TARİH KISA KODLAMALAR

1.İnönü bizim için MİLAT oldu...Moskova ant İstiklal marşı kabulüLondra konferansı Afganistanla Dostluk antTeşkilatı esasiye

Balkan Antantı Devletleri:TaYYaR (büyük harfler)TürkiyeYunanistanYugoslavyaRomanya

Thorndike deyince aklınıza DEHA gelecek...Deneme-yanılmaEtki yasasıHazır bulunuşlukAlışma(Eşik)yöntemi

Vilayet-i Sitte : SEV DEB...Sivas ErzurumVanDiyarbakır ElazığBitlis

Avrupa Birligini ilk imzalayan ülkeler :

FBli HALİ (feberbahçeli hali)...FransaBelçikaHollandaAlmanyaLüksemburg İtalya

Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR...SırbistanKaradağRomanya

Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAB

yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın KarsArdahanBatum

Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO....Hatay SorunuIrak SınırıRum PatrikhanesiBoğazlarOsmanlı Borçları.

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WİSTKoN

1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşaAhmet MithatMustafa fazıl paşaAli suaviNamık kemal

Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:...GÜMRÜMOSKOVA VE KARS ANT.

1. Balkan Harbi : BüYüSeK...Bulgaristan Yunanistan Sırp Karadağ Osmanlı

2.Balkan Harbi :ROKSY...RomanyaOsmanlıKaradağSırpYunan Bulgaristan

Misakı Milli Maddeleri: KABSAR....Kapitülasyon AraplarBogazlar SınırlarAzınlık Refarandum

Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleri:BEST-VAN...Bitlis Erzurum Sivas TrabzonVan

Erzurum Kong Katılmayanlar:MED...Mardin ElazığDiyarbakır

Milli Güvenlik Kuruluna Katılan Bakanlar :SAİD....Savunma Adalet İçişleri dışişleri (mgk ya kimler gitmiş? said ler

Suriye Sınır Kapılarımız :CCANeY CilvegözüCeylanpınarAkçakaleNusaybinYayladağ

1. dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR....Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)

Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)

Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)...Hakimiyet-i Milliye AlbayrakYenigünAçıkgözTasvir-i efkari İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam Vakit

1. dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS

Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)

Kullandıımız Takvimler: 12HACERİM ) 12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e R (rumi)iM (miladi)

İlk Türk beylikleri: SAÇDıM...Saltulalar Artuklar ÇakabeyliğiDanişentler Mengücekler

İran ile savaşlarımız; KaFeSiN...Kasrı Şirin Ferhat paşa anl Serav anl Nasuh paşa anl

G8 ülkeleri: AFRİKAJİ...AbdFransa RusyaİngiltereKanadaAlmanyaJaponya -son katılan-İtalya

G-5 ülkeleri: FAJİA FransaAlmanyaJaponyaİngiltereABD

Atatürk'ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK....SuriyeÇanakkaleKafkas

Atatürkün savaştığı cepheler;CAKAS Conk bayırıAnafartalarKireçtepeArıburnu Sedülbahr

Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL...VenedikAvusturyaRusyaİranLehistan

Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM...KapitülasyonlarErmeni sorunuMisakı Milli sınırları..

haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II....S ırpsındığıI. KosovaN iğboluA-V arnaII.kosova

AB kurucu ülkeleri Bİ LAF.......Belçika İtalya LüksemburgHollandaAlmanya Fransa

D-8 ÜLKELERİ GELİŞMEKTE OLANLAR:

BENİM PoTaM......BANGLADEŞENDONEZYANİJERYAİRAN MISIRPAKİSTANTÜRKİYE

Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:

GU SAKaL....g-göktürk alfabesiUygurSogdArapKirilLatin not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir...

Nabucco projesine ortak olan ülkeler: TAMBAR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ.....T ÜRKİYEA VUSTURYAM ACARİSTANB ULGARİSTANA LMANYA

R OMANYA

Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FİJİ....FRANSAİNGJAPONİTALYA

kadınların sıyası hak sırası: B.M.V B..eledıyeM..uhtarV..ekil

Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FİRÇA.....

Fransa İngiltere Rusya ÇinABD

Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKİ....AzınlıkSavaş tazminatıKapitilasyonlarİstanbulun durumu

Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsi S harfiyle başlıyor:.....

