Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Şems - i Tebrizi'nin Hayatı

  Şems - i Tebrizi


  Büyük arif Melikdâd oğlu Ali oğlu Muhammed Şemseddln yaradılışında üstün vasıflarla bezenmiş Allah vergisi yüksek bir istidat ve kabiliyetle doğmuş Allah âşıklarından ilâhî aşk şarabiyle başı dönmüş hakikat ve mânâ ehli erenlerdendir. Altıncı hicret yüzyılında Tebriz'de hayata gözlerini açmış henüz çocukluk ve ilk gençlik çağlarında bile çağdaşı olan kuşağın çocuklarından bambaşka bir vasıfta yaratıldığını göstermiştir. Coşkun hareketli duygu ve düşünce bakımından daima ileriye bakan ve zamanının değer ölçülerini aşan bu harika çocuk bize kendini şöyle anlatıyor:

  «Henüz erginlik çağına girmemiştim. Aşk deryasına daldım mı 30-40 gün hiç bir şey yiyemezdim; istekten kesilirdim günlerce açlığa susuzluğa katlanırdım. Bir gün babam bana çıkıştı 'Oğlum dedi ben senin bu halinden birşey anlamıyorum; bunun sonu nereye varacak? Bu davranışlar seni felâkete götürecek.' Ben ona şu cevabı verdim: Baba! Seninle benim babalık ve evlâtlık ilişkimiz neye benzer bilir misin? Bir tavuğun altına tavuk yumurtalarıyle karışık bir de kaz yumurtası koymuşlar. Vakti gelip de civcivler çıktığı zaman bunlar hep birlikte analarının arkasına düşer giderler yolda bir göl kenarına raslarlar. Kaz yumurtasından çıkan civciv hemen kendisini suya atar bunu gören ana tavuk eyvah yavrum boğulacak der. Çırpınmaya başlar. Halbuki kaz yavrusu neşe içinde suda yüzmektedir. İşte seninle benim aramdaki fark da böyledir.»

  Tebriz şehrinde Şemseddin'e Şems-i Perende yani Uçan Şems derlermiş. Bu lakabın ona çok gezmesinden ve sık sık zamane ariflerini ziyaret için şehirler arasında dolaşmasından ötürü verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca ona manevî mertebesi ve ergin ariflerden sayılması dolayısiyle Kâmil.i Tebrizî de denilirmiş. Ama bunun hem büyük arif Şemseddin Muhammed'in hem de başka bir Şemseddin'in lakabı olduğu anlaşılmaktadır. Merhum üstat Furûzan Fer'in İran'da vaktiyle neşretmiş olduğu Menakıb-i Evhaduddin-i Kirman adlı eserde Evhaduddin şöyle anlatıyor:

  «Kayseri'de bulunduğum sırada Kâmil-i Tebrizî denilen bir zat vardı; bu perişan halli bir âşık idi. Sultan Alaeddin ile vezirleri ona çok saygı ve sevgi gösterirlerdi. Batın ehli bir adam idi. Sultan yanında çok itibarı var idi. Herhangi bir adam için bin dinar bile iltimas etseydi red olunmazdı.»

  Şimdi Evhaduddin'in bahsettiği bu Kâmil-i Tebrizî ile büyük arif Şems-i Tebrizî'nin başka başka kişiler olduğunda şüphe etmiyoruz. Çünkü Şems-i Tebrizî sözü geçen Kirmanlı Evhaduddin'in uzun uzadıya aleyhinde bulunmuş ve Evhaduddin Şems'in yüce mertebesini anlayamamıştır. Şu hale göre onun Kayseri'de rastladığı Kâmil-i Tebrizî başka birisidir yani Kâmil sözünün o Şemseddin'in vasfı değil ismi olduğu anlaşılmaktadır.

  Yine Eflâkî'nin Ariflerin Menkıbeleri kitabında Mevlânâ Celâleddin yukarda sözü geçen ikinci Şems-i Tebrizî'den bahsederken «Tebrizli Kâmil Konya şehrinin aptalıdır Fakih Ah-med'den birkaç derece daha üstündür» demektedir. Bu Kâmil-i Tebrizî'nin çok vakit zamane sultanlarının devlet büyüklerinin makamlarına teklifsizce girip çıktığı Saray kapıcılarının ona ses çıkarmadığı hatta sultanın tahtına çıkıp oturduğu meclislere vakitli vakitsiz girip çıktığı meclislerdeki aletlerden herhangi birini alıp dışarı fırladığı halde hiç kimsenin ona engel olmaya cesaret edemediği anlaşılmaktadır. Bazı açık gönüllü büyükler Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'ye Seyfullah yani Allah Kılıcı da demişlerdir. Bu Kâmil-i Tebrizî'nin adı Makalât kitabında da aynen geçmektedir. İlerde görüleceği gibi Makalât' ın ikinci bölümü şöyle başlıyor:

  «Pir Muhammed'e sordular: Tebrizli Kâmil'in hırkası önünde ne hale geliyorsun? Tıpkı doğan pençesine tutulmuş bir serçeye dönüyorsun sonra diyorsun ki 'doğanı öldüreyim de kendimi kurtarayım. Çünkü o kendi hesabına yaşıyor»

  Yukarıdaki sözlerden de anlaşılıyor ki bu Kâmil-i Tebriz başka bir Allah eridir. Evhaduddin'in Kayseri'de gördüğü Mevlânâ'nm «Fakih Ahmed'den birkaç kat daha üstündür» diye bahsettiği zat da Kâmil-i Tebrizi'den başka birisi değildir. Çünkü bunun büyük arif Şemseddin Muhammed'e benzer bir tarafı yoktur. Zaten Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Mevlânâ Çelâleddin'in Şems hakkında kullandığı deyimler arasında da çelişki vardır. Mevlânâ hiç bir zaman üstadını başka vasıfla övmemiş onu Kâmil-i Tebrizî diye anmamıştır. Bu açıklamalardan sonra şimdi yine asıl konumuza dönebiliriz.

  Büyük arif Tebrizli Muhammed Şemseddin bazı yanlış görüşlü tetkikçilerin sandığı ve bize tanıttıkları gibi basit bir bâtınî dervişi değildir. O yüzyılların yetiştirdiği büyük mürşitler arasında üstün vasıflarla yaratılmış eşsiz bir ariftir. Böyle olmasaydı Mevlânâ gibi zahir ve batin ilimlerinde yüksek derecelere ermiş zamanında müderrislik ve müftülük mertebelerine yükselmiş seçkin bir insanı Allahsal bir aşk ve iştiyak ateşiyle tutuşturabilir miydi? Mevlânâ'ya bütün normal hayatını bir tarafa iterek işini gücünü medresesini ihmal ettirerek onu madde âleminin dışında başka bir âleme götüren; ona mânâ âleminin pencerelerini açan bu Tebriz güneşi bu Türk velisi olmuştur. Şu halde bu nitelikte ve bu yetenekte olan ulu bir arifin bayağı bir bâtınî dervişi olamayacağı; onun gönlü yüce hakikatlerle dolu bir irfan ve irşad kaynağı olduğu şüphesizdir.

  Makalât'ın incelenmesi bize Tebrizli Şemseddin'in zamanında en yüksek islâmî bilgilerden tefsir hadis fıkıh felsefe ve kelâm bilimlerinde de yeter derecede ilerlemiş olduğunu ve dört mezhebin fıkıh esaslarına da âşinâ bulunduğunu ve bu cümleden olarak Şafiîlerin meşhur beş kitabında Tenbih adlı eseri de incelediğini gösteriyor. Şems'in Arap edebiyat ve filolojisinde de üstün bir bilgiye sahip olduğunu anlıyoruz. Yıllarca Suriye'de Halep ve Şam gibi büyük şehirlerde yaşadığıAraplarla ilişki kurduğu onların dillerini gayet iyi bir şekilde konuşup yazdığı Makalât'taki yer yer Arapça pasajlardan anlaşılmaktadır. Bir aralık Erzurum'da ve Türk şehirlerinde öğretmenlik yapmış olan Şems'in Konya'ya nasıl ve niçin geldiği bahsine dönelim:

  Makalât'ta şu satırları okumaktayız:

  «Allahya yalvardım. Yarabbi beni kendi velilerinle tanıştır onlarla yoldaş et dedim. Rüyamda 'Seni bir veliyle yoldaş edelim' dediler. 'O veli nerededir?' diye sordum. Ertesi gece bu velinin Rum diyarında (Anadolu'da) olduğunu söylediler. Bir müddet sonra tekrar gördüğüm rüyada 'Henüz vakti gelmemiştir her işin bir zamanı var' dediler.»

