Merkezi sınavı kazanarak temel eğitime» hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir okula atanan çalışan "aday memur" statüsünde göreve başlan Aday memur bu adaylık sürecinin "Temel Eğitim Hazırlayın Eğitim ve Staj" evrelerinin herbirinde başardı olduktan ve bu süre içinde olumlu sicil aldıktan sonra adaylığı kalkar ve "asli memur" olarak göreve devam eden Aday memurluk devlet kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan bir süreyi kapsar.

Temel eğitimin amacı aday öğretmenlere devlet memurlarının ortak nitelikleri İle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektin Temel eğitim her branştaki öğretmenlere ortak bir program dâhilinde uygulanın Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz. Hazırlayıcı eğitimin hedefi aday öğretmenlere görevlerin yürütülmesi içirt gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumunu sağlamaktın Hazırlayıcı eğitim bir aydan az üç aydan çok olamaz.

Staj aday öğretmenlere kurumlarındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimdin Stajm hedefi aday öğretmenlere hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulayarak deneyim kazandırmaktır. Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

Tüm okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için aday aday öğretmenlere verilen söz konusu eğitimler; her ilin kendi özelliklerine göre çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ile sömestr tatillerinde yapılır. Eğitimleri Eğitimleri basarı ile tamamlayamayan aday öğretmenler asil öğretmenliğe atanamazlar. Aday Öğretmenlik aşamasında başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday öğretmenler üç yıl süreyle devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle okulları ile ilişikleri kesilenler için bu koşul aranmaz.

Aday öğretmenlerden eğitim değerlendirmesi sonunda başardı olduğu anlaşılanların adaylıklarının kaldırılması teklifi değerlendirme belgesi ile birlikte adaylığın kaldırılması gereken tarihten bir ay önce tl Millî Eğitim Müdürlüğündeki adaylık işlemlerini yürüten birimde olacak biçimde gönderilir. Aday öğretmenler adaylık eğitiminin herhangi bir devresinde başardı olmadıkça bir üst eğitim devresine alıjımarlar Bu eğitim devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlara başarısız oldukları eğitim devresi bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlattırılır. Bu tekrarlamalar sonucunda toplam adaylık süresi hiçbir şekilde iki yılı geçemez. Adaylığın uygulamalı eğitim devresinde başardı olamayanların bu eğitimlerini başka sicil amirleri maiyetinde tekrarlamalarına karar verilebilir. Adaylığı kaldırılan öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Toplu Onay Formu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenin görev yaptığı okulun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe gönderilir. Toplu onaydan tasdikli bir örnek ilgilinin sicil dosyasına eklenir.