pH Değeri
Vikipedi özgür ansiklopedi
Bazı maddelerin pH değerleri
pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı "Power of Hydrogen" dir (Hidrojenin Gücü).

pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. 0'dan 14'e kadar olan bir skalada ölçülür.
pH tanımı hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması olarak verilebilir:
pH = −log[H+]
pH hidrojen iyonun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın derecesini ifade etme yoluyla ihtiyaç duyulan kantitatif (niceliksel) bilgiyi sağlar.
Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [H+] ile hidroksil iyonunun [OH−] derişimlerinin oranına direk bağlıdır:

  • Eğer H+ derişimi OH− derişiminden fazla ise çözelti asidik; yani pH değeri 7'den düşüktür.
  • Eğer OH− derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7'den büyüktür.
  • Eğer OH− ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötrdür.

Asit ve bazlar herbiri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için birini tesbit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda pH tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on-katlık değişime karşılık gelir