Asya kıtaların en büyüğüdür. Kuzey Buz Denizi'nden ekvatora kadar uzanan bir alanı kaplar. Doğusunda Büyük Okyanus güne*yinde Hint Okyanusu vardır. Güneydoğuda Sumatra Borneo Yeni Gine ve çok sayıdaki küçük ada Asya'nın parçasıdır. Asya batıda içinden Süveyş Kanalı geçen bir kıstakla (dar kara şeridi) Afrika'ya bağlanır. Kıtanın batı sınırları Ural Dağlan ile Ural Irmağı boyun*ca uzanır. Bu sınırlar Kafkas Dağlan ile Karadeniz arasında yer alan ve Transkafkasya diye adlandırılan bölgeyi de içine alır. Ama bu sınır tartışılmakta ve bazen Avrupa ile Asya Avrasya adlı tek bir kıta sayılmaktadır.Tarihçi Heredot tarafından bu grekçe terim ilk kez bugünkü Salihli Ovası sonraları da Gediz Havzası'nı nitelemek için kullanılmıştır. Sardes'in zenginliklerini anlatırken bu kenti asya'nın başkenti olarak betimlemiştir.

Dünya üzerinde bulunan çeşitli en büyükler Asya'da toplanmıştır. Asya; kıtaların en genişi (44 391 163 km²) ve ortalama yükseltisi en fazla olanı ( 1 010 m)'dır. Ayrıca dünyanın en yüksek tepesi (Everest tepesi 8 848 m) en büyük gölü (Hazar Gölü veya Denizi) en derin gölü (Baykal Gölü) dünyanın deniz seviyesinden en alçak yeri (Lut Gölü göl yüzeyi -392 m) ve dünyanın en alçak havzası (Turfan Havzası -154 m) Asya kıtasında bulunmaktadır.

YÜZÖLÇÜMÜ: SSCB'nin Asya'da bulunan yaklaşık 17.301.089 km2'lik topraklanyla birlikte 44.614.399 km2.NÜFUS: 2.665.412.000 (1981).

DOĞAL KAYNAKLAR: Çay pirinç şekerkamışı ve baha*rat; kömür demir bakır kalay tungsten grafit pet*rol kauçuk ve seramik kili; kürk pamuk yün ipek kenevir ve jüt.

İLGİ ÇEKİCİ YERLER: Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan; Everest Dağı'nın (8.848 metre) da aralarında olduğu dünyanın en yüksek 20 doruğu; dünyanın en büyük üçüncü gölü olan 65.000 km2'lik Aral Gölü ile dünyanın en uzun ırmaklarından üçü olan Obi Yangtze (Yang-çe) ve Amur.

Asya kuzey-güney doğrultusunda 8 490 km genişliğindedir. Kıtanın en kuzeyinde Rusya'da Çelyuskin Burnu (77° 42' 55" K paraleli) yer alırken en güneyinde Malakka YarımadasındakiBuru Burnu (1° 14' 17" K paraleli) bulunur. Adaları esas aldığımız taktirde Severneya Zemlya adası (81° 16' 23" K paraleli) ile Endonezya'ya bağlı Rudi Adaları (11° 00' 19" G paraleli) arasında 10 245 km'dir.

Kıta doğu batı doğrultusunda; Türkiye'nin de en batı ucu olan Gökçeada'nın İncirburnu (25° 38' 59" D meridyeni) ile Çukçi YarımadasındaDejnev Burnu (169° 40' 17" D meridyeni) arasında 8 200 km'dir.

Kıtanın özel konumu ise; Asya kuzeyden Kuzey Buz Denizi ile sınırlıdır. Kuzey doğuda Amerika'dan sığ bir deniz olan 100 km genişliğindeki Bering Boğazı vasıtası ile ayrılmaktadır.

Kıta doğuda Büyük Okyanus ile sınırlanır. Ancak kıyı açıklarında okyanus tabanından yükselen kuzey-güney doğrultulu dağların su üzerine çıkan kısımlarını oluşturan ada ve takım ada girlandları yer almaktadır. Burada; Aleut Japon Bonin ve Marian derin deniz çukurluklarından geçen ve "Andezit Hattı" adı verilen bir çizginin batısındaki bölge ile orada yer alan ada ve takım ada girlantları Asya anakarasına aittir.

