları talaş vb. maddelerden enerji elde edilir. Hayvan atıklarından biyogaz ve bitkilerden elde edilen biyodizel bu yöntemin uygulamalarından biridir. Peki bu yöntemle nasıl enerji elde edilir?

Enerji elde edilecek atık maddeler güç santraline getirilir. Burada santralin çukuruna boşaltılarak yakılır. Bu yanma sonucu ortaya çıkan gazlar çeşitli işlemlerden geçirilerek elektrik enerjisi elde etmek için kullanılır. Bir diğer yol ise; atık ve kalıntıları bekletme tankları denilen özel ortamlarda çürümeye bırakmaktır. Bu tanklarda zamanla çürüyen maddelerden metan gazı çıkar. Bu gaz toplanarak ısıtma amaçlı kullanılır. Aynı yöntem hayvanların dışkılarında da kullanılır.


***


Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynağına ve işlem türüne göre farklı gruplara ayrılıyor.
Bunların başlıcalarını sıralayacak olursak:

Su enerjisi: Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri olan su enerjisine örnek olarak barajlar gösterilebilir. Su toplama havzalarında bırakılan su akar ve türbinleri döndürür bu türbinlere bağlı olan jeneratörlerle elektrik üretilir.

Baraj inşa edildikten sonra hidroelektrik enerjisi maliyeti düşük olan bir enerji yöntemi. Çevre kirliliğine neden olmaz ve yakıt fiyatları karşısında zayıflık göstermiyor. Ancak yakın doğal ortam ya da çevrede yaşayanlar üzerindeki etkileri açısından eleştirilebilir.

Rüzgar enerjisi: Rüzgar enerjisi fosil yakıtlara göre elektriğin birimi başına daha pahalıya gelse de hidro elektriğin ardından en verimli ikinci yenilenebilir enerji kaynağı. Özellikle Avrupa’da çok sık kullanılan rüzgar enerjisine yapılan yatırımlar son yıllarda büyük boyutlara ulaştı.

Güneş enerjisi: Fotovoltaik (PV) hücreler yardımıyla gün ışığının doğrudan elektriğe çevrilmesiyle elde edilen güneş enerjisi başta Almanya ve ABD olmak üzere pek çok ülkede de sıkça kullanılıyor.

Güneş enerjisi üretimi yenilenebilir enerji kaynakları arasında maliyeti en yüksek olanı. Son yıllarda bu maliyetin düşürülmesi için çalışıldığı gibi sistem bir kez kurulduğunda enerji kaynağından bedava yararlanılabildiği için cazibesini de koruyor. Çereye hiç bir şekilde zarar vermiyor

Dalga ve gel-git enerjisi: Okyanuslar henüz kullanılmamış büyük bir enerjiyi içinde barındırıyor. Dalga ve gel-git enerji teknolojileri güneş ve rüzgar enerjisiyle kıyaslandığında nispeten yeni ve büyük ölçüde keşfedilmemiş enerji türlerinden biri. Ancak bu enerji türüne yapılacak yatırımların boyutları çok büyük olduğundan şu an için diğer enerji kaynakları kadar popüler değil.

Bio (organik) yakıt: Bitkilerden elde edilen madde başka maddelere kimyasallara yakıta ve enerjiye dönüştürülebilir. Bazı türleri sanayide yoğun bir şekilde kullanılıyor. Örneğin tohum şeker ve sebze yağından ya da bunların karışımından elde edilmiş bio yakıtların kullanıldığı çok daha fazla sayıda otomobil üretiliyor.

Jeotermal enerji: Jeotermal enerji dünyanın kilometrelerce altındaki merkezinde erimiş kayalardan oluşan mağmadan gelen ısıyı kullanıyor. Bu ısı kuyular açılarak yüzeye yakın yerlerdeki su kaynaklarından veya kayalardan elde ediliyor. Dünyada tüketilen enerjinin yalnızca yüzde 04'ü bu yolla elde ediliyor.

