1. Çözeltinin Özkütlesi
Bir çözeltinin belli koşullarda birim hacminin kütlesine çözeltinin özkütlesi denir.2. Kütlece Yüzde Derişim
100 gram çözeltide çözünen madde miktarına denir.

mçözelti = mçözünen + mçözen
mT = a + b

% =

ÖRNEK 8:
Kütlece % 20 lik 250 gram şerbette kaç gram şeker çözünmüştür?


ÇÖZÜM:
I. YOL
100 gram şerbette 20 g şeker ise
250 gram şerbette x

x = = 50 gram şeker

II. YOL
% =
20 =
a = = 50 gram şeker


ÖRNEK 9:
% 30 luk 400 gram NaOH çözeltisine kaç mol NaOH katılırsa % 80 lik olur?(NaOH = 40)


ÇÖZÜM:
Önce % 30 lukta kaç gram NaOH çözünmüş onu bulalım
30 = Þ a = 120 g NaOH

Şimdi % 80 lik olması için kaç gram eklenmeli onu bulalım
80 =
=
4 =
4(400 + x) = (120 + x) . 5

1600 + 4x = 600 + 5x
1000 = x
1000 gram NaOH eklenmeli
Bunun molünü bulalım
n = 25 mol NaOH


ÖRNEK 10:
Kütlece % 50 lik 200 gram tuzlu suya kaç gram su eklenirse % 10 luk olur?

ÇÖZÜM:
Önce % 50 lik te kaç gram tuz var onu bulalım.
a = = 100 gram tuz
Şimdi % 10 luk olması için gereken suyu ekleyelim.
10 =

200 + x = 1000
x = 800 gram su

3. Molarite (Molar derişim Konsantrasyon)
Önce derişimi açıklayalım

Derişim: Bir çözeltinin birim hacminde çözünen madde miktarıdır.

Molarite: Bir litre çözeltide çözünmüş maddenin mol miktarıdır.
M C D ya da [ ] ile gösterilir.

M = = Molarite

M = ifadesinden bir çözeltinin çeşitli niceliklerini bulabiliriz.

Şöyle ki:
M = ise n =
M = ise litre =

M = ise d = g/ml

M =


Ayrıca % x lık çözeltilerde

M = bağıntısı bulunur.

ÖRNEK 11:
112 gram KOH ile hacmi 400 ml olan sulu bir çözelti hazırlanmıştır. Çözeltinin molar derişimi nedir? (KOH= 56)

ÇÖZÜM:
M = ise M =
M = = 05 M


ÖRNEK 12:
02 M 200 ml lik X2O çözeltisinde toplam 576 gram X2O çözündüğüne göre X�in atom ağırlığı kaçtır? (O= 16)

A) 24 B) 32 C) 40 D) 64 E) 128

ÇÖZÜM:
M =
02 =
(2x + 6) =
2x + 16 = 144
2x = 128
x = 64
Cevap (D)ÖRNEK 13:
Kütlece %245�luk H2SO4 çözeltisinin özkütlesi 09 g/ml olduğuna göre bu asidin molar derişimi nedir? (H2SO4 = 98)

ÇÖZÜM:
M = = 225 M


ÖRNEK 14:
200 ml 5 M lık HNO3 çözeltisi hazırlamak için kaç mol HNO3 gerekir?

ÇÖZÜM:
M = ise n = M V
V = 200 ml = 02 Litre
n = 5 . 02 = 1 mol HNO3 gerekir


ÖRNEK 15:
4 M şeker çözeltisinin kaç cm3�ne 100 cm3 su katılırsa 3 molarlık çözelti oluşur?


ÇÖZÜM:
Çözeltiye su katmakla çözünen şekerin mol sayısını değiştiremeyiz.
Yani su katılmadan önceki mol = n1
su katıldıktan sonraki mol = n2
n1 = n2 Þ son hacim = V2
V2 = x + 100
n = MV ise
n1 = n2
M1 V1 = M2 V2
4 . x = 3 . (x + 100)
4x = 3x + 300
x = 300 cm3 olur
NORMALİTE
Çözeltinin bir litresinde çözünen maddenin eşdeğer-gram sayısına normalite

Normalite =

N = E G: Eşdeğer gram

Eşdeğer gram =

E G = olur.

Tesir Değerliği (TD): Bir maddenin karşısındakini etkileyebilme gücüdür. (Bu konuyu daha önce görmüştük bir kez daha tekrar edelim.)

denir. 1. Asitlerde Tesir Değerliği: Bir mol asidin suda çözündüğünde çözeltiye verdiği H+ iyonu mol sayısıdır.

HCl ® H+ + Cl-
TD =1

H2SO4 ® H+ + HSO
TD = 1

H2SO4 ® 2 H+ +
TD = 2

2. Bazlarda Tesir Değerliği: Bir mol bazın suda çözündüğünde çözeltiye verdiği OH- iyonu mol sayısıdır

NaOH ® Na+ + OH�
TD = 1

Mg(OH)2 ® Mg(OH)+1 + OH�
TD = 1

Mg(OH)2 ® Mg+2 + 2 OH�
TD = 2

3. Tuzlarda Tesir Değerliği: Bir mol tuzun formülündeki katyonun yük toplamadır.

AlCl3 ® Al+3 + 3 Cl�
TD = 3
TD = 1
TD = 4

4. Redoks Tepkimelerinde Tesir değerliği: Bir redoks tepkimesinde bir mol atom ya da iyonun aldığı veya verdiği mol elektron sayısıdır.

Fe ® Fe+3 + 3 e
TD= 3
Fe+3 + 1e ® Fe+2
TD = 1

ß Molarite ile Normalite arasında


N = M . TD

bağıntısı vardır. Yani
N = TD

N = şeklinde maddenin molaritesini tesir değerliği ile çarparsak molaritesi bulunur.

ÖRNEK 19:
02 M lık H2SO4 çözeltisinin normalitesi kaçtır?
N = M . TD
N = 02 . 2
N = 04 normal olur.