Kıtanın güneydoğu sınırı biraz karışık olmakla birlikte Sunda Adaları ile Arafura Denizi arasından geçen hat sınır olarak kabul edile bilir. Kıtayı güneyden Hint Okyanusu sınırlandırmaktadır.

Asya'nın batı sınırı ise oldukça tartışmalı bir meseledir. Bu konuda birçok araştırıcı farklı görüşler ileri sürse de en doğru kabul edilen sınır; Ural Dağları Ural Nehri Maniç Oluğu Karadeniz Boğazlar Ege Denizi Akdeniz Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz üzerinden çekilecek bir hattır. Bu hattın doğusunda kalan Anadolu ve Kafkaslar Asya'dan sayılırken Trakya Avrupa'ya dahil edilmektedir.

Aralannda Everest'in de bulunduğu dünya*nın en yüksek tepeleri en uzun ırmaklar ile karaların en alçak yeri olan Ölü Deniz kıyıları Asya'dadır. Yeryüzünün en yağışlı yerlerin*den biri olan Hindistan'daki Çerrapunci ile en az yağış alan çöllerin bazıları da bu kıtadadır. Sibirya'daki Verhoyansk ve Oymyakon dün*yanın en soğuk yerleri arasındadır; gene dün yanın en yüksek hava sıcaklıkları Arabistar Yarımadası'ndaki Aden'de saptanmıştır. Ma kao Hong Kong Cava ve Japonya ile Çin ve Hindistan'ın bazı bölgeleri gibi dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek yerleri de Asya'da dır. Bazı bölgelerinde ise hemen hemen hi' kimse yoktur. Asyalılar'dan bazıları yüzyı lardır neredeyse hiç değişmeyen bir yaşar sürerken bazıları ise sanayileşmenin gelişmesi ve batı kültürünün etkisiyle çok kısa bi sürede ülkelerinin tanınmayacak kadar değiş tiğine tanık oldular.

Günümüzde Asya kıtası dünya nüfusunun yüzde 60'ını barındırmaktadır. Asyahlar'ın çoğu küçük köylerde yaşayan çiftçilerdir. Nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı kıtanın doğusun*da ve güneyinde yaşar. Bu yoğun nüfuslu bölge Pakistan'dan Çin'in kuzeyine ve Japon*ya'ya doğru bir yay çizer. Bu bölgelerdeki gelenek din ve kültürlerin Asya'nın öteki bölgelerinde yaşayan insanlar üzerinde önem*li etkileri olmuştur. Tarım Asya'nın doğusu ve güneyinde bugün de en önemli etkinliktir. Bununla birlikte artık daha çok insan kesitler*de ve fabrikalarda iş bulmak için köylerini terk etmektedir.

Asya ülkelerinin çoğunda yeni sanayiler ülkelerin görünümünü ve insanların yaşamını değiştirdi. Ama yalnızca Japonya'da sanayi*leşme batılı ülkelerin düzeyine ulaştı ve hatta geçti. Asyahlar'ın büyük çoğunluğu yoksul*dur. Onların yaşam düzeylerini yükseltmek için çaba harcanmaktadır.

Asya'da doğum oranı her zaman yüksek oldu. Ama bu oran hastalık kıtlık ve doğal afetlerin sonucu olan yüksek ölüm oranıyla yüzyıllar boyu dengelendi. Çağdaş bilimsel gelişmeler ölüm oranını büyük ölçüde düşü*rünce Asya bir nüfus sorunuyla karşılaştı; çünkü beslenmesi gereken pek çok insan vardı ve besin maddeleri yetersizdi. Günü*müzde Asya'da birçok hükümet halkı daha az çocuk sahibi olmaya özendiriyor. Tarımsal yöntemleri geliştirmek için de çok çaba har*candı; artık Asyalı çiftçilerin bir bölümü gübre ve ilaç kullanıyor; çağdaş tarım maki*neleriyle eskiye göre daha çok ve daha iyi tahıl üretebiliyor.