Okyanus enerjisi: Derin okyanus sularıyla güneşin ısıttığı yüzey suyu arasındaki sıcaklık farkının kullanarak üretildiği enerji türü.


***
Yenilenemez Enerji Kaynakları

Kömür : Yeraltı madenciliği veya açık işletme metodları kullanılarak çıkarılan fosil kaynaklı yakıttır. Genellikle hayvan fosillerinden oluşur. Kolayca yanabilen siyah veya kahverengimsi redüksiyonunda çok büyük önemi vardır. Bir çok çeşidi vardır. Mesela taş kömürü fabrikalarda kullanılır. Isı derecesi yüksektir. Antrasit ısı değeri en yüksek olan kömürdür ülkemizde az bulunur. Ayrıca ülkemizde en çok bulunan kömür linyittir.

Taşkömürü : Türkiye’de Zonguldak Amasra Ereğli arasındaki sahada çıkarılır.
Demir - çelik sanayiinde enerji kaynağı olarak tüketildiğinden Karabük ve Ereğli demir - çelik fabrikaları buraya kurulmuştur.

Linyit : Türkiye genelde üçüncü jeolojik devirde oluştuğundan linyit en zengin enerji kaynaklarımızdan biridir. Bütün bölgelerde linyit rezervi bulunmaktadır. Taşkömürüne göre kalorisi daha azdır. Ancak yaygın olduğundan enerji ihtiyacımızın en önemli kısmını karşılamaktadır.

Linyit yatakları Afşin Elbistan (K. Maraş) Tavşanlı Seyitömer (Kütahya) Soma (Manisa) Yatağan (Muğla) Saray (Tekirdağ) Aşkale (Erzurum) Aydın Amasya ve Yozgat çevresinde bulunmaktadır.

Linyitten elektrik enerjisi elde eden termik santrallerimiz Soma Tunçbilek Seyitömer Afşin - Elbistan Yatağan ve Orhaneli termik santralleridir.

Petrol : Yüzmilyonlarca yıldan bu yana denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği bitki kalıntılarının anaeorabik bir ortamda uygun şartlar altında (sıcaklık basınç ve mikroorganizmaların etkisiyle) toprağın üstünde başkalaşmasıyla oluşur. Değeri çok yüksektir çünkü oldukça az bulunan bir yakıttır.

Doğalgaz : Petrol gibi doğalgaz da çok eski tarihlerden beri bilinmekle ve kullanılmakla beraber; bugünkü konumuna gelişi 1816 yılında ABD’nin Baltimore kentinin sokak lambalarının doğalgaz aracılığıyla aydınlatılmasıyla başlar.

Dünya enerji tüketiminin %22’ si doğalgaza dayanmaktadır. İşyerleri ve evler ısınma amacıyla çok yoğun miktarda doğalgaz kullanırlar. Isınma toplam doğalgaz kullanımında %75 gibi bir orana sahiptir. Bunun yanı sıra elektrik üretiminde de doğalgaz kullanılmaktadır. Fakat %10–15 gibi düşük oranlarda kalmaktadır.

Dünyada büyük ölçüde yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılıyor olması çevre sorunlarını önemli ölçüde artırmıştır. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş her bakımdan avantajlı olmaktadır. Ancak bazı teknik sorunların çözümlenebilmesi için zamana ihtiyaç vardır ve bu da söz konusu geçişin oldukça uzun bir süre alacağını göstermektedir.

Gelecek 100 yıl içinde yenilenemez enerji kaynakları olan kömür petrol ve doğalgazın tükeneceği öngörülmektedir. Sürekli yenilendikleri için yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılan hidrolik güneş rüzgar jeotermik biyokütle gel-git dalga ve akıntı enerjilerinin su hariç olmak üzere dünyada üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payları sadece %4 kadardır.

*

Alıntı