  Bu açıklama bize Mevlânâ'nın da vaktin olgun velileri mertebesine yükselmiş kendisine muhatap olacak kuvvetli bir mânâ ehli bulamadığı için zahir bilgileri çerçevesi içerisinde kalmış olduğunu göstermektedir. Şems bunu duymuş ve sezmiştir. İçindeki coşkun hisleri aktaracak derin ve geniş bir gönül aramaktadır. Aradığını da Mevlânâ Celâleddin'de bulmuştur. Mevlânâ Celâleddin gerçi mânâ âlemine ait bilgilerden yoksun değildi. İlk tasavvuf neşesini babası Sultanu'l-Ulemâ' dan onun ölümünden sonra da Horasan erenlerinden babasının arkadaşı Tirmizli Seyid Burhaneddin'den almıştı. Ama Şems ile buluşması bambaşka bir hadise olmuştur. Bu hadiseyi Eflâkî Molla Cami ve diğer tezkirecilerle Mevlânâ'nın büyük oğlu Sultan Veled çeşitli ve renkli dekorlar içerisinde anlatırlar. İlerde bu konuya dönmek üzere bir de Şems'in ilk üstatlarına -ve tasavvufla nasıl ilgilenmiş olduğuna dair elimizdeki bilgileri özetleyelim:

  İlk Çağları


  Şems kendi ifadesine göre ilk nasibini Tebriz'de Ebûbekr Sellebaf (Sepetçi Ebubekir) adında bir mürşitten almıştır. Eflâkî'nin Sultan Veled'den naklederek anlattığına göre bütün velîlik niteliklerini onda bulmuştur ama kendisinde şeyhinin göremediği ve hiç kimsenin farkında olamadığı birşey vardı ki onu ancak Mevlânâ Celâleddin görebilmişti. Yine Şems'in Sultan Veled'e anlattığına göre çocukluk günlerinde Allahyı melekleri yerlerde ve göklerde bir çok olayları görür herkesi de kendisi gibi sanırmış. Ama sonradan anlamıştır ki bunları başkaları göremiyor. Şeyh Ebubekir de bunları herkese söylemesini yasaklarmış.

  Hafız Hüseyin Kerbalayî'nin Ravzatül Cinan (Cennet Ban. çeleri) adlı eserinde şu satırları okumaktayız:

  Şems-i Tebrizî uzun süre Tebriz'de Şeyh Ebûbekr Selle-bafın hizmetinde bulundu. Büyük bir olgunluk ve erginlik mertebesine erdi ama onu daha fazla olgunlaştırmak Şeyhinin takati üstüne çıkınca Ebûbekr insaf ve takdir yoluyla ona artık bu olgunlaşmanın daha ileri mertebesini başka yerde aramasını tavsiye etti; seyahata çıkmasına izin verdi. Şems önce Kirmanlı Şeyh Evhaduddin'in piri Şecaslı Şeyh Rükneddin'e sonra da Tebrizli Şeyh Şahabeddln Mahmud'a gitti. Zamanın büyük mürşitlerinden olan o zatın hizmetlerinden de çok feyiz aldı. Daha sonra zamane şeyhlerinin önderi sayılan Cent'li Baba Kemal'e baş vurdu; ondan da hayli faydalandı ama Mevlânâ ile buluşuncaya kadar ilk üstadı Ebûbekr'in hatırasını daima saygı
  ile andı; onu hiç unutamadı. Ebûbekr'in manevî mertebesini Şeyh Sadi de Bostan kitabında şöyle övmektedir:

  «Tebriz taraflarında bir aziz vardı ki daima uyanık gönüllüydü geceleri uyumazdı. Gecenin birinde bir hırsızın dama çıkmak için kement attığını gördü. Adam o sırada halkın sesini işitince o tehlikeli durumda sığınacak bir yer bulamadı; telaş ve korku içerisinde kaçmaya çalışıyordu. Bunu seyreden aziz derviş mum gibi erimeye başladı zavallı hırsızın çektiği korkuyu düşündü. Karanlıkta dama doğru yürüdü başka bir yoldan hırsızın karşısına çıktı 'Dostum gitme' dedi. 'Ben sana yabancı değilim. Yiğitlikte senin ayağının toprağıyım.' Hemen kavuğunu sarığını yanındaki eşyasını yukarıdan hırsızın eteğine bıraktı ona çok özürler diledi ve 'Haydi çabuk şimdi buradan kaçıp canını kurtarmaya bak; duman gibi kendini yok etmeye çalış' dedi.»

  Cennet Bahçeleri'nin yazarı Kerbelâlı hafız Hüseyin işte bu azizin Şems-i Tebrizî'yi yetiştiren Ebûbekr olduğunu; onun eli vergili cömert ve çok üstün yaratılışlı seçkin bir zat olduğunu kaydetmektedir.

  Şimdi Mevlânâ'nın Şems'i nasıl gördüğünü ona bağlanmasının nedenlerini tekrar araştıralım: Eflâkî şöyle diyor:

  «Hazreti Mevlânâ buyurdu ki 'Bir gün bana Melekût âleminin yolları açıldı; ilâhi bir temaşa zevkiyle Miraç etmek nasib oldu; dördüncü kat göğe kadar çıktım ama o feleğin yüzünü kararmış gördüm. Beytül Mâmur denilen sarayın sakinlerinden bunun sebebini sordum. O makamın kutsal sakinleri 'Bizim güneşimiz fakirler sultanı Şems-i Tebrizî'yi ziyarete gittiği için karanlıkta kaldık' dediler.»

  «Ben o kutsal yerleri dolaşıp tekrar dördüncü kat göklere geldiğim zaman büyük güneşin eskisi gibi kendi merkezinde nur ve ışık saçtığını gördüm.»

  Şimdi bir de Mevlânâ hakkında Şems'in görüşlerini dinleyelim:

  «Dünyanın hiç bir yerinde Mevlânâ'nın eşi ve benzeri yoktur. Bütün fenlerde temel bilgilerde din bilgisinde gramer sentaks mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur tartışır; onlardan daha üstün onlardan daha zevkli onlardan daha lâtiftir. Gerekirse gönlü isterse üzüntüsü engel değilse ve konunun tatsızlığı sebep olmazsa hepsinden daha yetkili konuşur. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde yüz yıl uğraşsam ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. Halbuki o kendisini bilmezlerden sanır ve öyle zanneder. Benim önümde beni dinlerken nasıl anlatayım ayıptır söylemesi babasının önüne oturmuş iki yaşında bir çocuk yahut müslümanlığa dair hiç bir şey işitmemiş dönme bir müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır.» (Şems-i Tebrizî Konuşmalar M. 77.)

  İşte her iki Allah âşığının aralarındaki karşılıklı sevgi ve saygıdan birer örnek alarak yukarda naklettiğimiz vesikalar bize gösteriyor ki Şems ile Mevlânâ biri birini tamamlayan biri birinden renk ve ışık alan iki irfan hazinesidir. Her ikisi de aşk ve hakikatla dolu; madde ve mânâ âleminin sırlarına ermiş üstün vasıflı birer Allah velîsidir.

  Şems'in Ailesi


  Devletşah Tezkeresî'nin anlattığına göre Şems-i Tebrizî İsmailiye mezhebi büyüklerinden Büzrükümid'in torunu Havend Alâeddin'in oğludur. Alâeddin dedelerinin sapkın inançlarını bir tarafa atarak zındıklık yolundan ayrılmış baba ve dedelerinin kitap ve defterlerini yakmış tam manasiyle islâm ve ehli sünnet inançlarını benimsemiştir.

  Bazı tezkerecilere göre de Şems'in aslı Horasanlıdır. Babası ticaret maksadiyle Horasan'dan Tebriz'e gelmiş orada yerleşmiş; Şemseddin de Tebriz'de doğmuştur. Devletşah diyor ki «O nerede doğarsa doğsun işin suretine değil manâsına bakmalıdır. Asıl zevk ruh âleminin manasına erebilmektedir. Yoksa bedenler nerede olursa olsunlar ne değeri var.» Konya'ya İlk Gelişi ve Mevlânâ ile Buluşma Konuşmalar'dan anladığımıza göre Şems'642 hicret yılı Cemaziyelahır ayının yirmi altıncı günü Konya'ya gelmiştir. (M. 48).

