Biyoloji veya dirimbilimcanlı bilimi canlıları inceleyen bilim dalıdır. Biyologlar tüm canlıları; tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen biyoloji bilimiyle uğraşan kişilerdir. Birçok süreci bünyesinde barındıran hayati süreçlerden bazıları; enerji ve maddenin işlenmesi vücudu oluşturan maddelerin sentezlenmesi yaraların iyileşmesi ve tüm organizmanın çoğalmasıdır.

Hayatın gizemleri tarihteki tüm insanları etkilediğinden; insanın fiziksel yapısı bitkiler ve hayvanlar hakkındaki araştırmalar tüm toplumların tarihlerinde yer bulur. Bu kadar ilginin bir kısmı insanların hayata hükmetme ve doğal kaynakları kullanma isteğinden gelmektedir. Soruların peşinden koşmak insanlara organizmaların yapıları hakkında bilgi kazandırdı ve de yaşam standartları zamanla yükseldi. İlginin bir diğer kısmı ise doğayı kontrol etme isteğinden çok onu anlama isteğinden gelmektedir. Bu araştırmaların ilerletilmesi bizim dünya hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmiştir. Biyolojinin; botanik zooloji ve tıp gibi birçok dalı eskidir. Ancak bunları tek bir kategori altında toplayan "biyoloji" ancak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Bu bilmin gelişmesiyle bilimadamları bütün yaşayan varlıkların ortak bazı özellikler taşıdıklarını anlamışlardır. Bu nedenle de varlıkların bir bütün içersinde incelenmesinin yararlarını kavramışlardır. Biyoloji günümüzde en önemli bilim dallarından biridir: Tüm yeryüzündeki biyoloji ve tıp dergilerde yıllık bir milyon makaleden fazla yayımlanmaktadır.Aynı zamanda biyoloji yeryüzündeki tüm okullarda öğretilen ana derslerden biridir. Biyoloji bu kadar fazla konuyu kendi kapsamı altında topladığı için birçok dallara bölünmüştür. Organizma türüne göre bu bilimdalını bölen yöntem; bitkileri inceleyen botanik hayvanları inceleyen zooloji ve son olarak da mikroorganizmaları inceleyen mikrobiyolojiyi ana dallar olarak alır. Bazı bölme yöntemleri ise incelenen organizmaların derecesine göre bu ayrımı yapmaktadır: Bu sistem; hayatın temel kimyasını inceleyen moleküler biyolojiyi hayatın temel yapı taşları olan hücreleri inceleyen hücre biyolojisini organizmaların iç organlarının çalışmasını inceleyen fizyolojiyi organizmaların dış görünüşlerini inceleyen morfolojiyi ve organizmaların birbirleri ve çevreyle ilişkilerini inceleyen ekolojiyi biyolojinin anaimesi Yunanca hayat anlamına gelen ???? (bios)'la 'incelemesi' anlamına gelen ????? (logos)'un birleşmesiyle oluşmuştur. Göründüğü kadarıyla kelime günümüzde kullanılan anlamıyla ilk defa Gottfried Reinhold Treviranus'un Biologie oder Philosophie der lebenden Natur'unda (Biyoloji ya da yaşayan Doğanın Felsefesi) (1802) ve Jean-Baptiste Lamarck'ın Hydrogéologie'sinde (Hidroloji) (1802) kullanılmıştır. Kelimenin kendisi ise 1800'de Karl Friedrich Burdach'a atfedilse de kelime Michael Christoph Hanov'un 1766'da basılan Üçüncü Cilt'inde Philosophiae naturalis sive physicae dogmaticae: Geologia biologia phytologia generalis et dendrologia başlığıyla yer bulmuştur.

