Türkiye’nin enerji tüketimi ve ithalatı ekonomisinde de olduğu gibi hızlı bir artış içerisindedir. Türkiye’deki enerji sektörü çoğunlukla kamuya aittir. Enerji üretim
tesisleri uzun dönemli yatırımları ve büyük miktarlardaki finansal kaynakları
gerektirmektedir. İnşaaları zamanlamaların gerisinde kalan tesisler genelllikle
ülkenin güç talebi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Artan enerji talebini
karşılamak ve enerji sektörünün fonksiyonlarını geliştirmek amacıyla özel sektör
yatırımlarını sektöre kanalize etmek için özel sektörün enerji projelerine “Yap-İşlet-
Devret” “Yap-İşlet” ve “İşletme Hakkı Devri” gibi modeller vasıtasıyle yatırım
yapmaları teşvik edilmektedir. Linyit madenleri elektrik santralları ve elektrik
sektöründeki dağıtım faaliyetleri “İşletme Hakkı Devri” modeli vasıtasıyla
özelleştirilmektedir.

Türkiye’de linyit taşkömürü asfaltit bitümlü şistler ham petrol doğalgaz uranyum
ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri ile hidrolik enerji jeotermal enerji güneş enerjisi rüzgar enerjisi ve biomas enerji gibi yenilenebilir (tükenmez) kaynak
potansiyelleri bulunmaktadır.

2.1. Fosil Yakıt Rezervleri ve Potansiyeli

Düşük kaliteli olmasına rağmen Türkiye’de çıkan linyitler ülkenin en ümit verici
kaynaklarından bir tanesidir ve kaynağın üretimi devlet tarafından desteklenmektedir. Türkiye’nin resmi verilere göre 84 milyar ton linyit 11 milyar ton taşkömürü 11 milyar ton bitümlü şist ve 82 milyon ton asfaltit rezervi mevcuttur.

150 MW’tan büyük kömür santralları esas alındığında 16000-17000
MW kurulu güce tekabül eden linyit potansiyelinin henüz yalnızca %37’sinin
değerlendirildiği görülmektedir. 1980’li yılların başında üretimi artmaya başlayan
linyit 1998 yılında 652 Mt’a ulaşmıştır. Yerli taşkömürü üretimi ise ülkenin
talebini karşılayamamakta olup ithalatı her yıl giderek artmaktadır. Zonguldak
havzasının bütününden yapılan taşkömürü üretimi 1997 yılında 2 513 000 ton
olmuştur. 2010 yılı için 419 milyon ton taşkömürü ithalatı öngörülmektedir [3].

Türkiye Orta Asya ülkelerindeki zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarını batı
pazarlarına taşınmasında “Enerji Koridoru” olmaya hazır önemli bir adaydır. 1998
yılında hükümet petrol ürünleri fiyatlarını uluslararası fiyatlarla bağlantısını
sağlayacak olan ve otomatik fiyatlandırma sistemi adı verilen yeni bir fiyat
uygulamasına geçmiştir.

Teorik hesaplara göre rezervuardaki petrol rezervi 9772 milyon ton olup bunun
1503 milyon tonu üretilebilir durumdadır. 1998 yılı sonuna kadar 1066 milyon ton petrol üretilmiş olup geri kalan üretilebilir 437 ton petrol ile bugünkü üretim seviyesine göre yaklaşık 14 yıllık miktar mevcuttur.

Mevcut beş tesisin dördü (Kırıkkale Batman İzmit ve İzmir rafinerileri) TÜPRAŞ
Genel Müdürlüğü’ne ait olup Türkiye’de toplam rafineri kapasitesinin %85’ini
oluşturmaktadır. Ataş Rafinerisi ise Mersin’de olup Shell Mobil BP ve Türk Petrol ortaklığında oluşan özel sektöre aittir.

*

Alıntı