  O Mevlânâ ile ilk buluşma hakkında Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Molla Câmi'nin Nefahat-ül-üns'de ve bizzat Makalât metninin 56'ncı sahifesindeki Arapça pasajda biraz değişik bir dekor içinde özetle şöyle anlatılmaktadır:

  Şems yukardaki tarihte Konya'ya gelir; Şekerciler Hanı'nda bir odaya yerleşir Mevlânâ'yı sorar; onun o sırada Meram bağlarında sayfiyede olduğunu ikindiye doğru şehre geleceğini söylerler. Şems yol üzerinde beklemekte sabırsızlıkla Mevlânâ'nın yolunu gözetmektedir. Derken belirli vakit gelir Mevlânâ bir katıra binmiş aheste aheste sürmekte ve kendisine yaklaşmaktadır.

  Yıllardır içi aşk ve iştiyak ateşiyle dolu olan Şems katırın dizginine yapışır selâm verir ve «Hemen söyle bana» der «Hazreti Muhammed mi daha büyüktür yoksa Bayezid-i Bistamî mi?» Mevlânâ «Bu ne sorudur?» der «Hazreti Muhammed (selât ve selâm ona olsun) peygamberlerin sonuncusudur en yücesidir. Onunla Bayezid arasında ne münasebet var?» Şems «Ama niçin Hazreti Muhammed (S.A.) hep 'Yarabbi biz seni sana layık bilgiyle bilemedik' dediği halde Bayezid 'Beni ululayın şanım ne yücedir' diye öğünmüştür?» Mevlânâ bu sualin heybet ve azameti karşısında kendinden geçmiş bir süre sonra kendine geldiği zaman Şems'in elinden tutarak piyade bir halde kendi medresesine götürmüş onunla kırk gün halvette kalarak hiç kimseyle münasebette bulunmamıştır. Bu süre içinde bütün ihtiyaçlarını Mevlânâ'nın büyük oğlu Sultan Veled sağlamıştır.

  Eflâkî'ye göre Mevlânâ Şems'in ilk sorusu karşısında güya yedi kat göklerin biri birinden ayrılarak yere yıkıldığını büyük bir ateşin kafatasında alevlendiğini hissetmiştir. Ona şu susturucu cevabı vermiştir: «Hazreti Muhammed (S.A.) cihan varlıklarının en büyüğüdür Bayezid kim oluyor? Bayezid'in susuzluğu bir yudum su ile diner o zaman da suya kandığından söz eder. Onun idrak hazinesi o kadar bir suyla dolar; güneşin cihanı aydınlatan ışığı onun evinin ufacık penceresine kadar sızar ve ancak o kadar girer. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S.A.) susuzluğu o kadar derindir ki şüphesiz hep susuzluğundan dem vurur ve her gün o susuzluğun daha da artması niyazında bulunur. Şu halde bu her iki davacıdan Hazreti Muhammed Mustafa'nın davası çok büyüktür. Şu sebepten ki Bayezid kendisini Hakka ermiş görünce hemen dolu verir ve daha fazlasına bakmaz ama Hazreti Mustafa (S.A.) her gün daha fazla Hakkı görür ve bu görüşle daha çok ilerler. Hakkın yüceliğinin kudretinin her varlığa hâkim olan saltanatının parlak belirtilerini her gün her saat gördükçe aşk ve hayreti artar ve ondan dolayı da 'Yarabbi biz seni sana yaraşan bilgiyle bilemedik' diye hep özlem duyar.»

  Bu cevap karşısında Şems-i Tebrizî bir nağra atarak yere yıkılır.

  Bu ilk misafirlik sırasında her iki Hak âşığı tam üç ay hep halvette kalır gece gündüz oruç namaz ibadet ve sohbetle meşgul olur hiç dışarı çıkmazlar. Ama. öte yanda her gün Mevlânâ Celâleddin'in ilmî konuşmalarından irşad ve sohbetinden yoksun kalan büyük bir halk topluluğu ve gençlik Şems hakkında uygunsuz sözler söylemeye ve düşmanca hareketlere başlarlar.

  Konya şeyhleri arasında bir sofi de «Yazıklar olsun ki bilginler sultanı Bahaeddin Veled'in oğlu bir Tebrizli oğlanın arkasından yürümeye başladı. Artık Horasan toprağının yetiştirdiği değerler Tebrizlilerin uydusu haline geldi» diye halkı ayaklandırıyordu. Bir kısım Konyalılar da «Acaba Mevlânâ'da o kadar akıl yok mu ki bir Tebrizlinin peşine düşmüş?

  Mevlânâ dünyadan el çekmiş bir insandır halbuki Şemseddin henüz dünyadan elçekmemiştir»

  diyorlardı. Bu dedikoduları işiten Mevlânâ da onlara şöyle diyordu: «Siz Şemseddin'i anlamadığınız için onu sevmiyorsunuz eğer sevseydiniz onu öyle çirkin karşılamaydınız.» Bazıları da «Bize Şemseddin'den bir gönül hoşluğu gelmiyor» diyorlardı. Şems ile Mevlânâ'nın İlk Buluşmalarının Çeşitli Yankıları Mevlânâ'nın Şemseddin'le buluşması ona sanki kaybettiği değerli bir mücevheri Şems'in manevî benliğinde onun velilik hazinesinde yeniden bulmasına fırsat sağlamıştır. O Şems'in kudretli kişiliği önünde öylesine mest ve coşkun bir hale gelmişti ki bütün normal işlerini müftülük müderrislik vaizlik gibi meşgalelerini bir tarafa iterek artık Şems'in pervanesi olmuştu. Dış âlemle ilişkisini kesmiş artık başka bir âleme dalmıştı. Gözü kulağı Şems'in sohbet ve irşadında hep onun işaretlerine dönük hep onunla göz göze diz dize idi.

  Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bu yüzden dedikodular gittikçe artmış iş artık açık bir düşmanlık haline dönüşmüştü. Bunu en çok Mevlânâ'nın yakınları talebesi sohbet arkadaşları yapıyor hoşnutsuzluk ateşini körüklüyorlardı. Şemseddin hakkındaki bu dedikoduları düşmanlık teranelerini anlamaz değildi. O da artık birkaç damla suyun bardağı taşıracağını sezmiş ve bu düşmanlık çemberinden kendini kurtarmak için kararını vermişti. Gecenin birinde Konya'dan ayrıldı; kayıplara karıştı. Nereye gittiğini hiç kimse anlayamadı. 643 hicret yılının 21 Şevval perşembe gününe rastlayan bu ayrılıştan sonra onun Şam'a gitmiş olduğu anlaşıldı. Bu ayrılık süresi aşağı yukarı 16 ay kadar uzadı. Şems'in Konya'dan ayrılması Mevlânâ'yı eski hayatına döndürmek şöyle dursun aksine bağrının hasret ve firkat ateşiyle yanmasına sıhhatinin bozulmasına yol açtı.

  Kimseyle konuşmuyor meslislere gitmek istemiyor; hep gam keder ve hicran içinde yine halvete kapanıyordu. Neredeyse o ayrılık ateşi içinde son nefeslerini vermek üzereyken Şam'dan gelen bir mektup imdada yetişti. Bu mektup Şemseddin'den idi. Mevlânâ'nm gözlerinde bir ümit ve hayat güneşi parladı. Çünkü Şems'in Şam'da olduğu anlaşılmış ve kayıp hazinenin yeri belli olmuştu. Şems'in mektubu şöyle başlıyordu:

  «Mevlânâ'ya malûm olsun ki bu zaif hayır duası ile meşguldür. Hiç bir yaratıkla ilgisi yoktur. Her birinin ahvali sohbet sırasında anlaşıldıktan ve dostlar ayrı ayrı kendilerini gösterdikten sonra ancak pek değerli diri gönüllü bir dervişe rastladım. Öyle bir derviş ki Mevlânâ eğer onun iç yüzünü ger. çek tarafını bilselerdi şüphe yok ki ona sevgi nazarıyla bakar saygı göstermekten geri durmazlardı. On yıldan fazladır ki burada bu duacınızın sohbetinde bulunmuş olan bu eski dost Şam'a tekrar gelişimde bana yine dostluk ve aşinalık gösterdi.»