3 Çalışma alanları Tarihi Carolus Linnaeus Biyolojinin tek bir bilimdalı olarak ortaya çıkması 19. yüzyılda olmuşsa da biyolojik bilimlerinden tıp gelenekleri ve doğa tarihiyle ilgili olanlarının izi Greklere kadar sürülebilir. Rönesans ve Keşif Çağı'nda deneyciliğin tekrar revaşta olması bilinen organizmaların sayısının da hızla artmasıyla biyolojik düşünceyi geliştirdi; Vesalius fizyolojideki dikkatli gözlemin artmasını başlattı ve Carolus Linnaeus Georges-Louis Leclerc Comte de Buffon gibi adamlar hayatın çeşitliliğini anlamak fosil kayıtlarında bulunmak ve organizma davranışlarını incelemek adına kavramsal çalışmalar başlattı. Mekanik felsefenin güçlenmesiyle doğa teolojisinin önem kazanması da doğa tarihinin gelişmesi açısından bir etkide bulunmuş olabilir. 18. yüzyılda biyolojinin çoğu dalı - botanik zooloji ve jeoloji - profesyonelleşmeye başladı ve bu bilimsel anlamda bir dal olmaları yolundaki adımları hızlandırdı. Ancak yine de 1800'lerin sonuna kadar bu işlem tamamlanmadı.

Antoine Lavoisier ve diğer fizikçiler fiziksel ve kimyasal teorilerle hayvansal ve hayvansal olmayan âlemleri birleştirmeye başladı. 19. yüzyıla doğru gidildikçe Alexander von Humboldt gibi kâşif-doğacılar organizmaların aralarındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin bulundukları ortama göre nasıl farklılık gösterdiklerini inceleyerek biyocoğrafya ekoloji ve etoloji gibi bilimdallarını başlattı. Çoğu doğacılar organizmaların değişmediği fikrini reddetmeye başlayıp soy tükenmesi ve türlerin değişebilmesi gibi fikirlere sıcak bakmaya başladı. Embriyoloji ve paleontoloji gibi yeni alanlarla bu tarz tutumlar birleşince Charles Darwin'in doğal seleksiyon yoluyla meydana gelen evrim teorisi ortaya çıktı. 19. yüzyılın sonu; hayatın kaynağı ve hastalıklara mikroorganizmaların neden olması konularında tartışmalar sitoloji bakterioloji ve fizyolojik kimya gibi alanlara şahitlik yaptı. Ancak yine de kalıtım konusu tamamiyle bir gizemdi. 20. yüzyılın başında Gregor Mendel'in çalışmaları Thomas Hunt Morgan ve öğrencileri tarafından genetiğin hızla gelişmesini sağladı. 1930'lara gelindiğinde nüfus genetiği ve doğal seleksiyonun birleşimi modern evrim sentezinin ve evrim biyolojisinin ortaya çıkmasını sağladı.

Özellikle de James D. Watson'la Francis Crick'in DNA'yı 1953'te keşfetmesinin ardından birçok dal gelişti. Genetik kodun kırılmasının ve merkezi dogmanın (central dogma) kurulmasının ardından biyoloji; ekoloji etoloji sistematik paleontoloji evrimsel biyoloji gelişim biyolojisi ve diğer organizmalarla ilgili dalları kapsayan organizma biyolojisi ile hücre biyolojisi biyofizik biyokimya nörobiyoloji immünoloji ve birçok benzer dalı kapsayan moleküler biyoloji olarak ikiye ayrıldı. 21. yüzyılın başına gelindiğinde bu kadar ayrı parçanın oluşturduğu karışıklık ve anlaşmazlık geçmeye başladı. Organizmal biyologlar moleküler teknik ve fikirlere moleküler biyologlar da genler ve doğal çevre arasındaki fikirlerle genetik kalıtımla ilgili fikirlere önem vermeye başladı.

Biyolojinin İlkeleri Biyoloji bilgiye ulaşmak için bilimsel metodu kullanır. Bilimsel teoriler bilimsel gözlemlere dayanır ve bu teoriler yeni araştırmalarla bazen geliştirilirler. Bilimsel teoriler aynı zamanda daha gözlenmemiş bir fenomenin tahmin edilebilmesi için de kullanılabilirler. Biyolojik sistemler bazen sistematik olarak modellenirler; ancak yine de - diğer bilim dallarında da olduğu gibi - teoriler sadece matematik kullanarak açıklanmazlar.