Asya'nın doğal yapısı üçe ayrılabilir. Ku*zeyde kışın şiddetli soğukların görüldüğü rüz*gâra açık düzlükler ve sık ormanlarda yaşam koşullan çok güçtür. Eski Hint Mezopo*tamya ve Çin uygarlıklannın geliştiği güney ve doğuda ise iklim daha ılık ya da sıcaktır. Güney ve doğudaki bu bölgeler kuzeydeki bölgelerden ve Avrupa'dan büyük sıradağ*lar çöl ya da yarı çöllerden oluşan geniş bir doğal engelle ayrılır. Aşılması çok güç olan bu doğal engeller kuzeyde ve batıda yaşayan*ları güneyde ve doğuda yaşayanlardan ayır*mıştır.


Muson Bölgeleri

Asya'nın güneyi ve doğusu dünyanın en kalabalık bölgeleri arasında yer alır; dünya nüfusunun yandan fazlası bu bölgelerdedir. Buna karşılık pek az insanın yaşadığı dağlık ve ormanlık bölgeler de vardır. Asyahlar'ın çoğu ırmak vadilerinde ve kıyılardaki sulak topraklarda yaşar. Bu yöreler yaz aylarında rüzgârların okyanuslardan getirdiği bol yağış*larla sulanır; daha serin olan kış aylanndaysa ya*ğış az olur. Bu bölgelerin kışın kurak yazın ya*ğışlı iklimine ve bol yağışlan getiren mevsim rüz- garlarına Arapça mevsim sözcüğünden gelen "muson" adı verilir (bak. muson).

Tibet'teki dağlardan pek çok büyük ırmak doğar. İndus Ganj ve Brahmaputra ırmakları Hindistan ve Pakistan'dan; İravadi Birmanya' dan Mekong Çinhindi'nden; Yangtze (Yang-çe) ve Sarı Irmak ise Çin'den geçer. Yazları kuvvetli yağışlar ve dağlardaki karın erimesi alçak vadilerde büyük sellere neden olur. Irmakların çoğunun deltaları vardır (bak. Delta). Bu sıcak ve çamurlu topraklar pirinç yetiştirmeye elverişli olduğundan pirinç bu*ralarda yaşayanların temel besinidir. Yağmur ve sıcaklığın pirinç yetiştirmek için yetersiz olduğu yörelerde ise dan ve buğday gibi ürünler ekilir.

Avrupalılar muson bölgelerine ilk olarak 1500'lerde gelmeye başladılar. Gelişlerinin nedeni buraları keşfetmenin yanı sıra ticaret yapmaktı. Önceleri baharat aradılar; sonra pamuk çay ve şeker üretimini özendirdiler. Sonraki yıllarda ise ormanlar yok edilerek kauçuk ağaçları dikildi. Bazı Avrupalılar çift*lik sahibi olarak buralara yerleşti. İlk kâşifle*rin bir bölümü altın ve değerli taşlar bulmayı umuyordu. Günümüzde muson bölgelerinde*ki en değerli mineral petroldür.

Bangladeş Hindistan ve Pakistan'daki in-sanlann çoğu İndus Ganj ve Brahmaputra gibi ırmaklann geçtiği sıcak ovalarda yaşar. Topraklar bu ırmaklardan sağlanan sularla sulanır. Böylece bazı yörelerde sıcak iklim ürünleri olan pirinç pamuk ve şekerkamışı-mn yanı sıra buğday ve arpa gibi serin iklim ürünleri de yetiştirilir. Lahor Delhi Kanpur ve Varanasi gibi büyük kentlerin bulunduğu büyük ovada Karaçi ve Kalküta limanları vardır. Hindistan'ın batı kıyısındaki Bombay' da fabrikalarda işlenen pamuk güneyde daha yüksekte bulunan ve daha kuru bir iklimi olan aynı zamanda çay ekiminin de yapıldığı Dekkan'da yetiştirilir. Tropik bir iklimi olan Sri Lanka'da (Seylan) pirinç çay kauçuk hindistancevizi ve baharat üretilir.