  Şemseddin'in Şam'da uzun süre kalması Hz. Mevlana'yı çok üzüyordu. Ona mektup yazdı ve şu gazeli de ekledi: Başlangıcı olmayan zamandan beri diri yaratıcı kudretli bütün varlıkları ayakta tutan ulu Allahya ant içerim ki onun nuru yüzbinlerce sır açıklansın diye aşk ışıklarını parlattı. Onun eşi ve benzeri olmayan hükmü ile cihan aşk ile âşıklarla hâkim ve mahkûmlarla doldu. Şems-i Tebrizî'nin tılsımlarıyle büyüleriyle onun akla hayret veren hazinesi gizlendi. Senin ayrıldığın günden beri ağzımın tadı bozuldu mum gibi erimeye başladım. Cemalinden uzak düşünce beden bir virane can da o viranenin baykuşu oldu. Aman ne olur yine dizginleri bu tarafa çevir! Aşk filinin hortumunu yine şahlandır; akşamım seninle aydın bir sabah gibi olsun Ey Şam'ın Ermen ve Rum ülkesinin kıvancı sevgili! Mevlânâ bu mektubu yazdıktan sonra büyük oğlu Sultan Veledi yirmi nefer atlı birkaç yük değerli hediye altın ve gümüş armağanlarla Şemseddin'i tekrar Konya'ya getirmek üzere Şam'a gönderdi. Söylediklerine göre iki bin dinar altını Şems'in pabucu içerisine doldurarak onu Konya tarafına çevirmesini de Sultan Veled'e tembih etti. «Benden selâm götür âşıkane secdeler et. Şam'a girer girmez Salihiye semtinde meşhur bir han vardır oraya git ve mümkün ise şu gazeli de onun huzurunda irşad et» dedi.
  Gidin ey yoldaşlar dostumuzu bu tarafa çekmeye bakın! Nihayet o kaçak sevgiliyi tekrar bana getirin! Tatlı teraneler renkli bahanelerle o güzel yüzlü ay parçasını o hoş çehreli sevgiliyi eve doğru yürütmeye çalışın. Eğer başka zaman gelirim diye söz verirse aldanmayın! Bütün sözleri hile ve kaçamaktır. O sizi atlatır. Onun çok sıcak bir nefesi vardır. Cadılıkla büyücülükle suya düğüm vurur havayı bağlar. Eğer mübarek ve sevinçli haliyle o sevgilim buraya gelirse sen otur da seyret; bak Allahnın ne garip işlerini göreceksin.

  Bir kere onun cemali parlayınca güzellerin güzelliği hiç kalır. Onun güneş gibi parlayan yüzü karşısında bütün ışıklar söner. Ey hafif kanatlı gönül kuşu git bensiz benim dilberime uç; o değer biçilmez mücevhere selâm ve sevgiler götür. Sultan Veled babasının tavsiyesine uyarak yol arkadaşları ve dostlarıyle birlikte Şam'a yollandı. Oraya varır varmaz babasının işaret ettiği hana gitti Şems'in odası önünde edeple durdular. Mevlânâ'nın mektubunu armağanlarını teslim ettikten sonra bütün dostların yaptıklarından pişman olduklarını ve kendisini hasretle saygı ile Konya'da beklediklerini anlattılar. «Umarız ki bu dileklerimizi kabul buyurursunuz» diye çok yalvardılar. Şems bu İsrarlar karşısında dayanamadı; Sultan Veled kendi binmiş olduğu rahvan atına Şems'i bindirdi kendisi de neşe ve sevinç içinde Şems'in önünde piyade olarak yola koyuldu. Uzun süren bir kara yolculuğundan sonra Konya'ya yakın Zencirli hanına geldikleri zaman babasını müjdelemek için şehre bir derviş gönderdi. Mevlânâ dervişin müjdesini işitince bütün elbise ve giysilerini çıkardı ve dervişe bağışladı. Konya halkına haberler salarak Şems'in geldiğini halktan emirlerden bilginlerden fakirlerden ve ahilerden onu karşılamak isteyenlerin toplanmasını diledi. Kendisi de ata binerek bütün Konya ileri gelenleri ve ahalisiyle birlikte Şems'i büyük bir sevgi ve saygı hâlesi içinde şehre getirdi. Şems bir gün bu yolculukta Sultan Veled'in gösterdiği hizmet ve saygıdan dolayı çok duygulanmış teşekkür etmiştir. Bu ikinci gelişte Mevlânâ'nın Şems'e karşı sevgi ve bağlılığı bir kat daha artmış; ona eskisinden daha çok saygı göstermiştir. Yıllarca ayrı düştükten sonra tekrar vuslata ermiş iki âşık gibi birbirleriyle öylesine kaynaşmışlardır ki artık ayrılmaz bir hale gelmişlerdir. Nasıl ki Mesnevî'de bu buluşmayı şu mısralarla anlatmaktadır:

  Onun yüzünü görünce gül gibi açıldı sevindi;
  vuslatda ayrılık bağlarından kurtuldu özgür oldu.
  Ey canların etrafında döndüğü Hak ankası dedi
  ok şükür ki o Kaf dağından tekrar geldin!
  Ey aşkın kıyamet meydanının İsrafili!
  Ey aşkın aşkı ey aşkın gönlünün istediği sevgili!
  Ey tek güneş! Yüzbinlerce defa seni dinlemek
  arzusiyle aklım başımdan gitmişti.
  Sence bilinen benim kalp sözlerimi
  hep sağlam akçe gibi kabul eden sendin.

  Şems'in rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi için evlâtlık gibi evde yetiştirilmiş olan Kimya adındaki genç ve güzel kızı da Şems'e nikâh etti. Ama bu sefer müritlerle bazı kıskançlar tekrar harekete geçtiler; dedikoduya sövüp saymaya başladılar. Eflâkî'nin anlattığına göre bu ikinci gelişte de tam altı ay yine Şems ile Mevlânâ medresedeki bir hücrede halvete çekildiler. Güya ki insanlık gereği olan yemek içmek ve başkaca ihtiyaçlardan uzak bir bir yaşantı sürüyorlardı. Yanlarına yalnız Kuyumcu Selâhaddin ile Sultan Veled'den başka hiç kimse giremiyordu. Öte tarafta Şems'i sevmeyenler onu fırsat buldukça küçümsemekten hakaretler savurmaktan geri durmuyorlardı. Şems bu saldırılara bir zaman katlandı ses çıkarmadı ama artık dayanılmaz bir hale gelince işi Sultan Veled'e anlattı ve gördüğü hakaretlerden hayli yakınarak

  «Artık bu halkın kötü davranışları yüzünden öyle bir yere gideceğim ki hiç kimse izimi tozumu bulamayacak» dedi. Bu müddet içinde ansızın oradan kayboldu ertesi gün Medresesindeki hücresinde dostunu ziyarete gelen Mevlânâ odasını bomboş bulunca dayanamadı. Bahar bulutları gibi yaş dökmeye başladı ve hemen Sultan Veled'in evine koştu. Yüksek sesle «Kalk Bahaeddin kalk! Ne uyuyorsun? Kalk da şeyhini aramaya çık! Çünkü canımız yine onun güzel kokusundan yoksun kaldı» diye feryada başladı. Bir müddet ondan o hakikat güneşinden bir haber beklediler. Ama hiç bir yerden ses çıkmadı. Mevlânâ artık gece gündüz onun ayrılığını terennüm eden şiirler ve gazeller söylüyor; öte yandan da onu yine Şam taraflarında aramak için yolculuk hazırlıklarına girişiliyordu. Bazı dostları ve sevdikleriyle beraber Şam'a kadar giderek orada aylarca Şems' ten bir iz ve haber almak için çırpındılar. Ne yazık ki hiç bir sonuç elde etmeden eli boş gönlü kırık Konya'ya döndüler. Bu olay 645 hicret yılı . içinde bir perşembe gününe rastlar. Sipehsâlâr Menakibi yazarı Feridun Ahmed diyor ki:

  «Bu sefer sırasında Mevlânâ şu gazeli inşad buyurmuştur:

  Biz Şam'ın âşığı başı dönmüş sevdalısı ve Şam delisiyiz. Şam sevgilisine can vermiş gönül bağlamışız. Rum Ülkesinden Şam tarafına yârin yurdu olan Şam'a koşuyoruz; onun akşam karanlığı gibi siyah kâküllerinden Şam'da tazeleniyoruz. Salihliye dağında bir mücevher madeni var ki onu aramak için Şam denizinde boğulmuşuz. Eğer Tebriz'in Hak güneşi Şemseddin oradaysa Şam'ın kulu kölesiyiz; hem de ne mutlu bir kul ve köleyiz.