Biyolojik bilimler birkaç temel ilkenin altında toplanılabilirler: evrensellik evrim çeşitlilik devamlılık genetik homeostasis ve etkileşimler. Evrensellik Karbon bütün canlıların temel yapı taşıdır. Organizmalar; görüntüde doğal ortamında ve davranışlarında fazlaca farklılık göstermelerine rağmen aslında tüm canlılar bazı evrensel temelleri paylaşırlar. Bütün canlı yaşamının karbon bazlı bir biyokimyası vardır: Karbon tüm canlıları oluşturan temel yapı taşıdır. Aynı şekilde su da temel çözendir. Dünya'daki tüm organizmalar genetik bilgiyi depolamak için DNA ve RNA-bazlı mekanizmalar kullanırlar. Bir diğer evrensel ilke ise virüslerin dışındaki tüm canlıların hücrelerden oluştuğudur. Aynı şekilde tüm organizmalar benzer büyüme süreçleri geçirirler.

Tüm bu sayılanlar Dünya'daki tüm organizmalar için geçerli olsa da teoride alternatif bir yaşam türü de varolabileceğinden bilimadamları alternatif bir biyokimyayı araştırmaktadırlar. Evrim Ana madde: Evrim Evrimsel süreçte insanlara en yakın canlılar primatlardır. Biyolojideki temel düzenleyici içerik tüm canlıların aynı kökten gelip değişik süreçler sonrasında değişip geliştiğini savunan evrimdir.

Burada yukarda da anlatılan canlılar arasındaki etkileyici benzerliklere yol açar. Charles Darwin evrimin sürmesine sebebiyet veren doğal seleksiyonu açıklayarak evrimi geçerli bir teori olarak kılmıştır (Alfred Russel Wallace'ın bu içeriğin keşfedilmesinde büyük rol oynadığı da belirtilmelidir). Modern sentez teorisinde genetik çeşitlilik de bu mekanizmada önemli rol oynar. Bir türün ürediği tür hakkındaki bilgileri onların özelliklerini ve türün son halinin diğer türlerle ilişkisini inceleyen bilim dalına filogeni denir. Biyolojiye birbirinden farklı birçok yaklaşım türü filogeniyi ilerletir: Moleküler biyoloji DNA zincirlerinin karşılaştırılmalarını yaparken fosillerin karşılaştırmalarını da paleontoloji yapar. Bilimadamları evrim ilişkilerini birkaç metodla inceleyip düzenlerler. Bu metodlar; filogenetik fenetik ve kladistik olarak üç dalda toplanılabilir.

Evrim teorisi Darwin ve Wallace tarafından açıklanmasından beri bu fikir sonuçlara ya da açıklamalara karşı olanlar tarafından sürekli kötülenmiştir. Genellikle bu açıklamaların karşısında dini açıklamalar kullanılmıştır. Ancak profesyonel biyologların nerdeyse hepsi evrim teorisinin kullanılabilir ve geçerli bir teori olduğunu kabul etmişlerdir. İnsanlık bir hücreyi inorganik maddelerden yapmadığı sürece bunu yapsa bile bunun farklılaşarak tür meydana getirdiğini deneysel olarak açıklamadıkça evrim mesela bir hücre teorisi gibi olamaz. Kabulden öteye geçemez.Bu yönüylede son derece çağdaş bir dogmadan ileri geçemez. Çeşitlilik Ağaçlar Plantea şubesinde sınıflandırılan canlılardır. Sistematik ve taksonominin ilgi alanı olan sınıflandırma birbirinden farklı yöntemler izler. Taksonomi organizmaları taxa adı verilen gruplarda sınıflandırırken sistematik organizmaların birbirleriyle ilişkilerini inceler. Bu bilim dalları kladistik ve genetik dallarında da geliştirmişlerdir.

