C++/Cli ye güzel bir başlangıç temelden CheckBox (Onay Kutuları) kullanımı

Kod:
#pragma once

namespace CheckBox1 {

  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  /// <summary>
  /// Summary for Form1
  /// </summary>
  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
   Form1(void)
   {
     InitializeComponent();
     //
     //TODO: Add the constructor code here
     //
   }

  protected:
   /// <summary>
   /// Clean up any resources being used.
   /// </summary>
   ~Form1()
   {
     if (components)
     {
      delete components;
     }
   }
  private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox1;
  protected: 
  private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox2;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
  private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox3;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

  private:
   /// <summary>
   /// Required designer variable.
   /// </summary>
   System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
   /// <summary>
   /// Required method for Designer support - do not modify
   /// the contents of this method with the code editor.
   /// </summary>
   void InitializeComponent(void)
   {
     this->checkBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());
     this->checkBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());
     this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
     this->checkBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());
     this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
     this->SuspendLayout();
     // 
     // checkBox1
     // 
     this->checkBox1->AutoSize = true;
     this->checkBox1->Location = System::Drawing::Point(15, 13);
     this->checkBox1->Name = L"checkBox1";
     this->checkBox1->Size = System::Drawing::Size(80, 17);
     this->checkBox1->TabIndex = 0;
     this->checkBox1->Text = L"checkBox1";
     this->checkBox1->UseVisualStyleBackColor = true;
     // 
     // checkBox2
     // 
     this->checkBox2->AutoSize = true;
     this->checkBox2->Location = System::Drawing::Point(127, 13);
     this->checkBox2->Name = L"checkBox2";
     this->checkBox2->Size = System::Drawing::Size(80, 17);
     this->checkBox2->TabIndex = 1;
     this->checkBox2->Text = L"checkBox2";
     this->checkBox2->UseVisualStyleBackColor = true;
     // 
     // button1
     // 
     this->button1->Location = System::Drawing::Point(253, 63);
     this->button1->Name = L"button1";
     this->button1->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
     this->button1->TabIndex = 2;
     this->button1->Text = L"button1";
     this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
     this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
     // 
     // checkBox3
     // 
     this->checkBox3->AutoSize = true;
     this->checkBox3->Location = System::Drawing::Point(248, 13);
     this->checkBox3->Name = L"checkBox3";
     this->checkBox3->Size = System::Drawing::Size(80, 17);
     this->checkBox3->TabIndex = 3;
     this->checkBox3->Text = L"checkBox3";
     this->checkBox3->UseVisualStyleBackColor = true;
     // 
     // label1
     // 
     this->label1->AutoSize = true;
     this->label1->Location = System::Drawing::Point(12, 44);
     this->label1->Name = L"label1";
     this->label1->Size = System::Drawing::Size(35, 13);
     this->label1->TabIndex = 4;
     this->label1->Text = L"label1";
     // 
     // Form1
     // 
     this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
     this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
     this->ClientSize = System::Drawing::Size(340, 98);
     this->Controls->Add(this->label1);
     this->Controls->Add(this->checkBox3);
     this->Controls->Add(this->button1);
     this->Controls->Add(this->checkBox2);
     this->Controls->Add(this->checkBox1);
     this->Name = L"Form1";
     this->Text = L"Form1";
     this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);
     this->ResumeLayout(false);
     this->PerformLayout();

   }
#pragma endregion
  private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       //gerekli yerlere ilk yazılarını ekliyoruz.
       label1->Text="İşlem için 1. ve 2. kutuyu dolu 3. kutunun ise boş kalması gerekiyor.";
       button1->Text="Dene...";
       checkBox1->Text="1. Kutu";
       checkBox2->Text="2. Kutu";
       checkBox3->Text="3. Kutu";
     }
private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
     if(checkBox1->CheckState == CheckState::Checked)
     {
       //1. kutunun dolu olduğu anlama gelir...
       if(checkBox2->CheckState == CheckState::Checked)
       {
        //2. kutunun dolu olduğu anlama gelir...
        if(checkBox3->CheckState == CheckState::Unchecked)
        {
          //3. kutunun dolu olmadığı anlama gelir...
          label1->Text="İşlem Yapldı. Teşekkürler...";
        }
        else
        {
          label1->Text="İşlem için 3. kutunun ise boş kalması gerekiyor.";
        }
       }
       else
       {
        label1->Text="İşlem için 2. kutuyu dolu 3. kutunun ise boş kalması gerekiyor.";
       }
     }
     else
     {
       label1->Text="İşlem için 1. ve 2. kutuyu dolu 3. kutunun ise boş kalması gerekiyor.";
     }
    }
};
}