  Şems'in ortadan kaybolması olayı hâlâ bir ****r perdesi arkasında kalmıştır. Eflâkî'nin anlattığına göre güya Sultan Veled şöyle demiştir:

  «Bir gece Şemseddin halvette Mevlânâ ile birlikte otururken bir adam dışarıdan Şems'i çağırır. Şems hemen yerinden fırlar ve Mevlânâ'ya 'Beni öldürmek istiyorlar' der. Bir süre durduktan sonra 'İyi bilin ki madde ve mânâ âlemi Allahındır' diyerek dışarı çıkar. Kapı dışında pusu kurmuş olan yedi kişi bu fırsattan faydalanarak hemen bir bıçak saplarlar. Şems o sırada öyle bir nağra atar ki saldırganların hepsi kendinden geçmiş olarak yere serilirler. Kendilerine geldikleri zaman da birkaç damla kandan başka hiç bir iz ve eser göremezler.»

  Yukarıdaki hikâye ile Mevlânâ'nın Şam'a giderek Şems'i araması ve Sultan Veled'in Mesnevîleri'ndeki bilgiler arasında büyük bir çelişki vardır. Eflâkî eserini Mevlânâ'nın torunu Ulu Arif Çelebi zamanında yazmıştır. O zamana kadar halkın hayal gücü ile yarattığı bu efsaneyi doğru sanarak kitabına geçirmiştir. Ama olayın bir de mantık yönü vardır. Konya'da göz önünde geçen bu acı dramın Mevlânâ'dan aylarca gizlenmesi; onun Şems'in peşinden diyar diyar dolaşması Şam'da aylarca Şemsi araması biri birini tutmayan rivayetlerdendir.

  Yine Efiâkî'nin anlattığına göre Şems'in kayıplara karış masından sonra Mevlânâ hiç bir yerde karar kılmazmış; hep Medresesinde dönüp dolaşır şu anlamdaki rubaiyi söylermiş:

  Senin aşkından her tarafta bir gece uyanıklığı var; gece oldu kâküllerin yine amber saçıyor. Gönlüm sükûnete kavuşsun diye ezel nakkaşı her tarafa Tebriz? nakşını işliyor. Şems'in Konya'dan ayrılışından sonra Mevlânâ'nın yazdığı şiir ve gazellerde onun öldürülmüş olduğuna dair hiç bir işaret yoktur. Olaydan kırk gün sonra Mevlânâ başındaki beyaz sarığı atıyor; duman renkli sarık sarıyor ve matem nişanesi olan Yemen hırkası Hint ferecîsi giyinerek ömrünün sonuna kadar bu kıyafeti devam ettiriyor.

  alıntıdır

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  «Cevahir-ül ****r» Şems Hakkında Ne Diyor?
  Kâşanlı Hüseyin bin Hasan Mesnevi Şerhi başlangıcında bize Şems hakkında şu tamamlayıcı bilgileri vermektedir:

  «Şeyh Şemseddin-i Tebrizî ticaret maksadıyle bir çok şehirleri dolaştıktan ve bir çok gönül ehli erenleri ziyaretten sonra Dest tarafından Türkistan'a gitti. Yolda bir soyguncu sürüsünün saldırısına uğradı. Sonra Baba KemaLi Cendi'nin tekkesine sığındı.

  Baba Kemal ona halvet ve çile geçirmek üzere bir hücre verdi. O sırada bir raslantı eseri olarak Lemeât sahibi İbrahim Fahreddin Irakî (ölümü 688 H.)de mürşidi Moltanlı Zekeriya'mn tavsiyesi ile Baba Kemal'in tekkesine gelmişti. Baba Kemal onu da çileye oturttu. İbrahim Fahreddin her günkü doğuşlarını şiirlerle gazellerle ifade ediyordu; bunları besteleyerek şeyhine sunuyordu. Fakat Şemseddin duygularını onun gibi açıklayamıyordu. Bir gün Şeyhi «Oğlum Şemseddin sen de Fahreddin gibi çilede duyduğun ilâhî sırlardan birşeyler anlatamaz mısın?» dedi. Şemseddin şu cevabı verdi: «Ben ondan daha çok müşâhade ve tecellilere şahit oluyorum. Ama o bu işte gerekli terimlere ve bilgilere âşinâ olduğu için duygularını uygun sözler ve deyimlerle anlatabiliyor; bazı sırları açıkça terennüm edebiliyor. Fakat bende bu cihet ek******.» Bu cevab üzerine Baba Kemal «Allah sana öyle bir sohbet arkadaşı verecektir ki o ilk ve son hakikatleri senin adına dile getirecektir.»

  Şu rivayete göre Lemeât sahibi ibrahim Fahreddin İrakî ile Şems'in Kübrevîye kolunun kurucusu meşhur Necmeddini Kübrâ'nın halifelerinden Cendli Baba Kemal'den feyz aldıkları anlaşılmaktadır. Tezkerelerin anlattıklarına göre ibrahim Fahreddin ilk zamanlarda Hindistan'a gitmiş Mollan şehrinde yerleşmiş orada Şeyh Şahabeddîn Sühreverdî'nin müridi ve daha sonra onun damadı olmuştur. Fakat son zamanlarda Hindistan'dan hacca gitmek maksadıyle ayrılmış; dönüşte Şam'da bir müddet kaldıktan sonra Konya'ya gelerek Şeyh Sadreddin'le görüşmüş ama Konya'da iken Şeyh Şemseddin'le görüşmek fırsatını bulamamıştır.

  İranlı çağdaş yazarlardan Nimetullah Kadi'nin araştırmalarına göre Şemseddin henüz delikanlılık yaşlarında evini barkını terk ederek Tebriz'den ayrılmış bir tesadüfle Zencan halkından pîr Rükneddin-i Secasî'nin dergâhına gitmiş onun derviş ve müritleri arasına girmiştir. Orada yıllarca manevî sahada ilerledikten sonra Şeyh Fahreddin İrakî'nin ününü duymuş onun şu anlamdaki gazelini işitince Fahreddin'e karşı büyük bir ilgi göstermiştir:
  Bardağa dolan ilk şarabı sakinin sarhoş gözlerinden ödünç aldılar.

  Âlemin neresinde bir gönül derdi varsa
  onları bir araya topladılar adına aşk dediler.
  Diyelim ki âşıklar kendi sırlarını açıkladılar.
  Ama İraki'nin adını niçin kötüye çıkardılar?

  Şems bu gazeli gece gündüz dilinden düşürmez bunu okumaktan pek hoşlanır okudukça durmadan duygulanır yaş dökermiş. Şems'in yanıp yakılmasını Şeyh Rükneddin görünce çok içlenmiş müridinin alnından öperek «Sevgili evlâdım sen artık dilediğin mertebeyi buldun» demiş. Yukardaki hikâyeyi Molla Cami Fahreddin-i İrakî hakkında anlatır. Güya Şeyh Zekeriya Moltanî onu çileye sokar on gün sonra Fahreddin'e bir coşkunluk hali gelir ve o coşkunluk haliyle yukarıda anlattığımız gazeli yazarak yüksek sesle okumaya başlar hep ağlar gezer; Dergâhtaki dervişler bu hali tekke kurallarına dervişlik geleneklerine aykırı görür Şeyhe şikâyet ederler. Şeyh onlara şu cevabı verir: «Fahreddin'in yaptığı şeyler size yasaktır ama ona yasak değildir.»

  Hikâyenin gerçek yönüne gelince Fahreddin İrakî'nin ilk gençlik ve dervişlik çağlarında Şems oldukça ileri bir yaşta idi. Büyük bir ihtimale göre Halep Şam ve Anadolu taraflarında yaşıyordu. Öte yandan Fahreddin de Hindistan'da yerleşmişti. Onun şiirlerinin o derece hudutlar ötesi bir şöhretle yaygınlaşarak Bağdat'ta Şeyh Rükneddin'in Dergâhına kadar ulaşması biraz şüpheli olsa gerektir. Hele o zamanın koşullarına göre Şems'in bunları öğrenip gece gündüz sayıklaması yolundaki masal ciddî sayılamaz.