Geleneksel olarak canlılar beş büyük aleme bölünürler: Monera -- Protista -- Fungi -- Plantae -- Animalia Ancak çoğu bilimadamı bu sistemi demode bulmakta ve de modern alternatifler getirmektedirler. Modern sistemler üç-âlemli bir sistem kullanırlar: Archaea -- Bacteria -- Eukaryota Bu âlemler hücrelerin çekirdeklerinin olup olmamasına ve hücrelerin iç yapılarının farklılıklarına göre bölünmüştür. Aynı zamanda metabolik anlamda daha az canlı olan bazı hücreiçi parazitler de biyolojide ayrı bir alem olarak incelenirler: Virüsler -- Viroidler -- Prionlar. Daha da ileri gidildiğinde bütün âlemler tüm türler ayrı ayrı sınıflandırılıncaya kadar bölünürler. Bu sıralama şu sırayla gider: Âlem Filum Sınıf Takım Cins Tür ve Alt türdür.

Bir organizmanın bilimsel adı onun cinsi ve türüne göre belirlenir. Mesela insanlar Homo sapiens olarak adlandırılırlar. Homo cinsi sapiens ise türüdür. Bilimsel tür isimlerini yazarken organizmanın cinsinin ilk harfini büyük yazıp türünü küçük harflerle yazmak gerekir. Ayrıca tüm adın da yana yatık yazılması bir kuraldır. Sınıflandırma için kullanılan terim taksonomidir. Devamlılık Her canlı kalıtsal bilgisini değişmeden gelecek nesile aktarmaya çalışır; bitkiler çiçek çiçekler tohum üretir. 19. yüzyıla kadar yaşamsal formların bazı şartlarda aniden ortaya çıkabileceği düşünülüyordu. William Harvey bu yanlış kavramı "tüm yaşam bir yumurtadan gelir" (Latince'de Omne vivum ex ovo) sözüyle düzeltmiş ve modern biyolojinin temellerini atmıştır. Kısaca anlatmak gerekirse bu söz hayatın bir kaynaktan kırılmayan bir devamlılıkla geldiğini söyler.

Aynı ataya sahip birkaç organizma benzer özellikler gösterirler. Dünya'daki tüm organizmalar ortak bir atadan ya da ortak bir gen havuzundan gelirler. Tüm dünyanın en son ortak atasının 3.5 milyar yıl önce ortaya çıktığı düşünülmektedir. Biyologlar genetik kodun evrenselliğini; bacteria archaea ve eukaryotun hepsinin aynı atadan geldiğinin önemli bir kanıtı olarak düşünmektedirler. Homeostazi (Homeostasis) İnsan kan hücreleri insan "homeostasis"ini sağlamaya yardımcı olurlar. Homeostazi (denge) açık bir sistemin bağlantılı kontrol mekanizmaları tarafından kontrol edilen dinamik eşitlikler aracılığıyla kendi iç ortamının sabit bir hal sağlayabilmesidir. Tek hücreli ya da çok hücreli tüm organizmalar homeostasis gösterir: Hücresel düzeyde pH değerinin ayarlanması organizma düzeyinde vücut sıcaklığının sabit tutulması ve ekosistem düzeyinde bitkilerin karbondioksit fazlalığında daha hızlı büyümesi buna örnek olarak gösterilebilir.


Doku ve organlar da homeostasis sergilerler. Etkileşimler Herşey diğer organizmalar ve çevreyle etkileşim içersindedir. Biyolojik sistemleri incelemenin bir zor kısmı da incelenen organizmanın diğer faktörlerle çok sayıda etkileşim içersinde olmasıdır. Mikroskobik bir bakterinin lokal şeker eğimine tepkide bulunması aslında bir aslanın Afrika savanasında yemek aramasından farklı değildir. Herhangi bir tür için davranışlar; agresif yardımcı parazitsel ya da simbiyotik olabilir. İşler herhangi bir ekosistemde birden fazla tür etkileşime girdiğinde karışır. Bu türdeki çalışmalar ekolojinin çalışma alanındadır.