Daha doğuda bulunan Birmanya'da çok sert bir ağaç olan tikağacmdan oluşan sık ormanların yanı sıra büyük miktarlarda pi*rinç üretimi yapılan bereketli İravadi Irmağı deltası bulunur. Gene doğuya doğru tikağacı ve pirinç yetiştirilen Tayland ile Güneydoğu Asya'da Kampuçya Laos ve Vietnam toprak*ları uzanır. Malakka Yarımadası kalay ve doğal kauçuk üretiminde en önde gelen yöre*lerden biridir.

Doğu Hint Adaları Sumatra Cava ve Borneo gibi büyük adalarla yüzlerce küçük adadan oluşur. Bütün bu adalar tropik kuşak içindedir; Filipinler ise daha kuzeyde yer alır. Adalarda günümüzde de baharat yetiştirilme*sine karşın kauçuk şeker çay kahve ve ip yapımında kullanılan lifli bitkiler daha önem*lidir. Başta İngiltere Fransa ve Hollanda olmak üzere batılı ülkeler tarafından sömür-geleştirilen pek çok Güneydoğu Asya ülkesi II. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığına kavuşmuştur.

Büyük bölümü dağlık olan Çin'in iklimi Hindistan ve Çinhindi'nden daha soğuktur. Yaklaşık 1 milyar kişinin yaşadığı Çin'de halkın çoğunluğu Yangtze ve Sarı Irmak vadilerinde ya da ikisi arasındaki düzlüklerde yaşar. Nüfusun çoğunluğunu köylüler oluştu*rur. Belli başlı ürünler pirinç çay baklagil*ler darı ve pamuktur. Çinliler çömlekçilik dokumacılık ve tahta oymacılığı gibi el sanat*larını yüzyıllar önce geliştirdiler. Ama ülke*nin sanayileşmesi ancak 1949'dan başlayarak kömür demir ve çelik gibi ağır sanayi dalları*nın gelişmesiyle gerçekleşebildi. Yeni fabri*kalar ve gelişen ulaşım olanakları Çin'in çağdaş dünyanın en önemli ve en güçlü ülkelerinden biri olarak ortaya çıkmasına yardımcı oldu.

Japonya da çok dağlık bir ülkedir; nüfusu*nun büyük bölümü yoğun olarak az sayıdaki dar kıyı düzlüklerinde toplanmıştır. 19. yüzyı*la kadar bu ülkenin Avrupalılar'la ilişkisi yoktu. Kendi kaynaklarına dayanarak güçlü bir ordu ve birçok ülkeye satılan çeşitli mallar üreten büyük fabrikalar kuran Japonya hızla sanayileşti. 1939'a gelindiğinde büyük bir imparatorluk olmuştu; ama II. Dünya Sava-şı'nda Asya'nın doğusunu denetimine alma girişimi gerçekleşmedi. 1945'ten bu yana ise Batı Avrupa ve ABD ile rekabet eden güçlü ekonomisi ve sanayisiyle dünyanın önde ge*len gelişmiş ülkeleri arasına girdi.

Doğal Engel Bölgeleri

Asya'nın güneyindeki ve doğusundaki yoğun nüfuslu yerler kıtanın kuzeyi ile Avrupa'dan çok az insanın yaşadığı kurak iklimli doğal en*gel bölgeleri ile ayrılmıştır. Bu topraklar Ak*deniz kıyılarından neredeyse Büyük Okyanus'a kadar 8.000 km boyunca uzanır; eni ise bazı yerlerde 1.600 kilometreyi aşar. Bu bölge güneybatıda Arabistan ve Anadolu yarımada*ları ile Irak ve İran'ı; ortada Tibet'i ve Çin'deki Uygur Özerk Bölgesi Xinjiang'ı (Sinkiang); kuzeybatıda ise Moğolistan'ı içine alır. Engel bölgelerinin büyük bölümünü çöller geriye kalanını ise dağlar ya da yüksek yaylalar oluşturduğu için buralarda nüfus yoğunluğu azdır. Bu coğrafi özellikler ulaşım ve haberleşmeyi de güçleştirir.