  Şemseddin'in Tarikat Bağlantısı

  Eflâkî Ariflerin Menkıbeleri'nde Şemseddin'in Mevlânâ Celâleddin'e intisap ettiğini onun müridi olduğunu söyler ve aşağıdaki tarikat zincirini şöyle sıralar:

  «Hazreti Ali Hasan-ı Basrî'yi; Hasan-ı Basrî Habib-i Acemiyî; o Davud-u Taî'yi; Davud Maruf-u Kerhî'yi; Maruf Serîi Sakatî'yi; o Cüneyd-i Bağdadî'yi; o Şiblî'yl; o Muhammed Zeccac'ı; o Ebûbekr Nessacı; o Ahmed Gazalî'yi; o Ahmed Hatibî'yi; o Şemsül Eimme Serahsi'yi ve o Sultan'ül-ulemâ Bahaeddin Veled'i; Bahaeddin Veled Seyyid Burhaneddin Tirmizî'yi; o da Mevlânâ Celâleddin'i; o da Şemseddin-i Tebrizî'yi; Tebrizî de Sultan Veled'i irşad etmiştir. Oysa bütün tezkere yazarlarının anlattıklarına ve Mevlânâ'nın Şems'i öven kaside gazel ve şiirlerindeki açıklamalarına göre asıl Mevlânâ Celâleddin'in Şems-i Tebrizî'ye mürid olduğu neticesine varılmaktadır. Bu da Eflâkî'nin sözleriyle çelişmektedir. Nasıl ki onun şu anlamdaki gazeli de buna bir delildir:

  Eğer bizim gecemiz gündüzümüz Şemseddin'in aşkı ile geçmeseydi bize sebepler âleminin her türlü tuzağından kurtulmak nasıl mümkün olurdu. Onun aşkının parlaklığı bize kudret ve tahammül vermeseydi arzularımızın ateşi takatimizi mahvederdi. Onun aşkının okşayışları sevgisinin güzellikleri bizi kurtardı; bütün ıstırap ve belâlardan onun sayesinde uzak kaldık. Bu hakkın ne mutlu kimyasıdır ki onun canındaki şefkat bize aynı zevk ve rahat olmuştur; bütün zorluklarda bize yardımcı olmuştur.

  Allahsal inayetler yardımlar o şahın hizmeti İçindir; ondan filizlendi o; edep kaynağından bize varlık verdi. Onun lütfuyle sürahilerin dolandığı mecliste canımız ve gönlümüz neşeden ağır başlı hafif ruhlu olur. Tebriz ülkesi taraflarında bir bengi su pınarı var ki gönülleri hep o tarafa çeker; biz istemesek bile Hızır gibi bizi hep o pınara çağırır.

  Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Şemseddin ilk çocukluk ve gençlik çağlarında önce Ebûbekr Sellebâf'a mürid olmuştu. Eflâkî'nin yazdığına göre de onun terbiyesi sayesinde velîlik mertebesine yükselmişti. Nasıl ki Konuşmalar'da da şöyle demektedir: «O Şeyh Ebubekr'in sarhoşluğu Allahdan idi. Fakat o sarhoşluktan sonra gelmesi gereken ayıklık onda yoktu.»

  Bu o demektir ki Ebubekr'in manevî coşkunluğun verdiği ilâhî sarhoşluktan (sekir halinden) sonra tekrar sahiv yani ayıklık haline dönmesi daha başka deyimle telvin yani kararsızlık mertebesinden temkin mertebesine geçip sükûn bulması mümkün olmuyordu. Bu yüzden Şemseddin'i başka pîrlerin terbiyesine havale etmiş ve bu sebeptendir ki onu zamanenin büyük mürşitlerinden Rükneddin Muhammed Secasî'nin Dergâhına tavsiye etmiştir. Bu Rükneddin çağdaş pirlerden Kirmanlı Evhaduddin ile Tebrizli Şeyh Şahabeddin Mahmud'un da üstadıdır. Bağdat'ta Rıbatı Derece denilen bir tekkesi vardı. Şemsin Suriye Şam ve Bağdat yolculukları sırasında bu Dergâhta bir zaman kaldığı ve gerekli olgunlaşma devresini burada yaptığı sanılmaktadır. Rükneddin Secasî'nin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekteyse de Şeddülizar müellifinin verdiği bilgiye göre 606 hicret yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıdaki açıklamalara göre Şemseddin'in tarikat silsilesinin Rükneddin'den başlayarak geriye doğru Kutbeddin Ebu Reşid Ahmed Bin Ebû Abdullah Ebherî Ziyaeddin Ebunnecip Abdul Kahir Sühreverdî'ye; ondan da Ahmed Gazalî'ye; ondan. Tuşlu Ebûbekr Nessac'a; ondan Ebul Kasım Bin Abdullah Gürgânî'ye; ondan Ebû Osman Sait Bin Selâmi Mağribî'ye; ondan Ebû Ali Hasan Bin Ahmed Kâtib'e; ondan Ebû Ali Rubarî'ye; ondan Ebul Kasım Cüneyd Bin Muhammed Nehâvendî'ye (Bağdadî); ondan Serî.i Sakatî'ye; ondan Maruf-u Kerhî'ye; ondan İmam Musa Rıza'nın oğlu Ali'ye dayanmaktadır. Üstad Ahmed Hoşnuvis şöyle diyor: «Merhum üstadım Füruzan Fer Makamat-ı Evhadî adlı kitabının başlangıcında yukarıda adı geçen pîrlerden Kutbeddin Ahmed-i Ebherî'nin (500-577) Ebul Necip Abdulkadir Sühreverdî'nin halifesi olduğunu kaydetmekte ise de bu doğru değildir. Çünkü bütün tezkereciler Kübreviye kolunun büyük mürşitlerinden Bitlisli Ammar bin Yâsir'in Sühreverdî'nin makamına geçmiş olduğunu kaydederler. Ammar'ın ölümü 582 yılında olduğuna göre bu cihet gerçeğe daha yakındır. Nasıl ki Şeyh kendi elyazısıyle nisbetini şöyle anlatır: Ben şeyhimiz Ammar biri Yâsir'in sohbetine eriştim; o Ebul Necip Sühreverdî'nin; o şeyh Ebul Kasım Gürgânî'nin; o Ebû Osman Mağribî'nin; o Ebû Ali Kâtib' in; o Ebû Ali Rubârî'nin; o Cüneyd-i Bağdadî'nin; o SerîJ Sakatî'nin; o Maruf-u Telhî'nin; o Dâvud-u Taî'nin; o Habib-i Acemî'nin; o Hasan Basrînin; o Hazreti Ali bin Ebi Talib'in; o da Hazreti Muhammed'in (S.A.) sohbetinden feyz almıştır.» Evsafu'l - mukarrebin adlı eserin müellifi Ağa Mirza Ah-med'in verdiği şu bilgi de önemlidir: «Mesnevî sahibi Mevlânâ Celâleddin Rumi'nin tarikat bağlantısı Şemseddin-i Tebrizî ara-cılığıyle Baba Kemal Cendi'ye ondan da büyük mürşid Necmeddin Kübrâ'ya ulaşır» Şu hale göre Cevahirü'l ****r sahibi Kemaleddin Hüseyin Harezmî'nin kaydettiği gibi Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin tarikat nisbeti iki yoldan meşhur Kübreviye şubesinin Altın Zincir (Silsiletü'z-zehep) diye anılan koluna bağlanmakta ve şeyh Necmeddin-i Kübrâ'ya ulaşmaktadır. Birinci yoldan Sultanü'l ulemâ aracılığı ile (çünkü o Necmeddin-i Kübrâ'dan feyz almış onun himmet ve terbiyesiyle yüce manevî derecelere yükselmiştir) bu ilişki sağlanır. Necmeddin-i Kübra da yukarıda adı geçen Bitlisli Amman Yâsir'in; o Ebul Necip Sühreverdî'nin; o da Şeyh Ahmed Gazalî'nin; o Ebûbekr Nes-sac'ın; o da Şeyh Ebul Kasım Gürgânî'nin; o Ebû Ali Kâtib'in; o Ebû Ali Rubârî'nin; o Ebû Osman Mağribî'nin; o Cüneyd'in; o Serî-i Sakatî'nin; o Maruf-u Kerhî'nin; o da Risale-i Kuşeyriye'nin verdiği bilgiye göre İmam Ali bin Musa Rıza'nın yetiştirmesidir.Mevlânâ ikinci yoldan da Şems-i Tebrizî aracılığı ile Baba Kemal Cendî'ye; ondan da tekrar Şeyh Necmeddin-i Kübrâ'ya bağlanmaktadır.