Çalışma alanları Biyoloji o kadar büyük bir araştırma sahası haline gelmiştir ki genellikle bir dal olarak değil de birbirine geçmiş birçok alt dal olarak görülür. Bu madde dört ana grubu incelemektedir. İlk grup; hücre gen vb. temel yapı taşlarını inceleyen dallardan oluşmaktadır. İkincisi; doku organ ve vücut düzeyindeki yapıları inceleyen dallardan oluşmaktadır. Üçüncüsü organizmalar ve onların geçmişlerini incelerken sonuncusu da onların etkileşimlerini inceler. Bu sınırların gruplamaların ve açıklamaların sadece biyolojik araştırmanın basitleştirilmiş bir betimlemesi olduğu unutulmamalıdır.

Gerçekte bu dallar arasındaki sınırlar belirli değildir ve birçok dal birbirinin yöntemlerini kullanırlar. Mesela evrimsel biyoloji DNA zincirlerini belirlemede moleküler biyolojiden fazlaca etkilenir. Başka bir örnek vermek gerekirse fizyoloji organ sistemlerinin görevlerini açıklarken hücre biyolojisinden oldukça yararlanır. Bunun dışında etoloji ve karşılaştırmalı psikoloji hayvan davranışlarının incelenmesi ve düşünsel özelliklerini incelemesiyle biyolojinin sınırlarını genişletirler. Nitekim evrimsel psikoloji psikolojinin de bir bioloji dalını savunmaktadır. Hayatın yapısı DNA. Moleküler biyoloji biyolojinin moleküler düzeyde yapılanıdır. Genetik ve biyokimya başta gelmek üzere bu dal birçok dalla iç içe geçmiştir. Moleküler biyolojinin ilgi alanı hücrenin değişik sistemleri - DNA RNA ve protein sentezini de kapsayarak - ve bu etkileşimlerin nasıl kontrol edildiğidir. Hücre biyolojisi ise hücrenin fizyolojik davranışsal - etkileşimleri ve hareketleri de dahil - özelliklerini inceler. Bu işlem hem mikroskobik hem de moleküler düzeyde yapılır. Hücre biyolojisi hem bacteria gibi tek hücreli hem de insan gibi çok hücreli organizmaları inceler. Hücre oluşumu ve görevinin anlaşılması tüm biyolojik bilimler için hayati değer taşır. Hücre türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılması ise özellikle hücresel ve moleküler biyolojinin konusudur. Bu farklar ve benzerlikler birleştirici bir fikir oluşturmada kullanılırlar. Genetik genlerin kalıtımın ve organizmaların değişkenliğinin bilimidir. Modern araştırmalarda belirli bir genin ne işe yaradığı konusunda önemli bilgiler verir. Genetik bilgi genellikle DNA moleküllerinin kimyasal yapılarının ifade edildiğikromozomlarda taşınır.

Genler protein sentezi için gerekli bilgiyi kodlarlar. Dolayısıyla da bir bireyin fenotipinin belirlenmesinde büyük görev alırlar. Gelişim biyolojisi organizmaların büyüyüp gelişmesini inceler. Embriyolojiden ortaya çıkan bu dal hücre büyümesinin genetik kontrolünü hücresel farklılaşmayı ve değişimi inceler. Gelişim biyolojisinde kullanılan model organizmalardan bazıları Caenorhabditis elegans Drosophila melanogaster Brachydanio rerio Mus musculus ve Arabidopsis thaliana'dır. Organizmaların fizyolojisi Fizyoloji tüm yapıların birlikte nasıl çalıştığını anlamaya çalışarak organizmaların mekanik fiziksel ve biyokimyasal süreçlerini inceler. "Yapıdan göreve" anlayışı biyoloji için çok önemlidir. Fizyolojik çalışmalar genellikle bitki fizyolojisi ve hayvan fizyolojisi olarak ikiye ayrılırlar; ancak fizyolojinin ilkeleri evrenseldir ve her tür organizma üzerinde incelenilebilir.