Dağ zinciri Ermenistan'daki Kafkas Dağ*ları ile neredeyse birleşen Anadolu'daki To-ros Dağları'yla başlar. Bu dağlar İran düzlü*ğüne doğru bir halka oluşturacak biçimde ayrılır; Hindukuş ve Pamir dağlarında Afga*nistan SSCB Çin Hindistan ve Pakistan'ın birleştikleri yerde yeniden bir araya gelir. Bölgenin yüksekliği nedeniyle Pamir'e za*man zaman "Dünyanın Damı" da denir. Burada dağların deniz düzeyinden 7.000 metre yükseğe eriştiği bir yer yardır. Yüksek dağ sıralan bir yelpazenin kanatları gibi Asya'nın doğusuna doğru açılır. En güneyde Himalayalar'ın oluşturduğu yay dünyanın en yüksek sıradağlarıdır. Kuzeye doğru uzanan öteki dağ dizileri Karanlık Dağlar (Kunlun) Tanrı Dağları (Tien Şan) ve Altay Dağla-rı'dır.

Dağlardaki yüksek geçitler çoğunlukla karla kaplıdır. Ama Çin'e Pakistan'a ve Hindistan'a kuzeyden ve batıdan girişi zorlaş*tıran tek engel dağlar değildir. Bu bölgedeki ulaşım ağı da çok yetersizdir. Çin'den yalnız*ca bir demiryolu geçer; Hindistan'a ve Pakis*tan'a uzanan demiryolu yoktur. Dağ dizilerin*de Tibet gibi yüksek kuru ve çıplak platolar yer alır. Dağ kuşağının kuzeyinde SSCB'deki Türkmenistan'da Karakum ve Kızılkum gibi soğuk çöller daha da kuzeyde büyük Gobi Çölü yer alır. Bütün bu çöl ve çöl platolarına "soğuk çöller" denir; çünkü kışın buralarda tipi eser yaz ise kuru ve sıcaktır.

Güneybatıya doğru uzanan düzlüklerde de sık sık çöllere rastlanır ama bunlar soğuk çöllerden farklıdır. Kızıldeniz'den başlayıp Arabistan'dan İran'ın güneyinden ve Thar Çölü'nden geçerek Hindistan'a kadar uzanan büyük bir çöl kuşağı vardır. Bu kuşakta bulunan çöller gerçekten dünyanın en sıcak ve en kuru toprakları arasındadır. Ama bu bölgeler eskiden böyle değildi. Arabistan'ın bugün çoğu çöl olan güney bölümünde bir zamanlar verimli topraklar vardı.

Kimsenin yaşamadığı doğal engel bölgesin*deki Tibet'in kuzeyinde bugüne kadar hiç kimsenin ulaşamadığı yerler vardır. Karla kaplı yüksek sıradağlarda da hiç insan ya*şamaz.

Bu ıssız çöl topraklannın bir bölümünde yüzyıllardır kullanılan yollardan ticaret ker*vanları geçer. Deve ya da at sırtında gelip ge*çen tüccarlar hayvanlarına arada bir rastla*nan kuyulardan ya da karlı dağ doruklarından akıp gelen ırmaklardan su içirirler. Çin' den çay ve pirinç taşırlar; batıdan ise metal tencereler aletler silah ve giysi alırlar. Bu mallan sürülerini seyrek dağınık otlaklarda besleyen göçebe topluluklann elinde bulunan koyun derisi yün ve devetüyü ile de değişti*rirler.

Ticaret yollarının geçtiği ya da iki-üç yolun kesiştiği yerlerde kervan kentleri kurulmuş*tur. Tüccarlar buralarda dinlenir bazen de el*lerindeki çayı ve yünü bu kentlerdeki ustalar-ca yapılmış halı ya da deri ürünleriyle değişti*rirler.