  Şems'in Son Günleri Şems'in büyük tarikat ve tasavvuf erenleri arasındaki mevki ve derecesini yukarıda adları geçen kaynakların ışığı altında belirttikten sonra bir de onun kayboluşu ve ölümü üzerindeki ****r perdesini açmaya çalışalım. Şems'in Konya'ya ikinci gelişinde Mevlânâ'nın onu daha iyi bir rahat ve huzur içinde yaşatmak için Kimya adındaki kızla evlendirdiğini; onunla zaman zaman anlaşmazlıklara dargınlıklara yol açan bir geçimsizlik devresi geçirdiğini biliyoruz. Konuşmalar'da bu anlaşmazlıklardan acı acı şikâyet etmektedir. Ferudun Ahmed Sipehsâlâr'ın anlattığına göre bu geçimsizliğe âmil olanların başında Mevlânâ'nın ikinci oğlu Alâeddin gelmektedir. Alâeddin Şems ile Kimya'nın özel harem dairelerine teklifsizce ve hiç bir izin almadan girer çıkar ve bu yüzden Şems'in haklı ihtarlarına uğrarmış. Gerek gördüğü bu hakaretlerden gerek daha önce Kimya'ya gizli bir ilgi beslediği sanılan genç Alâeddin'in Şems'i bir düşman bir engel gibi görmesinden dolayı araları çok açılmış. Şems bunu Mevlânâ'ya sezdirmemek için çok tahammül göstermiş fakat son zamanlarda bardağı taşıran bazı olaylar olmuş. Şems'in ortadan kayboluşu hadisesinde onu yok etmek isteyen bir güruhun başında Alâeddin Çelebi'nin bulunduğundan bahseden bazı tezkereciler şüphe yok ki sonradan uydurulan komplo masallarının tesiri altında kalmışlardır.

  Şems'in kayıplara karışmasından bir müddet sonra Kimya derd-i gerden (boyun ağrısı) hastalığından ölmüş. Alâeddin Çelebi de sayılı müderrislerinden iken genç yaşta hayata gözlerini yummuştur. Aziz arkadaşım Prof. Ferudun Nafiz Uzluk'un himmetiyle bastırılan Mektûbât-ı Mevlânâ'da Hazreti Pîr'den zamane kadısına bir mektup görüyoruz. Bu mektupta Fahru'l Müderrisin yani Müderrislerin Kıvancı Alâeddin'in terekesinin mirasçıları arasında taksimi istenmekte ve Alâeddin hakkında hiç bir küskünlük eseri sezilmemektedir. Şems-i Tebrizî'ye gelince onun Konya'dan tekrar Şam'a döndüğü oradan Tebriz'e gittiği ve Tebriz'de Hakkın rahmetine kavuşarak Geçil Kabristanı'na gömüldüğü değerli bilginlerimizden merhum mütercim Asım Efendinin araştırmalarından anlaşılmaktadır.

  Tarikat-ı Mevleviyye-i Âliyye Ricâli Silsilesi


  1- Hazret-i Mahbûb-u Rabbü’l Âlemin Hatemü’n-Nebiyyîn Seyyidü’l-Evvelin ve’l-Âhırin Sırrü’l-Vücûd Sahibü’l-Makamü’l-Mahmûd Efdalü’l-Halâik Müfîdü’ş-Şerâi ve’t-Tarâik Seyyidina ve Şefiina Muhammed Mustafa Rasulullah (s.a.v)
  2- Hazret-i İbn-i amm’in-Nebi Varis-ü Kâmil Ülûmu’n-Nebevi Esedullâh el-Galib Ali bin Ebi Talib (r.a.)
  3- Hazret-i İmam-ı Seniyye Sıbtü’n-Nebi Seyyidü’ş-Şühedâ Hüseyin bin ali (r.a.)
  4- Hazret-i İmam Zeynelâbidin Seyyidü’ş-Şürefâ ali bin Hüseyin (r.a.)
  5- Hazret-i İmam-ı Fâhir Seyyidü’l-Fudalâ Muhammed Bakır bin ali (r.a.)
  6- Hazret-i İmam-ı fâik Seyyidü’l-Urefâ Cafer-i Sadık(r.a)
  7-Hazret-i İmam-ı Âlim-i âmil Musa Kâzım(r.a)
  8- Hazret-i İmam-ı Safâ Ali Rıza(r.a)
  9- Hazret-i Maruf-u Kerhi(k.s)
  10- Hazret-i Seri Sekatî(k.s)
  11- Hazret-i Cüneyd-i Bağdâdî(k.s)
  12- Hazret-i Ebu ali Rudbârî(k.s)
  13- Hazret-i Ebu ali Kâtib(k.s)
  14- Hazret-i Ebu Osman Mağribî(k.s)
  15- Hazret-i Ebu’l-Kasım Gürgânî(k.s)
  16- Hazret-i Ebubekir en-Nessâc(k.s)
  17- Hazret-i Ahmed İmam- ı Gazali(k.s)
  18- Hazret-i Şeyh Ziyaüddin Ebu’n-Necib Abdülkahir Sühreverdi(k.s)
  19- Hazret-i Şeyh İsmail Kasri(k.s)
  20- Hazret-i Pir-i Tarîkat-ı Kübreviyye Necmeddin-i Kübrâ(k.s)
  21- Hazret-i Mevlana Muhammed Behaeddin Veled(k.s)
  22- Hazret-i Seyyid Burhaneddin Muhakkik Et-Tirmizi(k.s)
  23- Hazret-i Mevlana Şemseddin-i Tebrizi(k.s)
  24- Hazret-i Pir-i Tarîkat-ı Mevleviye Mevlana Celaleddin-i Rumi(k.s)

  Şimdilik sözlerimize burada son verirken beşeriyet icabı bazı hatalarımız varsa bağışlanmasını düzeltilmesini sayın okurlarımızın yüksek müsamahasından bekler ulu Allahdan başarılar dilerim.

  12/12/1973 Ağın Mehmed Nuri GENÇOSMAN

  (Şems-i Tebrizi - Makalat)
 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Şems-i Tebrizi Biyografisi


  Şems-i Tebrizi
  Şemsi Tebrizi (Muhammed Şemsettin) Azeri Türklerindendir. Yaradılışında üstün vasıflarla bezenmiş Allah âşığı hakikat ve mânâ ehlidir. Günümüz doğu Azerbeycan Tebriz'de 1185 yılında dünyaya gelmiştir. Henüz çocukluk ve ilk gençlik çağlarında farklı vasıfta yaratıldığını göstermiş coşkun hareketi duygu ve düşünceleri ile zamanının değer ölçülerini aşmıştır. Şems´in Sultan Veled´e anlattığına göre çocukluk günlerinde melekleri yerlerde ve göklerde bir çok olayları görür herkesin de kendisi gibi bu kabiliyete sahip olduğunu düşünürmüş. Sonra bu vasıfların yalnız kendinde olduğunu anlamış hatta feyz aldığı Şeyh Ebubekir bu yaşadıklarını herkese söylememesini önermiştir.

  Şems-i Tebrizî uzun süre Şeyh Ebûbekirin hizmetinde bulunmuş büyük olgunluk ve erginlik mertebesine erişmiştir. Şems daha sonra Şecaslı Şeyh Rükneddin Tebrizli Şeyh Şahabeddin Mahmud Cent´li Baba' dan faydalanmıştır. Tefsir hadis fıkıh felsefe ve kelâm bilimlerinde ilerlemiş dört mezhebin fıkıh esaslarına aşinâ "Tenbih" adlı eseri incelemiştir.

  Yıllarca Suriye Halep ve Şam gibi büyük şehirlerde yaşamış Arapların dillerini gayet iyi konuşup yazmıştır. Arap edebiyat ve filolojisinde üstün bilgiye sahip olduğunu Makalât´taki yer yer Arapça pasajlardan anlamak mümkün.