Mesela maya hücresi hakkında öğrenilen bir özellik insan hücresi üzerinde de incelenilebilir. Hayvan fizyolojisi insan fizyolojisinin method ve araçlarını insan olmayan türlere taşır. Bitki fizyolojisi bile bu türlerden bazı fikirleri ödünç alır.. Anatomi fizyolojinin önemli bir dalıdır ve sinir bağışıklık hormon dolaşım ve solunum gibi organ sistemlerini inceler. Bu daldan öğrenilenler tıbbın nöroloji ve immünoloji gibi dallarına büyük yarar sağlar. Organizmaların çeşitliliği ve evrimi Evrimsel biyoloji organizmaların zamanla değişmeleri de dahil onların kökleriyle ilgilenir ve birçok taksonomiyle ilintili bilimadamını bünyesinde bulundurur. Mesela genellikle belirli bir organizma hakkında eğitim almış - mammaloji ornitoloji ya da herpetoloji gibi - birçok bilimadamını içine alıp evrim hakkındaki daha genel sorulara cevap arar. Evrimsel biyoloji fosil kalıntılarını inceleyerek evrimin hızı ve türünü inceleyen paleontoloji üzerine kurulmuştur. 1990larda daha önceden modern sentezden dışlanmış olan gelişim biyolojisi evrim biyolojisinin sahasına evrimsel-gelişimsel biyolojinin çalışmalarıyla tekrar girdi.

Evrimsel biyolojiyle alakalı dalların bazıları; filojenetik sistematik ve taksonomidir. Taksonomik açıdan ilintili iki büyük geleneksel bölüm botanik ve zoolojidir. Botanik bitkilerin bilimidir. Bu bilimdalı bitkilerin gelişim üreme metabolizma gelişim hastalık ve evrimlerini inceleyen birçok daldan oluşmaktadır. Zooloji ise hayvanlarla ilgilidir. Bu bilim dalı anatomi ve embriyolojinin dalları olan fizyolojiyi de kapsar. Hayvanların ve bitkilerin genel genetik ve gelişimsel mekanizmaları; moleküler biyoloji moleküler genetik ve gelişim biyolojisi altında yapılır. Hayvanların ekolojisi ise davranışsal ekoloji ve diğer dallarla incelenilir. Hayatın sınıflandırılması Çoğunlukla kullanılan sınıflandırma sisteminin adı rütbe ve iki isim içeren "Linnaean taksonomi"dir.

Organizmaların isimlendirilmesi ise "International Code of Botanical Nomenclature (ICBN)" "International Code of Zoological Nomenclature (ICZN)" "International Code of Nomenclature of Bacteria (ICNB)" gibi uluslararası anlaşmalarla yapılır. Bu üç alandaki isimlendirmeyi standart haline getirmeye çalışan Draft BioCode 1997'de yayımlansa da resmi olarak kabul görmeyi beklemektedir. "International Code of Virus Classification and Nomenclature (ICVCN)" ise BioCode'un dışında kalmaktadır. Organizmaların etkileşimleri Doğadaki bütün canlılar birbirleriyle etkileşim içindedirler. Ekoloji yaşayan organizmaların dağılım ve sıklığıyla birlikte organizmaların aralarındaki ve çevreleriyle ilişkilerini de inceler. Bir organizmanın çevresi hem onun doğal ortamını hem de iklim ve jeoloji gibi abiotik faktörlerin toplamını kapsar.

Ekolojik sistemler birçok düzeyde incelenirler: birey nüfus topluluk ekosistem ve biyosfer. Tahmin edilebileceği gibi ekolojinin de birçok alt bilimdalı vardır. Etoloji hayvan davranışını (özellikle de primatlar ve canidae familyaları gibi sosyal hayvanları) incelemekle beraber bazen zoolojinin bir alt bilimdalı olarak görülür. Etyologlar özellikle davranışın evrimi ve doğal seleksiyon gözüyle davranışı anlamakla ilgilidirler. Bir anlamda Charles Darwin ilk etyologtur ki kitabı The expression of the emotions in animals and men'le (Hayvan ve insanlarda duyguların gösterilmesi) birçok etyologu etkilemiştir. Biyocoğrafya plaka tektoniği iklim değişimleri göç ve yer değiştirme gibi konulara özel bir yer vererek organizmaların Dünya'ya yayılışını inceler.