Anayollar doğudan batıya doğru uzanır. Ama mallarını hayvanlarla taşıyan bazı tüc*carlar Hindistan'daki büyük dağları aşarak kentlere gelir. Bu yörelerde yük taşımacılığın*da kullanılan mandaya benzeyen hayvanların (yak) kalın ve tüylü derisi şiddetli kar fırtına*larına ve soğuğa karşı dayanıklıdır; kısa ba*cakları ve sağlam ayakları başka hayvanlann düşüp ölebileceği kayalık ve buzlu yollarda yürümesine yardımcı olur. Bazı tüccarlar çöl*deki göçebelerle alışveriş yapmak üzere ku*zeydeki otlaklardan kürk ve tahıl getirir.

Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerden Semerkant Kaşgar Taşkent ve Buhara yüz*yıllardır bilinir. Bu kentlerde yaşayan ustalar kuşaktan kuşağa aktarılan motiflerle parlak renkli halı ve kilimler dokurlar. Eski saraylar ve camilerin çoğu ker*** adı verilen güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılmıştır; ama dış yüzeyleri parlak renkli desenleri olan sırlı du*var çinileriyle kaplıdır.

Bu kentler birer vaha olarak ortaya çık*mıştır. Yazın dağlardaki karlar eriyince açı*lan kanallarla kentlere su getirilmiş aynca meyve ağaçlan tütün ve pamuk gibi ürünler yetiştirilmiştir. Günümüzde özellikle SSCB topraklarında bulunan eski kervansaray yöre*leri geçmiştekinden çok daha büyük ölçüde sulanmaktadır ve bu kentlerin çoğu demir*yollarıyla birbirine bağlanmıştır.

Kuzeyin Düzlükleri ve Ormanları

Zaman içinde kervanların uğrak yerleri olan kentler Tatar atlılarının akınlarına hedef ol*du. Tatarlar engel bölgelerinin kuzeyinde Sibirya'nın geniş topraklarının başladığı yer*lerde bozkır (step) adı verilen (bak. bozkır) otluk alanlarda yaşarlardı. Bahar ve yaz ayla*mda buralardaki otlaklarda büyük at koyun ve deve sürüleri beslerler; yaz sonunda sürü*lerini güneye korunaklı dağlara götürürlerdi. Besinlerinin büyük bölümünü ekşi süt özel*likle kısrak sütü ile et oluştururdu. Giysileri çoğunlukla koyun derisinden yapılırdı; üstü yünden ya da deve tüyünden keçe ile kaplı yuvarlak çadırlarda yaşarlardı.

Bu düz açık ve geniş alanlarda günümüz*de tıpkı ABD'nin ve Kanada'nın geniş kırla*rında olduğu gibi makineli tarım ve çağdaş üretim yöntemleri sayesinde buğday yetiştiri*len büyük çiftlikler kurulmuştur. Süt ve tere-yağ sağlayan büyükbaş hayvan sayısı da gide*rek artmaktadır. Çiftçilerin ürünlerini Trans-Sibirya hattına ulaştıran ara demiryolları var*dır. Omsk Tomsk ve İrkutsk gibi eski kent*lerdeki fabrikalar büyütülürken Karaganda ve Kuznetsk kömür yatakları yakınlarında ye*ni sanayi kentleri kurulmuştur.

Bozkırların kuzeyinde ağaçlar görülmeye başlar ve buralarda gezenler kendilerini dün*yanın en geniş orman alanı olan bataklık tay-ga bölgesinde bulur (bak. Tayga). Ağaçların tümü çam karaçam ve köknar gibi kozalaklı ağaçlardır. Buralara ilk yerleşen Ruslar or*mandaki hayvanları kürkleri için tuzaklar ku*rarak avlarlardı; bu hayvanların en değerlisi samurdu.

Günümüzde bu yörelerin en önemli ürünü kerestedir. Ama Kuzey Buz Denizi'ne dökü*len akarsuların yılın birçok ayında donması yüzünden keresteyi pazara ulaştırmak güçtür. Kuzey Buz Denizi kıyılarında birkaç liman kurulmuş olmasına karşın buzkıranlar bile buralara ancak yazları birkaç hafta için ulaşa*bilir.