  Şems diyar diyar gezip sohbetine dayanabilecek kendisini olgunlaştıracak bir şeyh bir mürşit aramıştır. Konuştuğu kişileri imtihan etmiş ancak kimse onu tatmin etmemiştir. Karşılaştığı bütün şeyhleri kendine mürid yapıp arayışına devam etmiştir.

  Mevlana ile Şems ilk defa Konya'da Merec'ül-bahreyn'de "iki denizin buluşması" diye tabir edilen yerde karşılaşmıştır. Şems aradığı kişi olup olmadığını anlamak için sorduğu “Hazreti Muhammed mi büyük Beyazıd-ı Bestamî mi? Ne dersin?” sorusunun devamında aldığı cevap ile gönül dostuna kavuşmuştur.

  Şems ile Mevlana sohbet ve irşadın son merhalelerini en güzel dönemlerini yaşarken müritler arasında kıskançlık hakaret ve iftira başgöstermiştir. Söylentilerin giderek artmasının devamında Şems Konya'dan ayrılarak Şam'a gitmiş halk bu ayrılığın sayesinde Mevlana'nın eskisi gibi kendilerine yöneleceğini düşünselerde beklediklerinin aksine Mevlana daha da içeriye kapanmış iyice kopmuştur. Mevlana'nın bu halini gören halk yaptıklarından pişman halde kendisinden özür dilemişlerdir.

  Mevlana'nın oğlu Sultan Veled Şemsi Konya'ya getirmek için yola çıkmış Şam'da Şems'i bularak ondan özür dileyip geri dönmesi için yalvarmıştır. Bunun üzerine Şems Konya'ya dönmüş ancak dönüşünden bir zaman sonra söylentiler yine artmış sonunda Şems dönmemek üzere kimsenin bilmediği bir şekilde Konya'dan ayrılmıştır. Başka bir rivayete göre Şems öldürülmüştür ki öldüren yedi kişi arasında Mevlana'nın (diğer) oğlu olan Aladdin'de vardır.

  Şems ve Mevlana içinde dalgalar koparan bir barajın kapaklarını açmış Allah aşkıyla yanıp tutuşmuş madde dünyasından çıkıp manevi dünyaya taşınmış gerçek aşkın ne olduğunu anlamıştır. Onlar iki ayrı bedende tek bir ruh olmuş birbirlerini tamamlamışlardır.

  Mevlana Şemsi manen kendinde bulduğunu şu dizelerle dile getirmiştir;

  “Beden bakımından ondan uzağız amma; Cansız bedensiz ikimiz de bir nuruz; İster O’nu gör ister beni... Ey arayan kişi! Ben O’yum O da ben” demiştir!
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kimdi bu adam. Mevlâna'nın hem de cadde ortasında yolunu kesen sorduğu bir çift suale aldığı cevap karşısında kendisinden geçen derviş kılıklı bu esrarengiz adam kim olabilirdi?

  Mevlâna'yı böyle cadde ortasında durduran attığı okla kendisi vurulan derviş. Tebrizli Muhammed Şemseddin'di. Mevlâna gibi bilgin temkinli bir sûfi'yi uçsuz bucaksız âşk denizine salıveren onu pişiren potasında yakan kavuran kısacası Mevlâna'yı Mevlâna yapan Tebrizli Şems..

  Dediklerine göre Azeri Türklerinden Melikdad oğlu Ali adlı birinin oğlu.. Tebriz'de doğmuş orada büyümüş. Küçük yaşından beri değişik halleri üstün yaratılışı ile dikkati çekmekte. Daha çocukken babası ile birlikte bir dere kenarına varmışlar. Bir tavuğun altındaki yumurtalardan çıkmış ördek yavruları dereye dalıp yüze yüze karşı sahile geçtikleri halde tavuk karada çırpınıp duruyor. Bu manzarayı gören küçük ve mağrur Şemseddin babasına şöyle demiş:

  — Şu hale bak baba!.. Tıpkı seninle benim aramızdaki hale benziyor. Tavuk karada çırpınıp durduğu halde yavruları suya dalıp karşıya geçti. Meslekler meşrepler nasıl da ayrıldı gördün değil mi?

  Birçok Mevlevi kaynakları Şemseddin'i Necmeddin Kübra'nın halifelerinden Baba Kemal'in veya Halvetiye silsilesinden Kudbeddin Ebher'in halifesinin dervişi olarak kaydederler. Halbuki Şems bizzat "Makalât" adlı eserinde "Benim Tebriz'de Ebubekir adlı bir şeyhim vardı. Sepet örer onunla geçinirdi. Ondan pek çok bilgiler öğrendim. Fakat bende bir şey vardı ki onu şeyhim göremiyordu. Zaten hiç kimse de görmemişti. İşte onu Hüdavendigârım Mevlâna gördü.." demekte ilk şeyhinin (Selebaf-Sepet Ören) Ebubekir olduğunu ifade etmektedir.

  Bir süre sonra şeyhini bırakan Tebriz'den ayrılarak diyar diyar gezen Şems artık bundan sonra kimseye yâr olmamış hiçbir şeyhe bağlanamamıştı. Kendine inanmış kimseyi beğenmeyen bir tavrı vardı. Birisinden bahsedilirse:

  — Dün anasının kamından çıkmış bugün hiçliğini idrâk etmesi gerekirken Allah'lık taslıyor. Allah mukallidlerinden bıktım usandım... Bir adam tanıyorum ki filân şeyhin adını sanını duyup uzun bir sefere katlanıyor; onu görmeye geliyor. Şeyh ona niçin geldiğini sorunca Allah'ı aramak gayesiyle geldiğini söylüyor. Şeyh ona Allah'ın semâlarda hüküm sürmekte ve gemilerini yürütmekte olduğunu söyleyince biçare yolcu kalkıp gidiyor ve şeyhi daha fazla denemeye lüzum görmüyor diyor bu sözlerle kendisini kasdettiği anaşılıyordu. Yine diyordu ki:

  — Herkes kendisinden kendi şeyhinden bahseder ona nisbet iddia ederek hakikat yolunda kendisine bir bağ kurar. Halbuki bize bizzat Allah Resulü mânâ âleminde hırka giydirdi. Bu hırka öyle iki günde eskiyip yıpranan yırtılıp çürüyen külhanlara atılan cinsten değil. Bu hırka sohbet ve hakikat hırkasıdır. Öyle bir sohbet ve hakikat ki zaman ve mekânın üstünde.. Ne dünü var ne bugünü ne de yarını.. Aşkın zamanla mekânla ne işi var..

  Hiç anlaşılamadı Şems. Bugün bile pek çok iftiraya düçar oldu. Çünkü insanlar bir şeyi anlamadıkları ya da alışmadıkları fikirlerle karşılaştıkları zaman yargılamayı ve kaçmayı daha kolay sayarlar. Sorun belki de kapasite sorunuydu.Körler içinde görmek gibi olsa gerek.Eğilmeyenbükülmeyenbildiği doğruları söylemekten çekinmeyen biriydi O.”Şeyhim” deyip de elini ayağını öptüren çok şeyhi kendine mürid yapmış onlara gerekli cevabı vermekten hiç çekinmemiştir.Beyinleri donduran sorular sorar imtihan eder karşısındakini.Alıştığımız veli tiplemesiyle hiç örtüşmez.Biz sessiz.sakinelinde tesbihpostlara oturmuş hep Allah diyen kişilere dedik veli diye. Ama O hangi işi yaparsak yapalımhep aksiyon halinde olmayıdonmamayı öğretti bize.” Böyle de Allah dostu olabilirsiniz” dedi. Hayatın içindesıkıntı ve güçlüklere rağmen hem de. Bazen inşaatta kum taşıyan bir çocukla oturup taş oynayanşarap içen Yahudilere gülümseyerek yanlarından gecenbambaşka bir Allah dostuydu O.Böyle bir madeni ancak bir sarraf anlardı.Öyle bir sarraf ki uğruna şükrane olarak baş verilecek Mevlana idi.

  Karakter zafiyeti içinde aktıkları dereyi her şey zannedenlerin; kişiliği okyanus kadar derin ve engin birini kavramaları zaten düşünülemezdi.
  Just_BReaTHe and Endless Love like this.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  "bir gün bir ses duydum şöyle dedi
  'haydi bir gülüş ol bir nefes ol o'ndan bize bir ses ol.'
  bana güneş'in adı verildi şems.
  işte böyle başladı benim hikayem"

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş