Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

BAŞVURMA SÜRESİ : 10 – 21 Mayıs 2010

SINAV TARİHİ : 10 – 11 Temmuz 2010

SINAV SAATİ : Sabah oturumları 09:30

Öğleden sonra oturumları 14:30

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 300 TL

YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 200 TL

SINAV ÜCRETİ : Sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 3500 TL;

Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 5500 TL;

Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek olan adaylar 7500 TL; tüm oturumlara girecek adaylar 9500 TL.

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Başvurusunu yapmayan başvurusu geçersiz sayılan sınava girmeyen veya giremeyen sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol ÖSYM tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur

1. GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 2010-KPSS LİSANS Kılavuzu "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir.

1.2 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık Bakanlıklar bunların müsteşarlık başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları il özel idareleri ve belediyeler il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

1.3 Adalet Bakanlığı Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.4 a) 2010-KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.

b) Bir lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programından mezun olmamış olmak koşuluyla; önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim (lise ve dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar 26 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan sınava gireceklerdir. Bu sınavla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve başvurunun yapılacağı tarih basın yoluyla adaylara duyurulacaktır.

c) Adayların Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

1.5 Kamu kurum ve kuruluşlarının öğretmenlik dahil A ve B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur.

1.6 Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları A Grubu Kadrolar için yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır. KPSS doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

1.7 Kamu kurum ve kuruluşları A Grubu Kadrolar için bu kılavuzda yer alan KPSS puan türlerinden hangisini kullanacakları ile adaylarda arayacakları genel ve özel şartları ilanla kamuoyuna duyuracaklardır. Adaylar kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı öncesinde basın yoluyla verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

1.8 Millî Eğitim Bakanlığının "öğretmenlik" kadroları için bu sınava başvuran adaylar sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına girmek zorundadır.

Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3 önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim içinse KPSSP94 puanını kullanacaklardır.

1.9 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar istedikleri takdirde bu sınavın sonuçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilirler.

1.10 Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

1.11 Sınav 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde Cumartesi sabah Cumartesi öğleden sonra Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacaktır.

1.12 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

1.13 Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylar sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. B Grubu Kadrolar için adaylar ÖSYM'nin tercihlerle ilgili basın yoluyla yapacağı duyuruya göre hareket edeceklerdir.

1.14 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için sınava Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi kopya eylemine karışmamış olması cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını adını ve soyadını yazmış olması kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması cevaplarını soru kitapçığına değil cevap kâğıdına işaretlemiş olması soru kitapçığını cevap kâğıdını Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.15 Başvurusunu yapmayan başvurusu geçersiz sayılan sınava girmeyen veya giremeyen sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.16 KPSS’ye başvuranlardan katılacağı her oturum için ayrı düzenlenmiş Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler sınavın yapılacağı hafta içerisinde Pazartesi gününden itibaren ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri veya ÖSYM Bürolarından bu belgelerini 300 TL ödeyerek çıkartabilirler. Bu belge sadece adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne baba kardeş eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak elden verilir.

1.17 Sınav Sonuç Belgesini yeniden çıkarmak isteyen adaylar bu kılavuz ekindeki "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği"ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için adayların ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 300 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Bu belge sadece adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne baba kardeş eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak elden verilir. Ayrıca aday tarafından alınmış evrak referans numarasının belirtilmesi koşuluyla müracaat eden kişiye ücreti karşılığında elden verilir.1.18 Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM’ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 500 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı ya da fotokopisi yargı organlarının aksi kararı olmadıkça aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez. Sınav evrakı ÖSYM’de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1.19 Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren ve üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası bulunan sağlık kurulu raporunu kendi durumlarını ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ekinde yeni adaylar başvuru merkezi yetkilisine vermek eski adaylar bu belgeleri ÖSYM’ye posta ile göndermek zorundadırlar. Sınavda gerekli olduğu hallerde bu adaylar için okuyucu / işaretleyici görevlendirilecek okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adaylar dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adayların 2010-KPSS LİSANS Sınava Giriş ve KimlikBelgesinde “Engelli Salonu” ibaresi yer alacaktır.

Merkezimize gönderilen raporlar sınav esnasında engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.

1.20 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.21 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

1.22 Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

1.23 Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında 2010-KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu bu kılavuz içinde yer almaktadır.

1.24 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla veya e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Adaylar sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği adres değişikliği vb. belgeye dayalı olmayan değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu değişikliklerle ilgili olarak Merkezimize gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği internet sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda ÖSYM'nin Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] internet sayfasında bulunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır. (Bkz. 2.7)

2. B A Ş V U R M A

2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI

2.1.1 Bu Sınava Kimler Başvurabilir?

Bu sınava lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

2.1.2 Bu Sınava Kimler Başvuramaz?

Bu sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde bir lisans programından mezun olamayacak adaylar bu sınava başvuramazlar.

DİKKAT:

2010-KPSS LİSANS’a son başvuru tarihi olan 21 Mayıs 2010 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar önlisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar. Bir adayın hem 2010-KPSS Lisans’a hem de 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a katılması mümkün değildir. 2010-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a da başvuru yapmaları mümkün olmayacak bu adayların 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Buna göre özellikle halen bir lisans programında okumakta olan ve 21 Mayıs 2010 tarihinden sonra mezun olacak adayların 2010-KPSS’ye hangi düzeyde gireceklerine karar verirken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

2.2 BAŞVURMA İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar 2010-KPSS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

1. 2008 ve 2009 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine lisans düzeyinde (2008 ve 2009 yıllarında KPSS’ye lisans düzeyinde başvuran adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar) başvurmuş olan adaylar (“eski” adaylar) kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklar ve başvuru süresi içerisinde internet bağlantısı olan ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin kendileri yapabilecekler ya da başvuru merkezlerinden yararlanabileceklerdir.

Başvuru işlemlerini internet üzerinden kendileri yapacak olan adaylardan başvuru ekranındaki fotoğrafı ile bugünkü görünümü arasında tanınmalarını güçleştirecek derecede fark bulunanlar ile internetteki başvuru ekranında fotoğrafı bulunmayanlar başvurularını mutlaka başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların fotoğraflarında değişiklik yapma istekleri kabul edilmeyecektir.

2. 2008 ve 2009 yıllarında yapılan KPSS’ye başvurmamış adaylar (“yeni” adaylar) 2008 ve 2009 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine lisans düzeyinde başvurmamış adaylar ile 2008 ve 2009 yıllarında KPSS’ye lisans düzeyinde başvuran adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar herhangi bir başvuru merkezinden randevu alacaklar sınavın hangi oturumlarına gireceklerine karar verdikten sonra kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklar ve başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

3. KKTC’den başvuran adaylar sınava KKTC’den başvuracak olan adaylar KKTC ÖSYM sınav Merkezi Yöneticiliğine başvurarak sınav ücretini yatıracakları banka hesap numarasını öğrenecekler sınav ücretini bu banka hesap numarasına yatıracaklar başvurularını Sınav Merkezi Yöneticiliğine yapacaklardır. Bu adaylar internet üzerinden bireysel başvuru (eski adaylar dahil) yapamayacaklardır. Başvuruda banka dekontunun bir örneğini Başvuru Merkezine vereceklerdir.