S-İPAHİLERS-İLAHTARLARS-OL ULEFECİ S-AĞ ULAFESİS-AĞ GARİPLERS-OL GARPLEER

2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-M

S ekbanı ceditE şkinci ocağıV akayi Hayriye Daruşurayı askeriyeA sakiri muhammediyeM ızıkayı hümayun

II. Mahmut İdare alanındaki yenilikler.PİSNEDİMM

P asaport uygulamasını başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı

Euro kullanmayan ülkeler: İDİ .....İsveçDanimarka ingitere

DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR:CAFeR....Celal BayarAdnan menderesFuat köprülüeRefik koraltan

sosyal ve ekonomik haklar :SAKlan ve GEÇ ya da GEÇ ve SAKlan...AYRICA..karıştırmayın;konut hakkı.....sosyal ve ekonomik hak

konut dokunulmazlığı......temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..

Sendika kurmaAile korunmasıKonut hakkıGrev ve lokavt hakkıEğtim ve öğretim hakkıÇalışma hakkı

Anzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA....Tanzimat İdareMaliyeHukukAskeriye

SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyipTEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü

Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması Tevhid-i tedrisat kanunu Medreselerin kapatılması Kılık kıyafet kanunu Tekke ve zaviyelerin kapatılması Maarif teşkilatı kanunu Türk medeni kanunu Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması Laiklik ilkesinin kabulü.

Türkçede kalıplaşmış bitişik yazılan ki ler

SOM BaHÇe:Sankioysakimademkibelkihalbukiçünkü

osmanlı devletinin donanmalarının yakıldığı yerler sırası ile

İnebahtı

Çeşme

i

Navarin

i

S....inop

güney çephesinde illerin kurtuluş sırası

Maraş

Urfa

Antep

mısırda kurulan türk islam dev.

T olunoğulları

E yubiler

M emlükler

A kşitler

denızcı beylıkler..

C andarogulalrı

A ydınogulalrı

M enteseogulları

K aresıogulları

S aruhanogulları

denızcı beylıkler..

C andarogulalrı

A ydınogulalrı

M enteseogulları

K aresıogulları

S aruhanogulları

Doğu Anadolu’daki Volkanik Dağlar (E-ceyle M-ete H-asandan K-estane K-açırdılar)

Erciyes

Melendiz

Hasan

Karacadağ

Karadağ

kutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)

A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)

divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)

MEBA Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler:

Makedonya Ege Adaları Batı Trakya Arnavutluk

BİD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:

Bağdaşmazlık istifa devamsızlık

ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri

ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim

ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut

ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi

orhun kitabelerini Yoluğ tigin; Bilge kağan Tonyukuk ve Kültigin adına dikmiştir.

Yola bi ton kül dökmüşler(dikmişler)

Sevr sntlaşmasındaki başlıklar == SIKBoğazDOY

S ınırlar

I stanbul

K apitülasyonlar

BOĞAZ lar (komisyonu)

D uyunu umumiye (borçlar)

O rdunun terhisi

Y abancı okullar

Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler CiToS c-umhuriyet halk partisi

i

t-erakki perver cumhuriyet fırkası

o

s-erbest cumhuriyet fırkası

LALE DEVRİ ISLAHATLARI

ÇİMMEÇK

Ç Çiçek aşısı (ilk)

İ İtfaiye örgütü (ilk)

M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı)

M Matbaa (ilk ÖZEL)

E Elçilikler açıldı (geçici)

Ç Çini imalatı

K Kağıt fabrikası kuruldu

l.MAHMUT

HKH

H endesehane

K apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)

H umbaracıocağı

III. MUSTAFA MuSTafa

MEsT

M Mühendishane-i Bahr-ı Hümayûn

Es Esham Senedi

sT sürat Topçuları

l.ABDÜLHAMİT GEMUCİ' den aklınıza gelsin...

GYMUCİ

G-Gemi yapımı

Y-Yeniçeri sayımı

M-Maliye ve saray giderleri düzenlendi

U-Ulûfe alım-satımı yasaklandı

C-Cülûs bahşişi kaldırıldı

İ-İstihkam okulu açıldı

lll.SELİM

Fransızca - YEMMİN

Fansızca - Devletin resmi yabancı dili oldu ve okullarda okutulmaya başlandı.