Kuzey Buz Denizi kıyıları boyunca tundra diye bilinen (bak. TUNDRA) ve bozkırlar gibi ağaçsız çıplak düzlükler uzanır. Tundra düz*lükleri yılın yarısında karla kaplı donmuş top*raklardır. Yaz aylarında bile toprağın ancak üstten 30 santimetrelik bölümü güneşin etki*siyle çözülür. Ama yazları günler uzundur ve birkaç hafta boyunca bu bataklık arazi çiçek*lerle renklenir büyük kaz ve ördek sürüleri bataklıklarda yuva kurar. Buralarda yaşayan az sayıda insan ırmaklardan avladıkları balık*lar ve besledikleri rengeyikleriyle geçimlerini sağlar.

Büyük engel bölgesinin kuzeyindeki boz*kırlar taygalar ve tundralar çarlık döneminde Rus İmparatorluğu'na katılmıştır; günümüz*de ise SSCB'nin bir parçasıdır.

Tarih

Dünyadaki tüm uygarlıkların başlangıcını araştırdığımızda yolumuz Asya'ya uzanır. Daha Avrupa ve Amerika'da ilkel insanların yaşadığı dönemlerde Asya'da büyük uygar*lıklar kurulmuştu. Bunların birçoğu uzun za*man önce yok oldu ve yeni toplumlar kurul*du. Bununla birlikte Çin uygarlığı 5.000 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürmektedir. Çinliler'in en eski yazılı tarihi yaklaşık 3.000 yıl öncesinden başlar; söylencelere dayanan tarihleri daha eskiye gider.

Güney Asya'nın kuzey bölgelerinde 5.000-7.000 yıl öncesine ait bazı uygarlıkların varlı*ğına ilişkin kanıtlar vardır. Bu dönemden son*ra İÖ 4000 ile 3000 yılları arasında Tunç Ça-ğı'nda çiftçiliğin yapıldığı köyler vardı. Asya' da Türkler'in tarihi de İÖ 3000 yıllarına ka*dar uzanır. Göçebe Türk toplulukları Altay ile Tanrı dağları çevresinde yaşamaktaydılar. Daha sonra Güney Asya'da iki grup ortaya çıktı; İÖ 1500-1000 yılları arasında kentler kuranlar İndus Ovası'nda; tarımla uğraşan Hint-Ariler ise Yukarı Ganj Ovası'nda yaşa*dılar.

Eski Asya uygarlıkları birbirinden ve Av*rupa uygarlıklarından büyük uzaklıklarla ay*rılmıştı. Asyalılar çağdaş dönemlere yani bu*harlı gemiler trenler ve öteki hızlı ulaşım araçları ortaya çıkana kadar batı dünyasın*dan doğudaki okyanuslar ile batıdaki dağlar çöller ve ormanlarla ayrıldılar. Yalnızca As*ya'nın güneybatısındaki çöllerde yaşayan halklar Avrupalılar'la ilişkideydi. Araplar. İranlılar ve Türkler Asya'dan gelen baharat fildişi ve öteki ürünlerin ticaretinde aracı ol*dular. İS 1. yüzyılda Roma ile Çin arasında da ticaret başladı. İpek Çin'den o zamanki adıyla Hitay'dan Orta Asya yoluyla Avrupa' ya getiriliyordu. İki ana ticaret yolu vardı: İpek Yolu denilen karayolu ve Malakka Yarım*adası ile Sumatra arasındaki Malakka Boğa-zı'ndan geçen denizyolu. Zamanla İpek Yolu vahşi göçebe kabilelerce denizyolu da Asya' nin güneybatısına yayılan Müslümanlar'ca kesildi. Böylece ipek ülkesi Hitay Avrupalı*lar için yalnızca bir efsane olarak kaldı (bak. İpek Yolu).

Ortaçağda Haçlı Seferleri'yle Avrupa'lılar Asya'nın güneybatısını tanıdılar (bak. haçlı Seferleri). Haçlı Seferleri sona ermeden ön*ce büyük Moğol savaşçısı Cengiz Han'ın Asya'nın büyük bölümünü egemenliği altında birleştirmesiyle Doğu Asya ile Avrupa ara*sındaki haberleşme daha kolay ve güvenli bir duruma geldi (bak. cengiz Han). Marko Polo' nun ve başkalarının yolculuklarıyla Çin'in uy*garlığına ve büyük zenginliğine ilişkin öykü*ler Avrupalılar arasında yaygın bir ilgiye yol açtı. Haklarında pek bir şey bilinmeyen bu baharat fildişi ve ipek ülkeleri büyük zengin*liklere sahip bilim alanında ileri ülkeler ola*rak görüldü .

Bununla birlikte Çin Avrupa'ya karşı çok az ilgi duyuyordu. Çinliler yurtlarının dünya*nın merkezi olduğu kanısındaydılar. Avrupa-lılar'a barbar gözüyle bakıyorlardı. Çin yetiş tirdiği ürünleri altın ve gümüş karşılığı satmak istiyordu ama Avrupalılar'ın ürettiklerini al*maya hazır değildi.

Eski kara ve deniz ticaret yolları Asya ülke*lerine gitmenin tek yolu olarak kaldığı sürece Çinliler Avrupa'nın etkisinden korunabildi-ler. Bu yollar uzun güç ve tehlikeliydi. Fakat 15. yüzyılın sonunda Portekizliler Afrika'nın çevresini dolaşarak Hint Okyanusu'na ulaştı*lar ve Hindistan'la ticarete başladılar.

Doğu Asya'ya okyanus üzerinden giden yol bir kere bulununca Çinliler'in yaşama koşul*ları da değişti. Tüccarlar misyonerler ve serü*venciler ile az sayıda bilgin ve diplomat Asya' ya akın etti. Avrupalılar Asya ülkelerinin as*keri açıdan zayıf kötü örgütlenmiş ve bölün*müş olduğunu görünce kısa süre içinde sö*mürge imparatorlukları kurdular. Asya' nın Tayland dışında bütün güneydoğusu gü*neyinin neredeyse tümü ve güneybatısının bü*yük bölümü çok geçmeden Avrupalılar'ın denetimine girdi.

17. 18. ve 19. yüzyıllarda Asya'daki sö*mürgeler Avrupalılar için çok kârlıydı. Bura*larda üretilen hammaddeler işlenmek üzere Avrupa'ya getiriliyordu. İşlenmiş ürünlerin büyük bir bölümü de yeniden sömürgelere sa*tılıyordu. Sonuçta batı ülkeleri hızla gelişti Asya ülkeleri ise geri kaldı. Bütünüyle yaban*cı egemenliği altına girmeyen Çin Japonya Kore Tayland gibi birkaç ülke de ticarete açılmaya zorlandı. Batılı ülkelerin egemenliği altına girmenin utancı eski büyük uygarlıkla-rıyla gurur duyan bu halkların acı günler yaşa*malarına yol açtı.

Ticaretle birlikte Asya'ya batılı düşünceler de geldi. 19. yüzyılın sonunda Japonya Asya' da batının sanayi yöntemlerini benimseyen ilk ülke oldu. 20. yüzyılda batı düşünceleri ve bi*limsel yöntemler Asya'da yayıldı. Bunlarla birlikte sorunlar da yayıldı; çünkü Asyalılar batılı düşünceleri benimsemek ya da eski ge*leneklerini korumak konusunda art arda ka*rarlar vermek zorunda kaldılar. Bunların ba*zıları kendi geleneksel yollarını yadsırken ba*zıları da batılı yollarla ilişkisi olan her şeyi reddetti. Sonunda batının düşüncelerinin ço*ğunun doğunun belirli gereksinimlerini karşı*lamaya uyarlanabileceğini görmeye başladı*lar. Avrupa ülkelerinin sömürgelerinde ulus*çuluk ve özyönetim düşünceleri gelişmeye başladı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Asya'da*ki sömürgelerde bağımsızlık isteği hızla yayıl*dı; II. Dünya Savaşı'nın ardından bu ülkeler birer birer bağımsızlığını kazandı.TEMEL BRİTANNİCA