Y- Yerli malı kullanımına teşvik

E- Elçilikler sürekli hale getirildi

M- Mühendishane-i Berr-i Hümayûn

M- Matbaa ( ilk DEVLET matbaası)

İ- İrad-ı Cedid

N- Nizam-ı Cedid

II.MAHMUT MEMUR - TABİP - SSMMÖV

MEMUR

M- Müsadere kalktı

E - Eşkinci ocağı kuruldu

M- Maarif-i Adliye kuruldu

U- Ulûm-u Edebiye kuruldu

R- Resmi kıyafet (memura) zorunlu kılındı

TABİP

T- Takvîm-i Vakay-i çıkarıldı

A- Asakir-i Mansûre-i Muhammediye (yeniçerinin yerine)

B- Bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu

İ- İlk nüfus sayımı yapıldı

P- Posta teşkilatı kuruldu

SSMMÖV

S- Sened-i İttifak imzalandı

S- Sekban-ı Cedid kuruldu

M- Muhtarlıklar kuruldu

M- Memura maaş bağlandı

Ö- Öğrenci gönderildi yurtdışına

V- Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu...

mondros ve sevr osmanlının fiilen

mudanya hukuken

saltanatın kaldırılması resmen

*Sırayı değiştirmeden okuyun

''Şehzade Süleyman Selimiye de...''

Çıraklıkkalfalık ve ustalık eserleri mimar sinanın

İstanbullu Alemder peyami-Sabah Aydede olmak için Ümİtlendi ))

*Milli mücadele karşıtı yayınlar....

İstanbul

Alemdar

Peyami-Sabah

Aydede

ümit

*Atatürk'ün kuruluşunda rol oynadığı yayınlar AHİM

Anadolu Ajansı

Hakimiyet-i Milliye

İrade-i Milliye

Minber

***Biliyorum Ki Uyuz Arkadaşın Seni Dövmüş.

cümle çok kötü ama..

Baş harfleri bloom taksonomomisini sırayla veriyor.

B :bilgi

K :kavrama

U :uygulma

A :analiz

S :sentez

Değerlendirme

yaptırım türleri

HİCRET

H ükümsüzlük

İ ptal

C eza

C ebri İcra

T azminat

Anadolu Selçuklu Divan Çeşitleri:

VİPTA-Y-İN Y harfi joker

V ezaret divanı

İ şrafdivanı

P ervane divanı

T uğra divanı

A rz divanı

İ stifa divanı

N iyabet-i Saltanat

1.dünya savaşında kurulan yeni uluslar:PALYaÇoM

Polonya

Avusturya

Letonya

Yogoslavya

Çekoslovakya

Macaristan

MUSTAFA DENİZLİ SÜRATLİ TOPÇULAR İÇin BORÇLANDI

MUSTAFA(III. MUSTAFA)

DENİZLİ::: MÜHENDİSHANE-İ BAHRİ HUMAYUN

SÜRATLİ TOPÇU: SÜRAT TOPÇU OCAĞI

İÇin BORÇLANDI: İÇ BORÇLANMA

HABER AL SAT

HAVZA GENELGESİ

AMASYA GENELGESİ

BALIKESİR KONGRESİ

ERZURUM KONGRESİ

R

ALAŞEHİR KONGRESİ

L

SİVAS KONGRESİ

AMASYA GÖRÜŞMELERİ

TEMSİL HEYETİNİN ANKARA'YA GELMESİ

sıyası haklar

SMS Ve KDV

SECME SECILME

MAL BEYANI

SİYASI PARTI UYELIGI

VERGI HAKKI

KAMUYA GIRME HAKKI

DİLEKCE HAKKI

VATAN HIZMETI(ASKERLIK)

BATI CEPHESİ SAVAŞLARI SIRASI: BİR İKİ KaSaB

• I. İNÖNÜ

• II. İNÖNÜ

• KÜTAHYA -ESK

• SAKARYA

• BÜYÜK TAARRUZ

OSMANLIDA SALYANELİ (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)

• M= MISIR

• H= HABEŞ

• B= BASRA

• B= BAGDAT

• T= TUNUS

• T= TARABLUSGARP

• C= CEZAYİR

• Y= YEMEN

II.Mahmuttan sonra gelen padişahları karıştırıyorsanız;yukardan aşağı okuyun

• M –a- h- mut

• E-- z -a

• C-- i -m

• i ---z -i

• T------t

Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KİN

• KAYSERİ

• İZNİK

• NİĞDE

DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR: CAFeR

• Celal bayar

• Adnan menderes

• Fuat köprülü

• e

• Refik koraltan

ANADOLU BEYLİKLERİ--------(GEMiCi HAKKO)

• G.germiyanoğulları

• E..Eretma devleti

• M..menteşeoğulları

• C..candaroğulları

• H..HAMİTOĞULLARI

• A..Aydınoğulları

• K..karamanoğuları

• K..karesi oğulları

• O..Osmanoğulları

İlk Türk beylikleri

Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S M Ç D A)

S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar

osmanlı kuruluş dönemi savaşları

şifre:KMS SINAVI II

1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.

2.Maltepe savaşıalekanon savaşıda denilir.

3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.

4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.

5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.

6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.

7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.

8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.

9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.